Hình thức thể hiện trên báo Tiền Phong điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
160
lượt xem
71
download

Hình thức thể hiện trên báo Tiền Phong điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hình thức thể hiện trên báo tiền phong điện tử', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thức thể hiện trên báo Tiền Phong điện tử

  1. Hình th c th hi n trên báo Ti n Phong i n t I. c i m v hình th c trình bày trên báo i n t (so sánh v i báo in) 1.S khác bi t v cách trình b y trên báo in và trên báo i n t Trên báo in, h u h t các toà so n u s d ng ph n m m QuarkXpress, i m khác bi t l n nh t c a báo in là m t tác ph m báo chí ph i ư c t trong t ng th trang báo. C nh có th t do theo ý tư ng c a ho sĩ thi t k . Còn v i báo i n t , m i tác ph m là m t ch nh th hoàn ch nh n m c l p. Chính vì v y, khi ưa m t bài t báo in lên báo i n t , phóng viên ph i bóc t ph n m m dàn trang ưa lên báo chí. i u này nh hư ng t i lý thuy t i m nhìn c a c gi . Trên báo in, v trí inh c a trang báo ư c tính t trên góc trái, xu ng nhưng trên báo i n t , ph n u bài báo là quan tr ng nh t. M i tác ph m báo i n t ch ưc t trong tương quan v i bài báo khác khi n m trong cùng chuyên m c ho c ư c t các tít bài c nh nhau. M t bài báo n m trên trang báo là m t thành ph n trong t ng th nhưng v i m t tác ph m báo chí i n t , nó mang tính c l p tương i. Quy lu t c chúng c a c gi báo i n t ch là lư t ch không c. Tít bài là quan tr ng nh t, sau ó n sapô, nh và chú thích nh. Sau khi quan sát và ph ng v n s u m t s sinh viên, cho h c m t báo gi y và sau ó c báo m ng, h u h t m i ngư i khi c m báo gi y u có s bao
  2. quát c trang báo và chú ý vào bài inh, còn trên báo i n t , khi c gi ã click vào bài c n c, h không còn ý sang bài khác n a. V i báo i n t thì khi ã “ i ch ”, (ch n l a) bài c t c là ã có quá trình phân tích, chính vì v y, khi t các bài c nh nhau, tít bài là quan tr ng nh t. Tít bài cho ngư i c thông tin là h s ư c c cái gì và có c hay không. i u này là m t trong nh ng s khác nhau cơ b n khi biên t p bài t báo in lên website. Chính vì lý do ó mà khi biên t p bài, y u t c ng hư ng c a c trang báo không có, bù l i báo i n t l i có m t s i dây t p h p s c m nh r t l n ó chính là các ư ng link. 2.Các hình th c ư c s d ng trên báo ti n phong i n t H u h t các bài trên báo in u ư c ưa lên báo ti n phong i n t mà không có nhi u thay i v th lo i. N u có cũng ch là làm l i tít và vi t l i sapo. Chính vì v y, các th lo i báo chí trên báo in ư c chuy n sang báo i n t g n như nguyên v n. Tuy nhiên, v i các lo i bài t vi t ho c biên t p, th lo i ư c s d ng nhi u nh t là tin, tư ng thu t và bài ph n nh. Dư ng như khi vi t các phóng viên không quan tâm nhi u n th lo i, có m t tiêu chí t i cao ra v i phóng viên ó là vi t v i lư ng ch t i thi u th hi n n i dung t i a. Tin trên báo i n t thư ng là tin sâu kho ng 100-200 t v i 1 nh. Mô hình hình tháp ngư c ư c áp d ng tri t . 3. Giao di n c a báo Ti n Phong i n t :
