intTypePromotion=1

Chương 2: Kế toán hàng tồn kho

Chia sẻ: Uni Tun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
176
lượt xem
64
download

Chương 2: Kế toán hàng tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng tồn kho là những tài sản của được giữ để bán trong kí sản xuất kinh doanh bỡnh thường; đang trong quỏ trình sản xuất kinh doanh dở dang; nguồn vật liệu, cụng cụ dụng cụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Kế toán hàng tồn kho

  1. 28/08/2012 2.1.1 Qui định hàng tồn kho trong chuẩn mực kế Chương 2- Kế toán hàng tồn kho toán số 02 “ Hàng tồn kho” 2.1. Qui định kế toán hàng tồn kho 2.1.1 Các qui định trong Chuẩn mực kế toán số 02 - 2.1.1.1 Ghi nhận hàng tồn kho “Hàng tồn kho” 2.1.1.2 Tính giá trị hàng tồn kho 2.1.2. Các qui định trong Chế độ kế toán 2.2. Kế toán hàng tồn kho 2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho 2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho 3.1 Qui định hàng tồn kho trong chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” * Chi phÝ mua 2.1.1 Ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho là những tài sản của được giữ để bán trong kì Chi phÝ mua cña hµng tån kho bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ   kh«ng ®ưîc hoµn l¹i kh«ng ®ưîc khÊu trõ, chi phÝ vËn sản xuất kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c xuất kinh doanh dở dang; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp C¸c kho¶n chiÕt khÊu thư¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do dịch vụ hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt ®ưîc trõ (-) khái Theo VAS 02, hµng tån kho ®ưîc ghi nhËn theo gi¸ gèc. chi phÝ mua.  Trong ®ã: - Gi¸ mua lµ gi¸ chưa cã thuÕ GTGT Trưêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®ưîc thÊp h¬n - C¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®ưîc hoµn l¹i, kh«ng ®ưîc gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn khÊu trõ bao gåm thuÕ NhËp khÈu, thuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ ®ưîc. GTGT ®èi víi ®¬n vÞ nép thuÕ GTGT theo phư¬ng ph¸p trùc Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ tiÕp hoÆc hµng tån kho mua vµo sö dông cho ho¹t ®éng kh«ng thuéc ®èi tưîng chÞu thuÕ GTGT biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. 2.1.1.1 Ghi nhận hàng tồn kho * Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho: Giá gốc hàng tồn kho được xác định phụ thuộc Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng   vào nguồn hình thành và thời điểm tính giá. chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm Cụ thể s¶n xuÊt như Đối với hàng tồn kho mua ngoài Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - - Cng thuc tinh tri gia hang TK mua ngoài.doc Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n - xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh Đối với hàng tồn kho gia công chế biến - chuyÓn ho¸ nguyªn vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. Cong thuc tinh trị gia hàng TK GC-CB.doc 1
  2. 28/08/2012 2.1.1Qui định hàng tồn kho trong chuẩn mực kế toán số 02 - “Hàng tồn kho” 2.1.1.2 Tính giá trị hàng tồn kho 2.1.1.1 Ghi nhận hàng tồn kho Phương pháp tính theo giá đích danh  - §èi víi hµng tån kho ®ưîc s¶n xuÊt: Gi¸ gèc hµng Phương pháp bình quân gia quyền   tån kho ®ưîc x¸c ®Þnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt (trªn Phương pháp nhập trước, xuất trước  c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt ®ưîc tÝnh vµo gi¸ thµnh). Phương pháp nhập sau, xuất trước  Ngoài ra, trong kế toán chi tiết vật liệu, công cụ  - §èi víi hàng tồn kho nhËn gãp vèn liªn doanh, cæ dụng cụ có thể sử dụng phương pháp hệ số giá  phÇn th× gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸. Phương pháp tính theo giá đích danh Phương pháp bình quân gia quyền Theo phu¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng  tån kho ®ưîc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng Theo phư¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho vËt tư, hµng  lo¹i hµng tån kho tư¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng ho¸ c¨n cø vµo sè luîng xuÊt kho thuéc l« nµo vµ lo¹i hµng tån kho ®ưîc mua hoÆc s¶n xuÊt trong ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ kú. cña vËt tư, hµng ho¸ xuÊt kho. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®ưîc tÝnh theo thêi kú  (®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú) hoÆc sau mçi lÇn nhËp Phu¬ng ph¸p nµy ®ưîc ¸p dông ®èi víi doanh  (®¬n gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn) phô thuéc vµo t×nh nghiÖp cã Ýt lo¹i mÆt hµng hoÆc mÆt hµng æn ®Þnh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. vµ nhËn diÖn ®ưîc. Phương pháp nhập trước, xuất trước Phương pháp nhập sau, xuất trước Phu¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng  tån kho ®ưîc mua tríc hoÆc s¶n xuÊt truíc th× ®ưîc Phư¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ  hµng tån kho ®ưîc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau th× tÝnh trưíc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng ®ưîc xuÊt trưíc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú tån kho ®ưîc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi lµ hµng tån kho ®ưîc mua hoÆc s¶n xuÊt trưíc ®ã. kú. Theo phư¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho  Theo phư¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®ưîc  ®ưîc tÝnh theo gi¸ cña l« hµnh nhËp sau hoÆc gÇn tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®ưîc tÝnh theo hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®ưîc tÝnh gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú. theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú. 2
  3. 28/08/2012 Phương pháp hệ số giá 2.1.2. Các qui định trong Chế độ kế toán Trưêng hîp doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n (lo¹i  gi¸ æn ®Þnh ®ưîc sö dông thèng nhÊt trong ph¹m vi doanh nghiÖp vµ c¶ kú kÕ to¸n) trong kÕ to¸n chi tiÕt 2.1.2.1 Qui định trong Chế độ kế toán  nhËp, xuÊt nguyªn liÖu, vËt liÖu th× cuèi kú kÕ to¸n 2.1.2.2 Các phương pháp tổ chức hạch toán  ph¶i tÝnh hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch hàng tồn kho to¸n cña nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt dïng trong kú vµ trÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu tån cuèi kú Công thức tính  Cong thuc tinh he so chenh lech gia.doc 2.1.2.1 Qui định trong Chế độ kế toán 2.1.2. Các qui định trong Chế độ kế toán - Kế toán HTK phải được thực hiện theo quy định của  VAS 02 về việc xác định giá gốc, pp tính giá trị HTK, 2.1.2.1 Các phương pháp tổ chức hạch toán xác định GT thuần có thể thực hiện được, lập dự phòng hàng tồn kho giảm giá HTK và ghi nhận chi phí. - Nguyên tắc xác định giá gốc HTK được quy định cụ  thể cho từng cho từng loại vật tư, hàng hóa, theo nguồn a, Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo hình thành và thời điểm tính giá. phương pháp KKTX - Kế toán HTK phải đồng thời kế toán chi tiết cả về giá  trị và hiện vật theo từng thứ, từng loại, quy cách vật tư b,Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo hàng hóa theo từng địa điểm quản lý và sử dụng. Luôn phương pháp KKĐK phải khớp với số liệu của kế toán tổng hợp. a, Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo a, Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX phương pháp KKTX Ph¬ng ph¸p KKTX theo dâi vµ ph¶n ¸nh th ưêng xuyªn liªn tôc Cã thÓ x¸c ®Þnh trị giá HTK t¹i bÊt cø thêi ®iÓm cã hÖ thèng t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån kho hµng tån kho  trªn sæ kÕ to¸n. nµo trong kú kÕ to¸n.  Sử dụng TK nhóm 15 để phản ánh biến động HTK trong kỳ trên cơ sở chứng từ kế toán Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc  tÕ vËt tư, hµng ho¸ tån kho, so s¸nh víi sè liÖu vËt tư, hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n. VÒ nguyªn Trị giá hàng tồn kho tăng Trị giá hàng tồn kho giảm  trong kì trong kì t¾c sè liÖu tån kho thùc tÕ lu«n lu«n phï hîp víi sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i x¸c (Ghi theo từng nghiệp vụ (Ghi theo từng nghiệp vụ ®Þnh nguyªn nh©n vµ xö lý theo quyÕt ®Þnh cña cÊp Phát sinh) Phát sinh) cã thÈm quyÒn. 3
  4. 28/08/2012 b,Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo b Tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK phương pháp KKĐK Phư¬ng ph¸p KK§K lµ phư¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo  kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ vËt t ư Trong kỳ sử dụng TK loại 6 (TK611,TK631,TK632)  tån kho cuèi kú trªn sæ kÕ to¸n, tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t ư để ghi nhận biến động HTK. hµng ho¸ xuÊt kho trong kú theo c«ng thøc: X = TĐ+N–TC TK nhóm 15 chỉ được sử dụng để phản ánh trị giá hàng tồn Cơ sở ghi nhận biến động tăng HTK là hoá đơn   kho cuối kì và đầu kì chứng từ Biến động giảm HTK được ghi nhận dựa trên cơ sở  Trị giá hàng tồn kho Trị giá hàng tồn kho  kết quả kiểm kê thực tế cuối kỳ cuối kì đầu kì 3.3.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho Phương pháp thẻ song song  2.2. Kế toán hàng tồn kho Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển  Phương pháp sổ số dư  2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho 2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho Phương pháp thẻ song song a, Phương pháp thẻ song song - T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ  - T¹i kho: Thñ kho dïng “thÎ kho” ®Ó ghi  kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp -xuÊt cho tõng vËt tư, hµng ho¸ chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng thø vËt tư, hµng ho¸ theo chØ theo chØ tiªu sè lưîng vµ gi¸ trÞ cña tõng tiªu sè lưîng. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n thø vËt tư, hµng ho¸. Cuèi th¸ng, thñ kho më vµ ®ưîc më cho tõng thø vËt tư, hµng vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ho¸. Sau khi ghi nh÷ng chØ tiªu ë phÇn thÎ kho vµ sæ chi tiÕt. MÆt kh¸c c¨n cø vµo trªn, kÕ to¸n giao cho thñ kho gi÷. sæ chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp- xuÊt - tån ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. 4
  5. 28/08/2012 a, Phương pháp thẻ song song a, Phương pháp thẻ song song a, Thẻ kho Ưu điểm:Việc ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra,  đối chiếu. Chứng từ Nhập Nhược điểm: trùng lặp về chỉ tiêu số lượng giữa Chứng từ Xuất  bộ phận kho và bộ phận kế toán, việc kiểm tra, đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng nên hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán. Sổ kế toán chi tiết Phương pháp này thích hợp ở DN có ít chủng  loại vật tư, HH, khối lượng các nghiệp vụ xuất nhập ít và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của kế toán còn hạn chế Bảng kê tổng hợp Nhập- Xuất – Tồn c, Phương pháp sổ số dư b, Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Theo phư¬ng ph¸p nµy thñ kho chØ ghi (Sinh viên tự nghiên cứu)   chÐp phÇn sè lưîng cßn kÕ to¸n chØ ghi chÐp phÇn gi¸ trÞ. - T¹i kho: Thñ kho vÉn më thÎ kho vµ ghi  chÐp như phư¬ng ph¸p thÎ song song. Cuèi th¸ng thñ kho ph¶i ghi chuyÓn sè tån kho trªn thÎ kho vµo sæ sè dư ë cét sè l- ưîng c, Phương pháp sổ số dư c, Phương pháp sổ số dư Phư¬ng ph¸p nµy ®ưîc ¸p dông trong c¸c - T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông b¶ng luü kÕ   nhËp, luü kÕ xuÊt ®Ó ghi chÐp ®Þnh kú hoÆc hµng ®¬n vÞ cã chñng lo¹i vËt tư, hµng ho¸, ngµy theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng tr×nh ®é chuyªn m«n c¸n bé kÕ to¸n v÷ng hợp nhËp - xuÊt - tån. vµng vµ ®· x©y dùng ®ưîc hÖ thèng danh Khi nhËp ®ưîc sæ sè dư do thñ kho göi ®Õn kÕ  ®iÓm vËt tư, hµng ho¸. to¸n ph¶i tÝnh vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè dư. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu gi÷a sæ sè dư vµ  b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. 5
  6. 28/08/2012 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK c, Phương pháp sổ số dư (áp dụng với NVL, hàng hóa) Bảng lũy Phiếu giao 2.2.2.1 Chứng từ kế toán Phiếu NK kế nhập nhận ctừ nhập - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho Kế Bảng - Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa,… toán tổng hợp Thẻ kho Sổ số dư - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tổng N- X- T hợp - Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. Phiếu giao Phiếu XK Bảng lũy kế - ………. nhận ctừ xuất xuất 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK (áp dụng với NVL, hàng hóa) (áp dụng với NVL, hàng hóa) TK 152- Nguyên liệu, vật liệu: P/a giá trị 2.2.2.2 Tài khoản kế toán hiện có và tình hình biến động tăng giảm Để kế toán tổng hợp HTK kế toán sử dụng của các loại NVL của DN. các TK sau: TK 151- Hàng mua đang đi đường: P/a giá TK 156- Hàng hóa: P/a giá trị hiện có và trị HH, v. tư mua ngoài đã thuộc quyền sở tình hình biến động tăng giảm của các hữu của DN nhưng chưa được kiểm nhận loại HH của DN nhập kho. 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK (áp dụng với NVL, hàng hóa) (áp dụng với NVL, hàng hóa) Phương pháp kế toán Phương pháp kế toán   Kế toán các trường hợp tăng HTK: - Kế toán các trường hợp giảm HTK: - + Mua vào + Xuất sử dụng + Gia công chế biến + Xuất bán + Nhận vốn cấp, vốn góp + Góp vốn đầu tư + Nhập lại kho NVL do sử dụng không hết + Xuất thuê gia công,….. + Phát hiện thừa khi kiểm kê… 6
  7. 28/08/2012 TK111,112,.. TK621,627… TK152, 156 (1) (10) TK133 TK222 (11) TK811 TK151 2.2.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm HTK (3) (2) TK 154 (Áp dụng đối với công cụ dụng cụ) TK711 (4) TK223 TK3332,3333 (5) (12) TK154 TK 411 (13) (6) TK133 TK111,112,.. 2.2.3.1 Đặc điểm và phân loại công cụ dụng cụ TK621,627… (14) (7) 2.2.3.2 Phương pháp kế toán công cụ dụng cụ TK632 TK222,223… (8) (15) TK411 (16) TK3381 (9) TK1381 (17) 2.2.3.1 Đặc điểm và phân loại công cụ dụng 2.2.3.1 Đặc điểm và phân loại công cụ dụng cụ cụ Đặc điểm công cụ, dụng cụ: Khi tham gia hoạt động SXKD - Giá trị được chuyển vào chi phí kinh doanh trong kỳ PGiữ nguyên hình thái vật chất ban đầu h©n lo¹i c«ng cô dông cô Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô Ph©n bæ 1 lÇn: Lµ nh÷ng CCDC cã GT nhá, thêi gian sö dông C«ng cô, dông cô ng¾n, xuÊt dïng víi môc ®Ých thay thÕ, bæ sung. * Theo néi dung kinh tÕ Bao b× lu©n chuyÓn *Theo gi¸ trÞ vµ Ph©n bæ 2 lÇn: Lµ nh÷ng CCDC cã GT tu¬ng ®èi lín, kh«ng x¸c thêi gian sö dông ®Þnh ®îc chÝnh x¸c thêi gian sö dông ( lo¹i dÔ vì, dÔ háng). §å dïng cho thuª Ph©n bæ nhiÒu lÇn: Lµ nh÷ng CCDC cã GT tu¬ng ®èi lín, xuÊt dïng víi sè luîng lín ®Ó thay thÕ, trang bÞ hµng lo¹t, thêi gian SD t¬ng ®èi dµi. 2.2.3.2 Phương pháp kế toán công cụ dụng cụ 2.2.3.2 Phương pháp kế toán công cụ dụng cụ Phương pháp kế toán  Chứng từ kế toán Công cụ, dụng cụ tăng do:  - + Mua vào (Tương tự như chứng từ sử dụng trong kế toán nguyên + Nhận vốn cấp, vốn góp vật liệu) + Nhập lại kho do sử dụng không hết  Vận dụng TK kế toán + Phát hiện thừa khi kiểm kê… * TK sử dụng: TK 153 – Công cụ, dụng cụ * Phương pháp kế toán - Công cụ, dụng cụ giảm do: + Trả vốn + Góp vốn đầu tư + Xuất bán… 7
  8. 28/08/2012 KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TK111,112,.. TK153 TK133 Xuất dùng công cụ dụng cụ TK222  TK3333 153 627,641,642 TK811 (1) TK3332 TK711 TK223 TK 411 142,242 (2) (3) TK621,627,142,242… TK111,112,.. TK133 TK222,223… TK1381 TK3381 KÕ to¸n HTK theo phu¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú a. Tµi khoản kÕ to¸n sö dông: TK 151- Hµng mua ®ang ®i ®uêng, TK 152- NLVL, KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TK 153- CCDC, TK 156- Hµng ho¸, TK 611- Mua hµng. * TK 151, 152, 153, 156: Dïng ®Ó P.a trÞ gi¸ gèc cña hµng mua ®ang ®i ®uêng, NVL, CCDC, HH tån kho lóc ®Çu kú vµ cuèi kú. TK 151, 152, 153, 156 CCDC bị báo hỏng khi chưa phân bổ hết  TrÞ gi¸ gèc cña hµng mua TrÞ gi¸ gèc cña hµng mua ®ang ®i ®uêng, NLVL, ®ang ®i ®uêng, NLVL, CCDC, HH tån kho cuèi kú. 153 142,242 627,641,642 CCDC, HH tån kho ®Çu kú. (2) SDN: TrÞ gi¸ gèc cña hµng mua ®ang ®i ®uêng, NLVL, (1) CCDC, HH tån kho cuèi kú. 152 * TK 611: Dïng ®Ó P.a t×nh h×nh mua NVL, CCDC, HH truêng hîp DN h¹ch to¸n hµng tån kho theo PP KK§K. TK 6111- Mua NVL, CCDC (3) TK 6112- Mua hµng ho¸ TK 611 – Mua hµng C¸c kho¶n CKTM, gi¶m gi¸, tr¶ l¹i cho ngêi Gi¸ gèc cña VT, HH hiÖn cã ®Çu kú. b¸n. 1388,334,111 Gi¸ gèc cña VT, HH t¨ng trong kú TrÞ gi¸ gèc cña VT, HH hiÖn cã cuối kú. (4) TrÞ gi¸ gèc cña VT, HH xuÊt dïng trong kú b, Tr×nh tù kÕ to¸n TK 111, 112, 331 TK 611 TK 151, 152, 153, 156, 157 TrÞ gi¸ hµng mua tr¶ l¹i, §Çu kú, k/c trÞ gi¸ VL, CCDC, TK 133 CKTM, gi¶m gi¸ hµng mua 2.2.4 Kế toán dự phòng giảm giá HTK HH hiÖn cã ®Çu kú (nÕu cã) TK 111, 112, 331, 141... TrÞ gi¸ VL, CCDC, 2.2.4.1 Qui định dự phòng giảm giá HTK HH mua vµo trong kú TK 151, 152, TK 133 153, 156, 157 2.2.4.2 Phương pháp kế toán (nÕu cã) Cuèi kú, k/c trÞ gi¸ VL, CCDC, HH hiÖn cã cuèi kú TK 631, 411, 711... TK 632 TrÞ gi¸ VL, CCDC, HH t¨ng trong K/c trÞ gi¸ vèn HH xuÊt kú do c¸c nguyªn nh©n kh¸c b¸n trong kú TK 621, 627, 641, 642... K/c trÞ gi¸ vèn VTxuÊt dïng trong kú 8
  9. 28/08/2012 2.2.4.1 Qui định dự phòng giảm giá HTK 2.2.4.1 Qui định dự phòng giảm giá HTK Mục đích dự phòng  Thêi ®iÓm trÝch lËp dù phßng: Cuối niên độ kế toán  §èi tuîng trÝch lËp dù phßng:  Khi hµng tån kho cã gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®uîc  - §èi tuîng trÝch lËp dù phßng lµ nh÷ng nguyªn liÖu, vËt thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i ®uîc ghi nhËn theo gi¸ trÞ liÖu; c«ng cô, dông cô cã gi¸ trÞ thuÇn nhá h¬n gi¸ gèc. thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®uîc. Khi ®ã, doanh nghiÖp ph¶i - Đång thêi, thµnh phÈm do chÝnh lo¹i nguyªn liÖu, vËt trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. liÖu; c«ng cô, dông cô nµy t¹o nªn cã gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®uîc nhá h¬n gi¸ gèc. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ dù phßng phÇn gi¸  trÞ bÞ tæn thÊt do hµng tån kho bÞ gi¶m gi¸. 2.2.4.1 Qui định dự phòng giảm giá HTK 2.2.4.1 Qui định dự phòng giảm giá HTK - Xö lý dù phßng:  + NÕu sè dù phßng gi¶m gi¸ ph¶i trÝch lËp b»ng sè dư  kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, th× doanh nghiÖp X¸c ®Þnh møc dù phßng tån kho cÇn trÝch lËp  kh«ng ph¶i trÝch lËp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån Cong thuc tinh MDF.doc kho; Xö lý dù phßng  + NÕu sè dù phßng gi¶m gi¸ ph¶i trÝch lËp cao h¬n sè dư  kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, th× doanh nghiÖp trÝch thªm vµo chi phÝ hµng tån kho cña doanh nghiÖp phÇn chªnh lÖch. + NÕu sè dù phßng ph¶i trÝch lËp thÊp h¬n sè dư kho¶n  dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn nhËp phÇn chªnh lÖch b»ng c¸ch ghi gi¶m chi phÝ hµng tån kho trong kú. 2.2.4.2 . PP kế toán dự phòng giảm giá HTK 2.2.4.2 PP kế toán dự phòng giảm giá HTK Chøng tõ sö dông  Chøng tõ sö dông  - Ho¸ ®¬n chøng tõ ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng tån Vận dụng Tµi kho¶n kế toán  kho ®ưîc lËp dù phßng. - TK sử dụng: TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ - Biªn b¶n kiÓm kª sè luîng hµng tån kho t¹i thêi hµng tån kho: ®iÓm lËp dù phßng. - Phương pháp kế toán - B¶ng tæng hîp møc lËp dù phßng - B»ng chøng tin cËy vÒ gi¸ b¸n ưíc tÝnh hµng tån kho ®ưîc lËp dù phßng. 9
  10. 28/08/2012 TK 632 TK 159 TK 632 2.2.4.2 .PP kế toán dự phòng giảm giá HTK Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ HTK (CL gi÷a sè sè du dù TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ phßng chưa sö dông hÕt n¨m hµng tån kho (CL gi÷a sè ph¶i truíc > sè ph¶i trÝch lËp cuèi Vận dụng Tµi kho¶n kế toán trÝch lËp cuèi n¨m nay > sè du  n¨m nay) dù phßng cha sö dông hÕt n¨m - TK sử dụng: TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tríc) TK 152, 155, 156 tån kho: TK nµy ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù Xö lý thiÖt h¹i HTK tÝnh phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. vµo GVHB Bªn Nî: Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cÇn  trÝch lËp cuèi niªn ®é. Bªn Cã: Sè hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån  kho ghi gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n Sè du Bªn Cã: Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån  kho hiÖn cßn cuèi kú. Sæ kÕ to¸n tæng hîp ¸p dông cho kÕ to¸n NVL Sæ nhËt ký chung *Hình thøc nhËt ký chung Sæ nhËt ký mua hµng Sæ nhËt ký chi tiÒn Sæ c¸i c¸c tµi khoản : TK 152, 153, 156, 611. NhËt ký chøng tõ sè 5-ghi cã tµi khoản 331 NhËt ký chøng tõ sè 6- ghi cã tµi khoản 151 *Hình thøc nhËt ký NhËt ký chøng tõ sè 7- ghi cã tµi khoản 152, 153, 156,... chøng tõ Sæ c¸i c¸c tµi khoản: 152, 153, 156,…. Bảng ph©n bæ sè 2: ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô. * Sổ kế toán chi tiết: SCT vật liệu, HH, công cụ dụng cụ; SCT phải trả người bán…. 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2