intTypePromotion=1

Cách đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phần 10

Chia sẻ: Jfadsjf Asnfkjdsn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
159
lượt xem
50
download

Cách đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị càng kỹ càng tốt Thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết Xây dựng chiến lược đàm phán khoa học Những điểm cần lưu ý trong quá trình đàm phán: - Về nhân sự; - Về thời gian; - Về các vấn đề đàm phán; - Về giao tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phần 10

  1. Baøi 8 – Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong ñaøm phaùn 1. Chuaån bò caøng kyõ caøng toát 2. Thu thaäp ñaày ñuû caùc thoâng tin caàn thieát 3. Xaây döïng chieán löôïc ñaøm phaùn khoa hoïc 4. Nhöõng ñieåm caàn löu yù trong quaù trình ñaøm phaùn: - Veà nhaân söï; - Veà thôøi gian; - Veà caùc vaán ñeà ñaøm phaùn; - Veà giao tieáp. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  2. Baøi 8 – Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong ñaøm phaùn (Tieáp) 5. Nhöõng ñieåm caàn löu yù khi kyù keát hôïp ñoàng. 6. Phaùt trieån moái quan heä vaø tính thuyeát phuïc. 7. Thöôøng xuyeân ñieåm laïi nhöõng vieäc ñaõ laøm, ruùt kinh nghieäm cho laàn sau. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  3. Ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn gioûi, caàn: nh ca 1. Trong giai ñoaïn chuaån bò:  Haõy baét ñaàu töø nhöõng ñieàu beù nhoû, thöû nghieäm daàn daàn.  Haõy ñaàu tö thích ñaùng.  Ñieåm laïi nhöõng ñieàu mình ñaõ laøm ñöôïc, ruùt kinh nghieäm ñeå khoâng ngöøng hoaøn thieän.  Haõy chuaån bò, chuaån bò caøng kyõ caøng toát. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  4. 2. Khi böôùc vaøo ñaøm phaùn: n: Phaûi xaùc ñònh tö töôûng: coá gaéng ñaït  ñöôïc muïc ñích cuûa mình treân cô sôû khoâng khí ñaøm phaùn thaân maät, thoaûi maùi cho caû hai beân.  Tìm hieåu caùc phong tuïc, taäp quaùn, thoùi quen, sôû thích vaø tö töôûng cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi.  Höôùng tôùi baïn haøng vôùi loøng toân troïng caù nhaân lôùn nhaát. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  5. Khoâng neân coù nhöõng nuï cöôøi voâ nghóa (ñaëc  bieät khi laøm vieäc vôùi caùc ñoaøn Aâu chaâu). Coù söï quan taâm ñaëc bieät hôn ñeán caùc thaønh  vieân nöõ trong ñoaøn ñaøm phaùn ñoái phöông. Phaûn öùng lòch thieäp ñoái vôùi nhöõng sai traùi  cuûa ñoái phöông ñaëc bieät neáu ñaùnh giaù ñoù laø nhöõng thieáu hieåu bieát cuûa hoï veà phong tuïc taäp quaùn cuûa ta. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  6. Nuoâi döôõng thoùi quen khoâng tham gia tranh  luaän veà nhöõng vaán ñeà chính trò, toân giaùo, ñaïo ñöùc, loái soáng, chuûng toäc... trong quaù trình ñaøm phaùn. Bao giôø cuõng coù theå noùi “khoâng” ñoái vôùi  moät vaán ñeà coøn ñang nghi vaán. Trong ñaøm phaùn, thöôøng xuyeân quan saùt  moät caùch kín ñaùo vaø teá nhò caùch cö xöû vaø haønh ñoäng cuûa ñoái taùc ñeå coù theå ñieàu chænh moät caùch kòp thôøi, hôïp lyù caùch cö xöû cuûa mình. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  7. Coá gaéng thích öùng vôùi nhòp ñoä ñaøm  phaùn cuûa ñoái taùc.  Haïn cheá trao ñoåi, tranh luaän rieâng mang tính chaát noäi boä, bôûi coù theå bò loä yù ñònh neáu beân ñoái taùc hieåu ñöôïc tieáng nöôùc mình. Ñoàng thôøi, ñieàu naøy coøn theå hieän söï khoâng nhaát quaùn giöõa caùc thaønh vieân trong ñoaøn.  Nhaän ñònh kòp thôøi nhöõng sô hôû cuûa ñoái phöông. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  8. Nhaïy beùn ñaùnh giaù tình hình dieãn bieán cuûa  cuoäc ñaøm phaùn ñeå quyeát ñònh ôû möùc naøo laø vöøa phaûi. Kyù ñöôïc hôïp ñoàng vôùi caùc ñieàu kieän thuaän lôïi  cho mình maø ñoái taùc coù theå chaáp nhaän. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  9. (Roger Fisher and William Ury – Getting to yes). NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
  10. Chuùc Caùc Baïn Thaønh Coâng! NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2