intTypePromotion=1

Chương 2 : Hối đoái và thị trường ngoại hối

Chia sẻ: Lê Văn Nhứt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

3
404
lượt xem
141
download

Chương 2 : Hối đoái và thị trường ngoại hối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị qua đồng tiền định giá. Đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá (hệ số bất kì)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2 : Hối đoái và thị trường ngoại hối

 1. Chöông 2: Hoái ñoaùi & Thò tröôøng ngoaïi hoái Muc tieâu uïc tieu Nhöõng noäi dung trình baøy trong chöông chöông Tyû giaù hoái ñoaùi Thò tröôøng ngoaïi hoái Thò tröôøng tieàn göûi ngoai teä ï Yeâu caàu cuûa chöông 1
 2. 1- Tyû giaù hoái ñoaùi 2
 3. 1. Tyû giaù hoái ñoaùi Khaùi nieäm 1. Phöông phaùp yeát giaù phap yet 2. Nhöõng qui öôùc trong giao dòch hoái ñoaùi 3. Phöông phaùp tính cheùo trong tyû giaù hoái 4. ñoaùi Cô sôû xaùc ñònh tyû giaù 5. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái 6. ñoaùi Phöông phaùp ñieàu chænh tyû giaù hoái ñoaùi phap ñieu hoi ñoai 7. Caùc loaïi tyû giaù thoâng duïng 8. 3
 4. 1- Khaùi nieäm Keát luaän: Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuûa moät ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc. Ví duï: EUR/USD = 1.2248-1.2298 USD/VND=19.490 – 19.500 4
 5. 2 - Phöông phaùp yeát giaù Nguyeân taéc: 1 commodity terms = x currency terms hay 1 ñoàng tieàn yeát giaù = x ñoàng tieàn ñònh giaù ñong tien yet ñong tien Ví duï Nhö vaäy: o Ñong tien yet Ñoàng tieàn yeát giaù laø ñoàng tieàn bieåu thò ñong tien bieu giaù trò qua ñoàng tieàn ñònh giaù (heä soá laø1, 100, 1000) o Ñoàng tieàn ñònh giaù laø ñoàng tieàn duøng ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa ñoàng tieàn yeát giaù (heä soá baát kyø) bat ky) 5
 6. 2.1 Phöông phaùp yeát giaù tröïc tiep tieáp Nguyeân taéc: 1 ngoaïi teä = x noäi teä Ví duï: 1GBP = 1.7565 USD ôû Myõ 1USD= 111.76 JPY ôû Nhaät 1USD= 19.500 VND ôû Vieät Nam AÙp duïng ôû nhieàu quoác gia nhö: Nhaät, Thai Thaùi Lan, Haøn Quoác vaø Vieät Nam... Han Quoc Cuï theå: www. vcb.com.vn 6
 7. 2.2 Phöông phaùp yeát giaù giaùn tiep tieáp Nguyeân taéc: 1 noäi teä = y ngoaïi teä Ví duï: 1GBP = 1.7565 USD ôû Anh 1AUD = 0.7430 USD ôû Uùc Chæ Chæ aùp dung ôû caùc nöôc : Anh, UÙc. duïng cac nöôùc Anh, c. Cuï theå: www. Saxobank.co.uk 7
 8. 3- Nhöõng qui öôùc trong giao dòch hoi ñoaùi dòch hoái ñoai Kyù hieäu ñôn vò tieàn teä: Ñôn vò tieàn teä cuûa caùc quoác gia ñöôïc kyù hieäu baèng 3 kyù töï (XXX) vôùi hai chöõ ñaàu laø teân quoác gia, chöõ cuoái laø teân goi cuûa tieàn . cuoi ten goïi cua tien Kyù hieäu tieàn teä cuûa caùc ñoàng tieàn chính treân theá giôùi: http://www.x-rates.com Phöông phaùp ñoïc tyû giaù: Caùc con soá ñaèng sau daáu chaám ñöôïc ñoïc theo nhom hai so Hai so thaä phan ñau tien goïi la nhoùm hai soá. Hai soá thaäp phaân ñaàu tieân goi laø “soá” (figure), hai soá keá tieáp goïi laø “ñieåm” (point). 8
 9. 3- Nhöõng qui öôùc trong giao dòch hoi ñoai (tt) hoái ñoaùi (tt) Tyû giaù: BID ASK USD/CAD = 1.2460 1.2470 Mua USD Baùn USD Quy taéc: o Soá nhoû laø giaù mua ñoàng tieàn yeát giaù (USD). o Soá lôùn laø giaù baùn ñoàng tieàn yeát giaù (USD). o Cheânh leäch giöõa tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn laø Spread 9
 10. 4- Phöông phaùp tính cheùo trong tyû giaù hoái ñoaùi 4.1 Khaùi nieäm Khai Tyû giaù cheùo laø tyû giaù giöõa hai ñoàng tieàn khoâng phaûi laø USD ñöôc xaùc ñònh thoâng ñöôïc ac qua USD. 4.2 Nguyeân taéc xaùc ñònh a. Nguyeân lyù cô baûn A/B = A/C *C/B 10
 11. 4- Phöông phaùp tính cheùo trong tyû giaù hoái ñoaùi Ví duï 1 du USD/JPY= 117.88/95 USD/CHF =1.3162/75 Tính CHF/JPY? Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn định giaù baèng tyû giaù giöõa USD vaø ñoàng tien ñònh giaù môùi chia cho tyû giaù à ôi giöõa USD vaø ñoàng tieàn yeát giaù môi môùi. 11
 12. 4- Phöông phaùp tính cheùo trong tyû giaù hoái ñoaùi Ví duï 2 du GBP/USD=1.7347/54 AUD/USD=0.7302/11 Tính GBP/AUD? Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn yeát giaù baèng tyû giaù giöõa ñoàng tieàn yeát giaù môùi vaø USD chia cho tyû giaù giöõa ñoàng tieàn ñònh giaù môùi vaø USD. 12
 13. 4- Phöông phaùp tính cheùo trong tyû giaù hoái ñoaùi Ví duï 3 GBP/USD=1.7347/54 USD/CAD=1.1933/47 Tính GBP/CAD ? Tyû giaù cheùo giöõa 1 ñoàng tieàn yeát giaù vaø 1 ñoàng tieàn ñònh giaù baèng tyû giaù giöa ñong tien yet giöõa ñoàng tieàn yeát giaù vaø USD nhaân nhan cho tyû giaù giöõa USD vaø ñoàng tieàn ñònh giaù. 13
 14. b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñe tính ty gia mua va ty gia ban ñeå tính tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn Moät đồng tiền định giaù vaø moät ñoàng yeát giaù Ví duï: Moät coâng ty Phaùp xuaát khaåu moät loâ haøng thu ñöôïc 100,000 EUR, caàn baùn cho ngaân haøng ñeå laáy CHF nhaèm thanh toaùn cho hôïp ñong nhaäp khau ñaõ ñen haïn. Khi ño, ngan à å á ù â haøng seõ thanh toaùn cho coâng ty bao nhieâu CHF? Vôùi EUR/USD = 1.1901 -1.1904 USD/CHF = 1.3038 -1.3042 14
 15. b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñeå tính tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn Hai ñoàng tieàn ñònh giaù Ví duï: Moät coâng ty Nhaät taïi Canada xuaát khaåu moät loâ haøng thu ñöôïc 100,000 JPY, caàn baùn cho ngaân haøng ñeå chi traû löông cho nhaân vieân vaø caùc khoaûn thanh toaùn khaùc. Khi ñoù, ngaân haøng seõ thanh toaùn cho cong coâng ty bao nhieâu CAD? nhieu Vôùi USD/JPY = 118.86/90 USD/CAD = 1.1937/42 15
 16. b- Vaän duïng nguyeân taéc tính cheùo ñe tính ty gia mua va ty gia ban ñeå tính tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn Hai ñoàng tieàn yeát giaù Ví duï: Moät coâng ty Anh xuaát khaåu moät loâ haøng thu ñöôïc ñöôc 1000 GBP, caàn baùn cho ngaân haøng laáy can ban ngan hang lay AUD ñeå thanh toaùn moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu ñaõ ñeán haïn. Khi ñoù, ngaân haøng seõ thanh toaùn cho coâng ty bao nhieâu AUD? Vôùi GBP/USD = 1.7565 – 1.7569 AUD/USD = 0.7430 – 0.7434 Caâu hoûi: Tính tyû giaù cheùo cuûa GBP/AUD vaø giaûi thích cheo cua giai cô cheá giao dòch. 16
 17. 5- Cô sôû xaùc ñònh tyû giaù 5.1 Trong cheá ñoä baûn vò vaøng a. Khaùi nieäm Khai Laø cheá ñoä maø vaøng ñöôïc choïn laøm kim loaïi tieàn teä duy nhaát. Tieàn ñöôïc ñuùc baèng vaøng. Song song vôùi noù laø tieàn giaáy khaû hoaùn Ví duï: 1FRF=0.32258 gr vaøng (Phaùp- 1803) 1GBP=7.32 gr vaøng (Anh-1821) 1USD=1.50463 gr vaøng (Myõ-1879) 17
 18. 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng Ñaëc ñieåm b. c. Nguyeân nhaân suïp ñoå cuûa cheá ñoä ban vò Nguyen nhan sup ño cua che ñoä baûn vò vaøng Do chieán tranh theá giôùi thöù nhaát 1914- 1918 (Ñöùc, Aùo, Hung >< Anh, Phaùp, Nga). Theá giôùi chia thaønh nhieàu cheá ñoä tyû giaù: - Cheá ñoä baûn vò vaøng (Myõ) - Cheá ñoä ban vò vang thoi (Anh Phap) û ø ù - Cheá ñoä hoái ñoaùi vaøng, ngoaïi teä baûn vò - Cheá ñoä tieàn giaáy baát khaû hoaùn(Ñöùc) tien giay bat hoan(Ñöc) 18
 19. 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng Cheá ñoä baûn vò vaøng thoi: Laø cheá ñoä baûn vò vaøng khoâng troïn kh veïn. Theo ñoù, giaáy baïc ngaân haøng chæ ñöôïc ñoi ra vaøng thoi vôùi so chæ ñöôc ñoåi ra vang thoi vôi soá löôïng vaø ñieàu kieän haïn cheá. Ví duï, ôû Anh, 1700 GBP= 400 du Anh 1700 GBP 400 ounce vaøng. (1ounce (1ounce =31.10348 gr ,1 löông gr löôïng vaøng= 37.5gr) 19
 20. 5.1 Cheá ñoä baûn vò vaøng Cheá ñoä baûn vò hoái ñoaùi vaøng Laø cheá ñoä tieàn teä maø trong ñoù giaáy baïc ngaân haøng khoâng ñöôïc tröïc tieáp ñoåi ra vaøng kh chæ ñöôïc pheùp ñoåi ra ngoaïi hoái, theo tyû giaù an ñònh vôi ngoaïi teä manh co the ñoi ra aán ñònh vôùi ngoai teä maïnh coù theå ñoåi ra vaøng. Ví duï: 1 HKD= 1/10 GBP 1VND = 1/35 USD khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933, heä thoáng tieàn teä TBCN ñaõ chia tay thaät söï vôi vaøng (My vôùi vang (Myõ –cheá ñoä baûn vò vaøng). ñoä ban vò vang) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2