intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các mục tiêu kiến thức

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

251
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những kỹ năng về năng lực cơ bản: đọc, viết, tính toán; Những kỹ năng giao tiếp thông tin: nói, nghe; Những kỹ năng thích ứng: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo ; Những kỹ năng phát triển: tự trọng, động viên, xác định mục tiêu, hoạch định sự nghiệp; Những kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: quan hệ qua lại giữa các cá nhân, làm việc theo đội, đàm phán; Những kỹ năng ảnh hưởng: Hiểu biết văn hóa tổ chức, lãnh đạo tập thể ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mục tiêu kiến thức

  1. Caùc muïc tieâu kieán thöùc Cao nhaát Löôïng giaù Ñaùnh giaù giaù trò cuûa caùc yù töôûng,, söï vaät, hieän töôïng, lyù thuyeát, ... Taïo neân moät toång theå Toång hôïp töø nhöõng phaàn rieâng bieät Taùch moät toångh theå thaønh Phaân tích nhöõng phaàn rieâng bieät Söû duïng nhöõng ñieàu Aùp duïng ñaõ ñöôïc hoïc tröôùc ñaây Hieåu bieát thoâng ñieäp HIeåu coù nghóa gì Nhôù, nhôù laïi caùc söï tha T haáp nhaát Kieán thöùc söï kieän, thuaät ngöõ,... Nguyen Huu Lam
  2. Ñaèng sau kieán t höùc kyõ t huaät ‚ Nhöõng kyõ naêng veà naêng löïc cô baûn: ñoïc, vieát, tính toaùn ƒ Nhöõng kyõ naêng giao tieáp thoâng tin: noùi, nghe „ Nhöõng kyõ naêng thích öùng: giaûi quyeát vaán ñeà, tö duy saùng taïo … Nhöõng kyõ naêng phaùt trieån: töï troïng, ñoäng vieân, xaùc ñònh muïc tieâu, hoaïch ñònh söï nghieäp † Nhöõng kyõ naêng laøm vieäc nhoùm hieäu quaû: quan heä qua laïi giöõa caùc caù nhaân, Nguyen Huu Lam laøm vieäc theo ñoäi, ñaøm phaùn
  3. Nhöõng ñoøi hoûi cuûa nôi laøm vieäc vaø vieäc hoïc t aäp – Nhieäm vuï vaø coâng vieäc ñöôïc hoäi nhaäp thoâng qua nhöõng ñònh nghóa raát roäng veà coâng vieäc hoaëc caùc ñoäi ña chöùc naêng   Kieán thöùc vaø chöông trình hoïc taäp ñöôïc hoäi nhaäp: trao tay, bieát vaø laøm — Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc töï chuû roäng raõi hôn vaø laõnh nhieàu traùch nhieäm hôn   Vieäc hoïc taäp laø chuû ñoäng, tích cöïc, vaø laø quaù trình khaùm phaù hôn laø moät söï chuyeån taûi, cung caáp thoâng tin ˜ Ngöôøi lao ñoäng giaûi quyeát vaán ñeà trong nhöõng tình huoáng môùiLam chöa gaëp bao Nguyen Huu laï,
  4. Nhöõng ñoøi hoûi cuûa nôi laøm vieäc vaø vieäc hoïc t aäp ™ Söï chuù troïng vaøo vieäc hoaøn thieän lieân tuïc   Nhöõng tieáp caän môùi vôùi hoïc taäp chuù troïng vaøo quaù trình tö duy maø quaù trình naøy taïo ra vaø thuùc ñaåy vieäc hoïc hôn laø tìm kieám caâu traû lôøi ñuùng vaø taïo ra nhöõng cô hoäi cho vieäc hoïc taäp coù tính hôïp taùc š Nhöõng ngöôøi lao ñoäng ñöôïc mong ñôïi hieåu bieát nhöõng chöùc naêng, hoaït ñoäng cuûa hoï trong moät boái caûnh cuûa nhöõng muïc ñích roäng lôùn hôn cuûa toå chöùc   Nhöõng tieáp caän môùi duïa treân caùc nghieân cöùu Nguyen Huu Lam
  5. Nhöõng ñaëc t ính cuûa ngöôøi vöôït t r oäi Œ Vui thích, chìm ñaém vaøo tö duy  Chòu ñöïng sai laàm Ž Yeâu coâng vieäc cuûa mình  Coù muïc ñích, muïc tieâu roõ raøng  Thích thuù vôùi coâng vieäc Nguyen Huu Lam
  6. Nhöõng ñaëc t ính cuûa ngöôøi vöôït t r oäi ‘ Thoaûi maùi khi laøm moät ngöôøi thieåu soá ’ Söï khaùc bieät “ Khoâng phaûi laø moät ngöôøi troøn tròa, hoaøn haûo ” Caûm nhaän moät söù meänh trong ñôøi • Duõng khí Nguyen Huu Lam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2