intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính (có đáp án)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Mỹ Diệu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
394
lượt xem
129
download

Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết môn Luật hành chính có kèm theo đáp án, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức để ôn luyện môn học này thật tốt. Để nắm vững nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính (có đáp án)

  1. Caâu 1. Phaân bieät 3 hình thöùc thöïc hieän QPPL ( Tuaân thuû phaùp luaät HC, Thi haønh QPPLHC vaø Söû duïng QPPL HC) khaùc bieät vôùi Aùp duïng QPPL HC? PL chæcoù yù nghóakhi ñöôïc thöïc hieäntreânthöïc teá.Thöïc hieänñuùngñaénvaø nghieâmchænhPL laø moätyeâucaàukhaùchquancuûaquaûnlyù xaõ hoäi baèngPL. Do ñoù, xaây döïng PL vaø thöïc hieänPl laø hai hoaït ñoängcoù quanheächaëtcheõ vôùi nhau. Thöïc hieän Pl thöïc chaát laø laøm cho nhöõng quy ñònh cuûa PL trôû thaønh hoaït ñoäng thöïc teá cuûa chuû theåPL. Do ñoù, thöïc hieän quy phaïm luaät haønh chính laø vieäc bieán nhöõngyeâu caàu noäi dung quy taéc haønhvi cuûa quy phaïm Luaät haønhchínhthaønhnhöõnghaønhñoängcuûachuûtheåluaäthaønhchính. Quy phaïmluaäthaønhchínhñöôïc thöïc hieändöôùi nhöõnghình thöùcsau: - TuaânthuûQPPL haønhchính - Thi haønhQPPL haønhchính - Söû duïngQPPL haønhchính - Aùp duïngQPPL haønhchính. - Tuaân thuû QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå keàm cheá khoâng thöïc hieän nhöõng ñieàu maø phaùp leänh xöû lyù vi phaïmhaønhchínhcaám. - Thi haønh QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå caàn tuaân thuû thöïc hieän nhöõng ñieàu yeâu caàu cuûa PL haønh chính baèng nhöõng haønh ñoäng heát söùc cuï theå, tích cöïc. VD : Coâng daân nam coù giaáygoïi thöïc hieänNVQS->tích cöïc thi haønh. - Söû duïng QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå coù theå hoaëc khoâng thöïc hieän quyeàn chuû theå cuûa mình ñaõ ñöôïc quy ñònh trong PL haønh chính. VD : Ñieàu 74 HP quy ñònh coâng daân coù quyeàn khieáunaïi toá caùo. Tröôùc 1 QÑ XPVPHC cuûaCQ QLNN vaø bieátraèngbò thieät nhöngkhoângthöïc hieänquyeànkhieáunaïi. - Aùp duïng QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù caùc cô quan NN co 1thaåmquyeànaùp duïng QPPL HC ñeågiaûi quyeátcaùc coâng vieäccuï theå. Vôùi 3 hình thöùc : Tuaân thuû phaùp luaät HC, Thi haønh QPPLHC vaø Söû duïng QPPL HC ñöôïc goïi laø hình thöùc chaáp haønh, coøn Aùp duïng QPPL haønh chính ñöôïc goïi laø hình thöùc aùp duïng. Hình thöùc chaáp haønh Hình thöùc aùp duïng Veà chuû theå - Caù nhaân, toå chöùc xaõ hoäi hoaëc cô CQ HC NN hoaëcCB-CC coù thaåmquyeàn quanNN 1
  2. Veà keát quaû Khoângbaèngvaênbaûn Bao giôø cuõng ñöôïc theå hieän baèng 1 vaênbaûn Haønh ñoäng - Ñöôïc theå hieän döôùi hình thöùc haønh - Bao giôø cuõng ñöôïc theå hieän baèng ñoänghaykhoânghaønhñoäng. nhöõnghoaït ñoängmangyù nghóatích cöïc. -Khoângphaûi luùc naøocuõngphaùtsinh - Ñaây laø ñieàu kieän luoân luoân phaùt quanheäPL haønhchính sinh, thay ñoåi, chaám döùt QHPL haønh chính. Caâu 2. So saùnh vò trí Chính phuû theo HP 1980 vaø 1992? HP 1980 HP 1992 Teân goïi HÑBT Chính phuû Vò trí , chöùc naêng - Laø cô quanchaáphaønhvaø haønhchính Cô quan HC cao nhaát cuûa nöôùc NN cao nhaátcuûacô quanquyeàn CHXHCNVN löïc NN cao nhaát Cheá ñoä thaønh laäp - Do QH tröïc tieápbaàura - Thuû töôùng CP giaùn tieáp ñöôïc baàu ra - Thaønhvieânlaø Ñaïi bieåu Quoáchoäi theoñeànghòcuûaChuûtòchnöôùc. Cheá ñoä baùo caùo HÑBT chòutraùchnhieämbaùocaùovôùi Cp chòu traùch nhieäm BC vôùi QH, QH UB.TVQH, CT nöôùc. Vai troø ngöôøiñöùng ñaàu : Taäptheå Taêngcöôøngcheáñoäcaùnhaân Thuû töôùng chòu traùch nhieämtröôùc QH vaø BC coângtaùctröôùcQH, UB.TVQH Vai troø caùc phoù thuû töôùng Caùc phoùHÑBT giuùpCT vaø co 1theå Giuùp TT laøm nhieäm vuï theo söï phaân ñöôïc uûy nhieämthaymaëtCT khi coângcuûa TTg. TTg vaéngmaëtthì 1 P.Ttg vaéngmaët. uûy nhieämthay maët coâng taùc laõnh ñaïo CP. 2
  3. Caâu 3 : Phaân bieät Vuï, Toång cuïc, Cuïc? Vuï Cuïc Toång cuïc Chöùc naêng ThammöugiuùpBoä Thöïc hieän nhieäm vuï quaûn Thöïc hieän nhieämvuï quaûn tröôûngQLNN veà1 lyù chuyeânngaønh lyù chuyeânngaønh lónh vöïc chuyeân VD : Toångcuïc Hquan, thueá moân phaân caáp cuïc cho ñòa phöông Caùc caáp toå chöùc Khoângcoù phoøngtröïc Coù phoøng, ñôn vò tröïc Coù heäthoángdoïc töø TW thuoäc thuoäc ->T->H. Taøi chính Khoângcoù Coù con daáu rieâng, taøi Coù con daáu rieâng, taøi khoaûnrieâng khoaûnrieâng Ñoái töôïng quaûn lyù Khoângcoù Coù ñoái töôïng QL : TC, caù Coù ñoái töôïng QL : TC, caù nhaân hoaït ñoäng lieân quan nhaân hoaït ñoäng lieân quan ñeánngaønh ñeánchuyeânngaønh Phaïm vi hoaït ñoäng GiuùpBoä tröôûng Giuùp Boä tröôûng, CT UBND Giuùp Boä tröôûng,CT UBND Tænh Tænh Hoaït ñoäng toaøn quoác theo HT töø TW-.ÑP. Thaåm quyeàn ban haønh VB QPPL Khoâng coù thaåm quyeàn Khoâng coù thaåmquyeàn ban Khoâng coù thaåmquyeànban banhaønh haønh haønh. 3
  4. Caâu4 : Söï khaùc nhau giöõa QÑHCNN vôùi giaáy tôø haønh chính haønh ñoäng, coù giaù trò PLQÑHC QÑHC GIAÁY TÔØ HC Coù loaïi xuaátphaùttöø giaáytôø haønh TB, CV, baèngcaáp, GCN, BB … phaùtsinh chính(bieânbaûnhoïp ) töø QÑ QL HCNN Hieäulöïc ñöôïc quy ñònhtrongchínhQÑ Khoânggaénvôùi chuûtheåbanhaønhra Luoân gaén vôùi chuû theå ( GCN, baèng noù, chæcaêncöù hieäulöïc TN ) YÙ nghóa Tính phaùplyù Khoângtröïc tieáptaïo ra söï bieánñoåi trong PL maøQÑHC ñieàuchænh QÑ QL HC HAØNH ÑOÄNG G.TRÒ P.LYÙ Daãn ñoä toäi phaïm, truy baét phaïm nhaân, khaùm ngöôøi, tòch thu tang vaät : XF döïa treânQÑPL ( k laø QÑQLHCNN) QÑ QL HC LUAÄT QH, PL-UBTVQH, LEÄNH CT NC Chuû theå CQ HCNN Töø goùc ñoä chuû theå ban haønh Luaät -.QH, PL ->UBTVQH Phaïm vi toå chöùc ChuûyeáutrongHT CQ HC NN Toaøn quoâc, nhieàuñoái töôïng, nhieài lónh vöïc. Trình töï ban haønh Ñôn giaønhônraátnhieàu Naèm trong chöông trìnhXD Luaät, Pleänh thoâng qua soaïn thaûo, th/qua UB.TVQH, phöùctaâphôn->BaèngVb QPPL. QÑ QL HC QÑ CUÛA TOAØ AÙN, VKS Hieäu löïc phaùp lyù 4
  5. Laø QÑ caùbieätvaø chuûñaïo Ñ/V TA : QÑ hoaëcbaûnaùncuûaTAND Ñ/v VKS : laø khaùngnghòcuûaVKS QÑ PL ñeå giaûi quyeát nhöõng baûn aùn, vuï kieänlaø QÑ caùbieät. Caâu 5 : Ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng coâng vuï laø gì ? Coângvuï theåhieänmoái quanheägiöõaNN – CBCC. Coù 2 caùchtieápcaän: NN- CBCC. Veà phía NN Veà phía CBCC Laø hoaït ñoängmangtính toåchöùc. Mang tính phuïc vuï ND, XH. Mang tính quyeànlöïc. Mang tính chuyeânnghieäp,thöôøngxuyeân, Bò kieåmtra, giaùmsaùtbôûi nhöõngñoái oånñònh,lieântuïc. töôïngPL quy ñònh. Khoâng tröïc tieáp taoï ra vaät chaát CC cho Theåhieänyù chí NN XH nhöng taïo ra nhöõng ñ/k hoã trôï vaø quaûnlyù caùchoaït ñoängkhaùc. Hoaït ñoängñöôïc ñaûmbaûo=NS NN. Neáuñc quy ñònhtrongPL ->tính phaùplyù. Caâu 6 : Phaân bieät giöõa Vieân chöùc ñôn vò söï nghieäp vaø CB –CC : 5
  6. Vieân chöùc ñôn vò söï nghieäp CBCC Cô cheá thaønh laäp Do CQ HCNN thaønhlaäphoaëccaùcTC Do CQ quyeànlöïc thaønhlaäp chínhtrò thaønhlaäp. Chöùc naêng Thöïc hieänCv mangtính dòchvuï, ñaøo QLNN taïo, nghieâncöùu Thaåm quyeàn ban haønh VB QPPL Khoângcoù thaåmquyeàn Coù thaåm quyeàn, ñöôïc quy ñònh trong LuaätBH VB. Phöông phaùp quaûn lyù Mang tính noäi boäcô quan Phöôngphaùpthuyeátphuïc vaø cöôõngcheá Ñoäi nguõ thöïc hieän coâng vuï NN Ñöôïc coi laø vieânchöùcNN Goïi laø CC NN Kinh phí hoaït ñoäng NS NN vaø nguoànthuhôïp phaùp NS NN Caâu 7 : So saùnh quyeàn, nghóa vuï, ñaëc ñieåm cuûa CB-CC? CB CC VC Quyeàn – Nghóa vuï Ñ öôïc hình thaønhtöø cheáñoä Chæñöôïc thöïc hieän Thöïc hieänQ-NV trong daâncöû Q-NV trong phaùpleänh,ngoaøi ra Thöïc hieänquyeàncuûaPL CC, phaùpleänh thöïc hieänQ-NV trong coønquyeànvaø NV ñöôïc quy hôïp ñoàng. ñònhtrong1 soáluaät#( ÑB QH – HÑND) Q-NV coù khaùcnhau( Caâu1 ) Ñaëc ñieåm Cheá ñoä hình thaønh Baàucöû, boånhieäm,thi tuyeån Baàucöû, boånhieäm, Baàucöû, boånhieäm,thi vaø xeùttuyeån thi tuyeånvaø tuyeånvaø xeùttuyeån xeùttuyeån Cheá ñoä traùch nhieäm phaùp lyù trong hoaït ñoäng coâng vuï khaùc nhau TraùchnhieämHS+DS gioáng nhau,traùchnhieämKL # nhau.(CC =6 h.thöùcKL; CC xaõ =5 HT; VC=#;döï bò =3) 6
  7. Caâu 8 : Söï khaùc nhau giöõa Coâng vuï NN vaø SX KD CV NN SX KD Khoângtaïo ra giaùtrò vaätchaátcho XH Taïo ra cuûacaûi vaätchaátcho XH Laø ñieàukieängiaùntieáphoãtrôï cho SX-KD Hoaït ñoäng taïo ra giaù trò tinh thaàn Khoângmangtính quyeànlöïc NN, laø CB.CC NN Caâu 9 : Phaân bieät traùch nhieäm haønh chính – cöôõng cheá haønh chính? Gioáng: Chuûtheåbò aùpduïngñeàuchòuhaäuquaûbaátlôïi tröôùcNN Traùch nhieäm HC Cöôõng cheá HC Cô sôûcoù VPPL Khi coù VPPL vaø khi khoângcoù VPPL Cheá taøi HC XF töø 20.000->60.000ñ Laø hình thöùcaùpduïngQPHC Laø 1 boä phaän cuûa QPPL, trong ñoù döï lieäu nhöõng bieän phaùp ñeå xöû phaïtcuûaNN d0/v ngöôøi vi phaïm. Caâu 10 : Söï khaùc nhau trong caùc loaïi ñaõ neâu veà caûnh caùo ( AD trong HS, KL, TNHC ) ? Aùp duïng trong HS Aùp duïng trong KL Aùp duïng trong traùch nhieäm HC Vaên baûn aùp duïng : - Boä luaätHS, do toaøaùn -PL CB.CC+NÑ - PL XPVPHC tuyeân - Do thuûtröôûngkyù - DO CQ NN coù thaåm - Lyù lòch cuûangöôøi vi - Lyù lòch lao ñoängbò ghi quyeànAD phaïmcoù tieànaùn chuù - Khoângñeålaïi aùntích. Caâu 11 : So saùnh kieåm tra chöùc naêng vôùi kieåm tra noäi boä? Gioáng : Ñeàulaø hoaït ñoängcuûaCQ HCNN ñ/v hoaït ñoänghC. Trongquaùtrình kieåmtraCQ coù quyeànAD caùcbieänphaùpmangtính quyeànlöïc tröïc tieáp: ñình chyûi, baûi boûcaùcvaênbaûntraùi PL. Khaùc : Kieåm tra chöùc naêng Kieåm tra noäi boä Chuû theå kieåm tra CQ NN ôû TW quaûnlyù ngaønh Thuû tröi73ngCQ HC NN thöïc hieän 7
  8. Ñoái töôïng kieåm tra CQ, ñônvò khoângtröïc thuoäcveàTC Laø CQ, ñônvò tröïc thuoäcveàTC. ND- phaïm vi : KieåmtravieäcchaáphaønhPL trong Kieåmtrabaoquaùt moïi hoaït ñoäng lónh vöïc ngaønhmìnhquaûnlyù thuoäcnhieämvuï chöùcnaêngcuûaCQ caápdöôùi. Caâu 12 : Moái quan heä cuûa quyeàn khieáu naïi & quyeàn toá caùo ? Quyeàn khieáu naïi Quyeàn toá caùo Chuû theå - Laø ngöôøi coù quyeàn– lôïi ích hôïp Laø moïi coângdaân,khoânglieânquan phaùplieânquantröïc tieápñeánVPPL quantröïc tieápñeánVPPL. Laø ngöôøi coù teântuoåi ñòachæ Ñoái töôïng : QÑHC,HVHC xaâmphaïmtröïc tieáp Moïi VPPL do baátkyø chuûtheånaøo. ñeánQ-LI hôïp phaùpcuûangöôøi bò xaâmhaïi. Muïc ñích Khoâi phuïc Q&LI hôïp phaùpcho ngöôøi Khoâi phuïc Q&LI hôïp phaùpcho CQ – khieáunaïi TC. Traùch nhieäm phaùp lyù Ngöôøi KN khoângcoù caêncöù -> Neáutoácaùokhoângñuùng- coù theå > khoângchòutraùchnhieämphaùplyù, chuyeånsangtoäi vu khoáng,chòutraùch khoângñoùngleä phí. nhieämveàthoângtin toácaùocuûamình. Trình töï thuû tuïc ( Giaùo trình ) CQ giaûi quyeátkhaùcnhau Caâu 13 : Phaân bieät khieáu naïi – khieáu kieän ? Khieáu naïi Khieáu kieän Chæ1 phöôngthöïc giaûi quyeátcaùc Chæ1 phöôngthöïc giaûi quyeátcaùc tranhchaápHC theocon ñöôøngHCNN tranhchaápHC theocon ñöôøngTA HC. ( töø caápdöôùi ->caáptreân) Caâu 14 : Phaân bieät hình thöùc XP chính vaø HT XP Boå sung? HT XF chính HT XF boå sung Caûnhcaùo,phaïttieàn,truïc xuaát Tích thutangvaät,phöôngtieânVP Thu hoài giaáppheùp,chöùngchæ Hngheà Truïc xuaát Luoânñöôïc AD khi xöû lyù VPHC 1 Chæñöôïc AD keømtheohình thöùcphaït 8
  9. caùchñoäclaäpor coù theåkeømtheo chính hình thöùcphaïtboåsung Muïc ñích Tröøngphaïtnhöõngchuûtheåxaâm Daäptaétngayhaønhvi vi phaïmor ngaên phaïmquy taécQLNN ->GD yù thöïc PL ngöøataùi phaïmco 1theåxaûyra. cho daân Caâu 15 : Phaân bieät QÑQP – QÑCB? QÑQP QÑCB Ñeàudo CQ NN coù thaåmquyeànban Ñeàudo CQ NN coù thaåmquyeànban haønh haønh Ñeàutheotrìnhtöï thuûtuïc nhaátñònh Ñeàutheotrìnhtöï thuûtuïc nhaátñònh Ñeàutheåhieänyù chí NN Ñeàutheåhieänyù chí NN Ñaûmbaûothöïc hieän=NN Ñaûmbaûothöïc hieän=NN Ñeàulaø vaênbaûndöôùi luaät Ñeàulaø vaênbaûndöôùi luaät Chuû theå Ñöôïc quy ñònhtrongLuaätbanhaønh CQ NN noùi chung,torngñoùCQHCBB VB QPPL Noäi dung Giaûi quyeátcoângvieäccuï theå,trong1 tröôønghôïp cuï theå. Ñaëc tröng CB Taïo ra 1 HT QPPL HC ñeåñieàuchænh Tính ñônphöông,tính baétbuoäcthi nhöõngQHXH phaùtsinh tronglónh vöïc haønhngay. QLNN Hieäu löïc Coù hieäulöïc laâudaøi, heáthieäulöïc 1 laàn,heáthieäulöïc khi thi haønhxong. khi ñöôïc PL quy ñònhtrongLuaätBH VB QPPL QH HC Khoânglaømphaùtsinh QH HC Tröïc tieápphaùtsinh QH HC Trình töï ban haønh Phöùctaïp, quy ñònhtrongLuaätBH VB Raùt ñôngiaûn QPPL YÙ nghóa Coù vai troø quantroïngtrongthuùcñaåy Hoaøntoaøndöïa treâncaùcQÑQP, giaûi or kìm haõmcaùcQH XH. quyeátcaùccoângvieäccuï theå. Laø cô sôûñeåbanhaønhQÑ CB 9
  10. Caâu 1. Phaân bieät 3 hình thöùc thöïc hieän QPPL ( Tuaân thuû phaùp luaät HC, Thi haønh QPPLHC vaø Söû duïng QPPL HC) khaùc bieät vôùi Aùp duïng QPPL HC? Caâu 2. So saùnh vò trí Chính phuû theo HP 1980 vaø 1992? Caâu 3 : Phaân bieät Vuï, Toång cuïc, Cuïc? Caâu 4 : Söï khaùc nhau giöõa QÑHCNN vôùi giaáy tôø haønh chính haønh ñoäng, coù giaù trò PLQÑHC Caâu 5 : Ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng coâng vuï laø gì ? Caâu 6 : Phaân bieät giöõa Vieân chöùc ñôn vò söï nghieäp vaø CB –CC : Caâu 7 : So saùnh quyeàn, nghóa vuï, ñaëc ñieåm cuûa CB-CC? Caâu 8 : Söï khaùc nhau giöõa Coâng vuï NN vaø SX KD Caâu 9 : Phaân bieät traùch nhieäm haønh chính – cöôõng cheá haønh chính? Caâu 10 : Söï khaùc nhau trong caùc loaïi ñaõ neâu veà caûnh caùo ( AD trong HS, KL, TNHC ) ? Caâu 11 : So saùnh kieåm tra chöùc naêng vôùi kieåm tra noäo boä? Caâu 12 : Moái quan heä cuûa quyeàn khieáu naïi & quyeàn toá caùo ? Caâu 13 : Phaân bieät khieáu naïi – khieáu kieän ? Caâu 14 : Phaân bieät hình thöùc XP chính vaø HT XP Boå sung? Caâu 15 : Phaân bieät QÑQP – QÑCB? 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản