Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí; trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chương 7<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và<br /> xác định kết quả kinh doanh<br /> 1<br /> <br /> Mục đích<br />  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:<br />  Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí<br /> và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và<br /> trình bày trên báo cáo tài chính.<br />  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc<br /> xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định<br /> kết quả kinh doanh.<br />  Ý nghĩa của thông tin qua các tỷ số tài chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Nội dung<br />  Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí<br />  Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch<br /> liên quan đến doanh thu và chi phí<br />  Trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC<br />  Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung 1<br /> Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Phân loại<br /> DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC<br /> <br /> DOANH THU<br /> <br /> DOANH THU<br /> BÁN HÀNG<br /> <br /> THU NHẬP KHÁC<br /> <br /> DOANH THU<br /> CC DỊCH VỤ<br /> <br /> LÃI, TiỀN BẢN QUYỀN, CỔ<br /> TỨC, LN ĐƯỢC CHIA<br /> <br /> Lưu ý: Doanh thu được định nghĩa và xem xét riêng biệt với chi phí<br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Doanh thu<br />  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp<br /> thu được trong kỳ kế toán:<br />  Phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> thông thường và các hoạt động khác của doanh<br /> nghiệp<br />  Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không bao<br /> gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc của chủ<br /> sở hữu.<br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Xác định doanh thu<br /> Thực chất là xác định số tiền ghi nhận DT<br /> Theo VAS 14, “DT được được xác định theo giá<br /> trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu<br /> được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh<br /> thu”.<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7<br /> <br /> Giá trị hợp lý<br />  Là giá thoả thuận giữa hai bên mua bán – không bao gồm<br /> các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (kể cả<br /> trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp),<br /> thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường.<br />  Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà không<br /> tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh giao dịch, có<br /> thể ghi nhận doanh thu bao gồm cả số thuế gián thu<br /> nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế<br /> gián thu phải nộp.<br /> 8<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Bài tập thực hành<br />  DN mua và bán ngay 200 đv hàng hoá, giá bán chưa thuế<br /> GTGT là 43trđ/đv; giá mua chưa thuế GTGT là 41 trđ/đv.<br /> Lô hàng trên chịu thuế GTGT 10%. Thu chi bằng tiền mặt.<br />  DN xuất bán một lô hàng A chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Lô<br /> hàng A có giá bán chưa thuế GTGT (đã bao gồm thuế<br /> TTĐB) là 70 triệu đồng, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.<br /> Cho biết, thuế TTĐB của lô hàng trên là 20 triệu đồng.<br />  Yêu cầu: Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu thuần.<br /> <br /> 9<br /> <br /> 9<br /> <br /> Bán hàng trả chậm<br />  Doanh thu bán hàng là giá bán trả ngay, không bao gồm<br /> lãi trả chậm. Nợ phải thu bao gồm cả lãi trả chậm.<br />  Thuế GTGT tính trên giá bán trả ngay, không tính trên<br /> lãi trả chậm<br />  Nợ phải thu bao gồm cả lãi trả chậm.<br />  Lãi trả chậm sẽ ghi nhận như 1 khoản doanh thu nhận<br /> trước, sau đó phân bổ vào DT hoạt động tài chính trong<br /> suốt thời gian trả chậm.<br /> 10<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản