Các học thuyết tiến hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

2
559
lượt xem
197
download

Các học thuyết tiến hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đác-Uyn là người quan sát tinh tế cả với đối tượng hoang dại lẫn vật nuôi, cây trồng ( vd: chim, côn trùng...) Đác - Uyn sử dụng chon lọc nhân tạo để minh họa cho khả năng làm biến đổi của chọn lọc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các học thuyết tiến hóa

 1. C¸c häc thuyÕt tiÕn hãa
 2. Häc thuyÕt tiÕn hãa cña Lam¸c
 3. Sù h×nh thμnh loμi h−¬u cao cæ tõ loμi h−¬u cæ ng¾n
 4. Theo quan niÖm cña Lam¸c th× !
 5. Häc thuyÕt tiÕn hãa cña §¸c-Uyn
 6. Hμnh tr×nh vßng quanh thÕ giíi cña §¸c-Uyn
 7. Vμi mÉu rïa quan s¸t ®−îc cña §¸c-Uyn Pinta Tower Marchena §¶o Pinta mai trung gian James Fernandina Santa Cruz Isabela Santa Fe §¶o Hood Floreana Hood mai yªn ngùa, tôt sau C¸c kiÓu mai rïa ®¸ng quan §¶o Isabela t©m gi÷a c¸c ®¶o kh¸c nhau mai h×nh vßm, ®Èy vÒ tr−íc
 8. §¸c-Uyn lμ ng−êi quan s¸t tinh tÕ c¶ víi ®èi t−îng hoang d¹i lÉn vËt nu«i, c©y trång (vd: chim, c«n trïng...) KÝch th−íc, h×nh d¹ng má chim phï hîp víi d¹ng thøc ¨n cña chóng
 9. §¸c-Uyn lμ ng−êi quan s¸t tinh tÕ
 10. §¸c-Uyn lμ ng−êi quan s¸t tinh tÕ
 11. §¸c-Uyn sö dông chän läc nh©n t¹o ®Ó minh häa cho kh¶ n¨ng lμm biÕn ®æi cña chän läc
 12. §¸c-Uyn sö dông chän läc nh©n t¹o ®Ó minh häa cho kh¶ n¨ng lμm biÕn ®æi cña chän läc
 13. Tranh biÕm häa ph¶n ®èi “nguån gèc c¸c loμi cña ” §¸c-Uyn
 14. Häc thuyÕt tiÕn hãa tæng hîp Qu¸ tr×nh tiÕn hãa nhá: qu¸ tr×nh ph©n hãa thμnh ph©n kiÓu gen cña quÇn thÓ ban ®Çu d−íi t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè tiÕn hãa (qu¸ tr×nh ®ét biÕn, qu¸ tr×nh giao phèi, qu¸ tr×nh chän läc tù Néi dung nhiªn, c¸c c¬ chÕ c¸ch li, ...) kÕt qu¶ dÉn ®Õn h×nh thμnh loμi míi. häc thuyÕt tiÕn hãa tæng hîp Qu¸ tr×nh tiÕn hãa lín: qu¸ tr×nh h×nh thμnh c¸c ®¬n vÞ ph©n lo¹i trªn loμi (chi, hä, bé...)
 15. B»ng chøng cho thuyÕt tiÕn hãa tæng hîp Sù h×nh thμnh quÇn thÓ kh¸ng thuèc diÖt c«n trïng
 16. B»ng chøng cho thuyÕt tiÕn hãa tæng hîp C¸c ®Æc ®iÓm t−¬ng ®ång gi÷a c¸c loμi ph¸t sinh tõ cïng mét ®Æc ®iÓm chung cña tæ tiªn (cïng hoÆc kh«ng cïng thùc hiÖn mét chøc n¨ng) Human Cat Bat Whale
 17. B»ng chøng cho thuyÕt tiÕn hãa tæng hîp ThËm chÝ, nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång khã nhËn ra khi tr−ëng thμnh nh−ng kh¸ râ rμng ë giai ®o¹n ph¸t triÓn ph«i sím V−în c¸o Lîn Ng−êi §©u lμ ng−êi?
Đồng bộ tài khoản