Các định luật trong hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

3
1.167
lượt xem
292
download

Các định luật trong hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các định luật trong hóa học dành cho các bạn học sinh trung học tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các định luật trong hóa học

  1. Phaàn 2
  2. Caùc ñònh luaät trong hoùa hoïc Caàn nhôù 3 Ñònh luaät sau: ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT) ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL) ÑÒNH LUAÄT THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI ( ÑLTPKÑ)
  3. 1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-) Treân phöông trình ion: Σ ñ.tích Veá traùi = Σ ñ.tích veá phaûi Caùc quaù trình oxi hoùa khöû Σ Soá e cho = Σ soá e nhaän Σ mole cho = Σ mole nhaän
  4. 2. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL): Coù 3 noäi dung caàn nhôù Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd Vôùi: m ion = nion • x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Aùp duïngï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol 4 Cl-: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t
  5. Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd m ion = x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Aùp duïng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol 4 Cl -: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t Giaûi: Theo ÑLBTKL coù:
  6. Aùp duïng 2: (ÑHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0,2 mol ddA SO2- : x mol 4 Cl - : y mol Khi coâ caïn ddA, thu ñöôïc 46,9 gam raén. Tính x,y ?
  7. Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion Trong hôïp chaát Σm nguyeân toá = Σm hôïp chaát Treân phaûn öùng Σm veá traùi = Σmveá phaûi
  8. Aùp duïng 3: (Trích ñeà thi ÑHQG – 1999) Hoãn hôïp R: C2H4, C3H6(C3H6 chieám 71,43% theo theå tích). Hoãn hôïp X:R, H2 vôùi soá mol R gaáp 5 laàn soá mol H2. Laáy 9,408 lit X(ñkc) ñun noùng vôùi Ni, sau moät thôøi gian; thu ñöôïc hhZ. Tính khoái löôïng hoãn hôïp Z
  9. Aùp duïng 4: (Trích ÑHYD – 1998) Daãn CO dö qua oáng söù ñöïng 5,8 gam FexOy noùng ñoû Sau 1 thôøi gian thu ñöôïc hh X chöùa caùc chaát raén. Cho hhX phaûn öùng heát vôùi HNO3 ñaëc (dö), thu ñöôïc 18,15 gam muoái saét. Tìm coâng thöùc oxit treân.
  10. Aùp duïng5:( ÑHYDTP.HCM – 2000) Cho pöù: 0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O Tìm CTPT- CTCT A, bieát : soá mol A : soá mol H2O = 1:2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản