intTypePromotion=1
ADSENSE

Các bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung

Chia sẻ: Nguyen Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1.735
lượt xem
417
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài tập Quản trị rủi ro của ThS. Trần Quang Trung sẽ là những tài liệu tham khảo hay nhất cho các bạn sinh viên khi học bộ môn Quản trị rủi ro. Tài liệu gồm các bài tập: Đo lường rủi ro, ước lượng các phân phối tổn thất, rủi ro tài sản, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính,... các vấn đề về thuế trong quản trị rủi ro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung

 1. !" # $ % & ' % $ ( )$ * + " # $ ( )$ % ,& ' $ (- , +. ( / % $ ( )$ # 0 % % $ (- 1 +. ( 2 + 331 " ( )$ 4 % $ 5 . %67 ( 8 . * 9 : % $ 1 ; )$ ( # % + % $ ( )$ %5 < ) )$ = > 8 . % % $ ( )$ : + * % - : +# , % $ $ (%) # . = > 8 % ? . % @ @3 1@@ @ @4 @@@ @ @' @@@@ @ @@A 1@@@@ @ @@ @@@@@ @ @@ @@ > 0 . % 8 ( 8 % ) 0 B * > 0 . % 8 8 ( % ) @@@ 0 B > 8 % * B 9 2 % 8 % 0 8 % * B 9 2 % 8 % 0 0 . % 8 ( C @@@B D E F . *$ (% . $ 0 . % 0 ) @ @@, 8 % ) % )$ ) ( )$ %0 . % ) $ ; ** < @ @@,B > -E G. % 8 %) % )$ ) ( )$ # 8 % * B 9 F . *$ @@@@ 5 8 % *9 * $ BH 8 8 % % 8 %( # ) B * %( 8 % %) ( # '4'3 6@ > 8 %) %( )$ ) )$ @@@@ #) . @ @@, . 8 % % 8 B I > - > G. % 8 %) %( )$ ) )$ # 8 % *9 . % # ) - B ' J * # ) *K 0 (% F : @@@ L ! 2 % *" " : 8. 1 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2. ( )$$ / . . % ) % &@ *" )F . 80 . % % " 2 % $(" ) @@@ + ) 8 % *9 # 8 B * %8 % $ 8. . #) % ) ) )$ 317 8 % * 9 # 8 @@@ ; $ 0 %0G 8
 3. J 8 %( )$ ( - * # 9 ) @ + ( )$ ) ( #) = ! #% $ " $&' * ) !( ) ( $( * ) $ + ,- # . ! ! %+ ! $ 3 )% . 2 " ( !( ) $( /1 0/ % 4 ! 57 68 656 1@@@@ 1 A@@@ AO , O@@@@ A@@@ A4 ' @@@@@ 4 A@@@ A6 O ,1@@@@ 3 @@@@ A3 1 '1@@@ 4 @@@@ A3 4 @@@@ 3@@@ 3@ 6 '@@@@ @ ,@@@ 3 A ,,@@@@ , O@@@ 34 3 '@@@@@ 4 O@@@ 3A @ O@@@@@ @ O@@@ @@ 5 ( - G $ . % ( 8 . % )$ # % -. % 8 %H - G . % . $ (8 G. % % ( $ 8 %> : ) )$ - % *% ) . $ ( *$ , > % ) ( % % )$ ( $ 8 % # -. % 8 % 9 3 ) !( ) ! ( $( : .3 ) #0( ; " %+ (
 4. !( ) $( : .3 ) #0( @ @' @@ @' 1@@ @, @@@ @ 1 @@@@ @ @1 4 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. * 5 ) + ) ( + ( ( )$ 0 $ + + ) # ) ,@@@@@ L ! F . $ * > * 8 % . " + ,@@@@@ L ! - % ,@@@@ L ! > -* $ 8 9 -8 # % $ % + % M *" $ . $ B2 % 8 9 9 $ . B , > G. % 0 $ 9 # + 0 $ ( + 1@7 U9# " ( ( " + * '@@@@@ L ! 5 %# -# (" -B ' 5 0 ( " 8 % $ %# - . ( % )$ . ( " *" B ) + * 2 ( %) % % + 2 ) O N $ %# - * ) (" . B 1 J 0 ( * " *" > $ . 0 8((% %" ( # B * R . ( ( )$ 8 % $ %# - . 9 % -0 B 4 J ; " ) < ,O@@@ L ! & + G #) A@@@ L ! & + )$ ( - 1 + 5)$ ( - ) - % . $ % + 8 ( )$ 2 % $ # % # )$ 1@7 )$ ( - $ ( * 2 % $ 0 + 8 ( )$ # 4 ) * )$ (- 9= > 8 % % %) ) " 9 B * > 8 % % %) ) " 9B 6 J * . 0 %# 8 > 8 % % %) "(%) # 9B * > 8 % % %) "(%) # 9 B A 5 $ . #) # ) ) V + # - )$ ) - ) )$ . % *" 3 > $ . 8 W# " # )$ #* 9" ( $ $ ( B - $ B 5 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. @ 2 + + ) ( ( ( V $ ,@@@@ L ! )$ ( - @ + 2 % )$ ( - *" 8 % -( V $ ) 9F . # B ) . %47 & + L ! ) (- : + # 1 + O O41 L !X @ + 6 A@ 6 L ! 2 + + ) ( ) ( (- ,@@@@ L ! %*" 8 ) ( )$ #) #$ . . $ )$ ( - @ + 2 % %* - * " " # 8 % )$ ( 9 8 % ) " 9 B 6 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 7. > ? @ A 5 5R # RR % % $ G . % *8 # ( . % )$ $ J : Y,@ . % ( )$ Y O )$ ) # % + 33 # " % % O@7 > . 5R . %( *: ; >Z< 1@7 # !& . % ,7 )$ $ > ( RR . % *8 ( '@7 # @7 )$ > )$ . % #% 8 - : B * > % )$ . % #% 8 - 5R ) RR %(" + ( *8 '@7 4@7 ( - RR " . % 17 % )$ 9 > $ )$ . % #% 8 - RRB , ! . 0 % )$ . % #% 8 + ) #) - G. %( *: > 8 . # % % . YO *9 O@7 8 ) )$ ) % # + ) # * 9 ) %= Y , O # 0 . %@ ,X , A ) Y # 0 . %@ 1 # 6@@@@@ # 0 . %@ ' > ) ) )$ . % #% 8 -( 8 # . % % * G . % *8 ( . ( # ( % = B C D4 E ! ( B 18 ! < " % ! = 3 F0 ) % ( 3 @7 [ @ 3 1@ 4@ O ' \ *. % $ ( Y,6@ (8 )$ %* ) # # % " $ ( # (- + 33, ) - ( )$ 0 0 = 8 8 %# ) Y4@ 8 % V %# ) . %,7 N (% % # * ) )$ . = 7 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 8. +"( G H * H ! D >H ' &,&33 ;( # = ) " ( < > . ( Y3@@ 6, 1@ > . %" ( YO1@ 2)$ ,11 ,,1 > 8 )$ W $ 41, 1@ 2)$ $ ; @7< '@@ 8 % ) Y' 4@ R)$ $ ''6 1@ > 8 . '1@ > 8 -# % '1@ +"( G H * H ! D >H * : > ? ' &,&33 ;( # = ) " ( < ! ,O61 $ ( ,,,6 1 ]N^> ; @7< ,O6 1 R )$ W $ 1 R )$ $ '@ R)$ ) % ,@, 1 > %O@7< ; A R)$ - , 1 ! % . : .3 ) #0( ? ! (0 $$ @' ,,1@ @O ,6@@ @' ' 1@ F . ]N^> * K @7 : 8 %; < ]Q ) )$ * K )$ # 8 % % 9 % > 2)$ µ EPS # σ EPS ) )$ > G )$ = # G . % > 8 . 8 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 9. ]N^> >^] = ) *9 : ) ) 2)$ #: R *$ (- "* )$ B 9 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 10. I IH ? J HJ 4 K 8@ ? $ * 8 - @@@@ 5HN5 0 ) ) ( #) # , % :5H 8 % *9 ,@@@ # ) . ; O@@@< 5 " * 9 8 %* 9 5HN5 * 8 # ( 8 ) 2 % * 8 8 - $ ,@@@@ Y 90 . % . . 0 % 0G * * % K * 8 ; ( < , @@ Y & 5HN5 , 5 $ . $ * 8 ; E < *" $ * - . % %) 5HN5 ) ) 8 % :5HN5 % % ' J * 8 $ * 8 - 5HN5 0 ) ) % % J :5HN5 = ]; D,@@ R< σ L D ,@@ σ i, j D O@@@ ; 5 ) . V5HN5 * % < " @@@ @@@@ ∞ =@ @@ ) . $ ( 8 $ * 8 $ * %( M *. ) $ 0 . % . (" K * 8 8 *- ) %( '@@ Y&5HN5 > 9 " ) $ 0 . % . B 8 0 %0G 8 (8 0 . % . B O * 8 5 $ # ? ) ) Z )$ %#) * 8 Z %# - $ * 8 ) )$ % = # .@@@@ 5HN5 5 - $ % # = ) ]; _< D'@@ Y R σ F D 1@@ rF,i , j D @ ; . % ) 5 V* % < ,@@@@ 5HN5 0 S % # = ) ]; Z< D 1@@ R σ A D 1@@ rA ,i , j D@ , ; . % ) 5 *% V< # - ,@@@@ 5HN5 % #) ]; R< D,@@ R 10 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 11. σ L D '@@ rL ,i , j D @ @1 5 . %) V 5HN5 0 S # *% @ 5HN5 $ # 5HN5 $ # 0 S 9( #) 5 ( 8 8 %9 * ;< Z ;< Z * ;< ! )$ % Z # Z 11 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 12. I IH @HL @ J $ (- * -' . = > $ . % R)$ . % ()$ H 8 Z @4 @' @O N @6 @, @, S@' @ @, . %) ( )$ ) ( = ZN D @ , N DS @ 1 Z D@ O 5 = > ) . ) B * ? ( " )$ . % ()$ $ (- B > ( 8 )$ . % ()$ $ (- B > $ . % G( - 9 B , 5 # () " ) # () " ) # %# + : ) ( ' 5 )$ . % ()$ . = $ ."N . M! $ ! -3 ) - ; ( Z 1 N @ @1 ! @ ] S@1 R)$ . % @ # )$ . % ()$ $ (- " ) @ A - G 9 % (- % ( )$ )$ . % ()$ 8 % @ 6B 12 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 13. ? H @ 5 % .) ( - 8 ( $ . % " (- ( % ( #) #-) #) % " ) , 5 % .) ( - (8 $ . 8 % 8 ( )$ ( ) ) () * ) 8 % " #% 8 -# " - *" %/ % $ (" B ' ! (" `($ . % " #% 8 - $ % ( )$ *K (- ") , 13 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 14. L @ * J " 8 % % " " 1@@@@@Y H ) * (- @A @ 6A ) 0 $ '@^ # . 0 $ '@^ J (- ; . 0 % % < ) 8 % * B^aa # (- * ( " K # (- . ( ) $ () (- ) 8 % #% @7 ; # . $ 8* < , 5 # .) ( - 8 ( # (- 8 + " )= Q $ - $ ( (% - $ ) 8 %; . ) 8 % $ ($ " < * Q $ -. $ % )$ $ ( (% ( - $ ) 8 %; . . $ % )$ $ ( ) 8 % ( $ ($ " < ' ? %"( ) ( V $( = % $ $ ( B * $ (- ) )$ 8 % V - B > V $( .) %* " " 8 )$ @@@@@ Y > % *K %* ) " $ ( . $ . %'@@@@@ Y > V $( " #$ +. ,1@@@ Y # @ + ) #$ *% . ) ( 8 %N $ . ) % B! * 8 B F . %" *. " @# % + @# . % % % @7 O 0 $ ) (" . 9 * * ( . * (- * 9 (- J0 O < >$ +"# . . 9 ( # ! % 0M P ) ,@ @@@ Y Q ,@ @@@ Y Q $ #9 $ ( )$ 5)$ ( - . 0 % 1@ @@@ Y > # ; @@@ Y O@ < N V K * ; @@@ Y ,@@ < J 0 O . . 9( < # # % 0M P ) ,@ @@@ Y Q ,@ @@@ Y > . 8 . $ ; @@@ Y O@ < 0 $ ; 0 ) )< ,1@ @@@ Y J . W %" ) * ,@@ @@@ Y 5 - ; U< 2Q ) # (- 4@@ @@@ Y > ) )$ (- B 14 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 15. * 5 ( . => " )$ . 8 % ) ) * # #9 )$ #% 8 - ) . ) %( W % ( )$ * ( . 8 %2 )$ $ )$ ( )$ 0 % ) 8 %. ) (% ) , J / % " 8 ) %)%]N^>< ; $ 0 )% 8 % @ ) Y& + A Y& + > 8 $ - $ @ Y& + ) (- # (- @ Y # ( )$ )$ * K )$ ) # ) . %A7 V* K # % 8 - ) ! ) ( )$ # )$ . % #% 8 - O7 J 8 + 17 % (- . 8 %2 % ( - * K )$ )$ . % 17 % (- *K #% 8 - ) )$ . % . #: ) O7 ! ( 8 - ! (- B2 % 9# (- ( )$ )$ * K )$ *K #% 8 - )B ' 5 . . ) # )$ . 8 %* K )$ # * K # % 8 - ) -# % 8 - * % . = % - $ * " $ YO ]N^> ; % (- < Y4 %)$ $ ; . % 37< Y @ R . % )$ ) 7 > + ) (8 % = > )$ * K )$ , '7 > )$ * K 8 - ) ,7 R)$ . % ()$ 8( = > )$ * K )$ A7 > )$ * K 8 - ) 4 17 % )$ 8 - ) (- @ Q H HJ + # %. ( ( - ) #$ ( %#) " 8 - ]N^> ) 8 % $ + ,1 Y V . $ (- # * 8 $ #: $ ]N^> . 0 % ,' YN 8 ( $ $ ( ( 8 % + (- )$ G , 8 - R)$ . % ()$ 8( ) $ 17 ! $ % )$ . % . + 1 17 # 9 (- % $ . + ( %#) 15 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 16. ) 5 9 * 8 %. (8 % . 8 %# % % ) ( %. $ (8 , J ( 0 0 ) % )$ " ( %#) #% # )$ " ]2 . % * ' 8 % ) $ . (8 ]R . % * @1 % . % * = )$ . % 8 %( V " ) 9 8 % F " ]2 # ]R - )$ @ Y# @ 1 YR . % @ # )$ . % $ (- " ) @ 1 #% . % %= * 8 B * * 8 # % $ (- B ' . % * ) - 8 ( )$ * . %(" * 8 J * )$ (- * K )$ # ) . %A7 V (- > ) )$ )$ * K )$ )$ . % ()$ 8( % ) )$ (- # 9 ) ( *8 8* ( )$ ! $ . 8 % ( $ $ ( 8 -# * 8 1 Y - (8 * (W *" $ 1 YN $ $ * B O G. $ + (% %" ( " % ( 0 " * * 8 . #) * )$ # )$ V ( 8 - ( )$ ) % )$ ( %. ( = Q * 8 ', Y > 8 % $ % ' Y 5 . %* 8 % S@' ]; < @ A E @ σ, @ @, 5 8 % 8 ( )$ # . % ) % % @ ' 5 % )$ ( (8 R IS ? 5 8 . =P $ . 8 (" % . #) $ , $ (8 )$ 8 % ) '( ## ) ") (V . = 16 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 17. E , ! T !( )U < . $ ( MP ! ; ; #0 ! V# $ -$ @ ,@ , 1@ 4@ ' O@ '@ 8 % % 8 P $ ( )$ ( - # )$ . % ) @7 F . 8 %. . # % + ( # % (8 9 + . ( (8 8 % ) 0 . % 3B # @ . %) = , D@ , ,' D @ ' D S@ , ' 5 0 . % . (%) # $ ( V( 8 . =P ( )$ ( - #) )$ . % A7 P . b. % - 1@ # ( )$ ( ( - + ,@@7 8 % $ %F . 8 % . # % +# % . = !( ) $( : .3 ) #0( ,@ @O 1@ @' @@ @' O F ( %* " 0 0 $ ;< 8 % . # ; ,< 8 %#- 8 * V % )$ + # . = J ( - % % )$ ( 80 . % . ) 7 * J ( - % * (8 90 . % % ( 8 % 7 H %) * # *$ 8 0 . % . (%) # . ) @ 17 8 % $ % 8 # ( #) > 8 % * #- 9 . ,@ # O@ H 8 ) - )$ ,1 # 4@ % $ 8 ( - 9B H W 5 0 % 8 % # R % ? . = .( !( ) # $( .N 1 ( 0! ; : # $ !$ $& : .3 ) #0( : .3 ) #0( : @' ' ''''' @, @@ @O @ @O '@@ @, '@ @, 1@@ 17 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 18. @ 1@ @, 6@@ > # 8 % ) #) > % % # )$ ( - ( - * 8 ; . < :* " 1@7 8 %. " . 8. % ) ( ) 1@7 8 % $ % 5)$ ( - 8 % ; * < " . 8. % ) () 1@7 8 % $ % * 5)$ ( - ) # 8 (" B N $ 8 % 8 #- (V ) )$ ( - (- * 8 # )$ ( - % B , 5 . . * * )$ . = • N 8 -# ) * 8 1@@ • N 8 * -# ) * 8 ,6@ - $ )$ * K )$ #) . % @7 # ( $ @ + 5)$ ( - ( - * 8 1@7 • > )$ * K )$ @@7 # ) . % @ 17 # ( $ @ + F " 8 % $ O@@ # . %* 8 % @, > *9 8 % ) 0 # + R)$ . % ()$ $ (- " ) A7 # )$ . % 37 2 $ * B ' 5 )$ - # " . > 8 8 % ( )$ *% 9 * * ) P $ . ( )$ % ) $ . 0 . %( 8 8 %# )$ " @ 1 Q - 8 %# )$ ) $ . ( )$ )$ V * K )$ ( - 8 % V* K )$ Q * 8 )$ ( - 8 % *K @7 " *9 8 %( )$ * 8 )$ ( )$ #) . %37 # ( $ 1 + 5 . % * 8 % T@ , )$ . % ()$ $ (- " ) 17 # )$ . % 37 F . 8 %. . # % + P ( )$ ( - # )$ . % ) 37 ! 3 ) .( !( ) " ## $( : .3 ) #0( @@ @ ,@@ @ '@@ @ 1 O@@ @, 1@@ @, 61@ @ @@@ @ , @@@ @ @1 18 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 19. J > ) " = $ % ]; ]0< D @@@ H 8 σ0 DO@@ / *" % 0 9 " = ] ; aJ < ] D @@ σ/J D,1@ > # W( V % *" % . = ]c; aJ < ] D1@ σcaJ D ,1 5 G ) * % % ` . % " a % - ]aJ B , J . 0 % $ W( V % 8 % )$ . 8 5 % . 0 . % . 8 * :# " ( % ( )$ #$ # - % )$ . 8 / - % ( )$ ) )$ - 8 %# - "Y @@@ & + ,@@ @ + ) > % 8 % . . ( )$ )$ *K - . ; * 8 < # 8 %. ) (% ) % # 5 . % * 8 % @ ,1 )$ . % @ # )$ . % ()$ $ (- " ) @ 3 % Y @@@ @@@ W( V % B ' > % %( ( 8 " 8 : %( & ) " . ( U # % %= • * 8 " % 0 . % ) @3# @ • - . 8 % 0 . % ) @4# @O # $ # : + ) ! ( %(" + % $ $ ( % *" 8 % %( " > (- . (- ( - % : % -# - . 8 + # +. # % : % - %! 8 $ ( % -# - . 8 % # + ) # $ . $ ( - * 8 " % U + ) . $ # 8 % ? . %* 8 " % + ) $ # *K 0 . % 8 % + % - + 2 - % . 0 . % 8 % + %( * # ) 9 -# % )$ # . ) . . R $ $ # % %( ( 8 9 " + 80 ) % : 19 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 20. A @H > ? X > ( ZN ( *" $ $ $ > $ # %( ( )$ * 8 % )$ ( - * 8 ( $ ( )$ ( > $ $ . ( $ $ ( > $ + $ # @ ( $ 0 % 4 > ( $ - - % $ " -* " %# # 9 + ) $ . 8 % 47 . # 17 ) ) 8 % R)$ . % ()$ 8( @7 # * " ) 8 %5 ) 8 % "# % 8 - ( F . % . ( )$ - 8 - , -#- . 8 = 9 0 : .3 ) #0( @@@ ( # ) " @ 1 ,@@@ @6 '@@@ @ 1 J :) # ( " " 1@ # ) @ %* ( )$ ? . % ( $ $ ( *) . $ = $ ( 9 d : @7 U ( $ $ ( 8 $ $ ( . 0 % )$ ( )$ 0 ( ) " ,@@@ ( # ) " # *" ) * * %( ) W $ - #% 7 ! $ = / - * > - @@@ ( # ) " > - ,@@@ ( # ) " ' R # % % 80 (" ( $ 80 *" ( $ $ ( " ) ( - @ HL @HL H N9 #- ( . ( = " !" # $ * $ ( ) (- * 8 8 % - # # $ ( ( )$ * 8 , . 9 (- . 8 %. ( = N 8 =J * 8 *K @7 8 % $ * U )$ . 8 % R . % ,7 # ) = $ # @ + . = J 8 % $ ' ( 20 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2