intTypePromotion=1

Chương 2: Những cơ sở của hành vi cá nhân

Chia sẻ: Do Hong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
452
lượt xem
129
download

Chương 2: Những cơ sở của hành vi cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những sự điều khiển thống nhất của cá nhân đối với môi trường của anh ta". Tính cách là sự kết hợp độc đáo các đặc điểm tâm lý ổn định của con người, những đặc điểm này quy định phương thức hành vi điển hình của người đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Những cơ sở của hành vi cá nhân

 1. HAØNH VI TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR NGUYEÃN VAÊN THUÏY, MBA thuybanking@yahoo.com.vn
 2. CHÖÔNG 2 NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH VI CAÙ NHAÂN
 3. Noäi dung Ñaëc tính tieåu söû caù nhaân Biographical characteristics Ñoäng löïc Motivation Tính caùnh Personality QUYEÁT ÑÒNH CAÙ NHAÂN Individial Giaù trò, thaùi ñoä Nhaän thöùc Decision Perception Values, Attitude Making Khaû naêng Hoïc taäp Ability Learning NGUYEN VAN THUY, MBA
 4. 1. ÑAËC TÍNH TIEÅU SÖÛ CUÛA CAÙ NHAÂN Biographical characteristics Tuoåi taùc Giôùi tính Thaâm nieân coâng taùc Soá löôïng ngöôøi phaûi ng nuoâi döôõng Tình traïng gia ñình ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 5. 2. TÍNH CAÙCH Personality “Tính caùch laø moät toå chöùc naêng ñoäng gaén lieàn ch ng vôùi heä thoáng taâm lyù caûu caù nhaân maø heä thoáng ng ng naøy xaùc ñònh nhöõng söï ñieàu chænh thoáng nhaát ng cuûa caù nhaân ñoái vôùi moâi tröôøng cuûa anh ta” ng Tính caùch laø söï keát hôïp ñoäc ñaùo caùc ñaëc ñieåm ch taâm lyù oån ñònh cuûa con ngöôøi, nhöõng ñaëc ñieåm naøy quy ñònh phöông thöùc haønh vi ñieån hình cuûa nh ngöôøi ñoù trong ñieàu kieän, hoaøn caûnh nhaát ñònh, nh theå hieän thaùi ñoä cuûa hoï ñoái vôùi theá giôùi xung quanh vaø baûn thaân. NGUYEN VAN THUY, MBA
 6. Tính caùch Personality Tính caùch laø toång theå caùc caùch thöùc trong ñoù ch ng ch moät caù nhaân phaûn öùng vaø töông taùc vôùi moâi ng tröôøng cuûa anh (chò) ta. ng Ñaëc ñieåm : Theå hieän söï ñoäc ñaùo, caù bieät vaø rieâng coù Töông ñoái oån ñònh ôû caùc caù nhaân Ñöôïc theå hieän moät caùch coù heä thoáng trong caùc ch ng haønh vi, haønh ñoäng cuûa caù nhaân nh nh ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 7. Tính caùch Personality Khi xem xeùt, ñaùnh giaù tính caùch caàn quan taâm : nh ch Phaûn öùng, töông taùc cuûa caù nhaân vôùi traùch nhieäm ng ch vaø nghóa vuï maø hoï ñaûm nhaän Phaûn öùng töông taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh ng Phaûn öùng töông taùc vôùi chính baûn thaân cuûa caù nhaân ng Caùc yeáu toá xaùc ñònh tính caùch ch Di truyeàn Moâi tröôøng ng Tình huoáng cuï theå ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 8. Kín ñaùo (cool) Côû môû (Warm) Keùm thoâng minh (conrete-thinking) Thoâng minh hôn (Abstract-thinking) Bò chi phoái bôûi caûm giaùc OÅn ñònh (Emotionally stable) Deã phuïc tuøng (Submissive) Thoáng trò (Dominant) 16 Nhaân Nghieâm troïng (Sober) Vui veû, thoaûi maùi (Enthusiastic) Toá Thöïc duïng (Expedient) Taän taâm (Conscientious) Trong Ruït reø, nhuùt nhaùt (Shy) Maïo hieåm (Bold) Phaân Tích Cöùng raén (Tough-minded) ng Nhaïy caûm (Tender-minded) Tính Thaät tha (Trusting) Ña nghi, maäp môø (Suspicious) Caùch Thöïc teá (Pratical) Mô moäng (Imaginative) Cuûa Cattell Thaúng thaén (Forthright) Khoân ngoan, saéc saûo (Shrewd) Töï tin (Self – assured) Tri giaùc, tröïc giaùc (Apprehensive) Baûo thuû (Conservative) Thöïc nghieäm (Experimenting) Phuï thuoäc vaøo nhoùm (Group-orientate) Ñoäc laäp, töï chuû (Self-sufficient) Khoâng bieát kieåm soaùt Bieát kieåm soaùt (controlled) Thoaûi maùi (Relaxed) Caêng thaúng (Tense) NGUYEN VAN THUY, MBA ng
 9. Treân cô sôû caùc ñaëc tính cuûa heä thaàn kinh KHOÂNG OÅN ÑÒNH OÅN ÑÒNH Emotionally Unstable Emotionally Stable HÖÔÙNG Caêng thaúng, deã bò Ñieàm ñaïm, bình tónh, töï NGOAÏI kích ñoäng, khoâng oån tin, tin caäy, thích öùng, ng Extrovert ñònh, noàng haäu, xaõ noàng haäu, xaõ hoäi, phuï hoäi, phuï thuoäc thuoäc HÖÔÙNG Caêng thaúng, deã bò Ñieåm ñaïm, bình tónh, töï NOÄI kích ñoäng, khoâng oån tin, tin caäy, thích öùng, ng Introvert ñònh, laïnh nhaït, nhuùt laïnh nhaït, nhuùt nhaùt, nhaùt, beõn leõn beõn leõn NGUYEN VAN THUY, MBA
 10. TÍNH CAÙCH Treân cô sôû caùc ñaëc tính cuûa heä thaàn kinh Möùc ñoä töï chuû Ñònh höôùng thaønh töïu ng nh Ñoäc ñoaùn Thöïc duïng ng Maïo hieåm, chaáp nhaän ruûi ro NGUYEN VAN THUY, MBA
 11. Moâ hình 5 tính caùch chuû yeáu Chia seû yù kieán (Agreeableness) CAO THAÁP Taän taâm (Conscientiousness) TRAÙCH NHIEÄM CAO THIEÁU TRAÙCH NHIEÄM Cheá ngöï ñöôïc tình caûm (Negative Emotionallity) TOÁT KEÙM Höôùng ngoaïi (Extrovert) HÖÔÙNG NGOAÏI HÖÔÙNG NOÄI Côûi môû (Openness) NHIEÀU NGUYEN VAN THUY, MBA ÍT
 12. 3. NAÊNG LÖÏC (Ability) NAÊNG LÖÏC Möùc ñoä khaû naêng cuûa caù nhaân ñeå thöïc hieän Caùc nhieäm vuï khaùc nhau trong moät coâng vieäc NAÊNG LÖÏC TRÍ TUEÄ Möùc ñoä khaû naêng cuûa caù nhaân ñeå thöïc hieän haønh ñoäng thaàn kinh NGUYEN VAN THUY, MBA
 13. Naêng löïc trí tueä Intellectual Ability NAÊNG LÖÏC TRÍ TUEÄ THEÅ HIEÄN 4 LOAÏI : Trí tueä nhaän thöùc : qua caùc baøi traéc nghieäm (test) ttruyeàn thoángng Trí tueä xaõ hoäi : khaû naêng giao tieáp Trí tueä tình caûm : khaû naêng xaùc ñònh, hieåu vaø laøm chuû ñöôïc tình caûm, caûm xuùc Trí tueä vaên hoaù : nhaän bieát söï dò bieät giöõa caùc neàn vaên hoaù vaø haønh ñoäng sao cho thaønh coâng nh ng nh trong moät moâi tröôøng ña vaên hoaù ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 14. Naêng löïc theå chaát Physical Ability Khaû naêng ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñoøi hoûi söùc chòu ñöïng, söï deûo dai, söùc ng maïnh vaø nhöõng ñaëc tính nh töông tö Söùc baät Beàn bæ Chaân tay kheùo leùo Maïnh chaân maïnh tay nh nh NGUYEN VAN THUY, MBA
 15. 9 naêng löïc theå chaát cô baûn Caùc yeáu toá söùc maïnh nh Söùc maïnh veà söï deûo dai nh Söùc maïnh coù tính naêng ñoäng nh ng Söùc maïnh cuûa cô theå nh Söùc maïnh coá ñònh nh Caùc yeáu toá naêng ñoäng ng Söùc maïnh coù tính buøng noå Quy moâ naêng ñoängng nh ng Ñoä linh hoaït cuûa naêng ñoäng ng Caùc yeáu toá khaùc Keát hôïp caùc boä phaän cô theå Caân baèng ng Söï chòu ñöïng, oån ñònh ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 16. Phuø hôïp giöõa naêng löïc vaø coâng vieäc The Ability – Job Fit Naêng löïc cuûa Yeâu caàu cuûa Ability – Job fit ngöôøi nhaân vieân coâng vieäc NGUYEN VAN THUY, MBA
 17. Caûm xuùc (Emotional) Caûm xuùc laø nhöõng rung caûm cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng söï vaät, hieän töôïng coù lieân quan ñeán vieäc thoaû ng maõn hay khoâng thoaû maõn nhu caàu Tình caûm laø nhöõng rung caûm trôû neân oång ñònh, beân vöõng ng vaø keùo daøi Taâm traïng (Moods) ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 18. Neùt maët chyeån taûi caûm xuùc NGUYEN VAN THUY, MBA
 19. Giôùi tính vaø caûm xuùc PHUÏ NÖÕ NAM GIÔÙI Coù theå theå hieän ra ôû möùc Tin raèng theå hieän caûm xuùc laø ng nhieàu hôn veà maët caûm xuùc khoâng phuø hôïp vôùi hình aûnh nh Nhaän bieát veà caûm xuùc maïnh nh cuûa ngöôøi ñaøn oâng meõ hôn Khoù khaên hôn trong nhaän Theå hieän caûm xuùc thöôøng ng bieát caûm xuùc cuûa nhöõng xuyeân hôn ngöôøi khaùc Caûm thaáy thoaûi maùi hôn Coù ít nhu caàu trong vieäc theo trong vieäc theå hieän caûm xuùc ñuoåi söï chaáp nhaän baèng vieäc ng Nhaän bieát caûm xuùc cuûa theå hieän ra caûm xuùc tích cöïc ngöôøi khaùc toát hôn NGUYEN VAN THUY, MBA
 20. Öùng duïng cuûa caûm xuùc ng Naêng löïc vaø tuyeån löïa Ra quyeát ñònh Ñoäng vieân ng Laõnh ñaïo Xung ñoät giöõa caùc caù nhaân Nhöõng haønh vi laàm laïc tôû nh nôi laøm vieäc NGUYEN VAN THUY, MBA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2