intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh và sự năng động cạnh tranh

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

500
lượt xem
112
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh, mô tả độ tương đồng nguồn lực, độ tương đồng thị trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh và sự năng động cạnh tranh

 1. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Tr n Quang Kh i, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn To ! get h ne er, We Sh i C nh tranh gi a Các nhà C nh tranh & S Năng ñ ng C nh tranh Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn “Chi n lư c kinh doanh thành công liên quan t i vi c ch ñ ng ñ nh hình trò chơi mà b n chơi, không ph i ch chơi trò chơi mà b n tìm ra. Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 1
 2. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c “ðư ng ch c ch n d n t i s quên lãng là duy trì s n ñ nh hi n t i c a b n.” Bernard Fauber Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i M c tiêu K t thúc nghiên c u chương này, b n s có kh năng ñ : 1. ð nh nghĩa v các nhà c nh tranh, c nh tranh gi a các nhà c nh tranh, hành vi c nh tranh, và s năng ñ ng c nh tranh 2. Mô t ñ tương ñ ng th trư ng và ñ tương t ngu n l c như là nh ng nhân t quan tr ng c a phân tích nhà c nh tranh 3. Gi i thích s nh n bi t, ñ ng viên, và kh năng như là nh ng nhân t nh hư ng t i hành vi c nh tranh 4. Th o lu n các nhân t nh hư ng t i kh năng mà m t nhà c nh tranh s th c hi n các hành ñ ng c nh tranh 5. Th o lu n các nhân t nh hư ng t i vi c m t nhà c nh tranh s ñáp tr các hành ñ ng c nh tranh 6. Gi i thích s năng ñ ng c nh tranh trong các th trư ng chu kỳ ch m, nhanh và tiêu chu n Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 2
 3. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các ð nh nghĩa Các nhà c nh tranh Các công ty ho t ñ ng trong cùng m t th trư ng, cung c p nh ng s n ph m tương t như nhau và nh m t i nh ng khách hàng gi ng nhau C nh tranh gi a các nhà c nh tranh M t t p h p liên t c các hành ñ ng c nh tranh và nh ng ph n ng x y ra gi a các nhà c nh tranh C nh tranh gi a các nhà c nh tranh nh hư ng t i kh năng c a m t công ty trong vi c ñ t t i và duy trì l i th c nh tranh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các ð nh nghĩa Hành vi c nh tranh T p h p các hành ñ ng c nh tranh và ph n ng có tính c nh tranh mà công ty th c hi n ñ xây d ng ho c b o v l i th c nh tranh và hoàn thi n v trì th trư ng c a nó C nh tranh trên nhi u th trư ng Các công ty c nh tranh v i nhau trong nhi u th trư ng s n ph m ho c ñ a lý Năng ñ ng c nh tranh Toàn b t p h p các hành ñ ng và các ph n ng ñư c th c hi n b i t t c các công ty c nh tranh trog m t th trư ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 3
 4. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c T các Nhà C nh tranh ñ n Năng ñ ng C nh tranh Các nhà nhà Lý do? • ð ñ t t i l i th c nh tranh C nh tranh trên th trư ng C nh tranh gi a Tham gia vào các nhà c nh tranh • Hành vi c nh tranh • Các hành ñ ng c nh tranh Cách th c • Các ph n ng c nh tranh K t qu K t qu Năng ñ ng C nh tranh Các hành ñ ng và các ph n ng ñư c th c hi n b i t t c các công ty c nh tranh trong m t th trư ng Ngu n: T M.-J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management Review, 21: 100–134. Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i nh hư ng c a C nh tranh ñ n Chi n lư c S thành công c a m t chi n lư c ñư c xác ñ nh b i: Nh ng hành ñ ng kh i xư ng c nh tranh c a công ty Nó tiên li u nh ng ñáp tr c a các nhà c nh tranh ra sao? Công ty tiên li u và ñáp tr nh ng hành ñ ng kh i xư ng c nh tranh c a các nhà c nh tranh ra sao? C nh tranh gi a các nhà c nh tranh: nh hư ng t t c các d ng chi n lư c Có nh hư ng m nh nh t ñ n chi n lư c c p kinh doanh c a công ty Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 4
 5. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Mô hình v C nh tranh gi a Các nhà C nh tranh Các công ty là ph thu c l n nhau Nh ng hành ñ ng c nh tranh c a công ty có nh ng nh hư ng rõ ràng ñ n các nhà c nh tranh c a nó Nh ng hành ñ ng c nh tranh c a công ty khơi d y, kích thích nh ng ñáp tr t các nhà c nh tranh c a nó Các nhà c nh tranh luôn c m nh n ñư c nh ng hành ñ ng và nh ng ñáp tr c a nhau S thành công trên th trư ng là hàm s c a Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Mô hình v C nh tranh gi a Các nhà C nh tranh Phân tích c nh tranh tí Các y u t nh hư ng t i • ð tương ñ ng th trư ng hành vi c nh tranh • ð tương t v ngu n l c • Nh n bi t • ð ng viên • Kh năng Ph n h i C nh tranh l n nhau • Kh năng x y ra T n công • ð ng cơ c a ngư i hành ñ ng hà K tc c trư c tiên • Qui mô c a t ch c • V th th tru ng • Ch t lư ng • K t qu tài chính chí • Kh năng x y ra ðáp tr ðá • D ng hành ñ ng c nh tranh hà Ngu n: T M.-J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm • Danh ti ng, uy tín tí rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management • ð ph thu c th trư ng Review, 21: 100–134. Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 5
 6. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Phân tích Nhà C nh tranh Phân tích các nhà c nh tranh ñư c s d ng ñ giúp công ty hi u các nhà c nh tranh c a nó Công ty nghiên c u nh ng m c tiêu tương lai, chi n lư c hi n t i, các gi ñ nh và các kh năng V i s phân tích, công ty có kh năng t t hơn ñ d báo các hành vi c a các nhà c nh tranh khi hình thành nh ng hành ñ ng và ph n ng c nh tranh c a nó Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i ð Tương ñ ng Th trư ng ð tương ñ ng th trư ng Các công ty c nh tranh v i nhau trong trong m t s ho c nhi u th trư ng tham gia, g n bó v i cu c c nh tranh trên nhi u th trư ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 6
 7. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c ð Tương t v Ngu n l c ð tương t v ngu n l c Các công ty có s tương t , tương ñ ng nhau v nh ng d ng và qui mô ngu n l c thư ng ðánh giá ñ tương t v ngu n l c có th là r t khó khăn khi các ngu n l c c t lõi, quan tr ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Y u t nh hư ng t i Hành vi C nh tranh Nh n bi t Nh n bi t là Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 7
 8. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Y u t nh hư ng t i Hành vi C nh tranh Nh n bi t ð ng viên liên quan t i ð ng viên Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Y u t nh hư ng t i Hành vi C nh tranh Nh n bi t Kh năng liên quan t i ð ng viên N u không có s n các ngu n l c, Kh năng công ty không có kh năng ñ Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 8
 9. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Y u t nh hư ng t i Hành vi C nh tranh Nh n bi t Công ty thư ng t n công nhà c nh ð ng viên tranh có ñ tương ñ ng th trư ng Kh năng Trong ñi u ki n c nh tranh m nh m trong m t th trư ng tương ñ ng, công ð tương ñ ng ty b t n công s ñáp tr hành ñ ng th trư ng c a các nhà c nh tranh c a nó Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Y u t nh hư ng t i Hành vi C nh tranh Nh n bi t ð ng viên S không gi ng nhau v ngu n l c gi a các công ty càng l n, công ty có s b t l i v ngu n l c s có xu Kh năng hư ng ð tương ñ ng th Khi ñ i m t v i các nhà c nh tranh trư ng có ngu n l c l n hơn ho c có v th th trư ng t t hơn, các công ty Không Tương t v Ngu n l c Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 9
 10. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c C nh tranh gi a Các nhà C nh tranh Hành ñ ng c nh tranh Ph n ng c nh tranh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Hành ñ ng Chi n lư c và Chi n thu t Hành ñ ng (ho c ph n ng) chi n lư c Hành ñ ng (ho c ph n ng) chi n thu t Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 10
 11. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t D n t i S T n công ð ng cơ c a công ty hành ñ ng hà Công ty hành ñ ng trư c tiên trư c tiên phân b ngân sách c a nó cho: Công ty hành ñ ng trư c tiên: Công ty hành ñ ng trư c tiên có th ñ t ñư c: Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên ð ng cơ c a công ty hành ñ ng hà th hai Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 11
 12. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên Công ty hành ñ ng hà th hai Công ty hành ñ ng hà tr hơn Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên Công ty hành ñ ng hà th hai Công ty hành ñ ng hà tr hơn Qui mô c a Công ty - Nh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 12
 13. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên Công ty hành ñ ng hà th hai Công ty hành ñ ng hà tr hơn Qui mô c a Công ty - L n Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên Công ty hành ñ ng hà th hai Công ty hành ñ ng hà tr hơn Qui mô c a Công ty Ch t lư ng (S n ph m) Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 13
 14. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t D n t i S T n công Công ty hành ñ ng hà trư c tiên Công ty hành ñ ng hà th hai Công ty hành ñ ng hà tr hơn Qui mô c a Công ty Ch t lư ng (D ch v ) Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t D n t i S ðáp tr ðáp tr hành ñ ng c a nhà c nh tranh ñư c th c hi n khi hành ñ ng: D n t i vi c s d ng t t hơn các kh năng c a nhà c nh tranh ñ ñ t t i ho c t o ra m nh m hơn ho c m t s hoàn thi n v th th trư ng c a công ty Phá h y kh năng c a công ty trong vi c s d ng c a nó ñ t o ra ho c duy trì l i th Làm cho v th th trư ng c a công ty tr nên ít ph i t v hơn Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 14
 15. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t D n t i S ðáp tr Công ty nghiên c u thêm ba nhân t ñ d báo kh năng ñáp tr c a nhà c nh tranh ñ i v i các hành ñ ng c nh tranh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t nh hư ng t i S ðáp tr D ng Hành ñ ng Hà C nh tranh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 15
 16. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c Các Nhân t nh hư ng t i S ðáp tr D ng Hành ñ ng C nh tranh Danh ti ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các Nhân t nh hư ng t i S ðáp tr D ng Hành ñ ng Hà C nh tranh Danh ti ng ð Ph thu c Vào th trư ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 16
 17. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c S Năng ñ ng C nh tranh Khác S C nh tranh S năng ñ ng c nh tranh C nh tranh gi a các nhà c nh tranh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i S Năng ñ ng C nh tranh Khác S C nh tranh C nh tranh gi a các nhà S năng ñ ng c nh tranh c nh tranh (Các công ty (T t c các công ty) riêng r ) Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 17
 18. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c S Năng ñ ng C nh tranh L i th c nh tranh ñư c b o v Các th trư ng có có Chu Kỳ Ch m Kỳ Các l i th c nh tranh là b n v ng trong nh ng th trư ng T t c các công ty chú tr ng vào các hành ñ ng và các ñáp tr c nh tranh ñ b o v , duy trì, và m r ng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i S Năng ñ ng C nh tranh Các th trư ng có có Các l i th c nh tranh c a công ty Chu Kỳ Ch m Kỳ không ñư c b o v S x y ra m t cách nhanh Các th trư ng có có chóng và tương ñ i ñ t ñ Chu Kỳ Nhanh Kỳ Các l i th c nh tranh là không b n v ng Các công ngh ñư c phát tán, lan t a m t cách nhanh chóng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 18
 19. Chng 5 Qu n tr Chi n lư c S Năng ñ ng C nh tranh Chi phí là trung bình có Các th trư ng có có th b o v các l i th c nh tranh Chu Kỳ Ch m Kỳ Các l i th c nh tranh là b n v ng m t ph n khi c a nó ñư c hoàn thi n liên t c Các th trư ng có có Chu Kỳ Nhanh Kỳ Các công ty Các th trư ng có có Chu Kỳ Chu n Kỳ Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2