intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
834
lượt xem
74
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) theo Mẫu số: 01/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

  1. Mẫu số: 01/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) [01] Kỳ tính phí, lệ phí: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: Việt Nam đồng STT Loại phí, lệ Mục Tiểu Số Tỷ lệ Số tiền Số tiền phí, phí thu mục tiền trích sử phí, lệ lệ phí phải thu phí, lệ dụng phí trích nộp NSNN phí theo sử dụng thu chế độ theo chế được (%) độ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) – (7) ... Cộng Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): .................................................................................................................................... Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2