Báo Tiền Phong điện tử và bạn đọc báo tiền phong điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
188
lượt xem
22
download

Báo Tiền Phong điện tử và bạn đọc báo tiền phong điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo Tiền Phong ra đời ngày 16.11.1953 tại Chiến khu Việt Bắc, với chặng đường phát triển gần nửa thế kỉ, tờ báo đã góp phần không nhỏ vào việc động viên hàng triệu thanh niên lên đường làm nhiệm vụ cứu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo Tiền Phong điện tử và bạn đọc báo tiền phong điện tử

  1. Báo Ti n Phong i n t và b n c báo ti n phong i n t I.Vài nét v s hình thành và phát tri n c a báo Ti n Phong 1.S ra i Báo Ti n Phong ra i ngày 16.11.1953 t i Chi n khu Vi t B c, v i ch ng ư ng phát tri n g n n a th k , t báo ã góp ph n không nh vào vi c ng viên hàng tri u thanh niên lên ư ng làm nhi m v c u nư c trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M . Nh ng óng góp c a Ti n Phong trong công cu c i m i, xây d ng t nư c cũng ư c ánh giá r t cao. ã t lâu, báo Ti n Phong là ngư i b n thân thi t c a thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o cùng hàng tri u thanh niên c nư c. Ti n Phong hi n nay là m t nh t báo v i 6 s m t tu n và m t s ch nh t cùng v i các n ph m: Ti n phong cu i tháng ra i năm 1989 in 4 màu kh nh , có bìa, t p trung cho các v n xã h i văn hoá th thao Ngư i p Vi t nam ra i năm 1995 ca ng i v p c a con ngư i, các giá tr tinh th n, hư ng các b n tr s ng p và t làm p cho mình. Tri th c tr ra i năm 1995: cung c p tri th c v m i lĩnh v c khoa h c và i s ng, ch y u là nh ng ki n th c thư ng th c, có ý nghĩa th c ti n cao. T p chí M Ph m v các m ph m, th i trang… V i ngũ phóng viên, báo Ti n Phong là cơ quan báo chí u tiên c a Vi t Nam ti n hành thi tuy n phóng viên (L n u tiên năm 1988) n nay, toàn
  2. b toà so n và 4 ban i di n b n a phương: TP H Chí Minh, C n Thơ, à N ng, Buôn Mê Thu t và các phóng viên thư ng trú có g n 200 ngư i. i ngũ c ng tác viên ông o có 150 ngư i ư c báo c p ph c p hàng tháng do c ng tác tích c c và có hi u qu . Hi n xu t b n kho ng 15 tri u b n/năm. 2. ý nghĩa c a vi c ra i www.tienphongonline.com.vn Ra i trang báo i n t là con ư ng phát tri n t t y u c a m t t báo l n như Ti n Phong, s ki n này có ý nghĩa h t s c to l n: + C nh tranh thông tin: v i s bùng n v phương ti n truy n thông i chúng như hi n nay, b t kì t báo nào cũng ph i t mình vào th c nh tranh kh c li t. N u không có nh ng phương ti n kĩ thu t cao v i vai trò như nh ng “vũ khí” m nh, t báo khó mà gi ư c c gi . Báo i n t ra i th i m t làn gió m i, tăng thêm s c m nh cho t báo chi n th ng trong cu c ch y ua này. +Thúc y báo in phát tri n. Hi n nay, v n làm PR(Puplic Relation) cho chính t báo c a mình ư c coi là m t chi n lư c c a các t báo l n. Vi c ra i Ti n Phong i n t là m t kênh thông tin quan tr ng trong vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong t i nh ng i tư ng công chúng ông o trong và ngòai nư c. i u này có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng. (M i quan h gi a báo in và báo i n t s ư c làm rõ hơn trong ph n sau c a niên lu n). +Khai thác i tư ng c gi m i: Ti n Phong có m t i tư ng b n c truy n th ng là thanh niên nông thôn, h i o. Nhưng m t t l l n nh ng ngư i truy c p Internet l i s ng trên a bàn thành ph , th tr n, khu ông dân cư. Chính vì v y, t Ti n Phong i n t ra i là cơ h i qu ng bá hình nh t báo và lôi kéo m t i tư ng không nh c gi các thành ph l n quan tâm n t Ti n Phong gi y hơn n a. 3. i tư ng c gi truy n th ng c a Ti n Phong là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o.
  3. V i nh ng chuyên m c như làm p làm duyên, h p thư k t b n, thanh niên và th i i, thanh niên và cu c s ng, b n tr v i vi c làm, thanh niên l p nghi p, gương sáng trên công trư ng… c bi c là m t chuyên m c có tu i i vào hàng cao niên: Sau lũy tre làng, Ti n Phong th c s là t báo g n gũi v i b n tr nông thôn, mi n núi, h i o. Qua kh o sát các s báo ti n Phong trong Tháng 4-2005 cho chúng tôi s li u sau: a bàn ph n ánh: Vùng nông thôn chi m 67% i tư ng ph n ánh: Nông dân, thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o chi m 74%. (Ngoài ra là các i tư ng: Thương nhân, chính tr gia, khách du l ch, sinh viên…) - Vài s i sánh v i Thanh niên, Tu i tr : V i t Thanh Niên, i tư ng c a h hư ng n khá ông o và r ng kh p. Tuy nhiên, thông tin ăng t i v n là nh ng thông tin bao quát v nhi u m ng, nhi u lĩnh v c. Trong các bài vi t v i tư ng là thanh niên, ph n l n trong s ó là gương m t doanh nhân, nh p s ng ô th …T l tin bài v thanh niên nông thôn thành th không nhi u. V a bàn, Ti n Phong hi n v trí khá t t trong lòng c gi ngòai B c và Mi n Trung, nhưng t i Mi n Nam, T báo không có ư c v trí t t như ib n doanh Mi n B c. c bi t, v i Tu i tr : Trong chi n d ch m r ng th ph n ra mi n B c b ng các ho t ng phúc l i, khuy n m i, t ng báo…như th i gian g n ây, t l tin bài v khu v c Mi n B c ã tăng áng k . Tuy nhiên, có th nh n ra m t i u: V vùng nông thôn, Tu i Tr v n chưa ư c nhi u ngư i bi t n. i u này có nguyên nhân c v truy n th ng và hi n t i. Truy n th ng là t báo c a Thành oàn thành ph H CHí Minh, m t trung tâm kinh t l n nh t c nư c. Do ó, th i gian ti p c n v i v n thanh niên nông thôn nói riêng và c gi là ngư i dân nông thôn nói chúng chưa nhi u. Hi n t i, v t l tin bài, Tu i tr là t báo
  4. phù h p v i nh ng ngư i có trình hi u bi t khá cao. Thích h p v i thương nhân, trí th c thành th , không phù h p l m v i nông dân, thanh niên nông thôn. V tình c m cũng như hình nh c a t báo trong m t ngư i dân, nh t là ngư i dân nông thôn ng b ng B c B , có th kh ng nh: Tu i Tr chưa th có ch ng v ng ch c như Ti n Phong. Như v y có th th y, v i c gi vùng nông thôn, mi n núi, t báo Ti n Phong ã có nh ng b n c truy n th ng và h t s c ông o. V i phân tích như trên, có th kh ng nh, báo Ti n Phong ang có m t l i th so sánh n i b t: ó là m t i tư ng c gi truy n th ng h t s c ông o. Trên 70 % dân s Vi t Nam s ng nông thôn, t c là có kho ng 56 tri u ngư i. Trong ó, s ngư i tr t 18 n 30 chi m t l khá l n. Tuy nhiên, n u nhìn v lâu dài trong chi n lư c phát tri n, chúng ta có th nh n th y ây cũng là m t thách th c b i quá trình ô th hóa ang diên ra r t nhanh. Nhi u i tư ng ngư i dân s chuy n t nông thôn ra thành th ho c chính nơi h ang s trong hi n t i s la ô th trong tương lai. T l dân s thành th s cao, dân nông thôn s gi m. Con s th ng kê qua b ng trên có th s thay i trong vài năm t i. Nói như v y th y r ng, chi n lư c c nh tranh thông tin, c nh tranh i tư ng c gi m r ng th ph n báo chí là v n c t y u, mang tính s ng còn c a m t t báo hi n nay. ý nghĩa c a chi n lư c này s ư c phân tích sâu hơn ngay trong ph n ti p theo. 4.M r ng i tư ng b n c là chi n lư c phát tri n Trong tình hình m i, Ti n Phong ang c ng c i tư ng b n c cũ và m r ng sang các i tư ng b n c m i: Thanh niên thành th , trí th c, gi i tr các thành ph , th xã. ây là i tư ng ư c qua tâm c a nh ng t báo l n b i h chính là ngư i có i u ki n mua báo và có nhu c u c báo l n nh t.
  5. c bi t, n u không m r ng t c là không phát tri n, v i quá trình ô th hoá như hi n nay, trong kho ng ch c năm t i, nhi u vùng nông thôn, mi n núi s tr thành th tr n, th xã. N u Ti n Phong không thay i, ương nhiên, s m t d n b n cb i c gi truy n th ng ã thay i. Cùng v i quá trình ô th hóa, môi trư ng s ng khác i, nhu c u thông tin khác i, i u ki n cơ s v t ch t nâng cao, h có nhi u cơ h i l a ch n thông tin hơn, phương ti n gi i trí a d ng hơn. N u chúng ta không thay i, ch cho h ăn món ăn ã nhàm chán, ã không còn phù h p, i u t t y u ngư i dân s chuy n sang m t kênh thông tin khác, m t t báo khác. II. Ho t ng c a Báo Ti n Phong i n t và b n c báo Ti n Phong i n t 1. Mô hình t ch c toà so n báo Ti n Phong i n t Báo Ti n Phong i n t cũng như m t s t báo i n t n m trong t báo in khác, trong t ch c b máy ho t ng, ng u v n là T ng biên t p, sau ó n phó t ng biên t p, thư ký tòa so n và n các phóng viên, h a sĩ trình bày. Th i i m hi n t i (tháng 5 năm 2005), ph trách ban i n t là Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam, thư ký tòa so n là Nguy n Vi t Hùng ch u trách nhi m trưc ti p m i công vi c c a tòa so n, t u tháng 5, ch Nguy n Ng c Linh tr thành m t thư ký tòa so n ph trách n i dung. Cùng v i TKTS Nguy n Vi t Hùng biên t p và y bài lên website. Cũng như h u h t các ban i n t trong lòng báo in khác, báo Ti n Phong i n t có cơ c u nhân s h t s c g n nh và r t ít ngư i. T ng s phóng viên báo Ti n Phong lên t i g n 200 ngư i, trong khi c Ban i n t ch có 4 phóng viên chính th c. T l là 0,02 %
Đồng bộ tài khoản