Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
555
lượt xem
69
download

Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời kì trước mổ: là thời gian từ khi BN vào viện đến khi mổ. Gồm 2 giai đoạn: Chẩn đoán và xác định trạng thái chức năng cơ quan; chuẩn bị mổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ

  1. ChuÈn bÞ bÖnh nh©n tr−íc mæ vμ ch¨m sãc bÖnh nh©n sau mæ bông Néi dung I. Thêi kú tr−íc mæ Ii. Thêi kú sau mæ
  2. I.THêI Kú TR¦íc mæ 1.®Þnh nghÜa: -Thêi gian tõ khi BN vμo viÖn ®Õn khi mæ Gåm 2 giai ®o¹n: -ChÈn ®o¸n vμ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan -ChuÈn bÞ mæ (Thêi gian dμi,ng¾n phô thuéc: + TÝnh chÊt bÖnh + ThÓ tr¹ng BN + Lo¹i h×nh PT Mæ phiªn 3- 10 ngμy ; mæ CC 1 – 2h )
  3. 2.NhiÖm vô thêi kú tr−íc mæ Môc ®Ých: Gi¶m tèi ®a tai biÕn,biến chøng và nhanh phôc håi SK, kh. n¨ng lao ®éng 2.1.ChÈn ®o¸n ®óng,chØ ®Þnh mæ ®óng,dù kiÕn PP mæ ®óng,v« c¶m thÝch hîp 2.2.Dù kiÕn khã kh¨n biÕn chøng x¶y ra – kh¾c phôc 2.3.X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i chøc n¨ng c¬ quan - ®iÒu trÞ 2.4.N©ng cao thÓ tr¹ng,miÔn dÞch 2.5.§Ò phßng nguy c¬ nhiÔm khuÈn
  4. 3.Kh¸m l©m sμng tr−íc mæ 3.1.Toμn th©n:chiÒu cao c©n nÆng…¨n ngñ Chia lμm 3 lo¹i: -ThÓ tr¹ng tèt:ChÞu ®ùng mæ xÎ tèt (chuÈn bÞ ®¬n gi¶n) -ThÓ tr¹ng TB:ChÞu ®ùng ®−îc(chuÈn bÞ chu ®¸o) -ThÓ tr¹ng xÊu:mæ xÎ cã nguy hiÓm(håi søc tÝch cùc,®èi phã biÕn chøng) 3.2.Tiªu ho¸ 3.3.Tim m¹ch 3.4.H« hÊp 3.5.Tiªt niÖu 3.6.ThÇn kinh 3.7.Da
  5. 4.XÐt nghiÖm tr−íc mæ 4.1.C¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n: -Nhãm m¸u -C«ng thøc m¸u:HC,HST,BC,CTBC,M§,MC -Sinh ho¸ m¸u:Ure,Glucose,protid,®iÖn gi¶i ®å,chøc n¨ng gan -N−íc tiÓu:CÆn lÆng Albumin,glucose -Xquang:Tim phæi -§iÖn tim 4.2.C¸c xÐt nghiÖn ®Æc hiÖu: -XÐt nghiÖm quyÕt ®Þnh chÈn ®o¸n -XÐt nhiÖm hç trî chÈn ®o¸n
  6. 5.ChuÈn bÞ ®Æc biÖt do yªu cÇu phÉu thuËt -Mæ ®¹i trμng: Thôt th¸o: 5 – 7 ngμy ChÕ ®é ¨n,thuèc -Mæ hÑp m«n vÞ: Båi phô n−íc,®iªn gi¶i – röa DD -Mæ tiªu ho¸ nãi chung:¡n dÔ tiªu ngμy h«m tr−íc -BN yÕu th× truyÒn ®¹m ,m¸u tr−íc mæ -VÖ sinh vïng mæ -Thuèc:An thÇn,tiÒm mª tr−íc mæ
  7. ii.thêi kú sau mæ 1. §Þnh nghÜa: - Lμ thêi gian tõ khi mæ xong ®Õn khi phôc håi l¹i kh¶ n¨ng lao ®éng - Chia lμm 3 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n sím: 2-5 ngμy ®Çu: Cã nhiÒu tai biÕn,b/c + Giai ®o¹n tiÕp theo:2-3 tuÇn cho ®Õn khi ra viÖn + Giai ®o¹n cuèi:Tõ khi ra viÖn ®Õn khi phôc håi kh¶ n¨ng lao ®éng 2.NhiÖm vô thêi kú sau mæ 2.1.§Ò phßng,ph¸t hiÖn sím vμ ®iÒu trÞ kÞp thêi c¸c biÕn chøng sau mæ 2.2. Lμm nhanh qu¸ tr×nh liÒn sÑo c¸c vÕt th−¬ng 2.3.Håi phôc nhanh chãngkh¶ n¨ng lao ®éng cña BN
  8. 3.Tr¹ng th¸i sau mæ Lμ tr¹ng th¸i l©m sμng cña ng−êi míi mæ,mμ tr¹ng th¸i nμy nhiÒu khi kh«ng liªn quan ®Õn bÖnh cò 1.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®−êng : SM 90% t¨ng sau 3-4 ngμy trë vÒ b×nh th−êng. 2.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®¹m: gi¶m –sau 5-6 ngμy- bt 3.G¶im Canxi m¸u: 4 ngμy ®Çu 4.Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ n−íc 5.Thay ®æi thμnh phÇn m¸u: T¨ng BC, h¹ HC – håi phôc 10-60 ngμy
  9. 4.BiÕn chøng sím sau mæ 4.1.Shock: PhÉu thuËt lín, mÊt m¸u nhiÒu, PT kÐo dμi: Ch/ ®o¸n- Xö trÝ 4.2.Ch¶y m¸u: ng/nh©n; xö trÝ 4.3.NhiÔm trïng vÕt mæ: nhÑ- nÆng ; ng/nh©n- Xö trÝ 4.4.NhiÔm trïng kh¸c: Viªm xÑp phæi, trong æ bông 4.5. C¸c biÕn chøng kh¸c: nÊc, bÝ ®¸i, ch−íng bông
  10. 5.Ch¨m sãc sau mæ -NhiÖm vô: + Ph¸t hiÖn biÕn chøng + Xö trÝ biÕn chøng -Bao gåm: 1.TD s¸t m¹ch,huyÕt ¸p vμ t×nh tr¹ng chung toμn th©n,mª tØnh,thiÕu « xy, mÊt m¸u 2.TËp vËn ®éng sím 3.¡n uèng 4.Gi¶m ®au 5.Chèng liÖt ruét 6.TD èng dÉn l−u 7.Thay b¨ng,c¾t chØ: Thay b¨ng kú ®Çu: Sau 24 giê. C¾t chØ sau 7 ngμy, BN giμ muén h¬n ( 8-1 ngμy).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản