Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính

Chia sẻ: Pham Thi Tu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
914
lượt xem
418
download

Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc nhất quán kế toán đòi hỏi: a. Không được thay đổi các phương pháp kế toán đã lựa chọn. b. Có thể thay đổi các chính sách kế toán nếu thấy cần thiết c. Có thể thay đổi chính sách kế toán nhưng phải có sự giải trình sự thay đổi và ảnh hưởng của việc thay đổi so với kỳ kế toán trước đó trong Báo cáo tài chính. d. Tất cả các trường hợp trên đều sai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính

  1. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán Tình huống 1: Nguyên tắc nhất quán kế toán đòi hỏi: a. Không được thay đổi các phương pháp kế toán đã lựa chọn. b. Có thể thay đổi các chính sách kế toán nếu thấy cần thiết c. Có thể thay đổi chính sách kế toán nhưng phải có sự giải trình sự thay đổi và ảnh hưởng của việc thay đổi so với kỳ kế toán trước đó trong Báo cáo tài chính. d. Tất cả các trường hợp trên đều sai. ... Tình huống 2: .Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm thực tế thu, hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. a.Đúng b.Sai Tình huống3: Hóa đơn bán hàng ngày 15/11/N, thanh toán tiền hàng theo phiếu thu ngày 25/11/N, nghiệp vụ này được ghi nhận doanh thu bán hàng trên sổ kế toán: a.Ngày 15/11/N b.Ngày 25/11/N Tình huống 4: Nguyên tắc kế toán trọng yếu cho phép kế toán có thể phạm một số sai sót trong quá trình hạch toán? a. Đúng b. Sai Tình huống 5: Nguyên tắc kế toán thận trọng cho phép kế toán ghi nhận vào chi phí tất cả các khoản tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra (chi ra)? a. Đúng b. Sai Tình huống 6: Trên sổ kế toán "doanh thu bán hàng" tổng giá trị là 100 triệu đồng, chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệ thu được tiền bán hàng là 100 triệu đồng. a.Đúng. b.Sai. Tình huống 7: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập trên cơ sở giả thiết là doanh nghiệp đang hoạt động lien tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong nhiều năm tới. a.Đúng b.Sai 1
  2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán Tình huống 8: Doanh nghiệp mua sắm một thiết bị sản xuất, giá mua 100 triệu, chi phí vận chuyển bốc dỡ thiết bị 10 triệu, sau một năm thiết bị này phải bỏ một khoản chi phí bảo dưỡng 5 triệu. Giá gốc của thiết bị này là: a.110 triệu b.115 triệu Tình huống 9: Doanh nghiệp được tài trợ một số dụng cụ. Giá trị số dụng cụ này trong hồ sơ bàn giao là 270 triệu, giá trị do hội đồng đánh giá theo giá trị tài sản tương tương trên thị trường là 240 triệu. Giá gốc của số dụng cụ này là: a.270 triệu b.240 triệu Tình huống 10: Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương đương có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó và ngược lại. a.Đúng b.Sai Tình huống 11: Các yếu tố liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là: a.Tài sản dài hạn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. b.Doanh thu, thu nhập khác, chi phí và lợi nhuận. c.Tài sản và doanh thu. d.Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Tình huống 12: Các yếu tố liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp là: a.Tài sản dài hạn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. b.Doanh thu, thu nhập khác, chi phí và lợi nhuận. c.Tài sản và doanh thu. d.Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Tình huống 13: Tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai thì kế toán doanh nghiệp không ghi nhận như một tài sản. a.Đúng b.Sai Tình huống 14: Các tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mới được kế toán ghi nhận là tài sản. a.Đúng b.Sai 2
  3. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán Tình huống15: Mua một bằng phát minh sáng chế, số tiền 2000 triệu đồng thời phải đào tạo nhân viên liên quan số tiền 200 triệu, trong trường hợp này kế toán ghi nhận: a.Giá trị tài sản là 2000 triệu b.Giá trị tài sản là 2200 triệu Tình huống16: .Mua một bằng phát minh sáng chế, số tiền 2000 triệu đồng thời phải đào tạo nhân viên liên quan số tiền 200 triệu, trong trường hợp này kế toán ghi nhận: a.chi phí là không (0) b.chi phí là 200 triệu Tình huống 17: Khi phát sinh một khoản doanh thu sẽ làm cho giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả. a.Đúng b.Sai Tình huống 18: Khi phát sinh một khoản doanh thu sẽ làm cho tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả. a.Đúng b.Sai Tình huống 19: Khi phát sinh một khoản chi phí sẽ làm cho giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả. a.Đúng b.Sai Tình huống 20: Khi phát sinh một khoản chi phí sẽ làm cho tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả. a.Đúng b.Sai Tình huống 21: Mọi chứng từ kế toán đều do phòng kế toán của doanh nghiệp lập. a.Đúng b.Sai Tình huống22: Mỗi doanh nghiệp đều phải áp dụng tất cả các chứng từ theo quy định của Bộ tài chính. a.Đúng b.Sai Tình huống 23: Mỗi doanh nghiệp lựa chọn những chứng từ cần sử dụng trên cơ sở hệ thống chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành. a.Đúng b.Sai 3
  4. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán Khái quát về hệ thống tài khoản Tài sản (1,2) Nguồn vốn(3,4) TSLĐ…(1) TSCĐ…(2) Nợ P.Trả (3) NVCSH (4) Vốn = (11) TSCĐ (21) VayNH,… (31) N.vốn,quỹ… (41) tiền ĐT (12) ĐTd.hạn (22) Phải trả (33) LN chưa PP (42) ng.hạn Phải thu (13) ĐTxdcb,.. (24) Vay,nợDH,… (34) QuỹKT, PL (43) T/ứng… (14) NV XDCB (44) HT.Kho (15) QuỹQLcủa (45) CTr Chi=NKP (16) Nguồn KPhí (46) Chi phí(6,8) Xđkq(9) Dt và tn khác(5,7) CP HĐ Kd th. (6) Doanh thu (5) thường CPqtmua hàng(KKĐK) (61) DT BH & CCDV(51) CPqtSX(62;631nếu...KKĐK Khoản giảm DT (52,53) ) CPqt bán hàng(632,64) CP hđ tài chính(635) DT tài chính (515) Chi phí khác (7) Thu nhập Khác (7) (1a) (2) (3) 4
  5. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán TK… NV3,4 DT…5,7 Vốn1, CP6,8 2 XĐKQ9 (1b) (4a) (4b) (5b) Lãi Lỗ (6) (5a) Tình huống 24: .Doanh nghiệp có thể tự ý mở thêm tài khoản kế toán tổng hợp để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính. a.Đúng b.Sai Tình huống 25: Để phản ánh các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, chế độ kế toán hiện hành quy định số loại tài khoản sử dụng là: a.1 loại tài khoản b.2 loại tài khoản c.3 loại tài khoản d.4 loại tài khoản Tình huống 26: Để phản ánh các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, chế độ kế toán hiện hành quy định số loại tài khoản sử dụng là: a.3 loại tài khoản b.4 loại tài khoản c.5 loại tài khoản d.6 loại tài khoản Tình huống 27: Có thể có nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi: a.Nợ 1 tài khoản loại 1 hoặc loại 2, có tài khoản loại 3 hoặc loại 4. 5
  6. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán b.Nợ 1 tài khoản loại 6, có tài khoản loại 1 hoặc loại 2 c.Nợ 1 tài khoản loại 5, có tài khoản loại 1 hoặc loại 2. d.Nợ 1 tài khoản loại 3 hoặc loại 4, có tài khoản loại 1hoặc loại 2. e.Nợ 1 tài khoản loại 3 hoặc loại 4, có tài khoản loại 3 hoặc loại 4. f.Nợ 1 tài khoản loại 1 hoặc loại 2, có tài khoản loại 5hoặc loại 7. g.Nợ 1 tài khoản loại 1 hoặc loại 2, có tài khoản loại 8. Tình huống 28: Trong hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, số liệu trên "Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ" được đối chiếu với số liệu của "Bảng cân đối số phát sinh tài khoản". a.Đúng b.Sai Tình huống 29: Trong mọi hình thức kế toán, số liệu trên " Bảng tổng hợp chi tiết" được đối chiếu với số liệu trên "sổ cái". a.Đúng b.Sai Tình huống 30: Theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, căn cứ để ghi vào sổ cái tài khoản là Nhật ký chứng từ. a.Đúng b.Sai Tình huống 31: Theo hình thức kế toán Nhật Ký chung, căn cứ để ghi sổ cái tài khoản là chứng từ gốc. a.Đúng b.Sai Tình huống 32: Theo hình thức kế toán nhật ký chung, trường hợp sử dụng sổ "Nhật ký đặc biệt", số liệu trên sổ nhật ký đặc biệt được chuyển ghi sổ cái hàng ngày. a.Đúng b.Sai Tình huống 33: Căn cứ vào số liệu trong Nhật ký chứng từ số 2, hoàn thiện số liệu liên quan sổ cái TK112: Nhật ký chứng từ số 2 Ghi có TK112-TGNH Tháng 2 NămN Chứng từ Ghi có TK 112, ghi nợ các TK Cộng STT Số Ngày Diễn giải 111 331 211 627 … có hiệu tháng TK112 6
  7. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán …….. …. …. … …. …. ….. Cộng 800 400 600 100 … 2.500 Đã ghi sổ cái ngày…tháng… năm….. Sổ cái NămN Tài khoản 112 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi có các TK đối ứng nợ Tháng 1 Tháng Tháng ..... Tháng Cộng TK này 2 3 12 ..... … Cộng số phát sinh nợ 2.800 Tổng số phát sinh có ? Số dư cuối tháng ? Nợ 400 Có 7
  8. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp Môn học : Kế toán Tài chính Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Tên giáo viên được phân công: Trương Thị Thuỷ và Đoàn Ngọc Lưu Chương trình được giảng dạy cho lớp 41-21 - Khoa Kế toán 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản