intTypePromotion=3

CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ TÁC DỤNG BÀI TÁ LẢ

Chia sẻ: Lý Minh Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
276
lượt xem
62
download

CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ TÁC DỤNG BÀI TÁ LẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

: Đây là vấn đề đầu tiên ng¬ời chơi phải đối diện và giải quyết thật tốt để tiếp theo đó có thể có giải pháp quyết sách hợp lý. Một cách khách quan thì ng¬ời chơi bất kỳ sẽ đặt mục tiêu cao nhất là ù hoặc nhất điểm. Tuy nhiên thực tế cục diện một ván bài không phải lúc nào cũng có thể đạt đ¬ợc mục tiêu đó hay nói cách khác trong một bối cảnh cụ thể mục tiêu nhất điểm hay ù không luôn là mục tiêu tối ¬u...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ TÁC DỤNG BÀI TÁ LẢ

  1. C¸c kü thuËt c¬ b¶n vµ t¸c dông 1- §Æt môc tiªu: §©y lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn ngêi ch¬i ph¶i ®èi diÖn vµ gi¶i quyÕt thËt tèt ®Ó tiÕp theo ®ã cã thÓ cã gi¶i ph¸p quyÕt s¸ch hîp lý. Mét c¸ch kh¸ch quan th× ngêi ch¬i bÊt kú sÏ ®Æt môc tiªu cao nhÊt lµ ï hoÆc nhÊt ®iÓm. Tuy nhiªn thùc tÕ côc diÖn mét v¸n bµi kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu ®ã hay nãi c¸ch kh¸c trong mét bèi c¶nh cô thÓ môc tiªu nhÊt ®iÓm hay ï kh«ng lu«n lµ môc tiªu tèi u. Bëi vËy, ngêi ch¬i ph¶i c¨n cø vµo tÊt c¶ c¸c dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh côc diÖn ®Ó ®Æt ra môc tiªu tèi u nh dùa vµo diÔn biÕn v¸n bµi, dù ®o¸n cÊu h×nh bµi cña tõng ngêi ch¬i, dù ®o¸n diÔn biÕn tiÕp theo vµ dù ®o¸n vµo cÊu h×nh bµi cña m×nh mµ ®Æt ra môc tiªu tèi u råi thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Môc tiªu c¬ b¶n cã 03 lo¹i: Môc tiªu th¾ng tèi ®a, lo¹i nµy môc tiªu sÏ lµ ï hoÆc nhÊt ®iÓm; lo¹i thø hai, môc tiªu thua tèi thiÓu, lo¹i nµy ngêi ch¬i c¨n cø vµo c©n ®èi c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh xem ta kh«ng thÓ vÒ nhÊt ®- îc nhng cã thÓ kh¶ thi vÒ mÊy hay chØ cÇn chèng khái bÞ ch¸y bµi hay ph¶i ®Òn th«i. Cuèi cïng lµ lo¹i môc tiªu toµn côc: lo¹i môc tiªu nµy l¹i ®îc xem xÐt trªn 2 mÆt: mÆt thêi gian: ®ã lµ khi ta kh«ng thÓ th¾ng ®îc tuyÖt ®èi tÊt c¶ c¸c v¸n nhng ta cã thÓ cè g¾ng ®Ó sè v¸n th¾ng nhiÒu h¬n sè v¸n thua vµ ta sÏ ®Æt môc tiªu cho nh÷ng v¸n nµo thua vµ v¸n nµo th¾ng hoÆc lµ ta cã thÓ th¾ng nhng v× mét lý do nµo ®ã mµ xuÊt ph¸t tõ lîi Ých toµn côc ta quyÕt ®Þnh thua mét v¸n nµo ®ã. VÒ mÆt kh«ng gian: Tøc lµ khi ta cã cïng mét lóc 02 lîi Ých diÔn ra song song vÝ dô nh hai ng- êi ch¬i chÐo c¸nh, ta cã thÓ th¾ng nhng nÕu ta lùa chän ph¬ng ¸n th¾ng th× ngêi ch¬i cïng c¸nh sÏ bÞ thiÖt h¹i lín mµ nÕu xÐt ®Õt lîi Ých chung cuéc sÏ thiÖt h¹i Ýt h¬n nÕu ta kh«ng nhÊt ®Þnh th¾ng mµ chØ cÊn nh× th«i ®Ó ngêi ch¬i cïng c¸nh cã thÓ vÒ 3 vv.., th× ta cã thÓ lùa chän mét môc tiªu kh¸c vµ gi¶i ph¸p phï hîp víi lîi Ých toµn côc. 2- C¸c nguyªn t¾c kü thuËt c¬ b¶n: 1. Nguyªn t¾c chung: Nguyªn t¾c chung lµ nguyªn t¾c c©n ®èi nÆng nhÑ, lîi h¹i ®Ó cã quyÕt ®Þnh tèi u. Nguyªn t¾c nµy cã tÝnh chÊt bao chïm v× nã kÕt nèi gi÷a môc tiªu toµn côc víi c¸c kü thuËt ®¸nh bµi cô thÓ. Trong suèt qu¸ tr×nh ch¬i, b¾t ®Çu tõ môc tiªu toµn diÖn cña v¸n bµi ®Õn qu¸ tr×nh ®¸nh bµi ngêi ch¬i thêng ph¶i c©n nh¾c gi÷a 2 lùa chän: ®¹t môc tiªu cña m×nh vµ khèng chÕ môc tiªu cña ngêi kh¸c. Sù c©n nh¾c nµy thÓ hiÖn trong hai giai ®o¹n: môc tiªu toµn cuéc vµ diÔn biÕn ch¬i. Trong môc tiªu toµn cuéc: nÕu ®¸nh ch¹y ®iÓm ®Ó tranh nhÊt hoÆc ®¸nh qu©n thõa ®Ó chê ï th× kh¶ n¨ng tÝnh to¸n ®Ó ®¸nh ®¸nh ®Ó tay díi kh«ng ¨n ®îc sÏ bÞ n¬i láng, qua ®ã viÖc h¹n chÕ kh¶ n¨ng nhÊt, ï cña tay díi còng sÏ kÐm h¬n. Ngîc l¹i, nÕu ®Æt viÖc ®¸nh r¾n lªn trªn th× ®«i khi ph¶i ph¸ c¹, ph¸ phám thËm chÝ chÊp nhËn ch¸y bµi ®Ó ®¸nh r¾n. Sù c©n nh¾c trong môc tiªu sÏ chi phèi ®Õn c¸ch ®¸nh trong v¸n bµi vµ trë thµnh sù c©n nh¾c trong c¸ch ®¸nh: NÕu ngêi tÝnh muèn khèng chÕ vµ dÉn d¾t tay trªn th«ng qua viÖc gi¨ng c©u th× ngêi tÝnh sÏ bÞ níi láng viÖc ®¸nh r¾n ®Ó h¹n chÕ môc tiªu cña tay díi. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu ngêi ®¸nh cã thÓ tù do h¬n trong ®¸nh cho tay díi th× sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc ®¸nh gi¨ng c©u tay trªn.
  2. ViÖc c©n nh¾c nh thÕ nµo, u tiªn môc tiªu nµo phô thuéc vµo côc diÖn bµi cô thÓ. Tuy nhiªn cã 2 c¨n cø t¬ng ®èi quan träng ®Ó tÝnh to¸n: Mét lµ, c¨n cø lÞch sö. C¨n cø nµy sÏ ®îc ®Ò cËp ë phÇn díi nhng ë ®©y chØ ra r»ng, dùa vµo kÕt qu¶ lÞch sö vµ b¶n th©n cÊu h×nh bµi cña m×nh, nã cho phÐp nh÷ng dù ®o¸n x¸c suÊt vÒ cÊu h×nh bµi mµ kh«ng phô thuéc vµo diÔn biÕn hiÖn thêi cña v¸n bµi nªn t¹o cho ngêi ch¬i sù tù do nhÊt ®Þnh trong mét quyÕt ®Þnh cã vÎ nh kh«ng cã c¨n cø ®Ó mµ phôc vô môc tiªu cña ngêi tÝnh. Hai lµ, phô thuéc vµo phong c¸ch ch¬i bµi cña tay trªn vµ tay díi trong mèi quan hÖ víi phong c¸ch ch¬i cã tÝnh ®iÒu chØnh cho phï hîp cña ngêi tÝnh. C¨n cø nµy còng sÏ ®îc ®Ò cËp ë phÇn díi, nh- ng ë ®©y còng chØ ra r»ng: phong c¸ch ch¬i cña ngêi ch¬i, c¸ch mµ ngêi ch¬i c¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh, lµ mét yÕu tè t¬ng ®èi æn ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo côc diÖn hiÖn thêi cña v¸n bµi, tõ ®ã t¹o ra mét ®é tù do nhÊt ®Þnh cho ngêi tÝnh trong viÖc ®¸nh ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi u. 2. §¸nh r¾n: Lµ kü thuËt mµ ngêi ch¬i trªn c¬ së nhËn ®Þnh cÊu h×nh bµi cña tõng ngêi, ®Æc biÖt lµ tay díi vµ côc diÖn bµi ®¸nh ®Ó mµ ®¸nh ra cho tay díi kh«ng thÓ ¨n ®îc. Kü thuËt ®¸nh r¾n lµ kü thuËt phæ biÕt nhÊt khi ®¸nh nh»m môc ®Ých lµm ®èi ph¬ng kh«ng thÓ ¨n ®îc. MÆt kh¸c cßn ®Ó tr¸nh c¸c hËu qu¶ phô xÊu tõ viÖc ¨n qu©n: nh tr¸nh bÞ b¾t qu©n chèt, tr¸nh mét ngêi ch¬i kh¸c ®îc l¹i vßng cã thÓ göi hoÆc ®îc ¨n hoÆc bèc ®Ó ï hay nhÊt, tr¸nh viÖc h¹ ®Çu hay h¹ tríc h¬n ®Õn cho m×nh, hoÆc lµ do ®· dù ®o¸n ®îc qu©n bµi díi phÇn bµi bèc vµ dù ®o¸n cÊu h×nh bµi cña mét ngêi ch¬i nµo ®ã nªn tr¸nh viÖc ngêi ®ã bèc ®îc qu©n bµi cã lîi ®ã mµ ï hay nhÊt ®iÓm. §¸nh r¾n v× môc tiªu toµn côc ®«i khi cßn cã thÓ ph¶i ph¸ c¶ c¹, phám cña cÊu h×nh bµi ®Ó ®¸nh. 3. Gi¨ng bÉy: Lµ kü thuËt ch¬i còng rÊt cã tÝnh phæ biÕn, ë ®ã ngêi ch¬i nhËn ®Þnh cÊu h×nh cña c¸c bªn ch¬i ®Ó ®¸nh ra nh÷ng qu©n bµi lµm lõa nhËn ®Þnh cña ngêi tay trªn vÒ cÊu h×nh cña m×nh tõ ®ã mµ ®¸nh nh÷ng qu©n bµi m×nh cã thÓ ¨n ®îc ra. C¸ch ®¸nh gi¨ng bÉy nµy ph¶i chÞu nhiÒu chi phèi h¬n bao gåm: qu©n bµi ®anh ra cã t¸c dông gi¨ng bÉy, qu©n bµi ®¸nh ra kh«ng m©u thuÉn víi môc tiªu ®¸nh r¾n vµ qu©n bµi ®¸nh ra kh«ng lµm gi¶m sù tèi u trong cÊu h×nh bµi cña m×nh ®i, bëi vËy cÇn ph¶i cÈn thËn. 4. §¸nh cho ¨n: lµ mét kü thuËt mµ ngêi ch¬i c¨n cø vµo cÊu h×nh bµi m×nh dù ®o¸n cña tay díi, cÊu h×nh bµi cña b¶n th©n vµ c¸c cÊu h×nh bµi kh¸c ®Ó ®¸nh ra qu©n bµi mµ ngêi tay díi cã thÓ ¨n ®îc. Môc ®Ých cña kü thuËt nµy lµ ®Ó thay ®æi côc diÖn ®¸nh bµi theo híng cã lîi cho m×nh th«ng qua thay ®æi thø tù bèc nh: chuyÓn tr¸nh h¹ cho m×nh hoÆc chuyÓn h¹ cho ngêi ch¬i mµ m×nh mong muèn, chuyÓn qu©n bèc cho c¸c ngêi ch¬i ®Ó qua ®ã chèng mét ngêi nµo ®ã ï hay nhÊt ®iÓm hoÆc lµ ®¸nh ®Ó m×nh cã thÓ l¹i vßng nhê ®ã cã thÓ göi ®Ó ï, ®Ó nhÊt ®iÓm hoÆc ®¹t môc tiªu tèi u ®· ®Æt ra. 5. ¨n qu©n vµ Kh«ng ¨n: ¨n lµ kü thuËt mµ khi trªn tay m×nh ®· cã phám viÖc ¨n tiÕp lµ kh«ng cÇn thiÕt nhng vÉn ¨n; Kh«ng ¨n lµ mét kü thuËt mµ khi tay trªn ®¸nh ra m×nh cã thÓ ¨n nhng kh«ng ¨n. Kü thuËt nµy còng cã môc ®Ých vµ t¸c dông t¬ng tù nh kü thuËt ®¸nh cho ¨n ngoµi ra kü thuËt “¨n qu©n“ cßn c¶i thiÖn cÊu h×nh trªn tay tèi u h¬n nh: lµm cho diÖn chê réng h¬n, lµm cho cÊu h×nh chê thÝch øng h¬n víi cÊu h×nh bµi cña tay
  3. trªn hoÆc gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng qu©n bµi thõa thÝch øng víi c¹ chê cña tay díi. .. 6. §¸nh qu©n lÎ, ®¸nh tÈy ®iÓm, ®¸nh lung tung: Lµ kü thuËt ®¬n gi¶n nhÊt, vµ tÝnh ngÉu nhiªn cao nhÊt. Víi 10 hoÆc 9 qu©n bµi trªn tay viÖc lùa chän qu©n bµi nµo ®¸nh ®i chØ cÇn lùa chän trong sè lÎ cha vµo c¹ nµo, phám nµo lµ ®îc. 7. Göi vµ c¾t göi: Göi cã liªn quan mËt thiÕt víi viÖc h¹ vµ tr¸nh h¹ vµ ®iÒu nµy ®· ®îc ®Ò cËp ë c¸c kü thuËt trªn. Tuy nhiªn ë ®©y göi víi vai trß lµ mét kü thuËt cã néi dung lµ cã nªn göi hay kh«ng göi. ViÖc göi hay kh«ng göi ®îc c©n nh¾c dùa trªn luËt ch¬i, dùa trªn ph©n tÝch côc diÖn ch¬i bµi vµ c¸c cÊu h×nh bµi. NÕu ta göi mµ ®îc göi nèi phám th× cã thÓ cã h¹i do cã ngêi nhê qu©n göi cña ta lµm cÇu nèi ®Ó göi ®i rÊt nhiÒu bµi mµ cã thÓ nhÊt ®iÓm hoÆc ï. T¬ng tù nh vËy, viÖc c¾t göi víi vai trß lµ mét kü thuËt lµ viÖc mµ nÕu phám cña ta dµi h¬n ba qu©n bµi ta cã thÓ chØ h¹ 3 qu©n ®Ó c¾t ®i c¸i cÇu nèi qua ®ã c¸c ngêi ch¬i kh¸c cã thÓ göi vµo phám cña ta. 8. Chèt h¹, chèng chèt h¹: §©y kh«ng ph¶i lµ kü thuËt mµ lµ mét môc tiªu chiÕn thuËt trong ®¸nh bµi. môc tiªu nµy ®îc thùc hiÖn nhê nh÷ng kü thuËt ®· tr×nh bÇy ë trªn. Tuy nhiªn, nã ®îc nãi bæ sung ë ®©y v× tÇm quan träng cña nã. 3- Gi¶i ph¸p toµn diÖn: C¸c nguyªn t¾c kü thuËt trªn mçi mét kü thuËt sÏ cã mét t¸c dông riªng nh»m ®¹t ®Õn kÕt qu¶ th¾ng trong v¸n bµi. Tuy nhiªn sö dông ®êng lèi nµo, kü thuËt nµo l¹i phô thuéc vµo ta ®Æt môc tiªu nh thÕ nµo cho mçi v¸n bµi, côc diÖn mçi v¸n bµi ra lµm sao theo tõng lÇn bèc vµ lÇn ®¸nh ®Ó mµ ta ®iÒu chØnh c¸ch ®¸nh cho phï hîp. Mét môc tiªu cao nhÊt mµ kh«ng cã tÝnh toµn côc, hay kh«ng cã tÝnh kh¶ thi th× sÏ kh«ng thu ®îc mét kÕt qu¶ tèt chung cuéc mµ thêng l¹i lµ kÕt qu¶ ngîc l¹i. Còng nh vËy c¸c nguyªn t¾c kü thuËt lµ nguyªn t¾c ®îc sö dông uyÓn chuyÓn nh»m ®¹t môc tiªu mµ kh«ng ph¶i lµ mét nguyªn lý nhÊt ®Þnh ph¶i tu©n theo vµ nhÊt thµnh bÊt biÕn VÝ dô: kh«ng ph¶i lµ ta cø ®¸nh cho ngêi kh¸c kh«ng thÓ ¨n ®îc mét qu©n nµo th× míi lµ hay vµ ngîc l¹i cã nhiÒu trêng hîp ¨n qu©n nhng kÕt qu¶ l¹i kh«ng tèt b»ng kh«ng ¨n. Nh vËy c¸c nguyªn t¾c kü thuËt cÇn ph¶i nhµu nhuyÔn, thµnh th¹o ®Ó cã thÓ sö dông vËn dông bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn ®Ó quyÕt th¾ng th× quan träng nhÊt chÝnh lµ ®Æt môc tiªu hoµn chØnh, lu«n kiÓm so¸t ®îc côc diÖn v¸n bµi vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp víi môc tiªu toµn diÖn míi lµ s¸ng suèt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản