BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.146
lượt xem
68
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác) theo Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG "

  1. Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác) [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Số lượng khoáng Phí bảo vệ môi sản khai thác trường đối với Tên loại STT Mức phí khai thác khoáng khoáng sản Đơn vị tính Số lượng sản phát sinh trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) Tổng cộng: Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản