intTypePromotion=1

Cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng No&PTNT Kinh Môn tỉnh Hải Dương - 6

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
27
download

Cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng No&PTNT Kinh Môn tỉnh Hải Dương - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tiêu cực phát sinh, xử lý kịp thời các sai phạm, thực hiện tốt các khâu kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay theo quy định cho vay tại quy chế cho vay đối với khách hàng của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện nguyên tắc " chất lượng tín dụng hơn mở rộng tín dụng", thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế mà Giám đốc Ngân hàng tỉnh đề ra. 6. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo. Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo những hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng No&PTNT Kinh Môn tỉnh Hải Dương - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tiêu cực phát sinh, xử lý kịp th ời các sai phạm, thực hiện tốt các khâu kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay theo quy định cho vay tại quy chế cho vay đối với khách hàng của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện nguyên tắc " chất lượng tín dụng hơn mở rộng tín dụng", thực h iện nghiêm túc nội quy, quy chế mà Giám đốc Ngân hàng tỉnh đề ra. 6 . Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo. Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo những hoạt đ ộng là một việc không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh Ngân hàng nói riêng, nhất là trong tình hình hiện nay trình độ dân trí của người dân nông thôn vẫn ch ưa cao, hiểu biết về hoạt dộng Ngân hàng còn có hạn. Để " xã hội hoá công tác Ngân h àng " thì một trong những biện pháp quan trọng là tăng cường công tác khuếch trương quảng cáo. 7 . Đào tạo và củng cố kiến thức về ngiệp vụ đối với cán bộ tín dụng. - Có kế hoạch đ ào tạo và đ ào tạo lại cho cán bộ tín dụng theo học tại trường d ưới h ình thức tại chức. - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ tại cơ sở hoặc tỉnh tổ chức. - Tổ chức Hội thảo cán bộ nghiệp vụ để học tập kinh nghiệm- nghiệp vụ lẫn nhau đ ể n âng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ xây dựng dự án và thẩm định dự án, hướng d ẫn hộ vay xây dựng dự án và phương án vay vốn. Trang bị th êm phương tiện làm việc, công nghệ tin học, máy vi tính, đào tạo nghiệp vụ vi tính đối với cán bộ tín dụng, cán bộ kế toán để giải quyết khi cho vay nhanh chóng và thuận tiện. Cán bộ tín dụng nhập hồ sơ cho vay tại phòng tín dụng- cán bộ
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com kế toán làm th ủ tục giải ngân và quản lý dữ liệu hồ sơ và hồ sơ cho vay, tiến tới thuận lợi trong giao dịch một cửa. II- Một số kiến nghị: 1 . Nh ững kiến nghị thuộc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Ngân hàng và khách hàng. * Thủ tục cho vay: Đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nghiên cứu thu gọn lại hồ sơ cho vay, để phù h ợp với trình độ dân trí ở nông thôn. * Biện pháp cho vay: Ngân hàng nông nghiệp Việt Namnên có hướng dẫn cụ thể về cho vay đ ối với kinh tế trang trại, cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tạo điều kiện cho khách hàng và Ngân hàng cho vay. * Đối với tài sản thế chấp: Đối với cấp huyện chư a có trụ sở giao dịch đảm bảo nên cụ thể phân cấp đăng ký h ợp đ ồng thế chấp cho UBND xã. Xã là những ngư ời nắm vững nhất tình hình kinh tế, tài sản của từng gia đình do đó có thể xác nhận nhanh chóng và khi ph ải xử lý thì họ cũng có quan pháp luật xử lý nhanh chóng hơn. Đối với tài sản hình thành từ vốn vay NHNo Việt Nam có hướng dẫn cụ thể đảm b ảo tiền vay. 2 . Những kiến nghị đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương và ban ngành hữu quan. 2 .1. Đối với cấp uỷ chính quỳên cấp tỉnh và cấp huyện.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Chỉ đ ạo những ngành chức năng khảo sát, quy hoạch xây dựng những dự án đầu tư phát triển kinh tế trong phạm vi từng vùng về phát triển kinh tế, cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, trên cơ sở đó Ngân hàng th ẩm định cho vay vốn. - Chỉ đ ạo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đ ăng ký kinh doanh phù hợp với quy mô kinh doanh tài sản đó xử lý, thu hồi đối với những người không thực hiện đúng ngành nghề, hàng hoá kinh doanh. Có như vậy mới buộc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đ ích, hạn chế rủi ro và đ ạo đức do khách hàng gây ra. - Chỉ đạo những ngành khuyến nông, phòng nông nghiệp, trạm thú y, giống cây trồng tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân những kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong việc trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề khác. Giúp cho các hộ nông d ân có đủ kiến thức để nhận đồng vốn vay sử dụng đem lại có hiệu quả. - Các cấp uỷ chính quỳên tạo điều kiện tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong tỉnh, chủ yếu là thị trường hàng nông sản, h àng đ ặc sản khác. Có đ ược thị trường tiêu thụ vững chắc th ì mới kích thích các hộ gia đình yên tâm bỏ vốn đầu tư khai thác các tiềm n ăng, thu hút lao động, tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho gia đìnhvà cũng là điều kiện để mở rộng đầu tư của Ngân h àng. - Chỉ đạo ngành đ ịa chính khẩn trương làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đ ình. Tạo điều kiện cho các hộ gia đình được quyền sử dụng đất thế chấp vay vốn Ngân hàng theo lu ật đ ịnh. - Chỉ đạo các ngành nội chính tăng cường công tác đ iều tra, phát hiện xử lý nghiêm m inh những ổ nhóm tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, số dề, rư ợu chè, nghiện hút ma tuý... Đồng thời kết hợp các đoàn thể chính trị xã hội trong khối mặt trận phát động
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phong trào dân tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội làm trong sạch môi trường kinh doanh. - Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp có hình thức góp vốn cho NHPVNg có thêm vốn phục vụ cho người nghèo vay vốn với số lượng và tiền vay cao hơn, nhằm nhanh chóng giảm hộ ngh èo theo ngh ị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời thống nhất nguồn vốn từ các tổ chức hiện nay đang cho vay đến hộ xản xuất vào NHPVNg để cho vay, trách nhiệm đầu tư vốn chồng chéo kém hiệu quả. 2 .2. Đối với chính quyền các xã: - Xác nhận đúng thực tế, đúng đối tượng, đủ điều kiện cụ thể đối với từng hộ xin vay vốn Ngân hàng. Tham gia cùng với Ngân hàng trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn. Giám sát và quản lý tài sản thế chấp. - Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về kiến thức khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho các hộ nông dân. - Quy hoạch các vùng và h ướng dẫn chỉ đ ạo các hộ gia đ ình lập các phương án, dự án đ ầu tư th ực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. - Chỉ đạo các đoàn thể lập các tổ vay vốn vay vốn cho những hộ có nhu cầu vốn ít. 3 . Những kiến nghị, đ ề xuất đối với hộ sản xuất. - Các hộ gia đình ph ải có ý thức trong việc chủ động xây dựng dự án, dự án sản xuất kinh doanh trên cơ sở những khả năng, tiềm năng sẵn có của m ình. Cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của m ình đ ể Ngân hàng xem xét, tư vấn cho khách hàng và xác định mức vốn đầu tư h ợp lý phù hợp với năng lực quản lý của từng hộ.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Phải có ý thức tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, kinh n ghiệm của những người xung quanh. Và tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao công nghệ để học tập và tích lu ỹ kinh nghiệm, tích luỹ những kiến thức khoa học kỹ thuật về những đối tư ợng mà mình sắp đầu tư trước khi vay vốn Ngân h àng để đầu tư. Có như vậy mới có đủ khả năng quản lý còn sử dụng vốn phát huy hiệu quả. - Quá trình sản xuất và tiêu dùng phải có kế hoạch tiết kiệm để tích luỹ vốn thực h iện vốn tự có tối thiểu phải tham gia đủ tỷ lệ quy định, vốn vay Ngân hàng ch ỉ là vốn bổ xung. - Chấp h ành nghiêm túc các quy định, đ iều kiện, thể lệ tín dụng của Ngân h àng. Có ý thức trách nhiệm trong quá trình qu ản lý và sử dụng vốn vay, sòng phẳng trong quan hệ tín dụng. - Không mắc các bệnh tệ nạn xã hội. Kết luận Đồng vốn tín dụng có ý nghĩa rất lớn đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Đất nước. Tất cả các khách hàng của các tổ chức tín dụng kể cả hộ nghèo đ ều cần vốn đ ể sản xuất kinh doanh. Nông thôn việt nam không ch ỉ là thị trư ờng giàu tiềm năng phát triển kinh tế mà còn giàu tiềm n ăng huy động vốn ( tài nguyên, đ ất đai, lao động, tiền của....) nhưng lại luôn "khát vốn" nhất là vốn trung và dài h ạn. Đảng ta đ ã khẳng định CNH- HĐH trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đưa nhà nước và nền kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trước mắt và lâu dài. Việc thực hiện tốt cho vay hộ sản xuất sẽ góp phần đáp ứng quan trọng vào chủ trương trên, tạo n ên một sự chuyển biến to lớn vào sự n ghiệp phát triển đ ất nước. Cùng với cả nước, chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kinh
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Môn đã triển khai và thực hiện tốt công tác cho vay hộ sản xuất trên địa bàn huyện vừa đ ẩm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh vừa góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế đ ất nước. Em xin trân thành cảm ơn TS Nguyễn Võ Ngo ạn đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên, vì đề tài rất rộng và phức tạp - trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, việc thu thập tài liệu và thời gian nghiên cứu có hạn, do đó luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong các thầy cô cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh cho ý kiến giúp đỡ đ ể luận văn được hoàn thiện hơn. Em trân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ cao quý đ ó ! Tài liệu tham khảo 1 . Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIII 2 . Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn lân thứ XIII 3 . Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kinh Môn n ăm 2001 - 2003 4 . Các văn bản của NHNo&PTNT Việt Nam 284/2000/QĐNHNN và văn b ản 1627/2002/QĐNHNN 5 . Quyết đ ịnh 67/1999/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ 6 . Quyết đ ịnh 72/QĐHĐQT của NHNo&PTNT Việt Nam 7 . Cẩm nang tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2