intTypePromotion=3

Bệnh sốt xuất huyết DENGUE

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
179
lượt xem
25
download

Bệnh sốt xuất huyết DENGUE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sốt xuất huyết – Dengue là một trong những bệnh nhiễm trùng hàng đầu trẻ em nhập viện và tử vong ở các vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương trong những thập kỷ qua. Hiện nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh xảy ra ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn như Châu Phi, châu Mỹ, Tây Địa Trung Hải… Tuy nhiên, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương vẫn là hai nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Ước tính hàng năm, có trên 50 triệu người nhiễm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh sốt xuất huyết DENGUE

 1. BEÄNH SOÁT XUAÁT HUYEÁT DENGUE
 2. ÑÒNH NGHÓA Beänh soát xuaát huyeát Dengue (SXH-D): nhieãm truøng caáp do sieâu vi Dengue, coù theå gaây ra bieán chöùng naëng nhö soác do thoaùt huyeát töông, xuaát huyeát naëng vaø suy taïng töû vong neáu khoâng ñöôïc ñieàu trò thích hôïp vaø kòp thôøi.
 3. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC 1. Tình hình vaø phaân phoái theo ñòa dö: SXH-D: - Vaán ñeà y teá coäng ñoàng raát quan troïng ôû vuøng Ñoâng Nam AÙ, Nam AÙ, Chaâu Myõ La Tinh. - Beänh löu haønh thöôøng xuyeân vaø thænh thoaûng gaây dòch lôùn - Moät trong nhöõng nguyeân nhaân haøng ñaàu gaây nhaäp vieän vaø töû vong ôû treû em.
 4. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC 2. Taùc nhaân gaây beänh: - Sieâu vi Dengue thuoäc nhoùm ARBOVIRUS, truyeàn beänh töø ngöôøi beänh sang ngöôøi laønh qua veát caén cuûa muoãi. - Coù 4 type sieâu vi Dengue gaây beänh.
 5. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC 3. Trung gian truyeàn beänh: - Muoãi vaèn Aedes aegypti, soáng ôû nôi buøn laày nöôùc ñoïng quanh nhaø, nhöõng nôi toái taêm aåm thaáp trong nhaø. - Muoãi caùi huùt maùu vaø truyeàn beänh vaøo ban ngaøy.
 6. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC 4. Kyù chuû: - Phaàn lôùn laø treû em. Gaàn ñaây soá löôïng beänh nhaân ngöôøi lôùn - ngaøy caøng gia taêng.
 7. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC 5. Moät soá ñaëc ñieåm dòch teã hoïc beänh SXH-D ôû VN: - Caùc tænh thaønh trong caû nöôùc ñeàu coù beänh SXH-D, nhieàu nhaát ôû mieàn nam. - Vaán ñeà y teá coäng ñoàng quan troïng, coù theå gaây dòch vôùi haøng traêm ngaøn ca beänh. - Xaûy ra quanh naêm, cao ñieåm thaùng 6 – 10 (muøa möa), thöôøng gaëp ôû vuøng ñoâng daân cö, veä sinh moâi tröôøng keùm.
 8. SINH BEÄNH HOÏC Hai cô cheá quan troïng trong beänh SXH-D: - Taêng tính thaám thaønh maïch: thoaùt huyeát töông laøm maùu coâ ñaëc laïi vaø laøm giaûm löu löôïng tuaàn hoaøn → soác neáu löôïng huyeát töông bò maát > 20%. Roái loaïn ñoâng maùu do 3 nguyeân nhaân - khaùc nhau: thaønh maïch deã vôõ, giaûm soá löôïng vaø chaát löôïng tieåu caàu vaø giaûm yeáu toá ñoâng maùu huyeát töông.
 9. CAÙC GIAI ÑOAÏN LAÂM SAØNG
 10. PHAÂN LOAÏI LAÂM SAØNG (WHO 2009) SXH-D DAÁU HIEÄU CAÛNH BAÙO SXH-D NAËNG Nghi ngờ SXH-D Dấu hiệu cảnh báo Thất thoát huyết tương Sống / đến vùng lưu hành - Đau bụng nặng - Nôn ói liên tục dengue - Shock Sốt và > 2 trong số sau: - Có ứ dịch trên lâm - Ứ dịch kèm suy hô hấp Xuất huyết nặng - Nôn, ói sàng - Xuất huyết niêm mạc theo nhận định của BS lâm - Phát ban - Đau nhức - Li bì, bứt rứt sàng - Dấu dây thắt (+) Suy tạng nặng - Gan to >2 cm - Giảm bạch cầu máu - XN: tăng HCT cùng - Gan: AST hoặc ALT > 1000 - Có dấu hiệu cảnh báo với giảm tiểu cầu nhanh U/L - TKTW: rối loạn tri giác - Tim và các cơ quan khác
 11. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG A. Giai ñoaïn soát (2 – 3 ngaøy ñaàu) Soát khôûi phaùt ñoät ngoät, soát cao lieân tuïc - Meät moûi, aên keùm - Ñau nhöùc: nhöùc ñaàu, ñau cô, ñau khôùp - Bieåu hieän hoâ haáp (soå muõi, ho): ít gaëp - Bieåu hieän tieâu hoùa: oùi, buoàn oùi, ñau buïng, - tieâu chaûy Xuaát huyeát da nieâm: ít gaëp - Phaùt ban - Baïch caàu vaø tieåu caàu coù xu höôùng giaûm daàn -
 12. Daáu daây thaét (tourniquet test): (HA max + HA min) / 5 phuùt 2 (+) khi > 20 chaám XH/ 1 inch vuoâng. 2.5 cm
 13. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG B. Giai ñoaïn nguy hieåm (ngaøy 3 - 7) Bieåu hieän laâm saøng nhö giai ñoaïn soát - nhöng coù nhöõng bieåu hieän ñaëc tröng hôn + Bieåu hieän LS cuûa thoaùt huyeát töông: gan to ñau, DTHC taêng, traøn dòch ña maøng (sieâu aâm, X quang) + Xuaát huyeát da nieâm maïc: töû ban ñieåm, chaûy maùu chaân raêng, chaûy maùu muõi, oùi ra maùu, tieâu phaân ñen, ra huyeát aâm ñaïo… Beänh trôû naëng khi beänh nhaân heát soát - (nhieät ñoä haï ñoät ngoät), thöôøng ngaøy 4 - 6
 14. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG Trieäu chöùng baùo ñoäng vaøo soác: . Nhieät ñoä haï ñoät ngoät (ngaøy 4 – 6) . Ñau buïng gia taêng, gan lôùn hôn . Laên loän, böùt röùt, oùi möûa nhieàu . Tay chaân maùt laïnh . Tieåu ít
 15. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG Bieåu hieän laâm saøng soác SXH-D: Maïch nhanh nheï, khoù baét hoaëc khoâng baét ñöôïc; huyeát aùp giaûm hoaëc keïp laïi hoaëc khoâng ño ñöôïc; da laïnh, veû ñöø ñaån, böùt röùt, tieåu ít…
 16. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG Dieãn tieán soác: OÅn ñònh, ra khoûi soác: - Sinh hieäu oån ñònh nhieàu giôø - Töû ban hoài phuïc - Tim chaäm, thaát nhòp - Naèm yeân, aên toát, tieåu nhieàu Khoâng hoài phuïc: - Soác keùo daøi duø coù ñieàu trò - Toan huyeát - Xuaát huyeát traàm troïng - Coù theå töû vong.
 17. BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG B. Giai ñoaïn hoài phuïc Beänh nhaân böôùc vaøo giai ñoaïn hoài phuïc - sau giai ñoaïn thoaùt huyeát töông 48 – 72 giôø. Coù söï taùi haáp thu dòch töø moâ keõ vaøo loøng maïch Beänh nhaân khoûe hôn, theøm aên trôû laïi - Daáu hieäu hoài phuïc: maïch chaäm, khoâng - ñeàu, töû ban hoài phuïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản