intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CHI PHÍ TÀI CHÍNH CỦA VỐN

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

259
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí vốn là suất thu lợi nội tại của ngân lưu do quyết định tài chánh gây ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHI PHÍ TÀI CHÍNH CỦA VỐN

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 10&11 CHI PHÍ TAØI CHAÙNH CUÛA VOÁN CAO HAØO THI CHÖÙC NAÊNG COÂNG TY TIEÀN COÂNG ÑAÀU NGUYEÂN VOÁN LIEÄU TY TÖ TIEÀN SAÛN PHAÅM CHÖÙC NAÊNG TAØI CHAÙNH CHÖÙC NAÊNG ÑAÀU TÖ Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 10&11 CHI PHÍ VOÁN CAÁU TRUÙC CHI PHÍ LÖÏA CHOÏN MARR NGUOÀN VOÁN VOÁN DÖÏ AÙN CHI PHÍ VOÁN CAÁU TRUÙC NGUOÀN VOÁN ° VOÁN COÅ ÑOÂNG = E ° VOÁN VAY = D => TOÅNG VOÁN V = E + D Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 10&11 CHI PHÍ VOÁN Chi phí voán laø suaát thu lôïi noäi taïi cuûa ngaân löu do quyeát ñònh taøi chaùnh gaây ra Laø laõi suaát laøm caân baèng giaù trò hieän taïi cuûa nguoàn voán nhaän ñöôïc vôùi giaù trò hieän taïi cuûa caùc khoaûn chi traû trong töông lai Po = Co + Σ Ct / (1+ i)^t CHI PHÍ VOÁN WACC ? WACC = %E*re+ %D*rd %E = E/V %D = D/V rd% < re% Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 10&11 CHI PHÍ VOÁN EPS (Earning Per Share) Khi D/V taêng thì re% vaø rd% ñeàu taêng Khi D/V taêng thì E[EPS] taêng vaø ruûi ro cuõng taêng CHI PHÍ VOÁN r% re WACC rd D/V Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 10&11 CHI PHÍ VOÁN RR % MARR % VOÁN CHI PHÍ VOÁN XAÙC ÑÒNH MARR CUÛA DÖÏ AÙN ° XAÙC ÑÒNH WACC CUÛA COÂNG TY ° NEÁU DÖÏ AÙN COÙ ÑOÄ RUÛI RO TRUNG BÌNH ÑOÁI VÔÙI CAÙC DÖÏ AÙN CUÛA COÂNG TY THÌ: MARR = WACC ° NEÁU DÖÏ AÙN COÙ ÑOÄ RUÛI RO CAO/THAÁP THÌ SEÕ ÑIEÀU CHÆNH MARR TAÊNG/GIAÛM SO VÔÙI WACC Cao Hào Thi 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2