intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

19
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Quản trị rủi ro hối đoái của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Nhận dạng và phân tích cấu trúc rủi ro hối đoái của các công ty ĐQG, thảo luận về cách thức sử dụng các giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro hối đoái nghiệp vụ, giới thiệu về rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi, tạo điều kiện ban đầu cho các thảo luận về biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  1. TMU H T H T T T D D DH DH Chương 2 Quản trị rủi ro hối đoái U của công ty ĐQG U U U T M T M T M T M _ _ _ _ TM T M T M T M Bộ môn Quản trị tài chính ĐH Thương Mại DH H H DH 8/24/2017 1 D D Nội dung chính:  Nhận dạng và phân tích cấu trúc rủi ro hối đoái của các công ty ĐQG U  Thảo luận về cách thức sử dụng các giải pháp U U U T M kiểm soát và tài trợ rủi ro hối đoái nghiệp vụ T M  Giới thiệu về rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối TM T M _ _ đoái chuyển đổi, tạo điều kiện ban đầu cho các _ _ T M T M thảo luận về biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi T M T M D H 8/24/2017 DH 2 D H D H Rủi ro tài chính doanh nghiệp:  Rủi ro tài chính doanh nghiệp là rủi ro đối với quá U trình tài trợ và đầu tư các quỹ của doanh nghiệp, U U U T M T ĐQG, tạo ra sự biến động tiềm ẩn trong các kếtM gây ra sự bất định trong quản trị tài chính công ty T M T M _ quả tài chính của công ty ĐQG _ _ _ TM M M M  Trong quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp, cần T phân biệt rủi ro thuần túy với rủi ro suy đoán, mà T T DH DH H H rủi ro hối đoái là một dạng rủi ro suy đoán 8/24/2017 3 D D DFM_MFM2017_Ch02 1
  2. TMU H T H T T T D D DH DH Bạn thích chọn phương án nào? • Lập bộ phận quản trị rủi ro chuyên biệt U • Thực hiện chức năng U U U T M kiêm nhiệm cho các bộ phận liên quan T M T M T M _ • Bổ sung chức năng _ _ _ T M quản trị rủi ro cho cơ cấu hiện hữu T M T M T M D H 8/24/2017 D H 4 D H DH Một số dạng thức RR hối đoái:  Rủi ro hối đoái nghiệp vụ: tồn tại khi các nghiệp vụ tiền mặt tương lai của một công ty chịu ảnh U hưởng bởi sự biến động tỷ giá U U U T M T M  Rủi ro hối đoái kinh tế: tồn tại khi biến động tỷ giá hối đoái tác động tới tổng thể các luồng tiền và TM T M _ hoạt động kinh doanh của công ty ĐQG _ _ _ T M T M  Rủi ro hối đoái chuyển đổi: phát sinh khi chuyển đổi và hợp nhất các báo cáo tài chính T M T M D H 8/24/2017 DH 5 D H D H Nhận dạng rủi ro hối đoái nghiệp vụ:  Một công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm thể U thao Hoa Kỳ mở chi nhánh bán hàng tại Canada, U U U T M hàng năm, chi nhánh có thu nhập khoảng 120 T M triệu CAD. Khi chuyển đổi về USD, công ty sẽ có T M T M _ rủi ro nếu CAD mất giá so với USD _ _ _ TM M M M  Công ty nói trên trả lương cho chuyên gia thiết kế T người Đức với mức lương là 1 triệu EUR/năm. T T DH DH H H Công ty sẽ có rủi ro nếu EUR tăng giá so với USD 8/24/2017 6 D D DFM_MFM2017_Ch02 2
  3. TMU H T H T T T D D DH DH Một số kỹ thuật nhận dạng RR hối đoái  Phân tích hợp đồng (…)  Phân tích báo cáo tài chính (…)  U Phân tích thị trường hối đoái (…) U U U   T M Phân tích dữ liệu tổn thất quá khứ (…) T M Phân tích độ nhạy của các chỉ báo tài chính công T M T M _ ty với biến động tỷ giá hối đoái (…) _ _ _ T M T M T M T M D H 8/24/2017 D H 7 D H DH Nhận dạng RR hối đoái nghiệp vụ thuần: Chi nhánh GBP EUR JPY CAD London U +100 -60 -100 +200 U U U Munich T M -50 -30 +50 -80 T M TM T M _ Osaka -60 -50 +30 _-30 _ _ TM M M M Toronto +30 +70 +20 +10 Rủi ro thuần +20 T -70 0 +100 T T DH 8/24/2017 DH 8 D H D H Tranh cãi về RR nghiệp vụ thuần  Ai sẽ ưa thích việc xác định RR hối đoái nghiệp vụ thuần? Tại sao? U U U U T M T M  Việc xác định rủi ro hối đoái nghiệp vụ thuần có dẫn tới trầm trọng hơn trong vấn đề đại lý không? T M T M _ _  Cách thức điều giải xung đột lợi ích trong vấn đề _ _ TM M M M nói trên là gì? T T T DH 8/24/2017 DH 9 DH DH DFM_MFM2017_Ch02 3
  4. TMU H T H T T T D D DH DH VD về sự khác biệt quan điểm phòng ngừa RR  Eastman Kodak có thể phòng ngừa khoản phải trả trong tương lai nếu nhìn thấy trước sự tăng giá của đồng tiền thể hiện khoản phải trả, phòng ngừa U đối với khoản phải thu trong tương lai nếu họ thấy U U U T M trước sự giảm giá của đồng tiền phải thu  Westing House có xu hướng phòng ngừa hầu hết T M T M T M _ các nghiệp vụ nước ngoài có giá trị tương đương _ _ _ T M trên 250.000 USD T M T M T M D H 8/24/2017 D H 10 D H DH Lời nhắn đối với công ty phòng ngừa RR Các công ty không nên coi mục tiêu của việc phòng ngừa rủi ro hối đoái là tìm kiếm lợi nhuận từ biến U động tỷ giá, mà nhằm trả lời các câu hỏi: U U U T M 1. Công ty có rủi ro hối đoái hay không? 2. Công ty có nên phòng ngừa rủi ro hay không? T M TM T M _ 3. Nếu muốn phòng ngừa rủi ro hối đoái, công ty _ _ _ T M M nên chọn biện pháp phòng ngừa nào? T T M T M D H 8/24/2017 DH 11 D H D H Đánh giá chính sách hóa đơn Xuất khẩu thu U Ký hợp Nhập khẩu chi U U U T M EUR đồng EUR T M T M T M _ Chi HKD _ _ _ TM T M Chi JPY T M T M DH DH H H Thu JPY Thu HKD 8/24/2017 12 D D DFM_MFM2017_Ch02 4
  5. TMU H T H T T T D D DH DH CF thực phòng ngừa khoản thu bằng HĐ kỳ hạn: RCHr = NRr - NRHr Trong đó: U  NRr: Số nội tệ nhận được nếu không phòng ngừa (tức là bán ngoại tệ thu về trong tương lai theo tỷ U U U T M giá giao ngay) T M T M T M _ _  NRHr: Số nội tệ nhận được nếu bán ngoại tệ phải _ _ T M đồng kỳ hạn được ký ở hiện tại T M thu trong tương lai theo tỷ giá kỳ hạn của hợp T M T M D H 8/24/2017 D H 13 D H DH CF thực phòng ngừa khoản trả bằng HĐ kỳ hạn: RCHp = NCHp - NCp Trong đó: U  NCHp: Chi phí bằng nội tệ nếu mua ngoại tệ phải U U U M trả trong tương lai theo tỷ giá kỳ hạn T T M TM T M _ _  NCp: Chi phí bằng nội tệ cho khoản phải trả nếu không phòng ngừa (nghĩa là mua ngoại tệ phải trả _ _ T M M theo tỷ giá giao ngay trong tương lai) T T M T M D H 8/24/2017 DH 14 D H D H Khi nào nên sử dụng HĐ kỳ hạn?  Quyết định có sử dụng hợp đồng kỳ hạn phòng U ngừa RR hối đoái hay không dựa trên dự đoán của nhà quản trị về tỷ giá và mức chịu đựng RR U U U T M của công ty ĐQG T M  Nếu nhà quản trị dự báo tỷ giá giao ngay trong T M T M _ _ tương lai bằng (hoặc xấp sỉ bằng) tỷ giá kỳ hạn thì _ _ TM M M M RCH=0, khi ấy quyết định có sử dụng hợp đồng kỳ T hạn hay không tùy thuộc quan điểm của nhà quản T T DH DH H H trị rủi ro hối đoái công ty ĐQG 8/24/2017 Còn bạn thì sao??? 15 D D DFM_MFM2017_Ch02 5
  6. TMU H T H T T T D D DH DH Sử dụng hợp đồng tương lai (Future Contract)  Quan điểm và cách thức sử dụng hợp đồng tương lai tương tự như sử dụng hợp đồng kỳ hạn, nhưng hợp đồng tương lai thích hợp với quy mô ngoại tệ nhỏ hơn U U U U T M  Ưu điểm: Sử dụng hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao nên linh hoạt hơn Forward (…) T M T M T M _  Nhược điểm: Hợp đồng tương lai có những _ _ _ T M T M thông số giao dịch cố định (…) và giống hợp đồng kỳ hạn, là biện pháp phòng ngừa 1 chiều (…) T M T M D H 8/24/2017 D H 16 D H DH Phòng ngừa khoản phải thu thông qua TT tiền tệ  Công ty ĐQG có thể vay trước số ngoại tệ tương thích với khoản thu ngoại tệ trong tương lai rồi bán U ngay số ngoại tệ vay được cho ngân hàng để đổi U U U lấy nội tệ T M  Trong một số trường hợp, công ty ĐQG có thể T M TM T M _ _ không sử dụng ngay số nội tệ thu được mà đầu tư _ _ T M nó trong một kỳ hạn tương ứng T M T M T M D H 8/24/2017 DH Theo bạn, hạn chế của biện pháp này là gì? 17 D H D H Phòng ngừa khoản phải trả thông qua TT tiền tệ  Nếu công ty có tiền mặt dư thừa: mua ngay một U lượng ngoại tệ đủ để đầu tư cho tới khi khoản phải U U U T M trả phát sinh T  Nếu công ty không có tiền mặt dư thừa: Vay nội tệM T M T M _ đủ để mua ngay một lượng ngoại tệ đủ để đầu tư _ _ _ TM M M M cho tới khi khoản phải trả phát sinh T T T DH DH H H Theo bạn, hạn chế của biện pháp này là gì? 8/24/2017 18 D D DFM_MFM2017_Ch02 6
  7. TMU H T H T T T D D DH DH Sử dụng quyền chọn ngoại tệ như thế nào?  Công ty ĐQG có thể xem xét việc mua Call-Option để phòng ngừa cho khoản phải trả bằng ngoại tệ, hoặc mua Put-Option để phòng ngừa cho khoản U phải thu bằng ngoại tệ U U U T M T M  Lợi thế của quyền chọn là khả năng phòng ngừa linh hoạt (…) tuy nhiên công ty cần cân nhắc đến T M T M _ _ yếu tố giá phí phải bỏ ra để có quyền chọn cũng _ _ T M chọn ngoại tệ T M như các thông số khác trong hợp đồng quyền T M T M D H 8/24/2017 D H 19 D H DH Tiêu chuẩn lựa chọn kỹ thuật phòng ngừa là gì?  Có phải mọi kỹ thuật phòng ngừa đều khả thi và phù hợp? U  Có thể so sánh chi phí của mọi phương án phòng U U U T M ngừa hay không?  Phòng ngừa rẻ có phải là tốt nhất? T M TM T M _ _  Có nên cân nhắc những kỹ thuật phòng ngừa thay _ _ T M T M thế (thu sớm trả trễ, phòng ngừa chéo, đa dạng hóa ngoại tệ sử dụng trong kinh doanh,…)? T M T M D H 8/24/2017 DH 20 D H D H Công ty ĐQG nên làm gì với RR hối đoái dài hạn?  Các kỹ thuật phòng ngừa ngắn hạn lặp lại có thể U không có hiệu quả đối với các công ty ĐQG (…) U U U T M T M  Môi trường kinh doanh quốc tế nhiều biến động khó lường có thể vô hiệu hóa chiến lược phòng T M T M _ ngừa cho từng giai đoạn _ _ _ TM M M M  Công ty ĐQG có thể xem xét sử dụng các kỹ thuật T thích hợp như sử dụng hợp đồng kỳ hạn dài hạn, T T DH DH H H Swap tiền tệ hay Vay song song (…) 8/24/2017 21 D D DFM_MFM2017_Ch02 7
  8. TMU H T H T T T D D DH DH Đọc thêm…  Quản trị rủi ro hối đoái kinh tế:  Nhận dạng  Đo lường U U U U T M  Các kỹ thuật phòng ngừa  Quản trị RR hối đoái chuyển đổi T M T M T M _  Nhận dạng _ _ _ T M  Các kỹ thuật phòng ngừa T  Những biến dạng không mong muốn M T M T M D H 8/24/2017 D H 22 D H DH Tìm hiểu thêm…  Những vấn đề về tiền điện tử  Những vấn đề về chính sách quản lý ngoại hối U  Sự khác biệt giữa tỷ giá niêm yết và chi phí giao U U U dịch thực tế T M T M TM T M _  Những vấn đề pháp lý có thể phát sinh _ _ _ T M T M T M T M D H 8/24/2017 DH 23 D H D H U U U U T M T M T M T M _ _ _ _ TM T M T M T M DH 8/24/2017 DH 24 DH DH DFM_MFM2017_Ch02 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2