intTypePromotion=1

CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tiếu Ngạo Giang Hồ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
393
lượt xem
70
download

CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các trung gian tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

  1. CAÙC TRUNG GIAN TAØI CHÍNH PGS.TS. Sử Đình Thành NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Khaùi nieäm caùc trung gian taøi chính Vai troø caùc trung gian taøi chính Moät soá trung gian taøi chính KHAÙI NIEÄM Ñònh cheá taøi chính: Theå cheá “raøng buoäc” caùc hoaït ñoäng taøi chính Caùc toå chöùc taøi chính chính thöùc Cung caáp caùc dòch vuï taøi chính cho xaõ hoäi Trung gian taøi chính: Ñònh cheá, caù nhaân thöïc hieän chöùc naêng “trung gian” trong boái caûnh taøi chính
  2. Khaùi nieäm (Trung gian taøi chính) Ñieàu tieát voán tröïc tieáp Ngöôøi tieát kieäm Ngöôøi caàn tieàn • Hoä gia ñình Hoä gia ñình Thò tröôøøng • Doanh nghieäp Doanh nghieäp taøi chính • Chính phuû Chính phuû • Nöôùc ngoaøi Nöôùc ngoaøi Khaùi nieäm (Trung gian taøi chính) Ñieàu tieát voán giaùn tieáp Tieàn vay Tieàn göûi Ngöôøi Doanh Trung gian nghieäp Tieát kieäm taøi chính Laõi Laõi Khaùi nieäm (Trung gian taøi chính) Caùc trung gian taøi chính laø nhöõng toå chöùc thöïc hieän huy ñoäng nguoàn tieàn cuûa nhöõng ngöôøi tieát kieäm cuoái cuøng (Ultimate Savers) vaø sau ñoù cung caáp cho nhöõng ngöôøi caàn voán cuoái cuøng (Ultimate Borrowers)
  3. Ñaëc ñieåm Caùc trung gian taøi chính laø cô sôû kinh doanh ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng ñeå ñaït nhöõng muïc ñích sinh lôïi Caùc ñaàu ra Caùc yeáu toá ñaàu Trung Huy ñoäng caùc khoaûn vaøo gian tieàn tieát kieäm Ñaát ñai taøi chính Cho vay Lao ñoäng Caùc dòch vuï taøi chính Voán baèng tieàn khaùc … Quaûn lyù … Ñaëc ñieåm Tieán trình taïo ra caùc ñaàu ra cuûa caùc trung gian taøi chính goàm 2 giai ñoaïn: Huy ñoäng tieàn tieát kieäm cuûa nhöõng ngöôøi thöøa voán Chuyeån soá voán tieát kieäm naøy cho moät soá ngöôøi caàn voán cuoái cuøng. Phaân loaïi Theo ñaëc ñieåm hoaït ñoäng Ngaân haøng thöông maïi Caùc loaïi quyõ tieát kieäm Caùc quyõ tín duïng Caùc coâng ty baûo hieåm Caùc coâng ty taøi chính Caùc loaïi quyõ hoã töông Caùc quyõ ñaàu tö ….
  4. Phaân loaïi Theo möùc ñoä thöïc hieän chöùc naêng trung gian Caùc ñònh cheá nhaän tieàn göûi. Caùc ñònh cheá tieát kieäm theo hôïp ñoàng. Caùc ñònh cheá trung gian ñaàu tö. Phaân loaïi Phaân loaïi theo muïc ñích hoaït ñoäng Caùc trung gian taøi chính kinh doanh. Caùc trung gian taøi chính vì muïc ñích xaõ hoäi. Caù trung gian taøi chính ôû Vieät Nam Caùc toå chöùc tín duïng Caùc ngaân haøng thöông maïi Toå chöùc tín duïng hôïp taùc Coâng ty taøi chính Coâng ty cho thueâ taøi chính Caùc quyõ hoã trôï ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc Caùc quyõ ñaàu tö vaø quyõ hoã töông... Coâng ty baûo hieåm
  5. Vai troø Khaéc phuïc tình traïng thoâng tin baát caân xöùng (Asymmetric Information) treân thò tröôøng taøi chính. Thoâng tin baát caân xöùng laøm naåy sinh 2 vaán ñeà laøm cho ngöôøi thöøa voán khoâng saün loøng cung caáp cho ngöôøi caàn voán: Löïa choïn baát lôïi (xaûy ra tröôùc khi giao dòch) Ruûi ro ñaïo ñöùc (xaûy ra sau khi giao dòch voán) Vai troø Caùc trung gian taøi chính Chuyeân nghieäp Phaùt haønh caùc coâng cuï giao dòch ruûi ro thaáp nhöng lôïi nhuaän thoûa ñaùng cho ngöôøi tieát kieäm. Coù khaû naêng ñaùnh giaù khaû naêng ngöôøi ñi vay. Ñöa ra nhöõng raøng buoäc ñoái vôùi ngöôøi ñi vay (theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh tín duïng…) Vai troø Goùp phaàn giaûm chi phí giao dòch cuûa xaõ hoäi Taïo ra kinh teá quy moâ Chuyeân nghieäp trong caùc nghieäp vuï giao dòch
  6. Vai troø Goùp phaàn naâng cao phuùc lôïi xaõ hoäi Ngöôøi tieát kieäm Ñoàng voán sinh lôøi Thu nhaäp gia taêng Ngöôøi ñi vay Thoûa maõn nhu caàu ñaàu tö Môû roäng saûn xuaát Ñaûm baûo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. MOÄT SOÁ TRUNG GIAN TAØI CHÍNH Ngaân haøng thöông maïi Quyõ tín duïng Coâng ty taøi chính Quyõ ñaàu tö Coâng ty baûo hieåm Ngaân haøng thöông maïi Ngaân haøng thöông maïi laø moät toå chöùc tín duïng thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung chuû yeáu vaø thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi, söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng, cung caáp caùc dòch vuï thanh toaùn.
  7. Ngaân haøng thöông maïi Nghieäp vuï cô baûn: Nghieäp vuï huy ñoäng voán Nhaän tieàn gôûi, phaùt haønh giaáy tôø coù giaù… Nghieäp vuï döï tröõ (döï tröõ taïi quyõ, döï tröõ baét buoäc, tieàn gôûi taïi caùc ngaân haøng khaùc) Nghieäp vuï cho vay (ngaén haïn, daøi haïn…) Nghieäp vuï ñaàu tö Ngaân haøng thöông maïi Moâ hình ngaân haøng ña naêng: Quyõ tín duïng Ñònh cheá taøi chính thuoäc sôû höõu taäp theå. Huy ñoäng voán nhö nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn, phaùt haønh chöùng chæ tieàn göûi coù kyø haïn, caùc loaïi chöùng khoaùn nôï… Caáp tín duïng cho caùc coå ñoâng, saûn xuaát nhoû.
  8. Coâng ty taøi chính Coâng ty taøi chính laø moät trung gian taøi chính, hoaït ñoäng chuû yeáu cho vay vaø taøi trôï caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån. Khaùc vôùi ngaân haøng thöông maïi, coâng ty taøi chính khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi thöôøng xuyeân döôùi daïng tieàn göûi khoâng kyø haïn cuûa khaùch haøng, khoâng thöïc hieän caùc nghieäp vuï trung gian thanh toaùn. Quyõ ñaàu tö Quyõ ñaàu tö laø moät ñònh cheá taøi chính thöïc hieän huy ñoäng voán cuûa ngöôøi tieát kieäm thoâng qua vieäc mua baùn caùc chöùng chæ goùp voán ñaàu tö. Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø cô cheá giaùm saùt Quyõ ñaàu tö
  9. Quyõ ñaàu tö Danh muïc ñaàu tö cuûa Quyõ: Ñaàu tö tröïc tieáp vaøo doanh nghieäp Ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn Quyõ ñaàu tö daïng ñoùng vaø ñaàu tö daïng môû Coâng ty baûo hieåm Hoaït ñoäng chuû yeáu nhaèm baûo veä taøi chính cho nhöõng ngöôøi coù hôïp ñoàng baûo hieåm veà nhöõng ruûi ro thuoäc traùch nhieäm cuûa baûo hieåm treân cô sôû ngöôøi tham gia phaûi traû moät khoaûn tieàn phí baûo hieåm. Baûo hieåm taøi saûn Baûo hieåm nhaân thoï Coâng ty baûo hieåm Phaùt trieån baûo hieåm => phaùt trieån coâng ngheä phoøng choáng ruûi ro Danh muïc ñaàu tö cuûa baûo hieåm: Chöùng khoaùn chính phuû. Traùi phieáu coâng ty. Coå phieáu. Ñaàu tö tröïc tieáp vaøo baát ñoäng saûn. Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính khaùc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2