intTypePromotion=3

Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú Cá ngộ nghĩnh - Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi ( Lớp Mầm)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
688
lượt xem
60
download

Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú Cá ngộ nghĩnh - Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi ( Lớp Mầm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết một số đặc điểm cấu tạo và hoạt động của Cá. - Trẻ biết một số loài Cá gần gũi, quen thuộc với trẻ và mở rộng tầm nhìn về một số loài Cá khác. - Trẻ biết nơi sống và biết lợi ích của Cá. - Trẻ biết một số món ăn bổ dưỡng từ Cá và biết được Cá có rất nhiều chất bổ dưỡng giúp cho trẻ mau lớn và thông minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú Cá ngộ nghĩnh - Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi ( Lớp Mầm)

  1. GÍAO ÁN: LÀM QUEN MÔI TRƯ NG XUNG QUANH Ch : Th gi i ng v t tài: Nh ng chú Cá ng nghĩnh L a tu i: 3 – 4 tu i ( L p M m)
  2. Th i gian th c hi n: I/ M C ÍCH – YÊU C U: 1/ KI N TH C: - Tr bi t m t s c i m c u t o và ho t ng c a Cá. - Tr bi t m t s loài Cá g n gũi, quen thu c v i tr và m r ng t m nhìn v m t s loài Cá khác. - Tr bi t nơi s ng và bi t l i ích c a Cá. - Tr bi t m t s món ăn b dư ng t Cá và bi t ư c Cá có r t nhi u ch t b dư ng giúp cho tr mau l n và thông minh. 2/ K NĂNG: - C ng c k năng làm m t s ng tác mô ph ng theo nh p bài hát - Sáng t o trong cách di n t ngôn ng khi tr tr l i câu h i c a cô và khi i tho i cùng Cá. - S d ng màu và v t li u mình thích t o ra Cá. 3/ GIÁO D C: - Giáo d c tr có thái yêu thương và ý th c b o v chăm sóc các con v t: Con Cá II/ CHU N B : - Nh c bài hát: “ Cá vàng bơi”
  3. - Tranh con Cá vàng ( Tranh ng) - Máy tính – Máy chi u - Tranh Cá c t r i b ph n: u, mình, uôi… - 2 o n phim ng n v Cá - Tranh m t s loài Cá g n gũi v i tr và m t s loài Cá khác - Màu và nguyên v t li u t o hình Cá III/ N I DUNG K T H P: - Âm nh c - T o hình IV/ PHƯƠNG PHÁP – BI N PHÁP: - Trò chuy n – àm tho i - Tr c quan - Th c hành V/ TI N TRÌNH TH C HI N: 1/ Ho t ng 1: n nh – Gi i thi u - Cô m nh c không l i trên máy tính bài hát: “ Cá vàng bơi”, tr làm theo c ng minh h a bài hát cùng cô. K t thúc bài hát có ti ng g i: “ Các Bé ơi! Các Bé ơi!...”
  4. - Cô làm c ng l y ngón tay che mi ng: “Su t! Su t…” và nói nh v i tr : “Các con ơi! Các con th l ng nghe xem, cô nghe hình như có ti ng ai ang g i các con ó”. - Cô cùng tr i xung quanh l p xem có ti ng ai g i → Slide 2: Hình n n Cá cùng v i nh c bài hát: “ Cá vàng bơi”. 2/ Ho t ng 2: Bé có bi t mình không nè ??? - Cô di chuy n l i g n máy tính và nói v i tr : “ Các con hãy nh m m t l i và cùng m theo cô xem ai ã g i các con nhé: 1…2…3…, các con m m t ra nào. → Chú ý: Trong lúc tr nh m m t Cô s m máy chi u Slide 3: Chú Cá vàng - Cho tr trò chuy n v i Cá: (Cô l ng ti ng vào b n “Cá”, trong lúc tr trò chuy n thì quan sát tr tr l i) - Cá: Chào các Bé, các Bé có bi t mình là ai không nè? - Tr tr l i:… - Cá: ! Mình là cá vàng ó. Các Bé th y mình có p không? - Tr tr l i:… - Cá: Các Bé bi t mình có nh ng b ph n nào không nè? - Tr tr l i:…
  5. - Cá: Mình g m có u, mình và uôi ó. Các Bé hãy xem nè. - Tr xem các b ph n c a Cá → Slide 4: Tranh b ph n Cá c t r i → Sau ó quay v Slide 3 - Cá: Ah! Các Bé còn bi t mình s ng âu không nè? - Tr tr l i:… - Cá: Mình s ng dư i nư c ó. Các Bé hãy cùng xem coi mình bơi b ng gì nhé! → Slide 5: o n phim chi u c nh Cá bơi dư i nư c → Sau ó quay v Slide 3 - Cá: Các Bé ã bi t mình bơi b ng gì chưa nè? - Tr tr l i:… - Cá: Mình bơi b ng vây và uôi ó. Các Bé bi t không dư i nư c mình cũng có r t nhi u b n gi ng như các Bé v y ó. Các Bé có mu n làm quen v i b n c a Mình không nè? - Tr tr l i:… 3/ Ho t ng 3: Nh ng ngư i b n nh d thương c a mình! - Cá: Các Bé hãy nhìn nhé!
  6. → Slide 6: Hình m t s loài Cá quen thu c tr quan sát kèm theo ti ng nói gi i thi u tên Cá - ây là b n Cá Rô - ây là b n Cá Chép h ng - ây là b n Cá M p - ây là b n Cá Heo - ây là b n Cá Vàng - Cu i cùng là b n Cá Phi → Quay v slide 3 - Cá:Sau ây là m t s loài Cá khác cũng s ng v i chúng mình dư i nư c ó, các Bé hãy cùng xem → Slide 7: Tranh m t s loài Cá khác xu t hi n → Quay v slide 3 - Cá: Các Bé th y loài Cá c a mình có d thương không nè. Nào bây gi các Bé hãy cùng v i các b n c a mình nh y múa theo nh p bài hát “ Cá vàng bơi “ nhé → Slide 8: o n phim àn Cá bơi dư i nư c kèm theo nh c bài hát “Cá vàng bơi” - Tr nh y múa theo c i u bài hát. → Quay v slide 3
  7. - Cá: T m bi t các Bé nhé! Các b n ang g i mình tr v nhà r i! Mình v ây k o M mình lo l ng cho mình ó! 4/ Ho t ng 4: Bé hãy t o ra chúng mình nhé - Cô: v a r i Cô th y các con nói chuy n v i ai ó? - Tr tr l i:… - Cô: Nh ng b n Cá th t d thương ph i không các con. V y các con ph i bi t yêu quý, chăm sóc Cá và không ư c ch c phá Cá nhé. B i vì Cá có r t nhi u ích l i. B n nào có th nói cho c l p mình nghe Cá dùng làm gì nè ? - Tr tr l i:… - Cô: ! úng r i ó các con. Cá làm c nh r t p. Ngoài ra Cá còn ư c dùng làm th c ăn vì Cá có r t nhi u ch t m giúp cho cơ th chúng ta l n lên và thông minh ó. Các con hãy k nh ng món ăn t Cá mà các con ã ư c ăn nè - Tr tr l i:… - Cô: Bây gi Cô có m t ý ki n r t hay. Các Bé hãy làm nh ng chú Cá ng nghĩnh, d thương cho mình t các nguyên v t li u này nhé! → Slide 9: Nh c trong khi tr t o hình VI/ K T THÚC: - Cô nh n xét và tuyên dương tr
  8. Chú ý: Slide 3 s liên k t v i các Slide 4, 5, 6, 7 và 8. Còn t t c các Slide 4, 5, 6,7 và 8 s ư c liên k t tr v Slide 3
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản