intTypePromotion=1

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 10

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
92
lượt xem
17
download

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐIỀU CHỈNH MÁY TỰ ĐỘNG I. Nội dung công việc điều chỉnh: I. 1. Lập bản vẽ I. 2. Chuẩn bị máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá I. 3. Sơ đồ bố trí bàn dao I. 4. Lập sơ đồ gia công I. 5. Xác định chế độ cắt I. 6. Xác định các thông số công nghệ I. 7. Lập phiếu điều chỉnh I. 8. Lập chu trình làm việc I. 9. Thiết kế cam I. 1. Lập bản vẽ: - Thiết kế bản vẽ, đưa kích thước và yêu cầu kỹ thuật lên bản vẽ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 10

 1. ÑIEÀU CHÆNH MAÙY TIEÄN TÖÏ ÑOÄNG 238
 2. CHÖÔNG X ÑIEÀU CHÆNH MAÙY TÖÏ ÑOÄNG I. Noäi dung coâng vieäc ñieàu chænh: I. 1. Laäp baûn veõ I. 2. Chuaån bò maùy, duïng cuï caét, phoâi, ñoà gaù I. 3. Sô ñoà boá trí baøn dao I. 4. Laäp sô ñoà gia coâng I. 5. Xaùc ñònh cheá ñoä caét I. 6. Xaùc ñònh caùc thoâng soá coâng ngheä I. 7. Laäp phieáu ñieàu chænh I. 8. Laäp chu trình laøm vieäc I. 9. Thieát keá cam I. 1. Laäp baûn veõ: - Thieát keá baûn veõ, ñöa kích thöôùc vaø yeâu caàu kyõ thuaät leân baûn veõ. I. 2. Choïn maùy, dao, phoâi, ñoà gaù: + Ñaây laø coâng vieäc ñaàu tieân vaø raát quan troïng, noù quyeát ñònh ñeán tieán ñoä saûn xuaát, chaát löôïng chi tieát vaø giaù thaønh cuûa saûn phaåm. + Choïn maùy, duïng cuï caét phuø hôïp vôùi thieát bò taïi nhaø maùy coù saún + Choïn maùy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän naêng suaát Q vaø K + Choïn phoâi phuø hôïp vôùi yeâu caàu kyõ thuaät. + Ñoà gaù, duïng cuï keïp ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng vaø thaùo laép deå daøng. I. 3. Sô ñoà boá trí baøn dao: H. X.1. Sô ñoà boá trí dao vaø uï truïc phoâi I. 4. Laäp sô ñoà gia coâng: Sô ñoà gia coâng bao goàm caùc coâng vieäc: + Xaùc ñònh caùc thöù töï nguyeân coâng gia coâng, vaø vò trí caùc nguyeân coâng. + Caùc thoâng soá, n, v, st (soá voøng quay, vaän toác caét, vaø löôïng chaïy dao). 239
 3. + Caùc sô ñoà nguyeân coâng phaûi coù tæ leä nhaát ñònh vaø kích thöôùc ñaày ñuû. + Coù theå coù nhieàu sô ñoà gia coâng cho moät chi tieát, vì vaäy phaûi choïn phöông aùn toát nhaát, ñem laïi naêng suaát cao vaø giaù thaønh haï. Sô ñoà gia coâng: - Coù nhieàu phöông aùn gia coâng, phoâi thanh hay phoâi rôøi raïc ……, töø ñoù ta choïn phöông aùn toái öu nhaát. - Duøng phoâi thanh ñeå gia coâng chi tieát vaø gia coâng moät laàn (treân moät nguyeân coâng). Chuù yù: Coá gaéng cho truøng nhieàu nguyeân coâng giöõa caùc baøn dao vaø ñaàu reâvolve, giöõa caùc haønh trình chaïy khoâng vaø haønh trình laøm vieäc. Kích STT Böôùc coâng ngheä Hình veõ Duïng cuï caét thöôùc Vaït Þ6 Dao tieän maët 01 Vaït maët daàu phaúng ñaàu BK6 Tieän truï ngoaøi Bk6 tieän truï 02 Þ6 x15 Þ6 x 15 ngoaøi Caét ñöùt duøng P18 dao caét ñöùt 03 Þ6 x 10 chieàu daøi L Daøy 3 x 20 Nguyeân coâng thoâ gia coâng tröôùc, nguyeân coâng tinh gia coâng sau traùnh truøng nguyeân coâng ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng. Khi khoan loã coù ñöôøng kính beù hôn Þ10 mm, caàn ñònh taâm vôùi muõi khoan lôùn hôn. Nguyeân coâng ñònh taâm vaø vaït goùc tieán haønh cuøng moät luùc. Khi khoan loã coù nhieàu baäc; khoan loå coù ñöôøng kính lôùn tröôùc, sau ñoù khoan loã nhoû hôn. (phöông phaùp naøy söû duïng ñoái vôùi nhöõng chi tieát coù ñoä cöùng vaø ñoä deûo cao) - Muïc ñích laøm ngaén haønh trình vaø thôøi gian laøm vieäc. - Muõi khoan laøm vieäc eâm hôn vaø tuoåi thoï cao hôn - Coù theå gia coâng ñöôïc caùc vaät lieäu cöùng hôn Khi khoan loã saâu: - Laàn 1: L1 ≤ 3d, (d: ñöôøng kính muõi khoan) - Laàn 2: L2 ≤ 2d - Laàn 3: L3 ≤ d, - Muïc ñích: Traùnh cho muõi khoan khoâng bò keït cuøng vôùi chi tieát, daãn ñeán xoay muõi khoan hoaëc chi tieát. - Thoaùt phoi deã daøng 240
 4. Gia coâng vôùi dao ñònh hình: - Ta duøng hai dao: Moät dao thoâ vaø moät dao tinh, kích thöôùc dao ñuùng baèng kích thöôùc nguyeân coâng caàn gia coâng. - Cho truøng nguyeân coâng tieän ñònh hình vôùi nguyeân coâng khoan loã(nguyeân coâng gia coâng baèng dao tinh) Ñeå ñaûm baûo ñoä ñoàng taâm chi tieát: ñoä ñoàng taâm giöõa ñöôøng kính ngoaøi vaø ñöôøng kính trong chi tieát coù nhieàu baäc, caàn gia coâng cuøng moät vò trí. Caàn cho thôøi gian nghæ cuûa duïng cuï caét ôû cuoái haønh trình trong caùc nguyeân coâng, nhaèm laøm taêng ñoä boùng beà maët gia coâng. I. 5. Xaùc ñònh cheá ñoä caét: -Cheá ñoä caét goàm: - Löôïng chaïy dao S (mm/voøng) -Vaän toác caét V(m/phuùt) - Soá voøng quay truïc chính: n (voøng /phuùt) 1000.V 318,5.V • Töø coâng thöùc: n = (voøng /phuùt) = π .D D (D: ñöôøng kính chi tieát gia coâng) - Tuøy yeâu caàu veà ñöôøng kính, chieàu saâu vaø chieàu daøi, xaùc ñònh ñöôïc löôïng chaïy dao baèng caùch tra baûng. - Vôùi S ñöôïc xaùc ñònh, choïn vaän toác V töông öùng, tuøy thuoäc vaøo vaät lieäu vaø caùc thoâng soá gia coâng Bieát V: Xaùc ñònh n (soá voøng quay), choïn n gaàn vôùi soá voøng quay maø maùy coù cho böôùc nguyeân coâng, caàn gia coâng. Choïn cheá ñoä caét: + Löôïng dö caét: choïn löôïng dö caét laø beù nhaát, ñeå giaûm chi phí saûn xuaát. Toác ñoä caét: aùp duïng phöông phaùp caét toác ñoä cao, duïng cuï caét laø hôïp kim cöùng. + Khi tieän theùp C45 coù theå choïn: v = 400 ÷ 450 (m/f), theùp cöùng: v = 200÷ 250 (m/ f) + Khi gia coâng nhieàu duïng cuï neân choïn cheá ñoä caét thaáp hôn. * Ñeå gia coâng coù hieäu quaû caàn: - Choïn ñuùng kim loaïi laøm duïng cuï - Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa duïng cuï - Maøi saét duïng cuï ñeå taêng tuoåi thoï - Duïng cuï caét cöùng vöõng - Ñoà gaù söû duïng phaûi linh hoaït - Laøm nguoäi toát • Löôïng chaïy dao: L - Ñieàu chænh theo coâng thöùc: S = S o . Lo S,l: löôïng chaïy dao vaø chieàu daøi gia coâng cho nguyeân coâng caàn tính - So, lo: löôïng chaïy dao vaø chieàu daøi gia coâng cho nguyeân coâng giôùi haïn. - Neáu s giaûm thì tuoåi thoï taêng (s caét ñöùt ≥ 0.02 mm/voøng) - 241
 5. • Tuoåi thoï cuûa duïng cuï: - Theo kinh nghieäm coù theå laáy: T = 120 phuùt Khi gia coâng vôùi ñoä chính xaùc caáp 3 trôû leân, choïn tuoåi thoï theo dung sai I. 6. Xaùc ñònh caùc thoâng soá coâng ngheä: - Nhieäm vuï: tính toaùn thôøi gian thöïc hieän taát caû caùc nguyeân coâng. Haønh trình laøm vieäc vaø haønh trình chaïy khoâng, vaø caùc cô caáu khaùc, sau khi ñaõ coù sô ñoà gia coâng vaø cheá ñoä caét. - Caùc böôùc thöïc hieän ï: a) Xaùc ñònh chieàu daøi haønh trình laøm vieäc: Chieàu daøi haønh trình laøm vieäc ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: L = L1 + ∆ L1: Ñoä daøi gia coâng ∆: Khoaûng caùch an toaøn nhoû nhaát vaø ñoä vöôït quaù giöõa phoâi vaø chi tieát. Neáu ∆ lôùn: toán nhieàu thôøi gian, caàn haïn cheá, ∆l: Laáy tuøy thuoäc vaøo keát caáu cuûa baøn dao, ñoà gaù caùc bieän phaùp laøm vieäc cuûa maùy. ∆ (Mm) Stt Loaïi Maùy Töï Ñoäng Baøn Dao Doïc Baøn dao ngang 01 Tieän ñònh hình ngang 0.2 ÷0.5 0.1 ÷0.3 02 Tieän ñònh hình doïc 0.3 ÷0.7 0.2 ÷0.5 03 (Ñöôøng kính phoâi 0.4 ÷0.6 0.25 ≤ 18 (mm) 8 ≤ d ≤ 45 mm) 04 Nhieàu truïc 0.5 ÷1 0.2 ÷0.5 05 Nöûa töï ñoäng 0.5 ÷2 0.5 ÷1 Caét ren:∆ = 2t (t: böôùc ren) Caét ren baèng taroâ: ∆l = 3mm Caét ñöùt chi tieát: ∆1 = ∆2 = 0.2 ÷0.5mm b) Xaùc ñònh soá löôïng voøng quay vaø thôøi gian chính: Neáu goïi i laø chæ soá thöù töï caùc haønh trình, thì soá voøng quay cuûa haønh trình ñoù laø: Ki: = Li / Si (voøng) L i : chieàu daøi thöù i: Si: löôïng chaïy dao cuûa haønh trình thöù i Do caùc haønh trình khaùc nhau neân soá voøng quay trong moät phuùt khaùc nhau khaùc nhau neân tæ leä thôøi gian thöïc hieän qua caùc haønh trình khaùc nhau, Li taêng, Vi taêng,T taêng. Ñeå soá voøng quay tæ leä vôùi thôøi gian tieâu phí ta coäng theâm heä soá qui daãn: 242
 6. Sau khi ñaõ xaùc ñònh thôøi gian caàn thieát ñeå gia coâng chi tieát: n Heä soá qui daãn: C i = to nti Nto: soá voøng quay cô baûn cuûa truïc chính / 1 phuùt (coù theå laáy nto lôùn nhaát) Nti: soá voøng uay trong moät phuùt cuûa truïc chính ôû haønh trình ñaõ cho. Soá löôïng voøng quay cho haønh trình thöù i: L K i = i .C i (voøng) Ci K Thôøi gian caàn thieát cuûa haønh trình thöù i trong moät phuùt: t li = i .60.( s ) nto Thôøi gian chính, khoâng tính thôøi gian truøng: ∑ ki .60.( s ) Tl = ∑ Tli = nto Coâng thöùc sô boä: T = (1.25 ÷1.3)T1 Naêng suaát cuûa maùy: =60 / T1 c) Xaùc ñònh söï hoái hôïp giöõa caùc nguyeân coâng: Söï phoái hôïp giöõa cô caáu chaáp haønh vaø cô caáu phuï, thoâng qua caùc haønh trình laøm vieäc cuûa chuùng. * Thöôøng ñöôïc bieåu thò treân soá phaàn traêm hoaëc 1 goùc ñoä cuûa moät voøng quay cuûa truïc phaân phoái. Naêng suaát Q (chi tieát / phuùt) 0÷ 8 8÷15 o β =1,5o Naâng 1mm β =1,2 β = 0.5o β =1o Haï 1mm Cam truïc phaân phoái ñöôïc chia laøm 100 phaàn, hay 360 o Xaùc ñònh phaàn traêm chaïy khoâng. Neáu goïi Σ β: laø soá phaàn traêm (hoaëc soá goùc cuûa caùc haønh trình chaïy khoâng cuûa truïc phaân phoái, thì soá phaàn traêm haønh trình coâng taùc seõ laø: Σ α = 100 -Σ β hoaëc Σ α = 360o - Σ β neáu 1 nguyeân coâng coù soá löôïng voøng quay laø Ki: thì soá phaàn traêm haønh ∑α ∑α trình laøm vieäc öùng vôùi Ki: soá voøng quay seõ laø: α i = Ki , :öùng vôùi 1 ∑K ∑K i i voøng quay haønh trình. αI: laø soá nguyeân toång soá cuûa caùc nguyeân coâng baèng Σ α (toång soá % haønh trình coâng taùc). sau khi ñaõ tính toaùn xong ta laäp phieáu ñieàu chænh: I. 7. Laäp phieáu ñieàu chænh: Laø phieáu taäp hôïp taát caû nhöõng thoâng soá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû caùc phaàn treân 243
 7. Giôùi haïn N’lvi α’i β’i Stt Böôùc gia coâng hi Si nlvi goùc quay αi βi Töø ñeán (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Môû oáng keïp phoâi - 10 0 10 2 Uï phoâi luøi 42 21 10 31 …… …………………………. ……. …… ……… ……… …… ……. …… …… …… …….. …… ……………………………. ……. …… ……. ………. …. …… ……. …… …… …… Toång coäng 0 - - - I. 8. Laäp chu trình laøm vieäc: Ñöôïc bieåu dieån baèng bieåu ñoà ghi caùc böôùc laøm vieäc cuûa, Cô caáu chaáp haønh. Döïa vaøo caùc goùc quay α, β ôû phieáu ñieàu chænh: Bieåu ñoà thoâng duïng (laäp treân truïc toïa ñoä thaúng goùc) Cô Caáu Chaáp Stt Chu trình laøm vieäc Cuûa Truïc Phaân Phoái Haønh Laøm vieäc Cô Caáu luøi, môû I. Phuï 1 L tieán, keïp Chaïy khoâng 2 %.............................50% ................................................... 100% 0o ............................180o ..................................................... 360o Chu trình ñöôïc bieåu hieän baèng ñöôøng thaúng trong goùc quay truïc phaân phoái • Goùc döông theå hieän tính chaát laøm vieäc cuûa cô caáu (tieán, keïp) • Goùc aâm laø haønh trìnnh luøi dao vaø môû chi tieát ra • Goùc baèng khoâng theå hieän chu trình laøm vieäc • Goùc ñeå troáng, cô caáu töông öùng khoâng laøm vieäc • Ñoä naâng ñöôøng thaúng (khi veõ) ñaët tröng cho chieàu daøi di ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh,döïa vaøo ñoù ta coù theå so saùnh ñoä daøi di ñoäng cuûa caùc cô caáu khaùc (khi veõ cuøng moät tæ leä), trong baûng laø kích thöôùc L. I. 9. Thieát keá cam: Goàm hai loaïi: thieát keá cam ñóa vaø thieát keá cam ñóa a) Thieát Keá Cam Ñóa: • Tieán haønh veõ bieân daïng cam theo caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû phieáu ñieàu chænh. • Nhöõng ñöôøng cong cuûa cam ñóa phuï thuoäc vaøo nhöõng ñaët ñieåm chuyeån ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh. 244
 8. Khi cô caáu chaáp haønh ñöùng yeân, ñöôøng cong cam laø nhöõng cung troøn ñoàng taâm vôùi truïc quay, ñaây laø ñöôøng cong chaïy khoâng: khi cam quay ñoàng taâm vôùi truïc, thì cô caáu maø cam taùc ñoäng seõ ñöùng yeân, hoaëc quay troøn ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc Khi cô caáu chaáp haønh laøm vieäc, goùc quay cam töông öùng vôùi ñoä daøi haønh trình • cuûa cô caáu chaáp haønh, Ñöôøng cong coâng taùc laø ñöôøng cong arsimet (h = c.ϕ ). • Khi chaïy khoâng tieán hoaëc luøi nhanh theå hieän baèng ñöôøng cong parabol, ñöôïc • laáy theo maãu Caùc ñöôøng cong khaùc nhau ñöôïc noái bôûi caùc cung troøn. • Ñeå traùnh va ñaäp con laên chæ ñöôïc tieáp xuùc vôùi ñöôøng cong moät ñieåm. Vì vaäy • baùn kính cuûa cung troøn phaûi lôùn hôn baùn kính con laên khoaûng 1 mm Caùc thoâng soá caàn xaùc ñònh: Rmax: baùn kính lôùn nhaát cuûa ñöôøng cong cam Rmin: baùn kính nhoû nhaát cuûa ñöôøng cong cam D: ñöôøng kính con laên R: ñoä daøi tay ñoøn A: khoaûng caùch giöõa taâm truïc phaân phoái vaø taâm quay cuûa caàn quay. H. X.2. Sô ñoà boá trí cam ñóa. * Trình töï veõ cam: H. X.3. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa cam ñóa 245
 9. -Veõ caùc ñöôøng troøn coù baùn kính laàn löôït laø rmax,rmin, A, neáu con laên tieáp xuùc vôùi bieân daïng cam thì: a = rmax + d/2, d: ñöôøng kính con laên. Treân voøng troøn coù baùn kính Rmax, ñöôïc chia laøm 100 phaàn,hoaëc 360o -Ta laáy ñieåm (o) taïi vò trí thaúng goùc vôùi truïc cam, -Töø (o) veõ ñöôøng troøn baùn kính R caét ñöôøng troøn baùn kính A taïi (o1), -Töø (o1) vôùi khaåu ñoä compa R ñi qua ñieåm chia (o), vaø caét ñöôøng troøn baùn kính A taïi 1 ñieåm, ta laáy ñieåm ñoù laøm ñieåm xuaát phaùt, vaø ñaët caùc thoâng soá goùc töø phieáu ñieàu chænh leân ñöôøng troøn baùn kính A. -Döïa vaøo baûng ñieàu chænh ta ñaët caùc ñieåm (caùc phaàn, goùc quay haønh trình coâng taùc) leân voøng troøn coù baùn kính laø A. - Neáu goùc quay chia bao nhieâu phaàn thì ñoä naâng h chia baáy nhieâu phaàn. - Veõ cung troøn töông öùng vôùi cacù phaàn cuûa ñoä naâng - Giao ñieåm giöõa caùc cung troøn vaø caùc ñöôøng phaân chia, goùc töông öùng laø caùc ñieåm cuûa ñöôøng arsimet - Caùc ñieåm giao nhau caøng nhieàu, ñöôøng arsimet caøng chính xaùc. - Ñoä naâng H = rmax - rmin (caùc thoâng soá ñöôïc ghi trong phieáu ñieàu chænh) - Böôùc xoaén T cuûa ñöôøng cong: t / h = 100/ 25, t = 100.h. / 25 -Trong tröôøng hôïp caét ren, ñöôøng cong thöïc teá hôi khaùc so vôùi ñöôøng cong lyù thuyeát - Ñoä cheânh leäch lôùn nhaát chieám khoaûng 10% - 15% ñoä naâng caét ren. Treân moät soá maùy tieän ñeå tieán vaø luøi dao nhanh, ngöôøi ta veõ theo töøng maùy.. - Caùc ñöôøng cong phuï thuoäc vaøo thôøi gian gia coâng cuûa chi tieát. b) Thieát Keá Cam Thuøng: Caùc soá lieäu döïa vaøo phieáu ñieàu chænh Trình töï thieát keá cam thuøng: H. X4.. Vò trí vaø caùc thoâng soá cô baûn cuûa cam thuøng Ta trieån khai cam thuøng ra hình chöõ nhaät, chu vi ñöôïc chia ra 100 phaàn (hoaëc 360o) höôùng xuoáng chieàu coøn laïi laø chieàu daøi cam. Xaùc ñònh baùn kính R (khoaûng caùch giöõa caùc con laên naèm trong raõnh cam vaø taâm (o) cuûa ñoøn baåy). Xaùc ñònh taâm (o) ñoái vôùi vò trí cuûa cam thuøng, laáy caùc ñieåm taâm (o) doïc theo ñöôøng bieân cuûa cam thuøng. 246
 10. Vôùi khaåu ñoä compa R, ta quay caùc cung troøn coù taâm laø (o) qua caùc ñieåm phaân ñoä. -Döïa vaøo phieáu ñieàu chænh, ta xaùc ñònh caùc ñöôøng cong cuûa cam, treân hình töø cung 10 ñeán cung 40, phaûi thöïc hieän ñoä naâng. -Xaùc ñònh caùc ñieåm giao nhau giöõa caùc cung naøy, taïi caùc ñieåm ñaõ xaùc ñònh veõ ñöôøng troøn coù ñöôøng kính baèng ñöôøng kính con laên (d). -Veõ ñöôøng tieáp tuyeán ngoaøi giöõa hai ñöôøng troøn treân, ñoù laø ñöôøng cong taùc thöïc hieän ñoä naâng h töø cung 10 ñeán cung 40. -Nhöõng raõnh cam thaúng goùc vôùi truïc quay laø nhöõng ñöôøng cam chaïy khoâng, cô caáu chaáp haønh luùc naøy seõ ñöùng yeân. -Caùc ñöôøng cong cam tieán hoaëc luøi dao nhanh seõ ñöôïc veõ theo maãu vaø keøm theo maùy (ñaây laø haønh trình coá ñònh cuûa moãi maùy) -Caùc ñöôøng cong tieán hoaëc luøi dao nhanh coù theå laø ñöôøng cong paarabol, hoaëc hình sin baát kyø. H. X.5. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa maõnh cam - Caùc maãu duøng ñeå tieán hoaëc luøi dao nhanh thöôøng ñöôïc laøm döôùi daïng hình sin, ñaûm baûo cô caáu laøm vieäc ñöôïc eâm vaø deå cheá taïo. -Ñeå vieäc cheá taïo vaø ñieàu chænh cam trong quaù trình gia coâng ñöôïc deã daøng vaø nhanh, treân caùc maùy töï ñoäng ngöôøi ta duøng caùc maõnh cam cheá taïo saün, coù theå thaùo laép ñöôïc. Nhöõng maõnh cam ñöôïc cheá taïo thaønh töøng boä vaø coù ñoä naâng (h) khaùc nhau Haønh trình laøm vieäc goàm caùc ñoaïn: + Thöïc hieän tieán nhanh:β = 30o ÷ 45o + Thöïc hieän luøi nhanh: ϕ = 55o ÷ 60o + Haønh trình laøm vieäc. Caùc thoâng soá; γ:goùc naâng (phuï thuoäc vaøo h), h: ñoä naâng, α: goùc oâm, α = 120 ÷ 240o, S = 1.V.i. Id.T (mm/ v) I: Tæ soá truyeàn töø truïc chính ñeán truïc phaân phoái. Id: Tæ soá truyeàn töø cam ñeán baøn dao 360 o.h T: Böôùc xoaén cam ôû haønh trình laøm vieäc: T = = π .D.tgγ α1 Khi ñieàu chænh cam ta choïn cam coù ñoä naâng h, sao cho phuø hôïp vôùi löôïng chaïy dao S. 247
 11. N- Tính tæ soátruyeà i ñ ñ u chænh baù h raê g thay theá n eå ieà n n . II.2. Ví duï veà ñieàu chænh maùy töï ñoäng: II.1 Ñieàu chænh maùy töï ñoäng nhoùm 1: Ñ u chænh maù tieä tö ï oä g ñ nh hình doï: ieà y n ñn ò c * Noäi dung coâng vieäc ñieàu chænh: 1) Laäp baû n veõ 2) Chuaån bò maùy, duïng cuï caét, phoâi, ñoà gaù 3) Sô ñoà boá trí baøn dao 4)Laäp sô ñoà gia coâng 5) Xaùc ñònh cheá ñoä caét 6) Xaùc ñònh caùc thoâng soá coâng ngheä 7) Laäp phieáu ñieàu chænh 8) Laäp chu trình laøm vieäc 9) Thieát keá cam Noäi Dung 1) Laä baû veõ pn: Ñ c ñ m cuû maù tö ï oä g ñ nh hình doï aë ieå a y ñn ò c - Chæ gia coâ g nhö õ g chi tieá nhoû ñ giaû vaø nguyeâ coâ g … n n t , ôn n ít nn (Hình Chi tieá gia coâ g) t n 2) Chuaå bò maù , duï g cuï t, phoâ, ñ gaù n y n caé i oà : - Dö ï vaø hình daù g cuû chi tieá, xaù ñ nh choï nhoù maù , chi tieá ñ ao n a t cò n m y t ôn giaû , deå coâ g. n gia n - Choïn maùy 1 12 1: Maù tieä yn : Theá maù heä y 12: Ñ ôøg kính lôù nhaá (Dmax), maù coù theå coâ g ñ ôï ( 12). ön n t y gia n ö c 3) Sô ñ boá baø dao: oà trí n Treâ maù coù boä ñ gaù phay raõ h vít, laø vieä truøg vôù caù nguyeâ coâ g n y oà n m cn ic nn khaùc Maù coù 3 baø dao ñ ù g vaø baø dao ngang (goï laø n dao ñ n caâ ) y n ön hai n i baø oø n * Caù bö ôù ñ u chænh maù : c c ieà y Laä sô ñ gia coâ g: p oà n Thö ù tö ï n dao choï 249
 12. Dao (1 vaï goù , dao (2) tieä truï tc n ngoaø, dao (3) caé ñ ù i t öt Ngoaø ra coø coù baø dao caé ren ñ t ñ i dieä truï chính vaø i n n t aë oá n c dao phay raõ h vít laé n p treâ ñ gaùchuyeâ duøg: n oà nn H. X.6. Sô ñ boá baø dao treâ maù 1 12 oà trí n n y 4)Laä sô ñ gia coâ g: p oà n Baû g thö ùtö ï c nguyeâ coâ g : n caù nn Soá nguyeâ n Sô ñ nguyeâ coâ g oà nn Teâ nguyeâ coâ g n nn coâ g n Vaï goù : 3 x 45 o 1 tc 2 Tieä ngoaø Þ 5,96 x 32 n i: Caé ren vaø t ñ ù : M6 x 1 t caé ö t 3 5) Xaù ñ nh cheá oäcaé: cò ñ t Dö ï vaø thuyeá minh cuû maù ,vaä lieä vaøbaû veõhoaë giaù trình (saù h ao t a ytu n, c o c cheá oäcaé khi gia coâ g cô… ). ñ t n Choï lö ôï g chaï dao doï n n y c Sd = 0.04 mm/ v Lö ôï g chaï d ao ñ caé ñ ù n y eå t ö t Sn = 0.02 mm/ v 250
 13. Vaä toá caé khi tieä trôn: nct n V = 65 (meù / phuù ) t t Vaä toá caé ren: nct Vr = 7 (meù / t phuù ) t Treâ cô sôû caù soá u ñ coù ta tính soá ng quay cuû caù bö ôù nguyeâ coâ g: n c lieä aõ voø ac c nn Soá ng quay phoâ: voø i 1000.65 2073 (v/f) n ft .10 Ta choï soá ng quay gaà nhaá vôù soá ng quay coù treâ maù : n voø n t i voø n y n f = 2070 (v/f) 1000.7 Soá ng quay khi caé ren: n ft voø t 372 (m/f) .6 Caé ren baè g phö ông phaù caé ñ i baø ren t n p t uoå n Soá ng quay truï d uï g cuï caé ren: n dr voø cn khi t Ndr = nft + nor = 2070 + 372 = 2442 (v/f) ’ Soá ng quay khi luø n dr = 0, (truï duï g cuï ng quay) voø i: cn khoâ 6) Xaù ñ nh caù thoâ g soá ng ngheä cò c n coâ : a)Xaù ñ nh chieà daøhaøh trình : cò uin Goà 16 bö ôù nguyeâ coâ g:. â m c nn bö ôù 1-3:keï phoâ, boäphaä keï coù saú treâ maù neâ khoâ g caà tính toaù . c p i np nn yn n n n bö ôù 2: choï dao caé, daø 2 mm c n t y Chieà daøuï i luø L 2 = 40 + 2 = 42 mm u i phoâ i: Ta laá tæ soá y truyeà tö ø n cam ñ n uï i: h 2 = i.L2 = 42 mm eá phoâ Haøh trình bö ôù 4: caé ñ ù (vaï maë ñ u) n c t öt t t aà H. X.7. Sô ñ bö ôù caé ñ ù oà c t öt = 0.5, dao ngoaøphoâ i i 1 o 2 = 0.15,dao vö ôï qua ñ ôøg taâ phoâ L 4=0.5+5+0.15+2tg10 = 6 (mm) t ön m i, Dao caé ñ ù ñ ôï ñ t treâ baø dao 3 cuû giaùdao, coù i 3 = 3 t ö t ö c aë n n a Ñ naâ g cam laøh = I.L 4 = 3.6 = 18 (mm) oä n : Bö ôù 5: c 251
 14. H. X.8. Sô ñ bö ôù vaï caï h oà ctn - Haøh trình vaï goù 3x45 o n tc L5 = 15 (mm), tæ soá truyeà tö ø n cam tôù baø dao, i = 3 in Bö ôù 6: Haøh trình vaï goù . c n tc L6 = 3.2 (mm) Ñ naâ g: h 6 = 3,2 x3 = 9,6 (mm) oä n Bö ôù 7: dao lui veàvòtrí cuõ c : L7 =L5 + L 6 = 1.5+3.2 = 4. 7 (mm) H7 = 3 x 4.7 = 14.1 (mm) Bö ôù 8: Haøh trình chaï khoâ g,(dao tieá tö ø c n y n n ngoaøvaø) io H. X.9. Sô ñ bö ôù tieä oà c n ngoaø i L 8 = 0.5 + 2 = 2.5 (mm), vôù I = 3 i Goù naâ g cam: H 8 = 3 x 2.5 = 7.5 (mm) cn Bö ôù 9: tieä truï c n ngoaøÞ 5,96. i Dao caù h chi tieá: = 0.2 c t Dao chuyeå ñ ng suoá ñ daøhaøh trình: n oä t oä i n L = 32 - 1 + 0.2 = 31.2 (mm), i = 1, h 9 = i.L9 = 31.2(mm) Bö ôù 10: dao tieä ngoaøluø c n i i: 252
 15. L10 = L8 = 2.5 (mm) H10 = h8 = 7.5 (mm), haøh trình luødao gioá g nhau. n i n Bö ôù 11: dao caé naè leä h vôù dao tieä 1 khoaû g 0.8 (mm) c tmc i n n Bö ôù uï i tieá nhanh c phoâ n H. X.10. - UÏ i tieá nhanh, haøh trình chaï khoâ g phoâ n n y n L11 = 0.8+ 8 + 2 = 10.8 (mm), i = 1, h = 10.8 (mm) Bö ôù 12,13,14: bö ôù caé ren vaø i (haøh trình laø vieä ): c ct luø n m c L12 = L13 = 20 + 1 = 21 (mm) - Cô caá keï phoâ vaø cuøg moä luù vôù haøh trình caé ren naø. up ion tcin t y Bö ôù 15: c Dao caé ñ ù ñ vaø (haøh trình chaï khoâ g) t öt i o n y n L 15 = 0.3 mm, i = 3 H15 = 3 x 0.3 =0.9 (i: tæ soátruyeà tö ø c phaâ phoá ñ n baø dao) n truï n i eá n Bö ôù 16: haøh trình caé ñ ù chi tieá: L 16 = 0.2 + 5+ 0.15 +2tg10 = 5.7 c n t öt t (mm) Vì:i = 3, h 16 = 3 x 5.7 b) Xaù ñ nh soá ôï g voøg quay vaø i gian chính: cò lö n n thôø Soálö ôï g voøg quay caà thieá cuû truï mang phoâ, cho caù bö ôù n n n ta c i c c nguyeâ coâ g: nn Kí hieäu: Ki = Li / Si, Ñ i vôù haøh trình caé ren: Z i = Li / Ti. oá i n t Khi vaï goù tc K6 = 80 voøg n Tieä ngoaø n i K9 = 780 voøgn Caé ñ ù t öt K16 = 285 voøgn Khi caé ren t Z =21 voøg n Khi luøbaø ren in L13 =21 voøg n 253
 16. Heä soá qui daãn khi caét ren laø: nto n ft 2070 Cr 5 .6 nti nor 372 Soálö ôï g voøg quay caà thieá khi caé ren: K 12 = Z. Cr = 21 x 5.6 =118 n n n t t (voøg) n + Bö ôù caé ren truøg vôù bö ôù caé ñ ù phoâ neâ thôø gian gia coâ g tính ct n i c t öt in i n cho moã bö ôù naø: i cy 60 k i K 9 K 6 K 16 1145 Vaä thôøgian chính: T y i .60 .60 33.5s nto n ft 2070 Thôøgian sô boägia coâ g chi tieá: i n t T = 4.6 + 1.07T 1 = 4.6 + 1,07 x 33.5 = 40 s Naê g suaá cuû maù laøQ = 60 /T = 60 /40 = 1,5 (chi tieá / 1phuù ) n ta y: t t c) Xaù ñ nh sö ï i hôï giö õ caù nguyeâ coâ g: cò phoá p ac nn - xaù ñ nh goù quay caù haøh trình chaï khoâ g cuû truï phaâ phoá: cò c cn y n ac n i : phuïthuoä vaø naê g suaá cuû maù (Q) con ta y Neá coâ g suaá Q cuû maù coù Q = 0 8 (chi tieá / phuù ) un t a y t t o Thì: Khi cam naâ g 1 mm: n = 1.2 = 0.5o Khi cam haï mm:1 Neá coâ g suaá Q cuû maù coù Q = 8 15 (chi tieá / phuù ) un t a y t t o Thì: Khi cam naâ g 1 mm: n = 1.5 = 1o Khi cam haï mm:1 Treâ cô sôû naø ta xaù ñ nh goù cho tö øg bö ôù nguyeâ coâ g: n y cò c n c nn Bö ôùc Nguyeâ Coâ g nn Soá u Lieä o Khi môû oá g keï n p 1 = 10 1 vaø 3 = 15o Khi sieá oá g keï tn p Uï i luø cam laø vieä treâ ñ ôøg phoâ i, m c nön Goù quay: c o o 2 cong haï ng, cam haï t ñ n xuoá moä oaï 2 = 0,5 .H2 = 0.5x42= 21 h = 42mm, o o 4 Dao caé ñ ù luøkhi cam haï t öt i 4 = 0.5 . H4 = 0.5 x 18 = 9 5 = 0.5 x h5= 0.5 x4,5= 5.4 O o Dao vaï goù khi cam naâ g, bö ôù naø tc n cy 5 truøg v ôù bö ôù 4 n i c H5 = 4,5 mm 6 = 0.5o x h6 = 0.5 x 14,1 = 7 O 7 Dao vaï goù luøkhi cam haï tci Dao tieä ngoaøvaø khi cam haï n io , 7 = 0.5o x h7 = 0.5 x 7,5 = 4 O 8 bö ôù naø truøg vôù bö ôù 7 cyn i c 10 = 1,2o x h10 = 1.2 x 7,5 = 9 O 10 Dao tieä ngoaøluøkhi c am naâ g n ii n 11 = 1,2o x h11= 1.2 x 10.8 = 13 O 11 Uï i tieá nhanh khi cam naâ g phoâ n n 15 = 1,2o x h15 = 1.2 x 0.9 = 1.08 O Dao caé ñ ù vaø khi cam naâ g t öt o n 15 - Ñ deå t keá gia coâ g ta choï eå thieá vaø n n 15 = 3o Goù quay cuû haøh trình phuï chaï khoâ g cuû truï phaâ phoá: c an vaø y n ac n i 254
 17. = 10 +21+15+9+7+9+13+3 = 87 o Toå g goù quay truï phaâ phoá cho haøh trình laø vieä : n c c n i n m c o o o o = 360 - = 360 - 87 = 273 Goù quay cuû haøh trình phuï chaï khoâ g cuû truï, phaâ phoá : c an vaø y n a c n i o = 10 + 21+15+9+7+9+13+3 = 87 Soá c truï phaâ phoá cho tö øg bö ôù coâ g taù : goù c n i n cn c 273 .k 6 .80 0,24.80 19 6 ki 1145 = 0,24. 780 =185 o - Ta coù : 9 o o 16 = 0,24. 285 = 68.4 = 69 *Caù bö ôù gia coâ g truøg: c c n n o 12 = 0,24.118 = 28 o 13 = 0,24.21 = 5 Ta ñ n caù giaù trò vaø vaø baû g, baé ñ u tính giaù trò caù goù quay cuû truï ieà c on t aà cc ac o phaâ phoá cho caù nguyeâ coâ g khoâ g truøg keá p nhau tö ø0 - 360 n i c nn n n tieá : Soá c vaø truøg nhau thì boá tö ông ö ù g vaø giö õ caù bö ôù treâ ( ñ t trong goù n trí n o ac c n aë ngoaë). c Naê g suaá cuû maù :(naê g suaá naø gaà baè g vôù naê g suaá sô boä n ta y n tynn in t ) (chi tieá / phuù ) t t o 1 60 87 Q 1 1 1.36 360 o T1 2 33.5 7) Laäp phieáu ñieàu chænh: Laø phieá taä hôï taá caû caù soá u caà thieá cuû taá caû caù bö ôù gia coâg ñ uppt c lieä n tat c c n eå thö ï hieä nguyeâ coâ g ñ ñ caä : c n n n aõ eà p Caù kí hieä : c u L: chieà daøcaù haøh trình (mm) uicn H: ñ naâ g cuû cam (mm) oä n a K: soá ôï g voøg quay treâ 1 bö ôù (voøg) lö n n n c n o : goù quay coâ g taù cuû truï phaâ phoá treâ 1 bö ôù c n cac n in c o : goù quay chaï khoâ g cuû truï phaâ phoá treâ 1 bö ôù c y n ac n in c c trong ngoaë laø lieä cuû caù nguyeâ coâ g truøg(n’lv, ’ ’ Caù soá c soá u a c nn n , ,..) 255
 18. Goù quay cuû c a S nlv o o Stt Bö ôù gia coâ g c n L H cam o Ñno Tö ø eá 1 Môûoá g keï phoâ n p i - - 10 0 10 2 Uï i luø phoâ i 42 - 42 21 10 31 3 Sieá oá g keï phoâ tn p i - - 15 31 46 4 Dao caé ñ ù luø t öt i 6 - 18 9 46 55 5 Dao vaï goù vaø tco 1.5 + 4.5 (6) (46) (52) Vaï goù 3 x 45 o 6 tc 3.2 + 9.6 0.04 80 19 55 74 7 Dao vaï goù luø tci 4.7 - 14.1 - 7 74 81 8 Dao tieä ngoaøvaø n io 2.5 - 7.5 - (4) (77) (81) 9 Tieä ngoaøÞ 5,96 n i 31.2 + 31.2 0.04 780 185 81 266 10 Dao tieä ngoaøluø n ii 2.5 + 7.5 - 9 266 275 11 Uï i tieá nhanh phoâ n 10.8 + 10.8 - 13 75 288 12 Caé ren M6 x 20 t 21 t=1 (118) (28) (291) (319) 13 Baø ren luø n i 21 t=1 (21) (5) (319) (324) 14 Cô caá keï oâ chi tieá u pm t 15 Dao caé ñ ù vaø t öt o 0.3 + 0.9 69 (4) 288 291 16 Caé ñ ù t öt 5.7 + 17.1 0.02 285 3 291 360 17 Cô caá keï mang chi up 18 tieá t (10) Phay raõ h vít n (30) Toå g coä g n n 0 ki= 1145 273 87 256
 19. 8) Laä Chu Trình Laø Vieä : p m c Laä bieå ñ chu trình laø vieä cuû cô caá , dö ï vaø phieá ñ u chænh: p u oà m ca u ao u ieà 9. Thieát keá cam : Maù 1 12 chæ duøg cam ñ a,ñ thö ï hieä chu trình ta caà thieá keá loaï cam y n ó eå c n n t 3 i Cam ñ u khieå truï phoâ, ieà nc i Cam baø dao ñ n caâ (ñ u khieå dao caé ñ ù vaø n oø n ieà n t öt dao tieä ngoaø vaø n i) cam baø dao ñ ù g (ñ u khieå dao vaï goù ) n ön ieà n tc Cam ñ u khieå cô caá keï coù saü treâ maù , chæ caà ñ u c hænh, thieá keá ieà n up nn y n ieà t cam baø ren (neá khoâ g coù n u n ) -Kích thö ôù cam phuï c thuoä vaø kích thö ôù vaø ch boá caù boäphaä cuûa maù , co c caù trí c n y Cam Rmin Rmax R A (mm) UÏ c phoâ truï i 20 90 120 130 Baø dao ñ n caâ n oø n 35 65 125 135 Baø dao ñ ù g n ön 25 60 125 135 - Trò soá min: phuï R thuoä vaø R max, ñ naâ g cuû cam (h), h: naè trong giôù haï R min co oä n a m in ñ cho. aõ 9.1) Cam uï c phoâ: truï i Ta laá: R max = 90 mm, R = 120 mm, A = 130 mm, h 2 = 42, y Rmin = Rmax – h2 = 90 – 42 = 48 mm Dö ï vaø phieá ñ u chænh ta x aù ñ nh caù ñ ôøg cong cam nhö ssau: ao u ieà cò cön o o o o Tö ø 10 ; cam chaï khoâ g,10 31 ; cam haï 0 y n 31o 81o; cam chaï khoâ g,81 o 266o; cam laø vieä y n m c o o o o 266 275 ; cam chaï khoâ g,275 288 ; cam naâ g y n n o o; 288 360 cam chaï khoâ g. y n Ta ñ t vòtrí caù goù na ø leâ voøg troø coù baù kính R max vaø cam: aë ccynn n n veõ 257
 20. Ñ u kieä kyõ ieà n thuaä : t - Vaä lieä : theùp Cm10 tu - Ñ thaá than: 0.8 – 1.2mm oä m - Toâ: 54 – 58 HRc i - Tæ leä 1:2 : Ñ ôøg cong laø vieä laøñ ôøg ön m c ön cong arsimet, ñ m baû gia coâ g eâ vaø aû o nm lö ôï g chaï dao oå ñ nh. n y nò - Haøh trình luø nhanh vaø n nhanh coù n i tieá theå ng ñ n thaú g duø oaï n - Loã Þ 20 duøg ñ laé cam vaø truï n eå p o c phaâ phoá. n i 9.2)Cam baøn dao ñoøn caân: Cam naø ñ u khieå dao caé y ieà n t ñ ù vaø n ngoaø öt tieä i; Ta laá; R max = 65 mm, R = 125 mm, A = 135 H. X.11. Hình veõ cam uï truï phoâ: y c i mm, h2 = 31.2 Rmin = Rmax – h2 = 65 – 31.2 = 33.8 mm Tö ø o 46o; cam chaï khoâ g,46 o 55o; cam haï 0 y n dao caé ñ ù luù t öt i o o o o 55 74 ; cam chaï khoâ g, 77 81 ; cam haï y n ddao tieä ngoaøtieá vaø n ino o o 81 266 ; cam ñ ù g yeâ , thö ï hieä tieä ngoaø ön n c nn i 266o 275o; cam naâ g, ñ a dao tieä ngoaøluø n ö n ii 275o 288o; cam chaï khoâ g.,288 291o; cam naâ g ñ a dao caé vaø y n nö to o o; 291 360 haøh trình laø vieä caé ñ ù chi tieá. n m c t öt t Ñ u kieä kyõ ieà n thuaä : t - Vaä lieä : theùp Cm10 tu - Ñ thaá than: 0.8 – 1.2mm oä m - Toâ: 54 – 58 HRc i - Tæ leä 1:2 : Caù h veõtö ông tö ïnhö veõ c cam uï c phoâ: truï i Caù ñ ôøg chaï khoâ g l aø cön y n cung troøn Ñ ôøg cong gia coâ g tieä ön n n laøcung troøn Ñ ôøg cong caé ñ ù laø ön t öt ñ ôøg arsimet ön H. X.12. Hình veõ cam baøn dao ñoøn caân: 258
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2