intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập kế hoạch kinh doanh - Ths Nguyễn Thanh Long

Chia sẻ: Nguyen Quang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

468
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch kinh doanh là một văn bản chỉ rõ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn (nhiều hơn một năm) , các chiến lược và nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đó trong khoảng thời gian nhất định. Lập kế hoạch kinh doanh có thể giúp tránh sai lầm và nhận ra được các cơ hội tiềm ẩn, sử dụng tốt nhất nguồn lực và khả năng tiềm tàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế hoạch kinh doanh - Ths Nguyễn Thanh Long

 1. L p K Ho ch Kinh Doanh §Æt vÊn ®Ò LËp kÕ ho¹ch • VNR cã th−êng xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh kh«ng? • NÕu cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓm yÕu kh«ng? • NÕu cã, ®iÓm yÕu ®ã lµ g×? kinh doanh • Khã kh¨n chñ yÕu khi x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña VNR lµ g×? Môc ®Ých cña khãa häc Gióp b¹n cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng vµ hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh dÔ hiÓu TS. Nguyễn Thanh Long vµ hÊp dÉn ®èi víi nh÷ng nhµ ®Çu t− vµ ®èi t¸c. 1 2 Tháng 7, 2012 Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: Tæng quan vÒ KHKD √ Hiểu được những nguyên tắc nền tảng để KHKD lµ g×? viết KHKD; √ Hiểu được những nguyên nhân khác nhau và T¹i sao ta cÇn KHKD? những động lực có thể để viết một KHKD √ Lập ra KHKD KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 3 4 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 1
 2. L p K Ho ch Kinh Doanh KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×? T¹i sao ta cÇn KHKD? Quá trình ho ch đ nh bu c các nhà qu n lý hi u rõ ràng Kế hoạch kinh doanh là một văn bản chỉ rõ hn: họ phải đạt được cái gì các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn (nhiều hơn họ có thể thực hiện như thế nào khi nào họ có thể thực hiện 1 năm), các chiến lược và nguồn lực cần K ho ch kinh doanh t t và rõ ràng t o lòng nhi t tình và thiết để đạt được các mục tiêu đó trong cam k t cao c a nhân viên. K ho ch kinh doanh có th làm cho vi c thu hút các nhà h khoản thời gian xác định. tr , cho vay và đ u t d dàng hn. 5 6 T¹i sao ta cÇn KHKD? Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh có thể giúp tránh sai lầm và nhận ra các cơ hội tiềm ẩn. Sử dụng tốt nhất nguồn lực và khả năng tiềm X¸c Ph©n L−îng Tæ chøc KÕ ho¹ch ®Þnh vµ tÝch vµ ho¸ vµ mét c¸ch kinh tàng. m« t¶ lËp KH tãm t¾t hÖ thèng doanh Nhận rõ và loại bỏ điểm yếu của tổ chức. Chuẩn bị cho doanh nghiệp trước bất kỳ sự thay đổi nào và có thể điều chỉnh kịp thời. 7 8 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 2
 3. L p K Ho ch Kinh Doanh KÕt cÊu KHKD Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng Tãm t¾t tæng quan M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu 1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô Ph©n tÝch thÞ tr−êng 2.Ph©n bæ thêi gian vµ nguån lùc xøng ®¸ng cho ChiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch marketing KHKD KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t− KH qu¶n lý 3.Chia sÎ kinh nghiÖm vµ hái ý kiÕn ng−êi kh¸c KH tµi chÝnh R i ro vÒ KHKD Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty Phô lôc 9 4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n 10 Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng Doanh TriÕt lý KÕ ho¹ch nghiÖp kinh doanh kinh doanh 6. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ®ang m¹nh tèt tèt ho¹ch tr−íc khi viÕt 7. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n lµ ®¸ng tin cËy Huy ®éng Thµnh vèn c«ng 8. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng 11 12 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 3
 4. L p K Ho ch Kinh Doanh Tãm t¾t tæng quan C«ng ty Môc tiªu: LÞch sö thµnh lËp Gióp hiÓu nhanh Chñ së h÷u T¨ng vµ thu hót sù chó ý Nh©n sù chñ chèt vµ nh©n viªn Khi nµo vµ ë ®©u? C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý §Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD S¶n phÈm / DÞch vô §−îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ -Tr¸nh m¬ hå vµ n«ng c¹n ThÞ tr−êng -Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ Møc ®é thµnh c«ng 13 14 S¶n phÈm vµ dÞch vô Ph©n tÝch s¶n phÈm/dÞch vô M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mµ c«ng ty sÏ cung cÊp M« t¶ C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt Lîi Ých S¶n phÈm/ (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...) C«ng dông T×nh tr¹ng dÞch vô C«ng dông vµ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt hiÖn t¹i Giai ®o¹n ph¸t triÓn Ph¸t triÓn Ng¾n gän vµ trung thùc trong m« t¶ vµ gi¶i trong t−¬ng lai thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô nh−ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt 15 16 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 4
 5. L p K Ho ch Kinh Doanh §Æc ®iÓm dÞch vô Ph©n tÝch lîi Ých dÞch vô TÇm quan träng XÕp h¹ng trªn thÞ tr−êng V« h×nh Yªó tè Quan träng B×nh th−êng Kh«ng Cao Tèt Trung quan cÊp b×nh T¹m ®−îc KÐm Kh«ng x¸c träng ®Þnh S¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi ChÊt l−îng Gi¸ c¶ Kh«ng l−u gi÷ ®−îc §é linh ho¹t Tèc ®é §é chÝnh Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng−êi mua x¸c DÔ sö dông Khã ®o l−êng kÕt qu¶ vµ chÊt l−îng Chi phÝ sö dông 17 18 TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t) Ph©n tÝch thÞ tr−êng DÞch DÞch vô chÝnh DÞch vô DÞch vô vô mong ®îi thªm th¾t M« t¶ kh¸ch hµng Xe §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, Cã m¸y l¹nh, taxi ®Õn n¬i ®−îc yªu cÇu qu·ng ®−êng ng¾n nhÊt, l¸i kh¨n lau mÆt. Quy m« thÞ tr−êng xe an toµn Xe §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, Cã m¸y l¹nh, Ph©n tÝch c¹nh tranh kh¸ch ®óng tuyÕn, l¸i xe an toµn, cã n−íc uèng thuËn tiÖn ®óng giê ChiÕn l−îc marketing M¸y §−a kh¸ch ®i Thøc ¨n hîp Cã video, cã bay nhanh, ph−¬ng khÈu vÞ, ®i tiÖn lÞch sù; ®óng giê, an quµ tÆng Ph−¬ng ph¸p b¸n hµng hµnh lý an toµn, th¸i ®é toµn nh· nhÆn Tæ chøc b¸n hµng Tµu §−a kh¸ch ®i §óng giê, an Giíi thiÖu vÒ ho¶ tho¶i m¸i, toµn, s¹ch sÏ, phong c¶nh §Þnh gi¸ thuËn tiÖn ¨n uèng hîp trªn ®−êng ®i, khÈu vÞ cã ca nh¹c, 19 20 th«ng tin. TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 5
 6. L p K Ho ch Kinh Doanh Ph©n tÝch thÞ tr−êng T×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh Ai lµ, vµ sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh víi s¶n phÈm / S¶n phÈm / dÞch vô cã c«ng dông tèt vµ hÊp dÉn dÞch vô cña ta? nh−ng cã thÓ kh«ng b¸n ®−îc v×: Nh÷ng ¶nh h−ëng nµo hä cã kh¶ n¨ng g©y ra cho doanh nghiÖp ta Gi¸ cao §iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×? §iÓm m¹nh ®Æc biÖt cña doanh nghiÖp ta (s¶n Kh«ng an toµn phÈm / dÞch vô) trong thÞ tr−êng môc tiªu? Lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng cña ta nhËn ra ®iÓm Kh«ng phï hîp nhu cÇu m¹nh ®ã? Lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ t¨ng c−êng lîi thÕ c¹nh tranh ®ã? 21 22 ChiÕn l−îc marketing Hai lçi th−êng gÆp VÝ dô vÒ c¸c chiÕn l−îc marketing c¹nh tranh 1.Ta kh«ng nh×n s¶n phÈm / dÞch vô theo Gi¸ thÊp ph−¬ng diÖn kh¸ch hµng ChÊt l−îng cao 2.Kh«ng tËp trung vµo kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm DÞch vô hoµn h¶o §éc quyÒn trong mét thÞ tr−êng ng¸ch nhá / dÞch vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu ®· ®−îc x¸c Mçi chiÕn l−îc trªn ®Òu ®−îc hç trî bëi c¸c ®Þnh trong ®o¹n thÞ tr−êng ®· ®−îc x¸c ®Þnh biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch qu¶n lý, tæ chøc vµ vËn hµnh thÝch hîp 23 24 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 6
 7. L p K Ho ch Kinh Doanh Ch×a kho¸ thµnh c«ng KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t− Ph¸t triÓn s¶n phÈm/dÞch vô: TÝnh cô thÓ: Loai s¶n phÈm/dÞch vô §¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña mét nhãm KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: ng−êi tiªu dïng hÑp vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc Qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt hay cung cÊp dÞch vô TÝnh kh¸c biÖt: Nhµ m¸y, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vµ lao ®éng cÇn thiÕt Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng c¶n trë Cung cÊp hµng ho¸ / dÞch vô kh¸c biÖt mét KÕ ho¹ch ®Çu t−: c¸ch t−¬ng ®èi ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã Dù kiÕn ®Çu t−: S¶n phÈm/dÞch vô/c¬ së h¹ tÇng? TÝnh hoµn h¶o: Quy m« ®Çu t−: T¨ng s¶n l−îng/doanh thu/n¨ng lùc Cung cÊp dÞch vô mét c¸ch hoµn h¶o Nguån lùc vµ c¶n trë 25 C¸c ¶nh h−ëng bªn ngoµi: 26 LuËt m«i tr−êng, lao ®éng, phóc lîi,... KH qu¶n lý KH qu¶n lý Ban qu¶n lý vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý S¬ ®å tæ chøc: (n¨ng lùc cña nh÷ng ng−êi gi÷ vai trß chñ chèt trong doanh nghiÖp) Mèi quan hÖ vµ sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm trong tæ Nh÷ng ng−êi s¸ng lËp chøc Nh÷ng nhµ ®Çu t− ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch tæ chøc, tuyÓn dông: Nh÷ng nh©n viªn chñ chèt Nh÷ng nhµ t− vÊn vµ ®èi t¸c chÝnh,... H−íng dÉn lùa chän, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n viªn 27 28 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 7
 8. L p K Ho ch Kinh Doanh KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty: S¶n xuÊt ho¹t ®éng cña c«ng ty: Marketing vµ b¸n hµng B¹n ®· thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ • Nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®· ®−îc thùc hiÖn ®Ó n©ng cao b¸n hµng? hiÖu qu¶ s¶n xuÊt? • C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng b¸n hµng • KÕt qu¶ mang l¹i tõ nh÷ng c¶i tiÕn nµy nh− thÕ • Chi phÝ b¸n hµng (chØ râ ®¬n vÞ chi phÝ vµ thêi gian) nµo? • Sè ng−êi tham gia n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng. • Nh÷ng c¶i tiÕn nµo trong s¶n xuÊt ®−îc dù kiÕn • Sù c¶i tiÕn ®−îc khëi x−íng ë c«ng ty b¹n nh− thÕ nµo? tr−íc? • C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o • CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i .Nh÷ng c¶i tiÕn nµy ®· cã hiÖu qu¶ nh− thÕ nµo? tiÕn dù kiÕn nµy? Nh÷ng c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng dù kiÕn? • Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù kiÕn? vùc s¶n xuÊt? Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc b¸n • B¹n cã kÕ ho¹ch nh− thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng hµng vµ Marketing? vÊn ®Ò nµy? 29 B¹n cã kÕ ho¹ch nh− thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò 30 nµy? KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty: Tµi chÝnh ho¹t ®éng cña c«ng ty: S¶n phÈm/dÞch vô míi M« t¶ kÕ ho¹ch cña b¹n nh»m c¶i tiÕn hÖ thèng M« t¶ c¸c s¶n phÈm/dÞch vô míi ®· ®−îc kÕ to¸n c«ng ty? ph¸t triÓn hay ®ang ®−îc xem xÐt ®Ó giíi HiÖn nay, b¹n vay hoÆc huy ®éng tiÒn cÇn thiÕt thiÖu cho ho¹t ®éng cña c«ng ty nh− thÕ nµo? M« t¶ nh÷ng thay ®æi b¹n dù ®Þnh thùc Cã nh÷ng c¶i tiÕn g× cã thÓ thùc hiÖn ®Ó n©ng hiÖn trong qu¸ tr×nh hay hÖ thèng ph¸t cao hiÖu qu¶ hÖ thèng kÕ to¸n vµ kh¶ n¨ng huy triÓn s¶n phÈm /dÞch vô cña c«ng ty ®éng vèn cña c«ng ty? 31 32 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 8
 9. L p K Ho ch Kinh Doanh KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty: KH tµi chÝnh Qu¶n lý vµ nguån nh©n lùc Môc tiªu: tr×nh bµy ®Çy ®ñ vµ tin cËy c¸c dù KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vÒ mÆt tæ chøc? b¸o vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. D÷ liÖu (ph−¬ng ph¸p dù b¸o) ®−îc sö dông B¹n cã cÇn thuª c¸c chuyªn gia hay qu¶n C¸c ph−¬ng ¸n ph¶i ®−îc xem xÐt ®Ó h¹n chÕ rñi ro lý míi kh«ng? Ph¶i ®−îc tæng kÕt vµ ®iÒu chØnh ®Þnh kú khi H·y chØ ra c¸c kÕ ho¹ch n©ng cao kü n¨ng thÝch hîp vµ kiÕn thøc cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng−êi Ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c phÇn kh¸c cña KHKD lao ®éng? 33 34 Nhu cÇu tµi chÝnh Nhu cÇu tµi chÝnh §Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh: Chi phÝ l−u ®éng L−¬ng cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn Nhµ x−ëng (®Êt ®ai vµ nhµ), thiÕt bÞ vµ (chi phÝ ban ®Çu) ph−¬ng tiÖn phôc vô h¹ tÇng Vèn l−u ®éng vµ l−u kho Chi phÝ marketing vµ b¸n hµng Ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ thö nghiÖm, nghiªn B¶o d−ìng vµ c¸c dÞch vô hç trî cøu thÞ tr−êng, s¶n xuÊt thö ThuÕ, chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ kh¸c 35 36 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 9
 10. L p K Ho ch Kinh Doanh Dù b¸o thu nhËp C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Nªu râ rµng vµ nhÊt qu¸n c¸c gi¶ ®Þnh ®· ®−îc sö dông B¸o c¸o thu nhËp: trong dù b¸o ®Ó: M« t¶ chªnh lÖch gi÷a doanh thu (b¸n hµng) vµ chi phÝ Gióp ng−êi ®äc hiÓu vµ kiÓm tra c¸c dù b¸o B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ : T¨ng c−êng sù tin t−ëng trong dù b¸o Tr×nh bµy thay ®æi luång tiÒn cña c«ng ty trong mét kho¶ng thêi gian Dù b¸o b¸n hµng ph¶i tr×nh bµy: §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña vËn hµnh DN (tr¸nh rñi ro vÒ tµi chÝnh) Theo kú (th¸ng, quý, n¨m) Chó ý: dßng tiÒn vµo ≠ thu nhËp (doanh thu) Theo s¶n phÈm vµ dÞch vô dßng tiÒn ra ≠ chi tiªu (chi phÝ) Theo nhãm kh¸ch hµng B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Cung cÊp nhiÒu ph−¬ng ¸n vµ ph©n tÝch Tr×nh bµy vÒ tµi s¶n, nî (vèn vay) vµ vèn chñ së h÷u t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. (nÕu... th×...) Cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty L−u ý sù ¶nh h−ëng cña b¸n hµng tr¶ chËm 37 38 B¸o c¸o thu nhËp B¸o c¸o thu nhËp Tæng doanh thu Doanh thu b¸n hµng - gi¸ vèn = l·i gép Gi¸ vèn L·i gép L·i gép - khÊu hao-chi phÝ qu¶n lý- BH - l·i vay =Lîi KhÊu hao nhuËn tr−íc thuÕ Chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay Lîi nhuËn tr−íc thuÕ - thuÕ = Lîi nhuËn sau thuÕ Tr¶ l·i vay Lîi nhuËn tr−íc thuÕ (L·i rßng) Nép thuÕ 39 Lîi nhuËn sau thuÕ (rßng) 40 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 10
 11. L p K Ho ch Kinh Doanh B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n TiÒn ®Çu kú Tµi s¶n N¨m 1 N¨m 2 Nguån N¨m 1 N¨m 2 vèn + TiÒn chuyÓn vµo trong kú TSL§ Vèn vay + TiÒn ®ang chuyÓn - Chi tiªu TiÒn cuèi kú Céng Céng Chó ý: L−u chuyÓn tiÒn ©m cho thÊy cã vÊn ®Ò vÒ TSC§ Vèn chñ tµi chÝnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng t×m ®−îc c¸c nguån tµi trî, c¾t gi¶m chi tiªu hoÆc chuyÓn c¸c chøng kho¸n thµnh tiÒn Céng Céng 41 Tæng Tæng 42 B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n KÕ ho¹ch tµi chÝnh: 4 c©u hái chÝnh Tµi s¶n: Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ Tµi s¶n cè ®Þnh: QuyÒn sö dông ®Êt, nhµ x−ëng, v¨n khø nh− thÕ nµo? phßng, thiÕt bÞ Tµi s¶n l−u ®éng: TiÒn mÆt, tiÒn trong tµi kho¶n, chi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o thu nhËp, c¸c chØ sè phÝ tr¶ tr−íc, tån kho (nguyªn vËt liªu, hµng ho¸, tµi chÝnh c«ng cô dông cô) Doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh− thÕ nµo trong t−¬ng Vèn vay: Ng¾n h¹n: Vay ng¾n h¹n, ký c−îc, l−¬ng tr¶ chËm lai? Vay dµi h¹n B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ, b¸o c¸o thu nhËp dù Vèn chñ: Vèn ®Çu t− ban ®Çu, lîi nhuËn ®Ó l¹i tÝnh, c¸c chØ sè tµi chÝnh 43 44 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 11
 12. L p K Ho ch Kinh Doanh ThÝ dô vÒ LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh KÕ ho¹ch tµi chÝnh: Gi¶ thiÕt: Doanh thu kú b¸o c¸o: 25.280 triÖu ®ång 4 c©u hái chÝnh Doanh thu kú kÕ ho¹ch t¨ng 7% • B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n n¨m b¸o c¸o (BCC§KT)) §¬n vÞ: TriÖu ®ång Nh÷ng rñi ro cã thÓ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®−¬ng Tµi s¶n Nguån vèn A.Tµi s¶n l−u ®éng vµ 1475 A. Nî ph¶i tr¶ 10660 ®Çu t− ng¾n h¹n I. Nî ng¾n h¹n 1060 ®Çu víi nã? I. TiÒn II. C¸c kho¶n ®Çu t− 210 1. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 2. Vay nî ng¾n h¹n 390 530 tµi chÝnh ng¾n h¹n 75 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 40 Ph©n tÝch rñi ro, ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m III. C¸c kho¶n ph¶i thu 520 4. ThuÕ ph¶i nép 100 IV. Hµng tån kho 670 II. Nî dµi h¹n 9600 Lµm thÕ nµo ®Ó thu hót tµi chÝnh, c¸ch hoµn B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t− dµi h¹n 14750 B. Nguån vèn chñ së h÷u 5565 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 14750 I. Nguån vèn kinh 1000 tr¶? - Nguyªn gi¸ - Gi¸ hao mßn luü kÕ 23000 8250 II. doanh Lîi nhuËn ch−a II. C¸c kho¶n ®Çu t− ph©n phèi 4565 tµi chÝnh dµi h¹n 0 KÕ ho¹ch vèn, l·i suÊt vµ thêi h¹n tr¶ Tæng céng tµi s¶n 16225 Tæng céng nguån vèn 16225 45 46 Dù b¸o thu nhËp B−íc 1 Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n kú kÕ ho¹ch §¬n vÞ: TriÖu ®ång B−íc 1: Dù b¸o doanh thu cho mçi giai Th¸ng % theo thèng Doanh thu thùc tÕ Dù b¸o Doanh thu ®o¹n kú kÕ ho¹ch kª kú b¸o c¸o kú kÕ ho¹ch B−íc 2: X¸c lËp lÞch thu tiÒn 1 2 5 7 1264,0 1769,6 1352,5 1893,5 B−íc 3: Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ 3 4 10 12 2528,0 3033,6 2705,0 3246,0 5 16 4044,8 4327,9 B−íc 4: Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî 6 22 5561,6 5950,9 7 7 1769,6 1893,5 (n¨m kÕ ho¹ch) 8 7 1769,6 1893,5 9 5 1264,0 1352,5 B−íc 5: Tæng hîp biÓu nhËn vµ tr¶ + tiÒn 10 11 2 4 505,6 1011,2 541,0 1082,0 ®Çu vµ cuèi kú 12 3 758,4 811,5 47 48 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 12
 13. L p K Ho ch Kinh Doanh B−íc 2 X¸c lËp lÞch thu tiÒn B−íc 3 Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ ThÝ dô: L−îng tiÒn thu vÒ cña qói 1 kú kÕ ho¹ch (dù b¸o) Th¸ng % thanh to¸n Th¸ng b¸n hµng 15 §¬n vÞ: TriÖu ®ång 1 th¸ng sau b¸n hµng 35 Th¸ng 1 2 3 4 2 th¸ng sau b¸n hµng 50 ThÝ dô: Th¸ng 11 n¨m b¸o c¸o (l−îng b¸n hµng lµ 1.011,2 triÖu ®ång) cã lÞch thu tiÒn nh− sau: Dù tÝnh b¸n hµng 1353 1894 2705 3246 TiÒn thu vÒ: Th¸ng % thu tiÒn TiÒn thu vÒ (triÖu ®ång) Thu khi b¸n hµng(15%) 203 284 406 487 Th¸ng 11 n¨m b¸o c¸o 15 151,680 Thu cña th¸ng tr−íc Th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o 35 353,920 (35%) 265 474 663 947 Th¸ng 1 n¨m kÕ ho¹ch 50 505,600 Thu cña 2 th¸ng 3 th¸ng 100 1.011,200 tr−íc(50%) 506 379 677 947 Tæng 974 1137 1746 2381 49 50 B−íc 4 B−íc 5 Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî Tæng hîp nhËn vµ tr¶ + tiÒn mÆt (kú kÕ ho¹ch) ®Çu vµ cuèi kú §¬n vÞ: TriÖu ®ång §¬n vÞ: TriÖu ®ång Th¸ng 1 2 3 4 Tr¶ ng−êi b¸n Th¸ng 1 2 3 4 - Tr¶ ngay 75 255 380 75 TiÒn mÆt ®Çu kú 210 434 441 -522 - TrÔ 1 th¸ng 60 80 435 95 TiÒn mÆt thu vÒ 974 1137 1746 2381 - TrÔ 2 th¸ng 40 90 150 125 TiÒn mÆt cã 1184 1571 2187 1859 TiÒn mÆt nî 750 1130 1709 1010 L−¬ng & phô cÊp 350 480 560 530 TiÒn mÆt cuèi kú 434 441 -522 849 TiÒn thuª ®Þa ®iÓm 185 185 185 185 C©n ®èi tiÒn mÆt tèi 29 Tr¶ l·i vay + gèc 40 40 520 - thiÓu 100 100 100 100 Vay nî ®Õn h¹n - - 450 - TiÒn mÆt cßn d− (+), +334 +341 +749 Tæng 750 1130 2709 1010 cßn thiÕu (-) -622 51 52 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 13
 14. L p K Ho ch Kinh Doanh B¸o c¸o thu nhËp kú kÕ ho¹ch Gi¶ thiÕt: (triÖu ®ång) - TØ lÖ khÊu hao kh«ng ®æi B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch - Kh«ng ®Çu t− thªm thiÕt bÞ míi N¨m b¸o N¨m b¸o N¨m kÕ Gi¶ thiÕt: c¸o c¸o (%) ho¹ch - Kh«ng dù ®Þnh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu dµi h¹n Doanh thu 25280 100 27050 - Doanh nghiÖp ®iÒu chØnh BCC§KT b»ng c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n Gi¸ vèn 20900 82,7 22370 (§TNH) ë bªn tµi s¶n vµ Vay nî ng¾n h¹n (VNNH) bªn nguån vèn Lîi nhuËn gép 4380 17,3 4680 KhÊu hao 750 3,0 750 - TiÒn: 210 tr.® x 107% = 225 tr.® Chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý 2615 10,3 2786 - Kho¶n ph¶i thu (31.12.n¨m kÕ ho¹ch): 85% DT t.12 + 50% DT T.11 = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 0 0 85% x 811,5 + 50% x 1082 = 1231tr.® Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 940 3,7 1001 - Tån kho: 670 x 1,07 = 717 tr.® Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ 75 0,3 143 - Tµi s¶n cè ®Þnh: 23.000 tr.® - Gi¸ hao mßn luü kÕ: 8250 + 750 = 9000 tr.® ThuÕ thu nhËp DN (32%) 24 - 46 - Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c: 40 x 1,07 = 43 tr.® Lîi nhuËn sau thuÕ 51 - 97 - ThuÕ ph¶i nép: 46 tr.® - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi : 97 tr.® 53 54 B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch C©n ®èi B¸o c¸o kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch (ch−a hoµn chØnh) §¬n vÞ: TriÖu ®ång Tµi s¶n Nguån vèn A.Tµi s¶n l−u ®éng A. Nî ph¶i tr¶ 10106+?? vµ ®Çu t− ng¾n h¹n 2173+? I. Nî ng¾n h¹n 506+?? I. TiÒn 225 1. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 417 16173 + ? (§TNH) = 15768 + ?? (VNNH) II. C¸c kho¶n ®Çu t− 2. Vay nî ng¾n h¹n ?? tµi chÝnh ng¾n h¹n ? 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 43 III. C¸c kho¶n ph¶i 4. ThuÕ ph¶i nép 46 thu 1231 ⇒ VNNH - §TNH = 16173 - 15768 = 405 IV. Hµng tån kho 717 II. Nî dµi h¹n 9600 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ B. Nguån vèn chñ së h÷u 5662 NÕu: §TNH = 0 th×: VNNH = 405 ®Çu t− dµi h¹n 14000 I. Tµi s¶n cè ®Þnh I. Nguån vèn kinh - Nguyªn gi¸ 23000 doanh 1000 - Gi¸ hao mßn luü kÕ 9000 II. Lîi nhuËn ch−a II. C¸c kho¶n ®Çu t− ph©n phèi 4662 tµi chÝnh dµi h¹n 0 Tæng céng tµi s¶n 16173+? Tæng céng nguån vèn 15768 +?? 55 56 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 14
 15. L p K Ho ch Kinh Doanh B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch (hoµn chØnh) C¸c chØ sè tµi chÝnh §¬n vÞ: TriÖu ®ång Tµi s¶n A.Tµi s¶n l−u ®éng A. Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn 10511 ChØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n: vµ ®Çu t− ng¾n h¹n 2173 I. Nî ng¾n h¹n 911 I. TiÒn 225 1. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 417 So s¸nh tµi s¶n l−u ®éng(TSL§) víi nî ng¾n h¹n(NNH): II. C¸c kho¶n ®Çu t− 2. Vay nî ng¾n h¹n 405 tµi chÝnh ng¾n h¹n 0 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 43 TSL§/NNH III. C¸c kho¶n ph¶i 4. ThuÕ ph¶i nép 46 thu 1231 §o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n IV. Hµng tån kho 717 II. Nî dµi h¹n 9600 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ B. Nguån vèn chñ së h÷u 5662 ChØ sè nî: ®Çu t− dµi h¹n 14000 I. Tµi s¶n cè ®Þnh I. Nguån vèn kinh So s¸nh vèn chñ vµ vèn vay: (Vèn nî/ Tæng vèn) - Nguyªn gi¸ 23000 doanh 1000 - Gi¸ hao mßn luü kÕ II. C¸c kho¶n ®Çu t− 9000 II. Lîi nhuËn ch−a §o sù æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng thu hót tµi chÝnh ph©n phèi 4662 tµi chÝnh dµi h¹n 0 ChØ sè thanh to¸n nhanh Tæng céng tµi s¶n 16173 Tæng céng nguån vèn 16173 So s¸nh tiÒn mÆt dù b¸o ®ang cã víi nî ®Õn h¹n 57 §o kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp 58 Nguån tµi chÝnh Nguån tµi chÝnh Vèn chñ: Vèn vay: Vèn ®Çu t− cña nhµ n−íc Vay ODA Vèn gãp cña c¸c ®èi t¸c Vay tÝn dông −u ®·i Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi (Lîi nhuËn ®Ó Hä hµng, b¹n bÌ vµ c¸c chñ ®Çu t− gi¸n tiÕp l¹i) Vay ng©n hµng TÝn dông (tõ nhµ cung cÊp) Thuª tµi chÝnh 59 60 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 15
 16. L p K Ho ch Kinh Doanh Quan ®iÓm cña ng©n hµng tr−íc §¸nh gi¸ kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo khi cho vay quan ®iÓm ng©n hµng §Æc ®iÓm: KHKD cã tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ thi? N¨ng lùc thùc tÕ, trung thùc, tÝn nhiÖm... cña chñ doanh nghiÖp C¸c chi phÝ ®−îc nhËn biÕt vµ −íc l−îng ®óng KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong qu¸ khø vµ lÞch sö tÝn dông kh«ng? Dßng tiÒn: C¸c rñi ro cã ®−îc nhËn ra vµ ®èi phã kh«ng? ThÝch hîp ®Ó ®¸p øng dÞch vô cho vay vµ tr¶ nî C¸c dù b¸o b¸n hµng vµ lîi nhuËn cã thùc tÕ Cã ®ñ tiÒn mÆt ®Ó ®èi phã víi bÊt ®Þnh cña thÞ tr−êng kh«ng? B¶o ®¶m tiÒn vay Cã khã kh¨n g× trong l−u chuyÓn tiÒn tÖ Cam kÕt tr¶ nî: kh«ng? Thêi gian vµ tiÒn vèn cña doanh nghiÖp 61 62 Ph©n tÝch rñi ro §¸nh Gi¸ R i ro Rñi ro: nh÷ng sù kiÖn bÊt th−êng cã thÓ x¶y ra ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp Rủi ro Công nghệ T¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt th−êng Rủi ro tài chính Gắn liền với quá trình Rủi ro thị trường và Kh¸ch hµng lín vµ trung thµnh bÞ ph¸ s¶n Bao gồm tỉ giá hối sản xuất. Chiến lược chính trị nhằm tối thiểu những rủi Liên quan đến nhu cầu Thay ®æi bÊt th−êng trong nh©n sù... đóai, lạm phát và tỉ do này phải bao gồm biến động bởi nền kinh suất lợi nhuận. Dựa việc liên tục phát triển tế hoặc môi trường Lîi Ých cña viÖc ph©n tÝch rñi ro? vào công cụ thị những công nghệ hiện chính trị v.v…. Cần thiết trường hối đóai sẽ tại , cấp phép cho lập những hợp đồng dài giảm thiểu những những công nghệ cạnh hạn để hạn chế rủi ro rủi ro tranh hoặc thiết lập một bức tranh tòan cảnh vững mạnh 63 64 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 16
 17. L p K Ho ch Kinh Doanh Phô lôc Tãm l¹i Theo b¹n, mét b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh ®Þnh h−íng thÞ tr−êng kh¸c víi b¶n kÕ B¶n sao c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c ph©n ho¹ch kinh doanh truyÒn thèng nh− thÕ nµo? S¸t nhu cÇu h¬n tÝch kh¸c mµ ng−êi xem cÇn thiÕt Cã xem xÐt rñi ro GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh Linh ho¹t h¬n Logic h¬n, cã tÝnh tæng qu¸t B»ng chøng vÒ tµi s¶n, c¸c b»ng chøng kh¸c KH tµi chÝnh cã t¸c dông h¬n ®èi víi kÕ ho¹ch Tãm t¾t lý lÞch c¸c nhµ qu¶n lý chung TÝnh khoa häc Ph©n tÝch tµi chÝnh chi tiÕt vµ dù b¸o C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®−îc xem xÐt toµn diÖn h¬n 65 T¹o lËp c¬ së ®Ó xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t− 66 TS. Nguy n Thanh Long biên so n; tháng 7 năm 2012 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2