Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề tấn công lớp mạng của mạng tùy biến không dây

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
41
lượt xem
8
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề tấn công lớp mạng của mạng tùy biến không dây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề "Nghiên cứu một số vấn đề tấn công lớp mạng của mạng tùy biến không dây" giới thiệu tổng quan mạng MANET, các kỹ thuật tấn công và các biện pháp ngăn ngừa trong mạng MANET. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề tấn công lớp mạng của mạng tùy biến không dây

r.<br /> BO MAO DVC VA DAO T40<br /> TRUtING Dig HQC MANG LONG<br /> —o0o--<br /> <br /> CHUYEN DE TOT NGHIEP<br /> De thi:<br /> <br /> Nghien Cot MOt SO Vin De Tin Cong<br /> Lop Mpg Cim Mang Tay Bien Khong Day<br /> <br /> Ciao viers hirerng dan<br /> Sinh vien<br /> Ma sinh vien<br /> Chuyen nginh<br /> <br /> : Th.S Holing Trung Minh<br /> : Phan Trung Nghia<br /> : A08348<br /> : TC - Mang vien thong<br /> <br /> DINO - 2013<br /> •<br /> <br /> Phan Trung Nghia<br /> A08348<br /> <br /> MU C L U C<br /> <br /> MUC LUC<br /> THUAT NG°. VIET TAT<br /> DANH MIX HINH ANH<br /> LOI MO DAU<br /> LOI CAM ON<br /> CHUONG I. TONG QUAN VE MANG MANET<br /> 1.1. Gild thieu<br /> 1.2. Lich sir<br /> 1.3. tog dung<br /> 1.4. Cic dAc diim cha luting MANET<br /> 1.5. Kieu kit nai vi chi di kW ding<br /> 1.5.1. Clic Idiu kit [Jai topo mpg<br /> 1.5.2. Chi di) hogt ding<br /> 1.6. Phfin lohi MANET<br /> 1.6.1. Theo giao thin<br /> 1.6.2. Theo chirc nAng<br /> 1.7. Kit Ian<br /> CHUONG II. DINH TUYEN VA CAC DE DQA BAO MAT TRONG MANET<br /> 2.1. Vain di djnh tuyin trong myng MANET<br /> 2.1.1. Clic that Win djnh tuyin truyin thing<br /> 2.1.2. Cu yeti au chinh Ai vii viec dish tuyin trong ingng MANET<br /> 2.1.3. Phan loqi cic k9 that djnh tuyin<br /> 2.2. Cie giao they djnh tuyin chlnh trong ming MANET<br /> 2.2.1. Giao thirc djnh tuyin DSDV<br /> 2.2.2. Giao thic djnh tuyin OLSR<br /> 2.2.3. Giao thirc djnh tuyEn AODV<br /> 2.2.4. Giao thirc djnh tuyin DSR<br /> 2.2.5. Giao they djnh tuyin TORA<br /> 2.3. Cie mai de don Igo mfit trong mpg MANET<br /> 23.1. Ting ctuan<br /> 23.2. Clic diem yin cis mimg MANET<br /> 2.3.3. Clic cuQc tan ding vio MANET<br /> 2.3.4. CAc bin phi!) dii phi<br /> 2.4. Hiring nghien cfru trong twang lai<br /> 2.5. KM lufin<br /> CHIJONG III. TAN CONG LOP MANG VA LOP TRUYEN TAI TRONG MANG<br /> MANET<br /> 3.1. Gild thieu<br /> 3.2. Cu colic tin ding lop infog ching Ihi MANET<br /> 3.2.1. Tin cong Wormhole<br /> 3.2.2. Tin cfing hi den (Blackhole)<br /> 1<br /> <br /> I<br /> 3<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 8<br /> 9<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 13<br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 17<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 22<br /> 22<br /> 24<br /> 25<br /> 28<br /> 29<br /> 31<br /> 31<br /> 32<br /> 34<br /> 41<br /> 48<br /> 49<br /> 50<br /> 50<br /> 51<br /> 54<br /> 56<br /> <br /> Phan Trung Nghia<br /> A08348<br /> 3.2.3. Tan cling pink typ (Byzantine)<br /> 3.2.4. Tan cong clan dap (Rushing)<br /> 3.2.5. Tan cong tieu hao di nguyen<br /> 3.2.6. Cie tan thong chitin gilt lien kit vi Wm gii lien kit<br /> 3.2.7. Tan cong phAn hid<br /> 3.3. Cie cuac tan cong 616.p giao van chang lyi MANET<br /> 3.3.1. Tan cong trin ng$p gni SYN<br /> 3.3.2. Tan cong chitin dot phien<br /> 3.4. Throng nghien niu trong tuong lai<br /> 3.4.1. Nein ngfra vi phlt hifn :em nhap<br /> 3.4.2. CIc ky that ma h6a<br /> 3.43. Khi Ming phyc 116i<br /> 3.5. Kit lu$n<br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> <br /> 2<br /> <br /> 59<br /> 59<br /> 60<br /> 61<br /> 62<br /> 63<br /> 63<br /> 64<br /> 65<br /> 66<br /> 66<br /> 