  3. Khi kh o sát giao di n c a báo Ti n Phong i n t , tác gi niên lu n ã kh o sát ý ki n c a m t s SV trư ng H M thu t công nghi p. H u h t các sinh viên ư c h i u cho r ng giao di n trang ch c a Ti n Phong là khá p, n i b t cách ph i màu h p lý. Cách trình bày như hi n này chia trang màn hình làm 4 c t khá thân thi n và d tìm ki m thông tin. Kh o sát c gi báo Ti n Phong i n t , i u ư c khen l n nh t là màu s c và t c c, c bi t là công c tìm ki m c c nhanh và chính xác. V giao di n trang ch , vi c b trí nh bài n i b t chưa h p lý, nên anh inh l n hơn, chi m 2/3 trang màn hình là h p lý. Như hi n này quá nh . Theo k t qu ph ng v n sâu c a m t s sinh viên báo chí và sinh viên H M thu t công nghi p. Vi c nh bài bên trái không th t s có l i cho i m nhìn c a c gi . Có nh ng nh ư c dùng l i n 3 l n: trang ch , trang chuyên m c, và nh bài. Như v y d gây c m giác nhàm chán mà h u h t nh trên báo Ti n Phong i n t không ph i là nh p do chính phóng viên ch p. Ưu i m c a giao di n c a báo Ti n Phong i n t là n i b t, thân thi n v i ngư i s d ng, tuy nhiên, có m t s như c i m ư c ánh giá là chưa h p lý. ó là khi vào m i trang chuyên m c, ph i vào trang m i ra các thư m c con, khi t con tr chu t không ra ngay các thư m c. i u này làm gi m i tính l c ch n t c th i c a c gi . Có th so sánh v i báo Thanh Niên s th y rõ i u này: V i Báo Thanh niên i n t , ch c n t con tr vào m c c n c, thư m c con s hi n ra ngoài cho ngư i c l a ch n. Khi so sánh gi a báo Ti n Phong i n t và báo Thanh Niên, Tu i tr i n t , ph n l n ngư i ư c h i u ánh giá giao di n c a Ti n Phong n i b t và
  4. cach b trí n i dung cũng tr c quan, d hi u hơn. Tuy nhiên, m c c p nh t và ch t lư ng bài v n b ánh giá th p hơn các t báo kia. Tóm l i: V giao di n trình bày c a báo Ti n Phong i n t ư c c gi ánh giá tương i t t. V n b phàn nàn nhi u nh t là nh và chú thích nh. Theo i u tra c a tác gi khoá lu n, nh bên ph i là h p lý và thu n m t ngư i c hơn. Chú thích nh c a báo Ti n Phong i n t chưa ư c nhi u c gi hài lòng vi nhi u nh minh ho không nói lên n i dung gì, ôi khi chú thích không ăn nh p v i nh. Nh n xét, ánh giá chung và xu t, ki n ngh T nh ng nghiên c u trên ây, tác gi niên lu n xin xu t m t vài ý ki n trong vi c xây d ng và hoàn thi n Website:http://www. Tienphong.com.vn 1.Giao di n: Báo Ti n Phong i n t nên hư ng t i tiêu chí: p, ti n ích p t c là b t m t, cũng như làm market m t t báo in, giao di n m t t báo i n t cũng c n ư c chú ý. Website c a các báo i n t l n trên th gi i như www.cnn.com; www.usatoday.com; www.bbc.com... u trình bày r t ơn gi n nhưng thu n ti n và sang tr ng. Trên trang nh t ăng m t b c nh p, kích thư c l n, menu các chuyên m c x p x p phía bên trái. tin chính nêu trang tr ng trên n a thanh cu n u tiên. Các tin khác ư c li t kê tiêu và r t chú ý t i a i m khoanh vùng i tư ng c gi . “Không nên dùng quá nhi u màu. Nên dành cho bài báo quan tr ng m t v trí p trên trang báo còn hơn là dùng màu s c nh n m nh t m quan tr ng c a nó. N u trên trang báo bài nào cũng ư c in màu s c s trên n n màu lúc xanh lúc thì trang báo s như m t t gi y in nháp, làm c gi l c hư ng không bi t b t
  5. ut âu. ng nên l m d ng màu s c” , l i khuyên trên c a Loic Hervouet trong cu n “Vi t cho c gi ” cũng có th áp d ng trong báo i n t . Quan tr ng khi thi t k giao di n là ph i ti n l i khi truy c p. Nhi u trang Web d u thông tin quá sâu khi n c gi không bi t b t ut âu. c gi v a là ngư i tìm ki m thông tin v a là ngư i l a ch n thông tin. Ph i bày “hàng” cho khéo c gi b t m t l a ch n món ngon nh t trong th c ơn mình ưa ra. ng th i cũng chú ý n t khóa c gi có th tìm ki m cái mà h ang c n khi tìm ki m t trang khác. Maket báo i n t khác báo in ch có th cho màu s c trung th c và hình nh sinh ng hơn. Báo Ti n Phong i n t nên c bi t chú ý n i u này níu m t c gi ngay t cái nhìn u tiên. Tuy nhiên, mà s c s c s cũng không ph i là m t i u nên l m d ng. M t s trang Web nư c ngoài như BBC, USA today thư ng ch n màu nên nh t, ít màu s c s t o c m giác d ch u cho c gi . C n có m t cái nhìn chi n lư c hơn ch n màu n n sao cho th ng nh t v i màu trên băng rôn, màu trong ho t ng qu ng cáo, màu áo trong ho t ng xã h i sau nay. M c ích là t o nên m t n tư ng màu c trưng. Nhìn th y màu ó là nghĩ ngay n t báo Ti n Phong! Trang m t là trang vô cùng quan tr ng, ó là b m t c a t báo- trang u tiên mà c gi s c- là m t i m g p mà n u ó s giúp c gi ti p t c c tiép t báo c a mình. c i m là c gi xem lư t th t nhanh, h ng thú năng ng. có m t trang ch t t c n chú ý m t s i m sau: Ch ra âu là tin chính, tin n i b t nh t trong ngày?
  6. Tin có nh m t ngư i nào không? Chú thích nh th t c n th n vì ó là cánh c a vào ngôi nhà y p thông tin mà chúng ta ang mu n cung c p h u c gi . a bàn x y ra tin ó, nh hư ng n ai? i u này c n chú ý có th cung c p s l a ch n cho c gi các a phương, sau ó là nh ng ngư i liên quan tr c ti p. Có m t phóng viên nh t t? nh l n, nét căng, khuôn hình ch t. Có th gây hi u qu cao khi m nh d n c t ct . Chú ý ó là giao ti p b ng m t là ch y u nên y u t b c c cũng c c kì quan tr ng. Quan tâm n tính cân i c a trang ch : Tiêu bài báo, nh, các y u t ho Tin a phương, khu v c, qu c gia, qu c t Khi quan tâm t i nh ng i u này không ch kh ng nh ph n nào trang ch có b t m t hay không mà còn xét n tính t ng th c a toàn b n ph m báo i n t s hi n di n trư c hàng tri u công chúng trong m t kho ng th i gian nh t nh. 2.N i dung: Quan ni m báo i n t có t không gi i h n do ó có th vi t dài tho i mái là hoàn toàn sai l m. i u này ã ư c ch ng minh ngay ph n u Tuy nhiên, m i lý thuy t u ch là tương i. M t yêu c u c a c gi khi c báo là ư c gi i thích. N u c gi là ngư i u tiên bi t m t tin nóng h u h t u là vô tình, h nh n ư c tin ó khi h ã vào internet. Nhưng s có m t lư ng
  7. l n ngư i vào trang web tìm ki m thông tin gi i thích sâu hơn khi ã bi t m t s ki n m i s y ra. Chính vì l ó, vi c vi t ng n là c n thi t nhưng ng n không có nghĩa là sơ lư c là c u th . Nên vi t ng n nh t có th nhưng v n ph i mb o thông tin. V n x lí nh: trong báo i n t nên s d ng nhi u nh, nhưng dùng nhi u không có nghĩa là l m d ng. V i nh ng ngư i ang săn lùng thông tin thì h s reo lên n u sau cú cick chu t là m t trang text ch không ph i là m t chùm nh. Thêm vào ó, nh còn làm tr ng i l n n dung lư ng trang Web, t c t i xu ng ch m ng nghĩa v i vi c b n khép l i cánh c a ng sau v khách ã quay i. T ch c bài báo theo nhi u c a: Hơn b t kì lo i hình báo chí nào, c gi báo tr c tuy n là nh ng ngư i có ít th i gian nh t. Vi c c trên máy tính cũng có nh ng khó khăn hơn khi c bài báo trên gi y. Do ó, h mong mu n trong m t kho ng th i gian ng n nh t, có th ti p thu ư c lư ng thông tin nhi u nh t. Vi c t ch c bài báo qua nhi u c a: hình,bi u ,b n , box…là i u c bi t c n lưu ý khi xu t b n n ph m báo tr c tuy n. Tuy nhiên, i u này cũng gây m t khó khăn c n chú ý ó là vi c dàn trang c a báo tr c tuy n ch là theo thanh cu n d c. Do ó vi c b trí theo chi u ngang thành m t chuyên trang, thành m t c m bài là không kh thi. Có th t o nhi u c a thông qua các ư ng link, ví d v i nh ng khái ni m, nh ng v n liên quan có th link sang m t tài li u khác c a cùng m t trang web ho c sang trang khác. ây là m t th m nh c thù c a báo tr c tuy n. N u trên báo in ư c khuy n khích s d ng nhi u bi u , b ng, hình minh ho ho c các box i kèm nh m t o i u ki n cho c gi ti p c n ư c nhi u thông tin hơn thì vi c ó s ư c làm qua các ư ng link trong báo tr c tuy n.
  8. Khi dùng link n trang khác ph i chú ý tính xác th c c a thông tin, n ch chính c a bài báo mà c gi ang c. H s th t v ng n u ư ng link không ăn nh p v i bài và i u t t y u là h s có thái không thi n chí v i chính trang ã ch ra ư ng link cho h . 3.M i quan h gi a báo in và báo i n t . ây là m t m i liên h m t thi t và h t s c quan tr ng. Toà so n c n t ra nh ng quy nh cho phóng viên: Sau khi l a ch n ăng t i trên báo in s lư ng nh nh t nh (vì không có t), khi ăng t i trên báo i n t , c n t n d ng s nh có s n, bài có th rút g n, dùng nhi u nh hơn. i u này c n cân nh c và chú ý t i dung lư ng nh tránh nh hư ng nhi u n dung lư ng và t c t i xu ng c a trang Web. C n t ra quy nh dùng máy ghi âm ghi hình v i các phóng viên th i s , i u tra… V i s c m nh vư t tr i v truy n thông a phương ti n, báo i n t có th cung c p nh ng thông tin chi ti t, tin c y mà báo in không th làm ư c: V i các cu c ph ng v n, phóng viên c n chú ý n âm thanh t t sau khi ưa lên báo in, hoàn toàn có th ưa c file âm thanh lên m ng. V i nh ng cu c ph ng v n v lãnh o v ch gai góc, câu tr l i c a chính i tư ng v i gi ng nói, hình nh là h t s c thuy t ph c và không nhàm chán iv i c gi . Sau khi h ã c báo in, n u gi i thi u t t, bu c h không th không vào báo m ng. V i nh ng hình nh c áo, thay vì ph i dùng r t nhi u nh trên báo in, v i ư ng truy n như hi n nay ã có th cho phép xem ư c nh ng o n phim ng n. S hi u qu hơn r t nhi u n u nh ng o n phim v tài mãi l ư c ưa lên báo tr c tuy n.
  9. H u h t các báo u r t quan tâm nv n này, tuy nhiên vi c th c hi n v n chưa ph i ã thành công. V i công ngh tiên ti n, Tienphong online th c hi n ư c bư c i tiên phong này s t o ư c ti ng vang r t l n và thu hút m nh m công chúng n v i t báo c a mình. “Chúng tôi không d i gì làm t báo i n t n u không h tr ư c báo in phát tri n và m r ng i tư ng công chúng. Không ban biên t p nào l i d i d t ưa h t thông tin c áo c a s báo ngày hôm sau lên báo i n t trư c n a ngày ngày hôm sau báo anh m. Nhưng chúng tôi có th ưa nh ng món khai v , nh ng thông tin h p d n sao khi c thông tin y, h ch i n sáng mai mua báo c a chúng tôi”. (Tr n c Chính-phó t ng biên t p báo Lao ng khi tr l i câu h i c a SV báo chí HKHXH&NV v m i quan h gi a báo i n t và báo gi y)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản