Chương 7: Chiến lược cấp công ty - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
210
lượt xem
60
download

Chương 7: Chiến lược cấp công ty - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn tăng trưởng và phát triển, mỗi công ty cần phải có những chiến lược phát triển riêng, được gọi là chiến lược cấp công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Chiến lược cấp công ty - Trần Đăng Khoa

 1. Chương 7 Chi n lư c c p công ty TS. Tr n Đăng Khoa
 2. N i dung 1 Quá trình tăng trư ng c a công ty 2 Chi n lư c phát tri n t p trung 3 Chi n lư c tăng trư ng h i nh p 4 Chi n lư c tăng trư ng đa d ng 5 Chi n lư c suy gi m
 3. 1. Quá trình tăng trư ng c a công ty Qui moâ nhoû Qui moâ khaù lôùn Qui moâ lôùn Nguoàn löïc keùm Nguoàn löïc taêng Nguoàn löïc maïnh Thò tröôøng heïp Thò tröôøng roäng Thò tröôøng roäng Chieán löôïc phaùt Chieán löôïc phaùt Chieán löôïc Trieån taäp trung trieån hoäi nhaäp ña daïng hoaù Chieán löôïc suy thoaùi
 4. 2. Chi n lư c phát tri n t p trung Tập trung xâm nhập thị trường Tập trung phát triển thị trường Tập trung phát triển sản phẩm
 5. 2. Chi n lư c phát tri n t p trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng xâm nhập thị trường Doanh nghiệp tìm cách mở rộng quy mô, thị phần ở những thị trường hiện tại, với những sản phẩm hiện tại
 6. 2. Chi n lư c phát tri n t p trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng phát triển thị trường Doanh nghiệp tìm cách phát triển thị trường mới trên cơ sở các sản phẩm hiện tại
 7. 2. Chi n lư c phát tri n t p trung Chiến lược phát triển tập trung theo hướng phát triển sản phẩm Doanh nghiệp tìm cách cải tiến hay ñưa ra các sản phẩm mới cho thị trường hiện tại Một biến thể của chiến lược này là chiến lược hớt kem (hớt váng sữa)
 8. 3. Chi n lư c phát tri n h i nh p Chiến lược hội nhập dọc H i nh p d c v phía trư c (xuôi chi u) H i nh p d c v phía sau (ngư c chi u) Chiến lược hội nhập ngang
 9. 3. Chi n lư c phát tri n h i nh p Chiến lược hội nhập dọc về phía trước Doanh nghiệp tìm cách kiểm soát hệ thống bán hàng/phân phối
 10. 3. Chi n lư c phát tri n h i nh p Chiến lược hội nhập dọc về phía sau Doanh nghiệp tìm cách kiểm soát hệ thống cung ứng (ñầu vào) của mình
 11. 3. Chi n lư c phát tri n h i nh p Chiến lược hội nhập ngang Doanh nghiệp tìm cách ñầu tư, kiểm soát ñối thủ cạnh tranh hay sát nhập, liên kết ñể khống chế thị trường Chiến lược hội nhập ngang có thể là hội nhập theo thị trường hoặc công nghệ
 12. 4. Chi n lư c đa d ng hóa Đa dạng hóa ñồng tâm Đa dạng hóa hàng ngang Đa dạng hóa hỗn hợp
 13. 4. Chi n lư c đa d ng hóa Chiến lược ña dạng hóa ñồng tâm Doanh nghiệp tìm cách phát triển sản phẩm/dãy sản phẩm có liên quan chặt chẽ về thị trường/công nghệ hiện tại
 14. 4. Chi n lư c đa d ng hóa Chiến lược ña dạng hóa hàng ngang Doanh nghiệp tìm cách phát triển sản phẩm/dãy sản phẩm ít liên quan hoặc không liên quan ñến thị trường và công nghệ hiện tại
 15. 4. Chi n lư c đa d ng hóa Chiến lược ña dạng hóa hỗn hợp Doanh nghiệp kết hợp cả chiến lược ña dạng hóa ñồng tâm và chiến lược ña dạng hóa hàng ngang
 16. 5. Chi n lư c suy gi m Chiến lược thu hẹp Chiến lược cắt giảm Chến lược thanh lý
 17. 5. Chi n lư c suy gi m Chiến lược thu hẹp Chiến lược này ñược thực hiện khi: Doanh nghi p phát tri n quá nhanh, quá r ng c n t ch c l i Doanh nghi p tái c u trúc ho t đ ng do áp l c c nh tranh Doanh nghi p ho t đ ng không hi u qu trên th trư ng Doanh nghi p c i t h th ng qu n lý nhân s
 18. 5. Chi n lư c suy gi m Chiến lược cắt giảm Được áp dụng khi: Doanh nghi p c n t p trung vào th trư ng chính Doanh nghi p không thành công m t vài ngành hàng/th trư ng c a mình M t SBU t ra quá khác bi t so v i các SBU còn l i Doanh nghi p b nh hư ng b i chính sách ch ng đ c quy n c a chính ph
 19. 5. Chi n lư c suy gi m Chiến lược thanh lý Được áp dụng khi doanh nghiệp không còn con ñường nào khác và buộc phải tối thiểu hóa thiệt hại
 20. 6. Phân tích c u trúc kinh doanh 1 2 3 Ma trận Ma trận GE Phân tích BCG cấu trúc dựa trên sự phát triển của ngành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản