Các phương pháp phát hiện đề kháng kháng sinh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
361
lượt xem
148
download

Các phương pháp phát hiện đề kháng kháng sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dần dần nhiều người dễ dàng nhận ra những kháng sinh nổi danh một thời thì nay tác dụng trị liệu đã giảm sút nhiều. Hình như các vi khuẩn gây bệnh đã có thời gian chỉnh đốn đội ngũ, rèn luyện vũ khí để chống thuốc kháng sinh khiến cho nhiều loại kháng sinh mất dần hiệu lực. Tựu trung vi khuẩn có hai miếng võ hiểm, đó là : Sự đột biến, chọn lọc tự nhiên: Đây là sự biến đổi tự nhiên xảy ra ở trong nhiễm sắc thể của vi khuẩn. Các vi khuẩn đều phụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp phát hiện đề kháng kháng sinh

 1. Baøi giaûng vi sinh CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÙT HIEÄN ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH Phaïm Huøng Vaân
 2. XAÙC ÑÒNH MIC MIC Minimum Inhibitory Concentration (µg/ml) Noàng ñoä toái thieåu cuûa khaùng sinh öùc cheá ñöôïc vi khuaån
 3. Töø MIC, xaùc ñònh vi khuaån khaùng hay nhaïy vôùi khaùng sinh
 4. Noàng ñoä /hieäu quaû Ñænh/MIC Ñænh ñaït ñöôïc AUC vuøng döôùi ñöôøng cong Th.gian/MIC MIC90 Thôøi gian Thuoác cho vaøo
 5. Phaân loaïi khaùng sinh theo döôïc ñoäng ng ng T/MIC Penicillins, cephalosporins, (Th.gian aztreonam, monobactams, treân MIC) carbapenems, "macrolides", clindamycin AUC/MIC fluoroquinolones, azithromycin, tetracyclines, vancomycin, ketolides, Streptogramins Peak/MIC Aminoglycosides, fluoroquinolones
 6. Xaùc ñònh ñieåm gaõy PK-PD moät ví duï treân caùc KS coù döôïc ñoäng T/MIC ng 8 Penicillins 6 Noàng ñoä KS (µg/ml) Drug A Cephalosporins 4 Carbapenems Monobactam 2 Macrolides ñieåm gaõy Aztreonam PK-PD 0 T. gian Ñieåm gaõy PK-PD cuûa thuoác A laø 2 µg/m vì ôû ñieåm naøy, thôøi gian giöõa lieàu ñaït 50% (chæ caàn ñaït 40-60%)l
 7. Xaùc ñònh ñieåm gaõy PK-PD moät ví duï treân caùc KS coù döôïc ñoäng Cmax/MIC ng 10 Noàng ñoä KS (µg/ml) 8 Drug A 6 Aminoglycosides Fluoroquinolones 4 2 ñieåm gaõy 0 PK-PD T. gian Ñieåm gaõy PK-PD cuûa thuoác A laø 1µg/ml vì ôû ñieåm naøy, nồng độ của thuốc đạt 1/10 Cmax (10µg/ml)
 8. Xaùc ñònh ñieåm gaõy PK-PD moät ví duï treân caùc KS coù döôïc ñoäng 24hAUC/MIC ng fluoroquinolones Noàng ñoä KS (µg/ml) azithromycin, tetracyclines, vancomycin, ketolides, Streptogramins ñieåm gaõy 0 PK-PD T. gian Ñieåm gaõy PK-PD cuûa thuoác laø 1µg/ml vì ôû ñieåm naøy, nồng độ của thuốc đạt 1/125 24hAUC (0.125mg/h/L)
 9. Lựa chọn kháng sinh theo PK/PD? • Thông số PK/PD tuỳ thuộc vào dose • Từ dose, tính được PK/PD break point • So MIC của vi khuẩn với PK/PD break point, nếu MIC ≤ PK/PD breakpoint thì dùng thuốc sẽ có hiệu quả • Chú trọng khoảng cách liều, đặc biệt đối với beta-lactam Từ đâu có MIC?
 10. Vi khuaån ñöôïc goïi laø nhaïy vôùi khaùng sinh khi MIC cuûa vi khuaån ñoái vôùi khaùng sinh laø thaáp hôn ñieåm gaõy PK-PD
 11. Xaùc ñònh MIC phöông phaùp pha loaõng khaùng sinh trong tube 128µg/ml 64µg/ml 32µg/ml 16µg/ml 8µg/ml 4µg/ml 2µg/ml 1µg/ml 0.5µg/ml 0.25µg/ml 0.12µg/ml Noàng ñoä khaùng sinh MIC
 12. Xaùc ñònh MIC phöông phaùp pha loaõng khaùng sinh trong thaïch 128µg/ml 64µg/ml 32µg/ml 16µg/ml 8µg/ml 4µg/ml 2µg/ml 1µg/ml 0.5µg/ml 0.25µg/ml 0.12µg/ml
 13. Xaùc ñònh MIC phöông phaùp epsilon (E-test)
 14. Xaùc ñònh MIC phöông phaùp pha loaõng trong microwell
 15. PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH MBC Minimal Bactericidal Concentration
 16. PHÖÔNG PHAÙP KHUEÁCH TAÙN KHAÙNG SINH TRONG THAÏCH
 17. Ñóa khaùng sinh Ñeå tieän söû duïng, cho ñóa khaùng sinh vaøo caùc loï chöùa naép chaët, coù chaát huùt aåm
 18. Baûo quaûn ñóa khaùng sinh Phaûi ñeå ôû nhieät ñoä Luoân baûo quaûn ôû PTN 30’ tröôùc khi tuû maùt 4 – 8o C môû naép
 19. Löïa choïn moâi tröôøng laøm KSÑ Enterobacteriaceae Non-Enterobacteriaceae MHA (Mueller Hinton Agar) Staphylococci S. pneumoniae MHC Caùc Streptococci khaùc (Mueller Hinton Agar maùu cöùu) H. influenzae HTM (Haemophilus Test Media) N. gonorrhoeae CAXV (GC agar theâm 1% Isovitex)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản