intTypePromotion=1

Cấu hình electron của nguyên tử và ion

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Đàm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
171
lượt xem
25
download

Cấu hình electron của nguyên tử và ion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nguyên tử chứa các electron và các yếu tố quyết định tới tính chất của nguyên tố đó. Vậy các electron trong nguyên tử và ion được sắp xếp theo những quy tắc và nguyên lý nào? Tài liệu Cấu hình electron của nguyên tử và ion sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình electron của nguyên tử và ion

  1. 1 electron electron electron n có n s p d f 1 3 5 7 Obitan (AO) 2 6 10 14 21 Nguyên lí Pau–li: VD: Sai – – – VD: C (Z = 6) 2p2 N (Z = 7): 2p3 2s2 2s2 1s2 1s2 1
  2. 1 Chú ý (A (B (C (D 2 không (A (B (C (D 3 (A) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s … (B) 1s 2s 2p 3s 4s 3p 3d … (C) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d … (D) 1s 2s 3s 4s 2p 3p 3d … 4 (A) 2. (B) 6. (C) 10. (D) 14. 5 Chú ý (A) s. (B) p. (C) d. (D) f. là 2n2 6 (A) 9. (B) 18. (C) 6. (D) 3. 7 không (A) 2p. (B) 3f. (C) 4d. (D) 5s. 8 (A) 2d. (B) 3d. (C) 1p. (D) 2f. 2
  3. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p … electron và i n tr c 3d o 4 s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p VD1: Z = 6: 1s22s22p2. Z = 20: 1s22s22p63s23p64s2. Z = 22: 1s22s22p63s23p63d24s2. VD2: 2Z N 82 Z 26 2Z N 22 N 30 X là Fe. 22s22p63s23p63d64s2. VD3: – – 1s và 2s 1s22s2; 1s22s22p1; 1s22s22p2; 1s22s22p3; 1s22s22p4; 1s22s22p5; 1s22s22p6 3
  4. Cr: 1s22s22p63s23p63d54s1 Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1 44s2 94s2 5 (bán bão hòa) và d10 (bão hòa) . VD: Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 64s2 1, 2, 3 electron . 5, 6, 7 electron phi kim. 4 electron phi kim. 8 electron . 9 (A) 1s22s22p63s23p3. (B) 1s22s22p63s23p1. (C) 1s22s22p63s13p2. (D) 1s22s22p63s23p2. A (A) 1s22s22p63s23p5. (B) 1s22s22p63s23p3. (C) 1s22s22p63s23p4. (D) 1s22s22p63s23p2. B (A) [Ar]3d94s2. (B) [Ar]3d84s2. (C) [Ar]3d104s2. (D) [Ar]3d104s1. C (A) [Ar]3d44s2. (B) [Ar]3d54s2. (C) [Ar]3d54s1. (D) [Ar]3d7. D (A) [Ar]3d54s2 và [Ar]3d74s2. (B) [Ar]3d44s2 và [Ar]3d74s2. (C) [Ar]3d54s1 và [Ar]3d9. (D) [Ar]3d54s1 và [Ar]3d74s2. 4
  5. E (A) 1s22s22p1. (B) 1s22s22p63s2. (C) 1s22s22p63s1. (C) 1s22s22p63s2. F (A) 1s22s22p63s23p5. (B) 1s22s22p63s23p1. (C) 1s22s22p63s23p2. (D) 1s22s22p63s2. G (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. H là1 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. I 2 là (A) 7. (B) 8. (C) 9. (D) 10. J (A) 1s22s22p5. (B) 1s22s22p6. (C) 1s22s22p63s2. (D) 1s22s22p63s23p3. K (A) 1s22s22p63s2. (B) 1s22s22p63s1. (C) 1s22s22p63s23p1. (D) 1s22s22p5. L (A (B (C (D M là 4p5 (A) 80. (B) 81. (C) 82. (D) 96. 5
  6. VD4: +, Cl–, Ca2+. Cl (Z = 17), Ca (Z = 20). – Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 Na+: 1s22s22p6 – Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 Cl–: 1s22s22p63s23p6 – Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 Ca2+: 1s22s22p63s23p6 VD5: 2+, Fe2+ Fe (Z = 26). – Cu (Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1 Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9 – Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 + + 6 (A) 10. (B) 11. (C) 22. (D) 23. +: 1s22s22p6 22s22p63s1 N 2+ và Cr3+ (A) [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. (B) [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. (C) [Ar]3d9 và [Ar]3d3. (D) [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2. 6
  7. O 22s22p6? (A) Mg2+, Na+, F– (B) Ca2+, K+, Cl–. Chú ý (C) Ca2+, K+, F– (D) Mg2+, K+, Cl–. P +, Y– O (Z=8), F (Z=9), Ne (Z=10), 22s22p6 là: Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), S (Z=16), Cl (Z = 17), Ar (Z = 18), (A) Na+, Cl– (B) Li+, F–, Ne. K (Z = 19), Ca (Z=20). (C) Na+, F– (D) K+, Cl–, Ar. Q Cation R+ và Y– 23p6. (A) [Ne]3s23p5 và [Ar]4s1. (B) [Ne]4s1 và [Ne]3s23p5. (C) [Ar]4s1 và [Ne]3s23p5. (D) [Ar]3s23p5 và [Ne]4s1. R Ion R3+ 5 (A) [Ar]3d54s24p1. (B) [Ar]3d9. (C) [Ar]3d64s2. (D) [Ar]3d8. S 3+ (A) [Ar]3d54s1. (B) [Ar]3d64s2. (C) [Ar]3d64s1. (D) [Ar]3d34s2. 7
  8. – 1AO; p – 3AO, d – 5AO, f – 7AO. VD7: Cl (Z = 17) và Fe (Z = 26). – Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 – Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p64s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 VD8: – C (Z = 6): 1s22s22p2 C có 2 1s2 2s2 2p2 – P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3 P có 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 T (A) (B) (C) (D) 8
  9. U (A) (B) (C) (D) V (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. W và Ca (Z = 20) là (A) 1 và 2. (B) 2 và 1. (C) 1 và 0. (D) 1 và 1. X (A) He và C. (B) O và Ca. (C) Mg và S. (D) O và S. Y (A) Fe. (B) Al. (C) P. (D) Cr. Z (A) 5. (B) 2. (C) 3. (D) 4. 9
  10. Câu Câu Câu 1 C D D P C 2 B E C Q C 3 C F B R C 4 C G C S B 5 B H C T A 6 B I C U D 7 B J C V A 8 B K D W C 9 B L B X D A A M A Y D B D N C Z D C B O A 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2