intTypePromotion=1

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 6

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
389
lượt xem
98
download

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không có bản kế hoạch kinh doanh thì cũng giống như xây nhà mà không có bản thiết kế vậy. Dưới đây là 5 lí do chính đáng khuyên bạn nên lập kế hoạch kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 6

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 6 Bài 5: 5 lý do nên l p KHKD Không có b n k ho ch kinh doanh thì cũng gi ng như xây nhà mà không có b n thi t k v y. Dư i ây là 5 lí do chính áng khuyên b n nên l p k ho ch kinh doanh. 1. ki m tra tính kh thi c a các ý tư ng kinh doanh. Vi t ra m t b n k ho ch kinh doanh là cách t t nh t xem m t ý tư ng kinh doanh có kh thi hay không. Dùng cách này s ti t ki m ư c cho b n r t nhi u th i gian và ti n b c n u như ưa vào th c thi b n k ho ch s b c l ra li u ý tư ng kinh doanh kia có ng v ng ư c hay không. 2. Mang n công vi c kinh doanh m i c a b n m t cơ h i thành công y h a h n. L p k ho ch kinh doanh s bu c b n ph i chú ý n nh ng khía c nh v tài chính, i u hành, ngân sách hay ti p th . Có
  2. k ho ch t t thì m i s kh i u c a b n s trơn tru và cũng tránh ư c nhi u v n b n ã lư ng trư c khi công vi c kinh doanh ư c xúc ti n. 3. Tìm ư c ngu n tài chính như vay ngân hàng ch ng h n. B n c n ti n mua s m trang thi t b , ph c v cho các d án c a mình hay m r ng kinh doanh. Không m t ngân hàng nào cho b n vay ti n kinh doanh n u b n không trình cho h k ho ch kinh doanh chi ti t. 4. k ho ch kinh doanh hi u qu và có th qu n lý ư c. M t k ho ch kinh doanh là t i c n thi t cho nh ng ai b t u kh i nghi p ho c mu n c ng c l i vi c làm ăn c a mình. Công vi c kinh doanh luôn phát tri n do ó các k ho ch cũng ph i thay i theo. Xem xét l i k ho ch ban u bi t m c tiêu nào ã hoàn thành, có c n thay i gì không và công ty s nên phát tri n theo phương hư ng nào. 5. thu hút u tư. B n mu n thu hút v n làm ăn thì c n ph i h p d n các nhà u tư b ng m t k ho ch kinh doanh ch t ch . Thuy t trình cũng có th thu hút s quan tâm c a h song h v n
  3. c n nh ng tài li u ư c chu n b c n th n h có th nghiên c u trư c khi quy t nh b ti n u tư. L p k ho ch kinh doanh là m t vi c chi ph i khá nhi u th i gian nhưng hi u qu mà nó mang l i cho b n x ng áng v i công s c mà b n b ra. Hãy t quy t nh b n có c n nó trong vi c kinh doanh c a mình hay không. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu
  4. Làm kinh doanh mà không có b n k ho ch kinh doanh thì cũng gi ng như xây nhà mà không có b n thi t k v y. Do v y, vi c l p k ho ch kinh doanh là n i dung không th thi u ư c trong qu n tr kinh doanh. Yêu c u t ra i v i nhà qu n tr là có k ho ch kinh doanh hi u qu . Giá tr l n nh t c a vi c l p k ho ch kinh doanh hi u qu là nó phác ra ư c m t b c tranh trong ó ánh giá
  5. t t c s v ng m nh kinh t c a doanh nghi p bao g m: vi c mô t và phân tích các vi n c nh tương lai kinh doanh c a doanh nghi p. vi c l p k ho ch kinh doanh hi u qu , nhà qu n tr c n hi u rõ: th nào là k ho ch kinh doanh; ý nghĩa c a vi c l p k ho ch kinh doanh th nào? Nh ng y u t nh hư ng ên vi c l p k ho ch kinh doanh và quy trình có m t b n k ho ch kinh doanh hi u qu ra sao? Khi tr l i ư c các câu h i này thì nhà qu n tr hoàn toàn "yên tâm" v i nh ng bư c i ti p theo trong toàn b quá trình ho t ng kinh doanh Khái ni m k ho ch kinh doanh M t k ho ch kinh doanh là ư c chu n b b ng tài li u vi t tay do cá nhân ch doanh nghi p mô t m t cách th c t v m c ích và các m c tiêu c a kinh doanh, cùng các bư c và tài chính c n thi t t ư c m c ích ó. K ho ch kinh doanh thư ng ư c s p x p theo 4 ch c năng chính trong kinh doanh như Marketing, s n xu t ho c d ch v , t ch c, tài chính. K ho ch kinh doanh nh m xác nh m c tiêu và h th ng phương th c công c ph i h p gi a các b ph n th c hi n m c tiêu và ph n ánh quy trình qu n tr doanh nghi p. Thông qua k ho ch kinh doanh, toàn b các ho t ng trong doanh nghi p n m trong m t h th ng ch t ch , liên h và g n bó h u cơ v i nhau. Các b ph n trong h th ng ó ph i cùng ph c v th c hi n m c tiêu nh t nh.
  6. Ý nghĩa c a vi c lâp k ho ch kinh doanh L p k ho ch cho bi t phương hư ng ho t ng, làm gi m s tác ng c a nh ng thay i, tránh ư c s lãng phí và dư th a, và thi t l p nên nh ng tiêu chu n thu n ti n cho công tác ki m tra. Vai trò c a l p k ho ch kinh doanh ư c th hi n: • K ho ch kinh doanh là công c c l c trong vi c ph i h p n l c c a các thành viên trong doanh nghi p. • L p k ho ch có tác d ng làm gi m tính b t n nh c a doanh nghi p. • L p k ho ch gi m ư c s ch ng chéo và nh ng ho t ng lãng phí. • Thi t l p nên nh ng tiêu chu n t o i u ki n cho công tác ki m tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản