Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 4

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
147
lượt xem
72
download

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý tưởng kinh doanh không phải là hiếm. Nhưng để biến ý tưởng kinh doanh thành hành động kinh doanh là cả một quá trình cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Công đoạn đầu tiên khi bắt đầu kinh doanh đó là phải lập cho được một kế hoạch kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 4

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 4 3. L p k ho ch kinh doanh như th nào ? Ý tư ng kinh doanh không ph i là hi m. Nhưng bi n ý tư ng kinh doanh thành hành ng kinh doanh là c m t quá trình c n chu n b k lư ng. Công o n u tiên khi b t u kinh doanh ó là ph i l p cho ư c m t k ho ch kinh doanh. N u cho mình b n thì có th b n ã bi t c trong u nh ng vi c c n làm nh ng tính toán d trù trư c khi kinh doanh. Nhưng khi c n vay v n hay g i ngư i cùng u tư thì khác. T t c nh ng tính toán d trù c a b n ph i ư c th hi n trên gi y tr ng m c en trong m t b n k ho ch kinh doanh v i 10 y u t chính sau. 1. B n tóm lư c n tư ng ban u i v i các nhà u tư là quan tr ng nh t. Nhi u nhà băng không nh ng ch ng có c th i gian l n c h ng thú c h t toàn b b n k ho ch kinh doanh c a b n. Hãy trình lên
  2. trư c m t b n tóm t t toàn b k ho ch kinh doanh súc tích t 3 n 4 trang. Trong ó, b n ph i c p n i tư ng d nh kinh doanh là gì, và hi n t i th trư ng c a nó như th nào? Quy mô công ty c a b n ra sao, ư c tính doanh thu, chi phí và l i nhu n? M t ôi dòng trình bày v trình h c v n, và các ch ng ch b ng c p v ngư i sáng l p cũng là i u r t c n thi t. Và ng quên m t i u quan tr ng n a là: B n c n bao nhiêu ti n ti n hành công vi c kinh doanh và ti n v n l y t âu? 2. Kinh doanh Hãy thu hút các nhà u tư b i ý tư ng c a b n. B n t ra cái ích c a công vi c kinh doanh là gì ? B n có mu n dành m t th ph n nh t nh nào ó hay chi m lĩnh toàn b th trư ng. Hãy gi i thích rõ, b ng cách nào b n có th t ư c m c tiêu c a mình. Hãy trình bày v chi n lư c kinh doanh. B n s d a vào nh ng l h ng c a th trư ng hay nh s tung ra th trư ng s n ph m có giá r hơn h n so v i các i th c nh tranh. Hãy trình bày ng n g n v tư cách pháp nhân c a doanh nghi p và s b o m kèm theo. N u ai chưa ch c ch n v v n này thì nên
  3. tìm n các chuyên gia tư v n v thu . Nh ng nhà u tư ch c bi t quan tâm n vi c b n l a ch n th trư ng nào kinh doanh n u b n k ho ch c a b n c p t i th trư ng buôn bán l . Hãy mô t ngành ngh kinh doanh. m t s ngành thì t c lưu thông hàng hoá cũng ư c c p n. Do ó m ng lư i giao thông n i k t v i h th ng xa l và tàu l a là m t y u t h t s c quan tr ng. 3. M t hàng kinh doanh B n kinh doanh hay cung c p lo i d ch v gì? Sau khi tr l i câu h i này, b n có th tìm ra nh ng i u m i l cho ý tư ng c a mình. Ph i c g ng thuy t ph c nh ng ngư i b v n r ng không ph i là m t k ho ch vi n vông, không có tính kh thi. T i sao khách hàng l i ch i và ón nh n s n ph m c a b n? Nh ng thông tin liên quan n tình hình và kh năng phát tri n c a s n ph m cũng h t s c quan tr ng. Vi c s n xu t s ư c ti n hành như th nào? H th ng thi t b , máy móc nào b n nh ưa vào ho t ng? Khi s d ng quy trình s n xu t công ngh , cao chúng tôi khuyên b n nên b qua nh ng chi ti t kĩ thu t r c r i, mà ch nên t p trung gi i thích sao cho ơn gi n và rõ ràng t i m c có th .
  4. 4. Th trư ng B n nhìn nh n th trư ng và nhóm i tư ng khách hàng cho s n ph m kinh doanh như th nào? có th tr l i câu h i này, trư c h t b n ph i i u tra, tìm hi u thông tin ví d như tìm c các tư li u c a ngành liên quan, h i han các hi p h i, chính quy n, n thăm các h i ch l n. Khi b n ã có cái nhìn t ng quan v toàn b tài li u và ưa ra ư c m t ánh giá úng, b n có th t p h p ư c m t s thông tin ví d như l a tu i, s c mua, l i s ng và s lư ng c a nhóm khách hàng ti m năng. T n n t ng này thì m i có th ư c tính ư c th ph n c a s n ph m s kinh doanh. Tuy v y, v n chưa . B n ph i so sánh lư ng cung c a mình so v i các i th c nh tranh các nhà u tư bi t r ng t i sao h nên u tư cho b n? 5. Tiêu th ph n này c p t i chi n lư c Marketing. B n d nh ưa s n ph m c a mình n v i khách hàng như th nào? Hãy miêu t chính xác quy trình bán hàng. Hãy th hi n, b n ã suy nghĩ như th nào thông cáo vi c thành l p công ty và s n xu t kinh doanh? B n cũng nên tính n chi phí c a qu ng cáo là r t t. Do v y, lo i hình qu ng cáo nào b n quy t nh l a ch n? Và d ch v
  5. chăm sóc khách hàng s ho t ng ra sao? i u t i quan tr ng là giá c a m t hàng hay d ch v b n s kinh doanh khi n ư c tay ngư i tiêu dùng? 6. Ngư i ch s h u B n hãy t gi i thi u v mình và ng th i gi i thi u nh ng thành viên quan tr ng c a công ty b n. B i vì nhà băng và các nhà u tư mu n bi t, h ang t ni m tin vào ai. Ph n này s ch ng minh ư c ai là m t doanh nghi p th t s có năng l c. Hãy trình bày nh ng gì b n bi t và ã ư c h c. Kinh nghi m ngh nghi p và nh ng thành công trư c ây là y u t quan tr ng hơn nhi u so v i b ng t t nghi p i h c. Nh ng ngư i b ti n cho b n cũng mu n bi t t i sao b n l i mu n t l p. Ngoài ra, hãy gi i thích rõ nh ng ch c v quan tr ng nào trong công ty do ai m nh n. Nh ng ai mong mu n công ty mình th c s có ch ng trên th trư ng trong tương lai thì, ngay trong th i gian u, cũng nên ch ng t kh năng nh n nh th i cơ và chú ý t i công tác qu n lí nhân s trong vòng 5 năm t i. 7. K ho ch tương lai Ph i thuy t ph c ư c ngư i nghe v kh năng thành công và phát tri n c a lĩnh v c b n u tư kinh doanh, b ng cách ưa ra nh ng d n ch ng c th . Ph i tính toán chi phí và doanh thu th c t , chi ti t trên cơ s ó tính ư c s l i nhu n thu ư c. Lên k ho ch
  6. tài chính th hi n ư c r ng các kho n doanh thu và các ngu n tài tr v n u có th áp ng, chi tr cho t t c các kho n thanh toán. Trình bày ho t ng kinh doanh c th trong vòng 4 ho c 5 năm t i. 8. Nh ng cơ h i và nguy cơ Ph i th hi n ư c r ng b n ã lư ng trư c và tính n m i kh năng ví d như nh ng cơ h i c bi t ho c nh ng r i ro có th phát sinh. Nh ng b n d tính v doanh thu cũng như thu nh p th c t trong vòng 5 năm thư ng v n chưa có ư c s m b o ch c ch n cho nên b n nên tính toán th t kĩ m t l n n a toàn b k ho ch phát tri n kinh doanh c a b n trong i u ki n thu n l i và c trong nh ng tình hu ng b t l i. Nh ng y u t có th nh hư ng t i ho t ng kinh doanh c a b n cũng là i u nên lưu tâm. 9. Nhu c u tài chính Tuy trong b n trình bày k ho ch tương lai b n có c pt is ti n b n c n trong th i gian nào nhưng không nh t thi t ph i nói ngu n v n ó t âu ra. S có r t nhi u nhà u tư quan tâm ví d như nh ng cá nhân, các cơ quan t ch c công, nhà băng và các công ty c ph n. Hãy ch n m t hình th c liên k t h p lí và nêu rõ ai, ph i b ra bao nhiêu ti n hùm v n và s c ph n h ư cn m gi . 10. Tài li u kèm theo
  7. Hãy cung c p cho nh ng ngư i quan tâm t t c nh ng thông tin liên quan c n thi t. G i kèm b n lí l ch (trình bày theo b ng) c a ngư i sáng l p, cũng như tên tu i các thành viên quan tr ng c a công ty, nh m t hàng kinh doanh, k t qu nghiên c u th trư ng, xu t cũng như danh sách v trí c . Hãy ch gi i h n nh ng thông tin quan tr ng nh t b n chi n lư c kinh doanh c a b n cô ng, súc tích. Ch c ch n nhà u tư s không quan tâm n b ng t t nghi p ti u h c c a b n âu!
Đồng bộ tài khoản