67<br /> 67<br /> 68<br /> <br /> Phan Trung Nghla<br /> A08348<br /> <br /> THU T NGU VIET TAT<br /> Tir viet<br /> <br /> tit<br /> <br /> ACK<br /> AODV<br /> AP<br /> CA<br /> CREP<br /> CREQ<br /> DARPA<br /> DEMEM<br /> DoS<br /> DSDV<br /> DSR<br /> EKE<br /> FSM<br /> GPS<br /> IDS<br /> IEEE<br /> IGRP<br /> IS-IS<br /> KS<br /> LMR<br /> MAC<br /> MANET<br /> MPR<br /> OLSR<br /> <br /> Nghla fling &nil<br /> <br /> Nghla hang vie<br /> <br /> ViC nhon<br /> Acknowledgement<br /> Adhoc On-demand Distance Giao thirc djnh tuyen vecto<br /> khofing each theo yeu cau<br /> Vector<br /> Diem truy nhp<br /> Access Point<br /> Ca quan chirng nh$n<br /> Certification Authority<br /> Phim hei xic talon tuyen<br /> Route confirmation<br /> response<br /> Route confirmation request Yeu au xac nh?n tuyen<br /> Cuc nghien mitt cfic dv an<br /> Defense Advanced<br /> phi:mg thit cai tien<br /> Research Projects Agency<br /> Trao deli tin th6c dly bed<br /> Distributed Evidence<br /> chimg cu phan tan<br /> Driven Message Exchange<br /> Tir chi Bich vy<br /> Denial of Service<br /> Giao thfrc djnh tuyen vecto<br /> Destination-Sequenced<br /> Ichoing each tan ty dich<br /> Distance-Vector<br /> Giao thfrc djnh tuyen nguem<br /> Dynamic Source Routing<br /> deng<br /> Trao del kh6a ma hem<br /> Encrypted Key Exchange<br /> May tinh tong hp the<br /> Finite State Machine<br /> He thOng dinh vi tom cau<br /> Global Positioning System<br /> Intrusion Detection System He thong phat hie'n xam<br /> nh3p<br /> VIP Id nghe dien vi dien tir<br /> Institue of Electrical and<br /> Electronics Engineers<br /> Giao thfrc djnh tuyen thing<br /> Interior Gateway Routing<br /> vio ra nei<br /> Protocol<br /> Giao thirc djnh tuyen he<br /> Intermediate system-tothong trtmg gian<br /> Intermediate system<br /> May chithquan Mpg<br /> Key Server<br /> Dinh tuyen di Ong trvng so<br /> Light-Weight Mobile<br /> thep<br /> Routing<br /> Ma )(tic thvc tin<br /> Message Authentication<br /> Code<br /> Mang tigh biett di dOng<br /> Mobile Adhoc Network<br /> Kip chuyen tiep da diem<br /> Multi-Point Relays<br /> Giao thirc djnh tuyen Van<br /> Optimized link state<br /> thai lien ket tth uu<br /> Routing<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phan Trung Nghia<br /> A08348<br /> OSPF<br /> <br /> Open Shortest Path First<br /> <br /> RDP<br /> CEP<br /> RIP<br /> <br /> Route Discovery Protocol<br /> Route Reply<br /> Routing Information<br /> Protocol<br /> Route Request<br /> Route Error<br /> Robust Source Routing<br /> <br /> RREQ<br /> RRER<br /> RSR<br /> SAODV<br /> SPF<br /> <br /> Sercure Adhoc On-demand<br /> Distance Vector<br /> Shortest path first<br /> <br /> SYN<br /> TC<br /> <br /> Statistically Unique and<br /> Cryptographically<br /> Verifiable<br /> Synchronize<br /> Topology Control<br /> <br /> TCP<br /> <br /> Transport Control Protocol<br /> <br /> UDP<br /> <br /> User Datagram Protocol<br /> <br /> VANET<br /> WSN<br /> <br /> Vehicular Adhoc Network<br /> Wireless Sensor Network<br /> <br /> SUCV<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giao thIrc djnh tuyen duo ng<br /> ngin nhat dim tien ma ,<br /> Giao they kham phi tuyen<br /> Tin phin he'i tuyen<br /> Giao thin thong tin djnh<br /> <br /> tuyen<br /> Tin yeu cau tuyen<br /> Tin for tuyen<br /> Giao thirc djnh tuyen nguon<br /> math me<br /> Giao thirc vector khoing<br /> cash theo yeu cau bio not<br /> Thuat than tim diking ngan<br /> nhat<br /> Kiem tra ma hes vi thOng<br /> ke duy nhat<br /> Deng be h6a<br /> Dieu khien de hinh<br /> Giao dare dieu khien giao<br /> van<br /> Giao thirc geli du lieu ngueri<br /> dung<br /> Mang xe ce tily bien<br /> Mang cam bien khong day<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản