intTypePromotion=3

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ và XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD

Chia sẻ: Nguyễn Văn Minh Sáng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
165
lượt xem
69
download

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ và XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài VII.1: Một DN SX và tiêu thụ mặt hàng A, kế toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, thuế suất thuế GTGT của mặt hàng A là 10%. Giá bán đơn vị TP (chưa thuế GTGT) là 250. Có tài liệu trong quý IV/2010 (ĐVT: 1.000 đ): Số dư ngày 30/09/2010: o TK 155: 180.000 (Chi tiết: 900 TP A) o TK 157: 100.000 (Chi tiết: 500 TP A gởi đi bán cho KH K) Giá thành SP hoàn thành nhập kho trong quý III/0: o Ngày 31/10: 1.500...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ và XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD

 1. CHÖÔNG 7: KEÁ TOAÙN DOANH THU, THU NHAÄP, CHI PHÍ vaø XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KD Baøi VII.1: Moät DN SX vaø tieâu thuï maët haøng A, keá toaùn haøng toàn kho theo PP keâ khai thöôøng xuyeân, tính thueá GTGT theo PP khaáu tröø, thueá suaát thueá GTGT cuûa maët haøng A laø 10%. Giaù baùn ñôn vò TP (chöa thueá GTGT) laø 250. Coù taøi lieäu trong quyù IV/2010 (ÑVT: 1.000 ñ): Soá dö ngaøy 30/09/2010: o TK 155: 180.000 (Chi tieát: 900 TP A) o TK 157: 100.000 (Chi tieát: 500 TP A gôûi ñi baùn cho KH K) Giaù thaønh SP hoaøn thaønh nhaäp kho trong quyù III/0: o Ngaøy 31/10: 1.500 thaønh phaåm, giaù thaønh SX thöïc teá 304.500; o Ngaøy 30/11: 1.800 thaønh phaåm, giaù thaønh SX thöïc teá 374.400; o Ngaøy 31/12: 1.400 thaønh phaåm, giaù thaønh SX thöïc teá 286.860. Tình hình tieâu thuï trong quyù: o Ngaøy 15/10: xuaát baùn chòu 1.200 TP cho KH X; o Ngaøy 28/10: Nhaän Giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng: khaùch haøng K thanh toaùn cho 400 TP A gôûi ñi tieâu thuï thaùng tröôùc; o Ngaøy 5/11: Nhaäp laïi kho 100 TP A gôûi ñi baùn cho KH K bò traû laïi o Ngaøy 12/11: Xuaát 1.600 TP A gôûi ñi tieâu thuï cho KH Y; o Ngaøy 26/11: Xuaát 500 TP A baùn thu tieàn maët; o Ngaøy 14/12: Xuaát 1.000 TP A baùn thu baèng sec chuyeån khoaûn o Ngaøy 26/12: Khaùch mua haøng ngaøy 14/12 ñeà nghò traû laïi 200 TP A ñaõ mua. DN nhaän laïi TP nhaäp kho vaø traû laïi tieàn cho khaùch haøng. o Ngaøy 29/12: Xuaát baùn chòu cho khaùch haøng H 700 TP A; o Ngaøy 31/12: keát quaû kieåm keâ thaønh phaåm: Thieáu 20 TP A chöa roõ nguyeân nhaân; 200 TP A maø khaùch haøng traû laïi bò hö hoûng, giaù öôùc tính coù theå baùn chæ 100/TP. Yeâu caàu: 1. Tính giaù TP xuaát kho laàn löôït theo töøng phöông phaùp: a. Bình quaân lieân hoaøn; b. Bình quaân cuoái quyù; c. Nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc 2. Laäp ñònh khoaûn vaø phaûn aûnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn. Baøi VII.2: Doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø. Soá lieäu keá toaùn trong kyø nhö sau: - Soá dö ñaàu kyø 1 soá TK; + TK 154: 120.000.000 + TK 155: 80.000.000 (soá löôïng 400 thaønh phaåm) + TK 157: 10.000.000 (soá löôïng 50 thaønh phaåm) 1
 2. - soá phaùt sinh trong kyø 1- Chi phí saûn xuaát kinh doanh phaùt sinh trong kyø nhö sau: - Chi phí nguyeân nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: 630.000.000ñ - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: 200.000.000ñ - Chi phí saûn xuaát chung: 20.000.000ñ - Chi phí baùn haøng: 5.000.000ñ - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 7.000.000ñ 2- Soá löôïng thaønh phaåm thöïc teá nhaäp kho trong kyø: 5.000 TP 3- Keát quaû kieåm keâ cuoái kyø nhö sau: - Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø: 107.700.000ñ - Soá löôïng thaønh phaåm toàn kho cuoái kyø: 500 TP - Soá löôïng thaønh phaåm xuaát göûi ñi baùn trong kyø, cuoái kyø chöa chaáp nhaän thanh toaùn: 200 thaønh phaåm 4- Giaù baùn chöa coù thueá 1 thaønh phaåm 230.000ñ, thueá suaát thueá GTGT 10% 5- Khaùch haøng thanh toaùn tieàn haøng baèng chuyeån khoaûn 800.000.000ñ vaø ñöôïc höôûng chieát khaáu thanh toaùn 1% treân soá tieàn thanh toaùn. Doanh nghieäp hoaøn laïi cho khaùch haøng baèng tieàn maët 6- Keát chuyeån doanh thu thuaàn, giaù voán haøng baùn, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí baùn haøng vaø xaùc ñònh keát quaû tieâu thuï saûn phaåm trong kyø. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø vaø phaûn aùnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn tình hình treân. Ñöôïc bieát doanh nghieäp tính giaù thöïc teá thaønh phaåm xuaát kho theo phöông phaùp ñôn giaù bình quaân. Tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Baøi VII.3: Taïi moät DN SX, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Coù taøi lieäu trong quyù II naêm 20x0 nhö sau (Ñvt: 1.000ñ): Soá dö ñaàu kyø: - TK 155: 520.000 (soá löôïng: 5.200 caùi) - TK 157: 60.000 (soá löôïng: 600 caùi, gôûi ñi baùn cho KH C) - TK 133: 86.000 - Caùc TK khaùc coù soá dö hôïp lyù. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø: 1. Nhaäp kho TP töø SX: 10.000 caùi, giaù thaønh SX thöïc teá 102/caùi. 2. Xuaát kho 6.000 TP baùn cho khaùch haøng A, giaù baùn (chöa thueá GTGT) laø 125/ caùi, thueá suaát thueá GTGT 10%. Khaùch haøng nhaän haøng taïi kho cuûa DN vaø thanh toaùn ngay baèng tieàn maët. 3. Xuaát kho 3.000 TP gôûi ñi baùn (theo phöông thöùc chuyeån haøng) cho khaùch haøng B. Giaù chaøo baùn (chöa thueá GTGT) laø 127/caùi, thueá suaát thueá GTGT 10%. 4. Nhaän Giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng: khaùch haøng C thanh toaùn toaøn boä soá haøng gôûi ñi baùn kyø tröôùc, giaù baùn (chöa thueá GTGT) laø 122/caùi, thueá suaát thueá GTGT 10%. 2
 3. 5. Khaùch haøng A traû laïi 1.000 TP ñaõ mua ôû nghieäp vuï 2 vì khoâng ñuùng quy caùch. Hai beân ñaõ laøm ñuùng thuû tuïc traû laïi haøng theo quy ñònh. DN nhaän laïi haøng nhaäp kho vaø traû laïi tieàn haøng cho khaùch haøng A. 6. Nhaäp kho TP töø SX: 4.000 caùi, giaù thaønh thöïc teá: 104/caùi. 7. Xuaát kho 8.000 TP baùn chòu cho khaùch haøng D, giaù baùn (chöa thueá GTGT) laø 125/caùi, thueá suaát thueá GTGT 10%. 8. Nhaän giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng: khaùch haøng B thanh toaùn cho 2000 TP gôûi ñi tieâu thuï ôû nghieäp vuï 3, soá coøn laïi coøn gôûi taïi kho cuûa khaùch haøng B. Yeâu caàu: Laäp ñònh khoaûn keá toaùn vaø phaûn aûnh vaøo caùc TK caàn thieát cho vieäc xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. (Bieát DN tính giaù TP xuaát kho theo phöông phaùp Nhaäp tröôùc – Xuaát tröôùc). Baøi VII.4: Doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, soá lieäu keá toaùn nhö sau: Soá ñö ñaàu kyø cuûa 1 soá TK: - TK 152: 340.000.000 + Nguyeân vaät lieäu chính: 230.000.000 + Vaät lieäu phuï: 80.000.000 + Nhieân lieäu: 30.000.000 - TK 153: 25.000.000 - TK 154: 160.000.000 - TK 155: 185.000.000 (soá löôïng 7.900 saûn phaåm) - TK 157: 40.000.000 - TK 133 (1331): 15.000.000 Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø nhö sau: 1- Mua nguyeân vaät lieäu chöa traû tieàn, giaù mua chöa coù thueá GTGT goàm: - Vaät lieäu chính: 300.000.000ñ - Vaät lieäu phuï: 40.000.000ñ - Nhieân lieäu: 10.000.000ñ Thueá suaát thueá GTGT 10% 2- Chi phí vaän chuyeån traû baèng tieàn maët: - Vaät lieäu chính : 5.000.000ñ - Vaät lieäu phuï: 1.000.000ñ - Nhieân lieäu: 1.500.000ñ 3- Xuaát kho vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm 320.000.000ñ 4- Xuaát kho vaät lieäu phuï - Ñeå saûn xuaát saûn phaåm: 35.000.000ñ - Duøng quaûnlyù phaân xöôûng: 2.000.000ñ - Duøng quaûn lyù doanh nghieäp: 5.000.000ñ 5- Xuaát kho coâng cuï duïng cuï: Loaïi phaân boå 100%: - Duøng cho phaân xöôûng 120.000ñ 3
 4. - Duøng cho quaûn lyù doanh nghieäp 180.000ñ - Phuïc vuï baùn haøng 60.000ñ Loaïi phaân boå 50%: - Duøng cho phaân xöôûng: 4.500.000ñ - Duøng cho quaûn lyù doanh nghieäp 9.000.000ñ - Duøng cho baùn haøng: 4.600.000ñ 6- Xuaát nhieân lieäu: - Cho phaân xöôûng 10.000.000ñ - Cho quaûn lyù doanh nghieäp: 15.000.000ñ - Cho baùn haøng: 8.000.000ñ 7- Tieàn löông phaûi traû trong kyø: - Löông coâng nhaân saûn xuaát: 200.000.000ñ - Löông nhaân vieân phaân xöôûng: 10.000.000ñ - Löông caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp: 20.000.000ñ - Löông nhaân vieân baùn haøng: 8.000.000ñ 8- Trích BHXH, BHYT, kinh phí coâng ñoaøn tính vaøo chi phí theo tyû leä 22%/tieàn löông. 9- Trích khaáu hao TSCÑ - TSCÑ ôû phaân xöôûng: 20.000.000ñ - TSCÑ duøng cho quaûn lyù doanh nghieäp: 4.000.000ñ - TSCÑ phuïc vuï baùn haøng: 2.000.000ñ 10- Chi baèng tieàn maët: Theo giaù chöa coù thueá GTGT: - Cho phaân xöôûng: 12.000.000ñ - Cho quaûn lyù doanh nghieäp: 7.000.000ñ - Cho coâng taùc baùn haøng: 6.000.000ñ Thueá suaát thueá GTGT 10% 11- Keát chuyeån chi phí ñeå tính giaù thaønh ñöôïc bieát trong kyø doanh nghieäp saûn xuaát nhaäp kho ñöôïc 28.900 saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø ñöôïc ñaùnh giaù laø: 125.000.000ñ. 12- Xuaát kho 4.500 saûn phaåm baùn thu ngay baèng tieàn maët, giaù baùn chöa coù thueá 1 saûn phaåm laø 34.000ñ, thueá suaát thueá GTGT 10% 13- Xuaát kho 4.000 saûn phaåm göûi ñi baùn. 14- Nhaän giaáy baùo Coù: khaùch haøng chaáp nhaän thanh toaùn toaøn boä haøng göûi thaùng tröôùc, giaù baùn chöa coù thueá 50.000.000ñ traû baèng chuyeån khoaûn qua ngaân haøng, thueá suaát thueá GTGT 10% 15- Xuaát kho 11.000 saûn phaåm baùn cho khaùch haøng, giaù baùn chöa coù thueá 1 saûn phaåm 34.000ñ khaùch haøng chöa traû tieàn, thueá suaát thueá GTGT 10% 16- Khaáu tröø thueá GTGT phaûi noäp vôùi thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 17- Keát chuyeån doanh thu thuaàn, giaù voán haøng baùn, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí baùn haøng ñeå tính keát quaû tieâu thuï saûn phaåm trong kyø Cho bieát: 4
 5. - Doanh nghieäp tính giaù thaønh saûn phaåm nhaäp kho theo phöông phaùp heä soá - Tính giaù thöïc teá thaønh phaåm xuaát kho theo phöông phaùp ñôn giaù bình quaân - Tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aûnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn chöõ T caùc taøi khoaûn caàn thieát cho vieäc tính giaù thaønh SP vaø xaùc ñònh KQKD. Baøi VII.5: Giaû söû coù taøi lieäu taïi moät DN SX xe gaén maùy: 1. Ngaøy 5/1: xuaát giao cho ñaïi lyù A: 10 xe; ñaïi lyù B: 15 xe. Giaù thöïc teá xuaát kho: 14.000.000ñ/ chieác. Chi phí vaän chuyeån SP ñeán giao cho ñaïi lyù, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët: 42.000ñ/ chieác (trong ñoù thueá GTGT laø 2.000ñ) . Giaù baùn (chöa coù thueá GTGT) quy ñònh cho ñaïi lyù laø 18.000.000ñ/ chieác; thueá suaát thueá GTGT 10%. Tyû leä hoa hoàng cho ñaïi lyù laø 8%/ giaù baùn chöa thueá GTGT. 2. Cuoái thaùng: • Baùo caùo baùn haøng cuûa ñaïi lyù A : Trong thaùng ñaõ baùn ñöôïc 7 chieác xe. Ñaïi lyù A thanh toaùn ñuû tieàn haøng baèng chuyeån khoaûn (sau khi giöõ laïi phaàn hoa hoàng ñaïi lyù). • Ñaïi lyù B: ñaõ baùn 11 chieác xe, (trong ñoù, baùn thu tieàn maët: 6 xe; baùn thu baèng chuyeån khoaûn: 2 xe; baùn chòu: 3 xe). Ñaïi lyù B thanh toaùn tieàn baùn 11 xe (sau khi giöõ laïi phaàn hoa hoàng ñöôïc höôûng), 2/3 ñöôïc thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn; 1/3 ñöôïc thanh toaùn baèng TGNH. Yeâu caàu: Laäp ñònh khoaûn keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh a. ÔÛ DN SX xe gaén maùy b. ÔÛ ñaïi lyù B Baøi VII.6: Giaû söû taïi moät cöûa haøng chuyeân doanh maùy moùc noâng ngö cô, coù tình hình sau: 1. Xuaát baùn moät maùy phaùt ñieän coù giaù thöïc teá xuaát kho laø 130.000.000ñ, baùn vôùi giaù 150.000.000ñ (chöa thueá GTGT), thueá suaát thueá GTGT laø 5%. Khaùch haøng thanh toaùn ngay baèng chuyeån khoaûn qua ngaân haøng. 2. Xuaát baùn moät maùy phaùt ñieän cuøng loaïi cho moät khaùch haøng khaùc theo phöông thöùc traû goùp. Khaùch haøng nhaän maùy vaø thanh toaùn laàn ñaàu 37.500.000ñ baèng tieàn maët. Phaàn coøn laïi cuøng laõi traû goùp, khaùch haøng traû daàn haøng thaùng trong 12 thaùng. Laõi traû goùp ñöôïc tính baèng 12%/naêm treân soá nôï traû chaäm. Yeâu caàu: Laäp ñònh khoaûn keá toaùn, phaân bieät 2 tröôøng hôïp treân. Baøi VII.7: Soá dö ñaàu kyø 1 soá taøi khoaûn ngaøy 1/10/200x nhö sau: - TK 155: 250.000.000 (thaønh phaåm A: 200.000.000, soá löôïng 2.000 thaønh phaåm; thaønh phaåm B: 50.000.000 soá löôïng 1.000 thaønh phaåm) - TK 157: 80.000.000 (800 thaønh phaåm A) - TK 131: (dö nôï) 500.000.000, chi tieát: + Khaùch haøng M öùng tröôùc 100.000.000 + Khaùch haøng N coøn nôï 600.000.000 5
 6. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng 10 nhö sau: 1- Xuaát kho 1.000 thaønh phaåm A vaø 300 thaønh phaåm B. Baùn cho khaùch haøng M, giaù baùn ñôn vò thaønh phaåm A: 130.000ñ, thaønh phaåm B: 65.000ñ 2- Nhaäp kho: 3.500 thaønh phaåm A giaù thaønh thöïc teá: 364.000.000ñ Nhaäp kho: 4.000 thaønh phaåm B giaù thaønh thöïc teá: 195.000.000ñ 3- Xuaát kho 2.000 thaønh phaåm A göûi ñi baùn cho coâng ty K giaù baùn ñôn vò 135.000ñ 4- Khaùch haøng Y gôûi giaáy baùo chaáp nhaän thanh toaùn toaøn boä soá thaønh phaåm ñaõ göûi ñi baùn töø thaùng tröôùc theo giaù baùn 100.000.000ñ vaø ñaõ chuyeån tieàn qua ngaân haøng traû cho doanh nghieäp. 5- Xuaát kho 2.800 thaønh phaåm B baùn cho khaùch haøng N giaù baùn 1 thaønh phaåm 66.000ñ 6- Khaùch haøng N thanh toaùn toaøn boä nôï toàn ñoïng töø thaùng tröôùc vaø nôï phaùt sinh trong thaùng naøy baèng tieàn maët, tyû leä chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc höôûng 0,5% treân toång soá tieàn thanh toaùn vaø ñöôïc hoaøn laïi cho khaùch haøng baèng tieàn maët. 7- Xuaát kho 1.000 thaønh phaåm A baùn cho khaùch haøng X thu tieàn ngay baèng tieàn maët, giaù baùn 1 thaønh phaåm 132.000ñ 8- Coâng ty K thoâng baùo chaáp nhaän thanh toaùn 1.200 thaønh phaåm A, doanh nghieäp ñaõ göûi baùn, soá coøn laïi chöa chaáp nhaän thanh toaùn 9- Coâng ty N thoâng baùo traû laïi 500 thaønh phaåm B ñaõ nhaän trong thaùng vì khoâng ñuùng quy caùch theo hôïp ñoàng. Doanh nghieäp ñaõ hoaøn tieàn laïi cho coâng ty baèng tieàn maët vaø doanh nghieäp ñaõ nhaän laïi soá haøng bò traû laïi nhaäp kho. 10- Coâng ty H thoâng baùo hoaøn traû laïi 200 thaønh phaåm A ñaõ mua, giaù baùn ñôn vò: 128.000ñ, giaù thaønh ñôn vò khi xuaát baùn laø: 95.000ñ, doanh nghieäp ñaõ ñoàng yù vaø ñaõ chuyeån traû tieàn laïi cho khaùch haøng baèng chuyeån khoaûn. Haøng coøn göûi laïi kho cuûa coâng ty H. 11- Tính soá thueá TTÑB phaûi noäp trong thaùng. Bieát saûn phaåm cuûa doanh nghieäp thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá suaát 25% tính treân giaù baùn chöa coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät. SP chòu thueá TTÑB ñoàng thôøi chòu thueá GTGT thueá suaát 10%. Giaù baùn treân ñaây laø giaù ñaõ coù TTÑB, chöa coù thueá GTGT. 12- Keát chuyeån doanh thu, chi phí ñeå tính keát quaû tieâu thuï saûn phaåm vaø caùc hoaït ñoäng khaùc trong kyø, ñöôïc bieát: - Chi phí baùn haøng trong kyø: 24.600.000ñ - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 30.400.000ñ - Doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân - Tính giaù thaønh thöïc teá thaønh phaåm xuaát kho theo phöông phaùp ñôn giaù bình quaân sau moãi laàn nhaäp kho. Yeâu caàu: - Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh; - Phaûn aùnh vaøo sô ñoà chöõ T caùc taøi khoaûn caàn thieát cho yeâu caàu xaùc ñònh KQKD; - Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh thaùng 10/200x. 6
 7. Baøi VII.8: (tieáp theo baøi taäp VII.3) Giaû söû trong quyù coù tình hình veà chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù DN nhö sau: 9. Tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân boä phaän baùn haøng laø 10.000 vaø boä phaän quaûn lyù coâng ty laø 30.000 10. Trích BHXH 17% treân tieàn löông cuûa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän quaûn lyù coâng ty. 11. Trích BHYT 3% treân tieàn löông cuûa boä phaän baùn haøng vaø boä phaän quaûn lyù coâng ty. 12. Xuaát kho vaät lieäu 8.000, trong ñoù duøng cho boä phaän baùn haøng laø 3.000, boä phaän quaûn ly coâng ty laø 5.000. 13. Trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh duøng cho boä phaän baùn haøng laø 7.000 vaø boä phaän quaûn lyù coâng ty 20.000. 14. Chi phí quaûng caùo phaùt sinh trong thaùng thanh toaùn baèng tieàn maët laø 10.000. 15. Tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi phaùt sinh trong thaùng thanh toaùn baèng uûy nhieäm chi laø 25.000, trong ñoù boä phaän baùn haøng duøng heát 8.000, soá coøn laïi duøng cho boä phaän quaûn lyù cty. 16. Chi phí tieáp khaùch coâng ty trong thaùng laø 6.000 thanh toaùn baèng tieàn maët. 17. Cuoái thaùng laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi laø 12.000. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn. Baøi VII.9: (tieáp theo baøi taäp VII.3 vaø VII.8) Coù taøi lieäu veà hoïat ñoäng taøi chính vaø hoïat ñoäng khaùc trong kyø: 18. Coâng ty trích tieàn göûi ngaân haøng traû laõi vay ngaân haøng 15.000. 19. Nhöôïng baùn moät TSCÑ höõu hình, coù nguyeân giaù 180.000, ñaõ khaáu hao 100.000. Giaù baùn (chöa thueá GTGT) laø 90.000, thueá suaát thueá GTGT 5%, thu baèng tieàn maët. 20. Khaùch haøng D thanh toaùn cho soá haøng ñaõ baùn ôû nghieäp vuï 7 baèng chuyeån khoaûn. Vì khaùch haøng D thanh toaùn tröôùc thôøi haïn, Coâng ty ñaõ chuyeån traû khoaûn chieát khaáu thanh toaùn cho khaùch haøng D baèng tieàn maët laø 5.000. 21. Coâng ty nhaän Giaáy baùo Coù veà khoaûn laõi do goùp voán lieân doanh laø 20.000. 22. Ngaân haøng göûi phieáu tính laõi tieàn göûi trong thaùng laø 4.300. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn. Baøi VII.10: (tieáp theo baøi taäp VII.3, VII.8 vaø VII.9) 1. Khaáu tröø soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø vaø noäp soá thueá GTGT coøn phaûi noäp (neáu coù) baèng tieàn gôûi ngaân haøng. 2. Xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng cuûa DN trong quyù II naêm 20x0. 3. Laäp baùo caùo keát quaû kinh doanh quyù II naêm 20x0. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản