Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

136
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề chung, kế toán doanh thu, kế toán chi phí hoạt động kinh doanh, kế toán hoạt động khác, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH www.ptit.edu.vn
 2. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 NỘI DUNG - Những vấn đề chung - Kế toán doanh thu - Kế toán chi phí hoạt ñộng kinh doanh Kế toán hoạt động khác Kế toán chi phí thuế TNDN Kế toán xác định kết quả kinh doanh www.ptit.edu.vn
 3. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Những vấn đề chung Quy trình hoạt động của công ty thương mại Một số khái niệm Phương thức giao hàng và thanh toán. www.ptit.edu.vn
 4. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM DOANH THU: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu ñược trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. THU NHẬP KHÁC:Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. CHI PHÍ: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn ñến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ ñông hoặc chủ sở hữu. www.ptit.edu.vn
 5. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Doanh Thu &Thu Nhập Khác-VAS 14 Tổng giá trị các lợi ích kinh tế… Góp phần làm tăng VCSH- Từ HðSXKD thông thường,… Ngoài các hoạt ñộng tạo ra Làm tăng vốn CSH doanh thu Doanh Thu Thu Nhập Khác Bán Cung cấp Tài chính Thanh Phạt, bồi Thuế hàng Dịch vụ lý, thường, ñược SPSX, Thực hiện Tiền lãi Cổ tức nhbán Nợ ñã xoá, giảm, Hhoá công việc ñã Tiền bản và lợi TSCð nợ không ai hoàn lại, mua thoả thuận quyền nhuận thu Khác… vào theo hợp ñược ñồng chia … www.ptit.edu.vn
 6. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Phương thức giao hàng và thanh toán BÁN BUÔN BÁN LẺ Bán hàng Giao hàng Bán hàng thu B/hàng không qua kho v/chuyển thẳng tiền tập trung thu tiền t/trung Giao hàng Chuyển tại kho hàng www.ptit.edu.vn
 7. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Keỏ toaựn haứng hoaự Hàng hoá Hàng hóa là sản phẩm lao động, được DN mua về với mục đích để bán (bán buôn và bán lẻ). Hàng hóa có thể tồn tại dưới các dạng là hàng hoá tồn kho, hàng hóa đã mua đang đi đường, hàng hóa đã gửi đi bán, hàng hóa gởi đi gia công chế biến.Đây là tài sản HTK chủ yêú của các Cty thương mại. www.ptit.edu.vn
 8. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 PP theo dõi và p/a KÊ KHAI thường xuyên, liên tục THƯỜNG nhập, xuất, tồn HTK XUYÊN trên sổ KT PP kiểm kê thực tế => KIỂM giá trị tồn cuối kỳ (sổ KÊ ĐỊNH KT tổng hợp) => tính giá KỲ trị HTK xuất www.ptit.edu.vn
 9. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 TK sử dụng: (KKTX) Tk sử dụng phản ánh đối tượng hàng hóa Trong DN Ngoài doanh nghiệp Tại kho, cửa Đang sơ Đang trên đường Thuê ngoài hàng, quầy chế, chọn Khâu mua Khâu bán gia công hàng lọc,… TK 156 TK 154 TK 151 TK 157 TK 154 www.ptit.edu.vn
 10. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Tk 1561- Tk 1562- CP Giá mua HH thu mua HH SDĐK SDĐK Phân bổ CPTM cho hàng bán SDCK SDCK ra TK 156-Hàng hoá theo KKTX CPTM còn lại chưa phân bổ cuối kỳ www.ptit.edu.vn
 11. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CP mua CP mua hàng hàng còn lại chưa ph sinh trg Trị giá Phân bổ ph/bổ đầu kỳ CP mua kỳ (mua / hàng cho bán) hàng bán Trị giá (mua / Trị giá (mua / hàng bán ra trong bán) hàng bán bán) hàng tồn ra kỳ ra trg kỳ cuối kỳ trg kỳ www.ptit.edu.vn
 12. KT mua và TOÁN TÀI CHÍNH 2 hoá KẾ nhập hàng Trường hợp nhập hàng hoá có Hóa đơn kèm theo 111,112,141,331,… 1561 Giá mua (chưa VAT) (PNK) (133) VAT đầu vào 1562 CP TM hàng hoá www.ptit.edu.vn
 13. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Ghi chú: T/hợp DN được hưởng chiết khấu thanh toán khâu mua => DT hđộng tài chính 111,112 331 Thực trả Giảm nợ 515 CKTT www.ptit.edu.vn
 14. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 111,112 331 Thực trả Giảm nợ 1561 CKTM, GG 133 T/hợp DN được hưởng chiết khấu TM or giảm giá khi mua => ghi giảm giá gốc của hàng ``` VAT www.ptit.edu.vn
 15. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Hàng mua trả lại 111,112 331 Thực trả Giảm nợ 1561 Giá gốc 133 VAT www.ptit.edu.vn
 16.  Trhợp nhập TOÁN TÀI CHÍNH 2 KẾ hàng sai quy cách, kém, mất phẩm/thiếu so với HĐ phương thức nhận hàng trực tiếp (tại bên bán) 112,141,331,… 1561 Giá mua (PNK) 111,334 1388 Đã thu Biết nguyên nhân 1388,334,… 1381 ,632,(811 Chờ xử lý QĐ xử lý VAT (133) www.ptit.edu.vn
 17. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Kế toán tổng hợp theo KKĐK Ckỳ kch gtrị HH tồn cky ø(5) 151,156,157 6112 ẹkyứ keỏt chuyeồn 632 (1) Tổng gtrị HH 112,141,331,.. xuất bán trong Mua hàng (2) kỳ(6) CKTM,GGHM HMBTL(3) www.ptit.edu.vn Trị giá HBBTL n/kho(4)`
 18. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Thành phẩm là nhưng san phẩm đã kết thúc giai đoạn cuối cùng của quy trinh công nghệ san xuất ra san phẩm đó, đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. - Hàng hoá: đối tượng xác định được mục tiêu Các phương pháp đánh giá thành phẩm -Đối với thành phẩm nhập kho: +Zttế nhập kho do sx=Zttế do bộ phận tính Z tính trong kỳ +Zttế tp đã bán bị tra lại nhập =Zttế của TP đó khi xuất kho +Zttế TP thuê ngoài chế biến hoàn thành= Zttế xuất kho thuê chế biến+chi phí chế biến+chi phí vận chuyển bốc dỡ (nếu hợp đồng quy định bên thuê phai chịu) www.ptit.edu.vn
 19. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Tương tự như phương pháp tính giá thực tế vật liệu, ccdc -Đối với thành phẩm xuất kho: xuất kho 1) Phương pháp tính theo giá đích danh 2) Phương pháp binh quân giá quyền 3) Phương pháp nhập trước, xuất trước 4) Phương pháp nhập sau, xuất trước www.ptit.edu.vn
 20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 KẾ TOÁN DOANH THU Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán. Ghi nhận DT phải tuân thủ các nguyên tắc KT cơ bản là: •Cơ sở dồn tích •Phù hợp •Thận trọng www.ptit.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2