intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
14
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 3: Kế toán thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh trình bày nội dung về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

  1. KTDNNC – Chương 3 N i dung Nh ng v n chung CHƯƠNG 3 K toán chi phí thu TNDN hi n hành K toán chi phí thu TNDN hoãn l i K toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh K TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH 2 Quan i m ngày xưa Nh ng v n chung - Quan i m xưa và nay Trư c ây BÁO CÁO K T QU - Các phương pháp tính thu hi n nay - Khác bi t gi a s li u k toán và s li u tính thu H KD là m t t t y u G n như: => K toán xa d n v i thu - Ghi nh n và n p thu thu nh p doanh nghi p Thu nh p ch u thu LN trư c thu LN trư c thu x Thu su t Thu TNDN LN sau thu 3 4 Ngày nay … Các phương pháp tính thu TNDN T 2004 n nay PP thu TNDN ph i n p: PP nh hư ng c a thu : (Tax - payable method) (Tax - effect method) - Thu TNDN là công c - Thu TNDN là chi phí. T KHAI QUY T BÁO CÁO K T QU phân ph i thu nh p. - Báo cáo KQKD trình bày chi H KD phí thu TNDN. TOÁN THU TNDN - Thu TNDN ph i n p ư c trình bày trên KQKD. - LN sau thu = LN k toán – LN k toán CP thu TNDN LN trư c thu - LN sau thu = LN k toán – Chênh l ch ⇒Phù h p hơn: CP Thu TNDN thu TNDN ph i n p Thu nh p ch u thu Ph n ánh nh hư ng c a LN sau thu => H n ch thu trong hi n t i và Thu TNDN tương lai. 5 6 Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. KTDNNC – Chương 3 Khác bi t gi a thu và k toán Chênh l ch k toán - thu Khác bi t gi a l i nhu n k toán và thu Doanh thu Doanh thu nh p ch u thu : Thu nhaäp Thu nhaäp theo keá toaùn theo luaät thueá Dư i góc Báo cáo KQH KD Khác bi t v doanh thu Chi phí Chi phí Khác bi t v chi phí theo keá toaùn hôïp lyù Dư i góc B ng cân i k toán Tài s n N ph i tr LN keá toaùn Thu nhaäp chòu thueá 7 8 Ghi nh n và n p thu TNDN Ghi nh n và n p thu TNDN (1) Hàng quý xác nh thu TNDN t m ph i n p (TK 3334) (4) Trư ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u tính vào chi phí thu TNDN hi n hành (TK 8211) c a quý ó. c a các năm trư c liên quan n kho n thu thu (2) Cu i năm tài chính xác nh s thu TNDN th c t ph i nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm trư c, n p (TK 3334) trong năm ư c ghi nh n là chi phí thu doanh nghi p ư c h ch toán tăng (ho c gi m) TNDN hi n hành trong Báo cáo KQH KD c a năm ó. s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm trư c vào chi phí thu thu nh p hi n hành (3) N u s t m ph i n p > S thu th c t ph i n p c a năm phát hi n sai sót. => Chênh l ch ghi gi m chi phí thu TNDN hi n hành và ghi gi m s thu TNDN ph i n p. N u s t m ph i n p < S thu th c t ph i n p => Chênh l ch ghi tăng chi phí thu TNDN hi n hành và ghi tăng s thu TNDN ph i n p. 9 10 K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN H N HÀNH Ch ng t k toán Khái ni m và cách tính T khai t m n p thu TNDN quý (M u 01A/TNDN) Thu TNDN hi n hành là s thu thu nh p doanh Gi y n p ti n vào ngân sách b ng ti n m t (ho c nghi p ph i n p (ho c thu h i ư c) tính trên thu chuy n kho n) nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh T khai t quy t toán thu TNDN (M u 03/TNDN) nghi p c a năm hi n hành. Thu TNDN Thu nh p Thu su t = x hi n hành ch u thu thu TNDN 11 12 Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. KTDNNC – Chương 3 Sơ k toán chi phí thu TNDN hi n hành Ví d : TK 3334 TK 8211 Năm 200X, công ty có l i nhu n k toán là 100 T m tính tri u. Bi t trong năm 200X, công ty có trích trư c i u ch nh gi m s a ch a l n TSC là 10 tri u, chi phí qu ng cáo B sung vư t m c cho phép: 10 tri u. Thu su t thu TNDN 25%. ⇒ Thu nh p ch u thu = TK 911 K t chuy n ⇒ Chi phí thu TNDN hi n hành = K t chuy n 13 14 K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN HOÃN L I M TS KHÁI NI M Thu TNDN hoãn l i: Là s thu TNDN ph i n p ho c đư c kh u tr trong tương lai tính trên M t s khái ni m các kho n chênh l ch t m th i. K toán tài s n thu thu nh p L i nhu n k toán: Là l i nhu n xác đ nh theo hoãn l i các chu n m c k toán, ch đ k toán nh m đ m b o tính trung th c h p lý v tình hình tài K toán thu thu nh p doanh chính và kinh doanh c a doanh nghi p. nghi p hoãn l i ph i tr Thu nh p ch u thu : Là cơ s đ xác đ nh thu K toán chi phí thu thu nh p thu nh p doanh nghi p ph i n p ch u s chi ph i doanh nghi p hoãn l i c a các quy đ nh c a lu t thu và các văn b n hư ng d n. L i nhu n k toán = DT k toán - CP k toán 15 Thu nh p ch u thu = DT theo thu - CP h p lý16 M TS KHÁI NI M M TS KHÁI NI M CL vĩnh vi n: Là chênh l ch gi a LN k toán và TN ch u thu phát sinh t các kho n DT, TN khác, CP đư c ghi nh n vào LN k toán nhưng l i không đư c tính vào TN, CP khi Cơ s tính thu c a TS và NPT xác đ nh TN ch u thu . CL vĩnh vi n không t o ra kho n có th b đánh thu Là giá tr tính cho tài s n ho c n ph i tr ho c kho n đư c kh u tr thu trong tương lai, phát sinh cho m c ích xác nh thu thu nh p năm nào s đư c đi u ch nh đ tính thu nh p ch u thu cho doanh nghi p. năm đó (không ghi nh n và theo dõi riêng như CL t m th i). CL t m th i: Là chênh l ch phát sinh do s khác bi t v th i đi m doanh nghi p ghi nh n TN ho c CP, và th i đi m pháp lu t v thu quy đ nh tính TN ch u thu ho c CP đư c kh u tr kh i TN ch u thu . 17 18 Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. KTDNNC – Chương 3 Cơ s tính thu c a tài s n Cơ s tính thu c a TS (1) M t TSC có nguyên giá là 100: ã kh u hao Là giá tr s ư c kh u tr cho m c ích thu lu k là 30, tr giá còn l i c a nó s ư c kh u thu nh p, ư c tr kh i các l i ích kinh t mà tr trong tương lai dư i hình th c kh u hao ho c doanh nghi p s nh n ư c và ph i ch u thu gi m tr khi thanh lý. Doanh thu có ư c t vi c thu nh p khi giá tr ghi s c a tài s n ó s d ng TSC ph i ch u thu thu nh p và lãi thu ư c thu h i. N u nh ng l i ích kinh t này t thanh lý TSC cũng ph i ch u thu thu nh p, khi nh n ư c mà không ph i ch u thu thu l do thanh lý TSC s ư c gi m tr cho m c nh p thì cơ s tính thu thu nh p c a tài s n ích thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p ó b ng giá tr ghi s c a nó. c a TSC này là 70. 19 20 Cơ s tính thu c a TS Cơ s tính thu c a TS (2) Kho n ph i thu khách hàng có giá tr ghi s là (3) M t kho n cho vay ph i thu có giá tr ghi s là 100. Doanh thu tương ng c a kho n ph i thu 100. Vi c thu h i kho n vay này không có nh khách hàng ã ư c tính vào l i nhu n tính thu hư ng n thu thu nh p. Cơ s tính thu thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n nh p c a kho n cho vay ph i thu này là 100. ph i thu thương m i này là 100. 21 22 Cơ s tính thu c a n ph i tr Cơ s tính thu c a NPT Là giá tr ghi s c a nó tr i (-) giá tr s ư c (1) N ph i tr ng n h n có kho n m c “chi phí kh u tr cho m c ích thu thu nh p c a ph i tr ” v chi phí trích trư c lương ngh kho n n ph i tr ó trong các kỳ tương lai. phép v i giá tr ghi s là 100. Chi phí ph i tr Trư ng h p doanh thu nh n trư c, cơ s tính tương ng ư c kh u tr cho m c ích tính thu c a kho n n ph i tr phát sinh là giá tr thu thu nh p trên cơ s th c chi. Cơ s tính ghi s c a nó, tr i ph n giá tr c a doanh thu thu thu nh p c a kho n m c n ph i tr ó ó s ư c ghi nh n nhưng không ph i ch u là không (0). thu thu nh p trong tương lai. 23 24 Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. KTDNNC – Chương 3 Cơ s tính thu c a NPT Cơ s tính thu c a NPT (2) N ph i tr ng n h n có kho n “ti n lãi (3) N ph i tr ng n h n có kho n chi phí v nh n trư c” v i giá tr ghi s là 100. Doanh ti n i n, nư c, i n tho i có giá tr ghi s là thu ti n lãi tương ng ph i ch u thu thu nh p 100. Chi phí ph i tr này ã ư c kh u tr trên cơ s phân b phù h p v i kỳ tính lãi. Cơ cho m c ích tính thu thu nh p t i năm hi n s tính thu thu nh p c a kho n lãi nh n hành. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n n trư c này là không (0). ph i tr này là 100. 25 26 Cơ s tính thu c a NPT Cơ s tính thu c a NPT (4) N ph i tr ng n h n có kho n “Ti n ph t (5) M t kho n i vay ph i tr có giá tr ghi s là ph i tr ” v i giá tr ghi s là 100. Ti n ph t 100. Vi c thanh toán kho n vay này không có không ư c kh u tr cho m c ích tính thu nh hư ng n thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n thu nh p c a kho n i vay này là 100. ti n ph t ph i tr này là 100. 27 28 K TOÁN TÀI S N THU TNDN HOÃN L I Phương pháp tính Khái ni m Tài s n thu TNDN là thu thu nh p doanh Giá tr đư c KT Thuế Tài s n Chênh nghi p s ư c hoàn l i trong tương lai tính chuy n sang các su t thuế l ch t m trên các kho n: năm sau c a các thuế TNDN = th i + x Chênh l ch t m th i ư c kh u tr ; kho n l tính thu TNDN hoãn đư c Giá tr ư c kh u tr chuy n sang các năm và ưu đãi thu hi n l i kh u tr sau c a các kho n l tính thu chưa s chưa s d ng hành d ng. Giá tr ư c kh u tr chuy n sang các năm sau c a các kho n ưu ãi thu chưa s d ng. 29 30 Th.S C Th Thanh Hương 5
  6. KTDNNC – Chương 3 Chênh l ch t m th i Chênh l ch t m th i ư c kh u tr Chênh l ch t m th i là chênh l ch gi a giá tr ghi s Chênh l ch t m th i ư c kh u tr là kho n c a các kho n m c tài s n hay n ph i tr trên chênh l ch t m th i làm phát sinh các kho n ư c BC KT v i cơ s tính thu thu nh p c a các kho n kh u tr khi xác nh thu nh p ch u thu trong m c này. tương lai khi mà giá tr ghi s c a các kho n m c Chênh l ch t m th i bao g m: tài s n ho c n ph i tr liên quan ư c thu h i hay Chênh l ch t m th i ư c kh u tr thanh toán. Chênh l ch t m th i ch u thu • Chênh l ch t m th i ư c kh u tr phát sinh khi: + Giá tr ghi s c a Tài s n < Cơ s tính thu + Giá tr ghi s c a N ph i tr > Cơ s tính thu 31 32 Chênh l ch t m th i ư c kh u tr Ví d 1: Năm N công ty A ã trích trư c chi phí b o hành Chênh l ch t m th i ư c kh u tr thư ng phát s n ph m 10.000.000 nhưng chưa phát sinh. sinh t các kho n: Thu su t thu TNDN 25%. (1) Chi phí trích trư c: ⇒ Chênh l ch t m th i ư c kh u tr gi a giá tr - Trích trư c chi phí s a ch a l n TSC ; ghi s và cơ s tính thu : - Trích trư c chi phí lãi vay tr sau - dài h n (g m c lãi trái phi u tr ). => Tài s n thu TNDN hoãn l i: (2) Chi phí kh u hao TSC theo k toán l n hơn theo thu : (3) Các kho n d phòng ph i tr : Sang năm N+1, khi phát sinh th c t chi phí b o - B o hành s n ph m; hành 10.000.000, doanh nghi p s ư c gi m l i nhu n tính thu … và thu TNDN gi m … - Tái cơ c u doanh nghi p; - Các h p ng có r i ro l n; - Khác. 33 34 Ví d 3: Ví d 4: Xác nh tài s n thu TNDN hoãn l i (Thu su t DN X năm N có thu nh p 100 tri u, bi t theo Lu t thu TNDN 25%) bi t DN X có k ho ch chuy n l thu TNDN hi n hành, DN này ang ho t ng như sau: trong ngành ư c gi m 50% thu TNDN, nhưng DN v n n p 100% thu . Xác nh tài s n thu S l S l S l S l S l Năm phát chuy n chuy n chuy n chuy n TNDN hoãn l i. sinh sang N+1 sang N+2 sang N+3 sang N+4 N 40 10 10 10 10 C ng 40 10 10 10 10 35 36 Th.S C Th Thanh Hương 6
  7. KTDNNC – Chương 3 Tài kho n s d ng Phương pháp h ch toán TK 243 Tài kho n 243 - Tài s n thu TNDN hoãn l i Tài kho n 8212 - Chi phí thu thu nh p doanh TK 8212 TK 243 nghi p hoãn l i Chênh l ch TS thu TNHL PS > S đư c hoàn nh p Chênh l ch TS thu TNHL PS < S đư c hoàn nh p 37 38 Chú ý: K toán thu TNDN hoãn l i ph i tr Khái ni m: Trư ng h p TS thu TNDN hoãn l i phát sinh t vi c áp Thu thu nh p hoãn l i ph i tr là thu thu nh p d ng h i t thay i chính sách k toán ho c i u ch nh doanh nghi p s ph i n p trong tương lai tính trên các h i t các sai sót tr ng y u c a các năm trư c: kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu thu nh p N u i u ch nh tăng TS thu TNDN hoãn l i, ghi: doanh nghi p trong năm hi n hành. -Tăng s dư N u năm TK 243 Phương pháp tính: -Tăng/Gi m s dư Có u năm TK 4211 N u i u ch nh gi m TS thu TNDN hoãn l i, ghi: Toång cheânh leäch Thueá TNDN hoaõn taïm thôøi chòu thueá Thueá suaát thueá = x -Tăng/Gi m s dư N u năm TK 4211 laïi phaûi traû phaùt sinh trong TNDN hieän haønh naêm -Gi m s dư N u năm TK 243 39 40 Chênh l ch t m th i ch u thu Các TH phát sinh chênh l ch t m th i ch u thu Chênh l ch t m th i ch u thu phát sinh t Chênh l ch t m th i ch u thu phát sinh khi: vi c m t kho n chi phí ch ư c ghi nh n Giá tr ghi s c a tài s n > cơ s tính thu trong các năm sau nhưng ã ư c kh u tr Giá tr ghi s c a n ph i < cơ s tính thu vào thu nh p ch u thu trong năm hi n t i. Ví d : Th i gian s d ng h u ích c a TSC theo k toán dài hơn th i gian s d ng h u ích do cơ quan thu xác nh d n n chi phí kh u hao TSC theo k toán trong nh ng năm u nh hơn chi phí kh u hao ư c kh u tr vào thu nh p ch u thu do cơ quan thu xác nh.. 41 42 Th.S C Th Thanh Hương 7
  8. KTDNNC – Chương 3 Sơ k toán thu TNDN hoãn l i ph i tr Tài kho n s d ng Tài kho n 347 - Thu TNDN hoãn l i ph i tr TK 347 TK 8212 Tài kho n 8212 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i Chênh l ch Thu TNDN HLPT phát sinh > S đư c hoàn nh p Chênh l ch Thu TNDN HLPT phát sinh < S đư c hoàn nh p 43 44 Ví d 1: Ví d 2: Xác nh và ghi nh n thu thu nh p hoãn l i ph i DN có ký h p ng xây d ng thanh toán theo tr bi t năm N, công ty X mua 2 TSC : ti n k ho ch. Cu i năm N, t ng s ti n DN - TSC A có nguyên giá là 20.000.000 , th i gian xây d ng nh n ư c là 550 tr , trong ó có thu s d ng h u ích theo k toán là 4 năm, theo thu GTGT 10% (hoàn thành 50% giá tr công trình), là 2 năm. giá v n tương ng là 360 tr . Th c t cu i năm - TSC B có nguyên giá là 12.000.000 , th i gian N, công ty ã hoàn thành n 60% công trình. s d ng h u ích theo k toán là 3 năm, theo thu DN ghi nh n doanh thu th c s là 600 tr , chi là 2 năm. phí giá v n hàng bán tương ng là 400 tr . Ph n Thu su t thu TNDN 25%. Gi s công ty ch có còn l i s hoàn thành vào năm N+1. thu thu nh p hoãn l i ph i tr liên quan n TSC A và B. Vì DN ch xu t hóa ơn theo s ti n nh n ư c nên thu căn c vào hoá ơn tính thu nh p ch u thu . Hãy xác nh thu TNDN hoãn l i? 45 46 Sơ k toán chi phí thu TNDN hoãn l i K toán xác nh k t qu kinh doanh Taêng CP thueá thu nhaäp hoaõn laïi (TNHL)do TK 911 TK 632 TK 511,512 TS theáu TNHLPsinh< TS thueá TNHLH.nhaäp K/c GVHB K/c DTT 347 8212 243 TK 635 TK 515 Giaûm CP thueá K/c CPTC K/c DTH TC TNHL do TSPsinh>TSH.nhaäp TK 641, 642 TK 711 Taêng CP thueá K/c CPQLKD TNHL do K/c TN khác PTPsinh>PTH.nhaäp TK 811 K/c CP khác TK 8212 911 Giaûm CP thueá thu nhaäp hoaõn laïi (TNHL)do K/c CP thu TK 8211, 8212 TNDN PTraû thueá TNHLPsinh< PTraûthueá TNHLH.nhaäp PSNôï 8212>PSCoù 8212 K/c CP thu TNDN TK 421 TK 421 K/c Lãi K/c L PSNôï 8212
  9. KTDNNC – Chương 3 Ví d : BÁO CÁO K T QU H KD Năm N, t ng l i nhu n k toán trư c thu TNDN Năm N c a công ty Y là 200 tr . Trong năm N, có thêm 1 s thông tin v doanh thu và chi phí như sau: Maõ Thuyeát Naêm Naêm CHÆ TIEÂU soá minh nay Tröôùc - Chi phí ti p khách không có hóa ơn: 20 tr 1 2 3 4 5 - Trích l p d phòng b o hành s n ph m: 30 tr ....... - C t c ư c chia t công ty liên k t: 10 tr 14. Toång lôïi nhuaän KT tröôùc thueá 50 - Chi phí kh u hao theo thu : 30 tr , theo k toán: 10 tr . 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 Năm N-1 không phát sinh chi phí thu TNDN hoãn l i. Thu su t thu TNDN 25%. 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 Hãy xác nh chi phí thu TNDN hi n hành và chi phí thu TNDN hoãn l i năm N, nh kho n các bút 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh 60 toán liên quan và ph n ánh lên BCKQH KD. nghieäp (60 = 50 - 51 - 52) 49 50 Th.S C Th Thanh Hương 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2