Các phương pháp lai

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
333
lượt xem
63
download

Các phương pháp lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thay đổi độ lớn tối đa, năng suất tối đa của một giống chúng ta phải làm gì? Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn? Là hiện tượng hạt phấn của hoa thụ phấn cho nhụy của hoa đó hoặc hoa khác cùng cây. Về mặt di truyền, trong các phép lai sau phép lai nào có thể là hiện tượng tự thụ phấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp lai

 1. BÀI CŨ Để thay đổi độ lớn tối đa, năng suất tối đa của một giống chúng ta phải làm gì?
 2. Baøi 7 vaø 8 Ba va Caùc phöông phaùp lai
 3. I. Doøng töï thuï phaán – Doøng caän huyeát –Hieän Do ng ng töôïng thoaùi hoùa : ng 1. Khaùi nieäm : 1. Kha * Töï thuï phaán : • * Giao phoái caän huyeát: Giao • * Hieän töôïng thoaùi hoùa gioáng Hie ng ng 2. Nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng thoaùi hoùa gioáng : 2. Nguyeâ ng ng 3.Vai troø cuûa phöông phaùp töï thuï phaán vaø GPCH . 3.Vai tro
 4. Hiện tượng tự thụ phấn
 5. Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn? Là hiện tượng hạt phấn của hoa thụ phấn cho nhụy của hoa đó hoặc hoa khác cùng cây. Về mặt di truyền, trong các phép lai sau phép lai nào có thể là hiện tượng tự thụ phấn? a. AA x Aa b. AA x aa c. Aa x Aa
 6. Giao phối cận huyết QUAÙ TRÌNH SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙC CHOÙ CON CUØNG MEÏ
 7. Gà con cùng mẹ
 8. Thế nào là hiện tượng giao phối cận huyết? Là hiện tượng giao phối giữa các con vật cùng bố mẹ hoặc giữa bố hoặc mẹ và con của chúng.
 9.  Trong thí nghieäm veà 1 gioáng ngoâ : Trong ng Chieàu cao trung bình 2,93 m, naêng suaát trung bình 47,6 taï/ha /ha Bò baét buoäc töï thuï phaán qua 15 theá heä Chieàu cao caây 2,46m,naêng suaát 24,1taï/ha . Ñeán theá heä thöù 30 : Chieàu cao caây 2,34m,naêng suaát 15,2taï /ha . Nhaän xeùt cuûa em veà thí nghieäm ?
 10. Ở động vật giao phối cận huyết thường dần đến hiện tượng con cái có sức sống kém, sinh trưởng giảm, xuất hiện các quái thai dị hình.
 11. ÔÛ thöïc vaät vaø ñoäng vaät thoaùi hoaù gioáng coù hieän töôïng gì ? Hieän töôïng thoaùi hoùa gioáng : Ôûcaây troàng: Laø hieän töôïng caây troàng sau moät thôøi gian ñöa vaøo saûn xuaát coù bieåu hieän söùc soáng keùm daàn,sinh tröôûng vaø phaùt trieån chaäm boäc loä tính traïng xaáu,naêng suaát giaûm . ÔÛ vaät nuoâi : Giao phoái caän huyeát laøm söùc ñeû giaûm,xuaát m,xua hieän caùc quaùi thai dò hình,cô theå suy yeáu .
 12. Taïi sao laïi coù hieän töôïng thoaùi Ta ng hoùa gioáng, cô sôû di truyeàn cuûa ng cô hieän töôïng naøy laø gì? ng 2. Nguyeân nhaân söï thoaùi hoùa gioáng : 2. ng
 13. Khi töï phoái baét buoäc : P: Aa x Aa 1A 1a 1A 1a Giaotöû P: , 2 2 2 2 1 2 1 F1: AA , Aa , aa 4 4 4 1⎞ 2⎛1 1 F2 : 2 1 Aa , aa ⎟ , ⎜ AA , AA , aa 4⎠ 4⎝4 4 4 4 12 6 126 4 aa = + = = 37,5% AA= + = =37,5% Aa = = 25% 4 16 16 4 16 16 16
 14. Tỉ lệ % Đời đầu Aa Đời sau Đồng hợp tử 0 Dị hợp tử 100 50 = (1 / 2 ) 1 F1 50 Aa 25 = (1 / 2 ) 2 F2 75 Aa 12, 5 = (1 / 2 ) F3 3 87, 5 Aa 6, 25 = (1 / 2 ) 4 F4 93, 75 3, 125 = (1 / 2 ) 5 F5 96, 875 M M M (1 / 2 ) n 1 − (1 / 2 ) Fn n n n ⎛1⎞ ⎛1⎞ 1−⎜ ⎟ Aa = ⎜ ⎟ ⎝2⎠ A A = aa = ⎝2⎠ 2
 15. Các em có nhận xét gì về tỷ lệ KG đồng hợp và dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát và thế hệ thứ n. * Tæ leä theå dò hôïp trong quaàn theå giaûm daàn,tæ leä theå ñoàng hôïp taêng . Taïi sao tæ leä theå ñoàng hôïp taêng laïi laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï thoaùi hoùa gioáng ? * Tæ leä theå ñoàng hôïp taêng, trong ñoù caùc gen laën coù haïi ñöôïc bieåu hieän ra kieåu hình .
 16. Vì sao trong luaät hoân nhaân gia ñình ngöôøi ta khoâng cho nhöõng ngöôøi coù quan heä huyeát thoáng laáy nhau ? ng * ÔÛ ngöôøi 20-30% soá con cuûa caùc caëp hoân phoái thaân thuoäc bò cheát non hay mang caùc dò taät baåm sinh . * Taïi Brazin ôû moät hoøn ñaûo nhoû coù moät coäng ñoàng 300 ngöôøi . Do caùch li, phaûi keát hoân gaàn neân sinh ra moät lôùp ngöôøi baïch taïng sôï aùnh saùng ra ñöôøng phaûi ñeo kính raâm, ñoäi muõ truøm khaên. Ñaây laø haäu quaû söï bieåu hieän caùc gen laën do giao phoái gaàn .
 17. Coù phaûi giao phoái gaàn hay töï phoái nhaát thieát daãn tôùi söï thoùai hoaù gioáng khoâng? Trong chaên nuoâi vaø troàng troït ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp giao phoái gaàn vaø töï phoái nhaèm muïc ñích gì ?
 18. 3.Vai troø cuûa phöông phaùp töï thuï phaán 3.Vai baét buoäc vaø giao phoái caän huyeát : * Cuûng coá moät tính traïng mong muoán . * Phaùt hieän caùc gen xaáu ñeå loaïi boû. * Laø böôùc trung gian taïo doøng thuaàn ñeå chuaån bò lai khaùc doøng taïo öu theá lai .
 19. Em coù bieát … Caâu 1 : Taïi sao ôû chim boà caâu giao phoái gaàn maø khoâng daãn ñeán hieän töôïng thoaùi hoùa gioáng ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản