Cấu tạo vỏ electron bài 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
213
lượt xem
28
download

Cấu tạo vỏ electron bài 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các electron sắp xếp thành từng lớp từ trong ra ngoài. - Electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau. - Số thứ tự lớp là những số nguyên n= 1, 2, 3, 4...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo vỏ electron bài 4

  1. BAØI 4 CAÁU TAÏO VOÛ NGUYEÂN TÖÛ CA
  2. I. SÖÏ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA CAÙC ELECTRON I. NG ELECTRON TRONG NGUYEÂN TÖÛ TRONG 1. Moâ hình maãu haønh tinh nguyeân töû: 1. Moâ nh Caùc electron chuyeån ñoäng theo quó ñaïo baàu duïc electron chuye ng ⇒ Moâ hình naøy khoâng ñuùng.ng 2. Moâ hình hieän ñaïi: 2. Moâ Caùc electron chuyeån ñoäng raát nhanh khoâng theo quó electron chuye ng ñaïo xaùc ñònh. => Moâ hình ñuùng vôùi thöïc teá. => Moâ ng
  3. II. LÔÙP ELECTRON VAØ PHAÂN LÔÙP ELECTRON II. 1. Lôùp electron: 1. Lô -Caùc electron saép xeáp thaønh töøng lôùp töø trong ra electron sa nh ng ngoaøi. -Electron treân cuøng moät lôùp coù naêng löôïng gaàn baêng Electron treâ ng ng nhau. -Soá thöù töï lôùp laø nhöõng soá nguyeân n = 1,2,3,4…kí hieäu baèng caùc chöõ caùi in hoa. ng in hoa n 1 2 3 4 …. 7 … Kí hieäu K L MN …. Q …
  4. II. LÔÙP ELECTRON VAØ PHAÂN LÔÙP ELECTRON II. 2. Phaân lôùp electron 2. Phaâ -Caùc electron treân cuøng phaân lôùp coù möùc naêng löôïng electron treâ ng ng baèng nhau. ng -Phaân lôùp kí hieäu baèng caùc chöõ caùi s,p,d,f. ng -Lôùp thöù n coù n phaân lôùp: co phaâ +Lôùp 1(lôùp K, n=1) coù moät phaân lôùp s. K, co +Lôùp 2(lôùp L, n=2) coù hai phaân lôùp s,p. L, co +Lôùp 3(lôùp M, n=3) coù ba phaân lôùp s,p,d. M, co +Lôùp 4(lôùp N, n=4) coù boán phaân lôùp s,p,d,f. N, co
  5. III.SOÁ ELECTRON TOÁI ÑA TRONG MOÄT LÔÙP, III.SO PHAÂN LÔÙP. PHAÂ P. 1. Soá electron toái ña trong moät phaân lôùp: electron to -Phaân lôùp s chöùa toái ña 2 e. ch -Phaân lôùp p chöùa toái ña 6 e. ch -Phaân lôùp d chöùa toái ña 10 e. ch -Phaân lôùp f chöùa toái ña 14 e. ch
  6. III.SOÁ ELECTRON TOÁI ÑA TRONG MOÄT LÔÙP, III.SO PHAÂN LÔÙP. PHAÂ P. 2. Soá eletron toái ña trong moät lôùp: -Lôùp 1 coù moät phaân lôùp 1s chöùa toái ña 2 e. co 1s ch -Lôùp 2 coù hai phaân lôùp 2s, 2p: co +Phaân lôùp 2s chöùa toái ña 2e. 2s ch +Phaân lôùp 2p chöùa toái ña 6e. 2p ch =>Lôùp 2(lôùp L) chöùa toái ña 6 + 2 = 8e. L) ch +Lôùp 3: coù 3 phaân lôùp s,p,d=> chöùa toái ña 18e. 3: co phaâ => ch +Lôùp 4: coù 4 phaân lôùp s,p,d,f=>chöùa toái ña 32e. 4: co phaâ 32e. => Soá electron toái ña lôùp thöù n laø 2n2 So electron to la

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản