intTypePromotion=1

Cơ cấu tổ chúc, sinh hoạt theo Giáo xứ của người Công giáo di cư năm 1954 tại Nam Bộ

Chia sẻ: Hồ Khải Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
40
lượt xem
1
download

Cơ cấu tổ chúc, sinh hoạt theo Giáo xứ của người Công giáo di cư năm 1954 tại Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Cơ cấu tổ chúc, sinh hoạt theo Giáo xứ của người Công giáo di cư năm 1954 tại Nam Bộ trình bày: Sơ lược về quá trình hình thành hai cộng đồng Công giáo di cư, Hố Nai và Cái Sắn; Cơ cấu tổ chức sinh hoạt theo giáo xứ; Hội đồng giáo xứ; Các giới, hội đoàn Công giáo và vị thế xã hội của các thành viên,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ cấu tổ chúc, sinh hoạt theo Giáo xứ của người Công giáo di cư năm 1954 tại Nam Bộ

Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 12 - 2012<br /> <br /> 37<br /> <br /> C¥ CÊU Tæ CHøC, SINH HO¹T THEO GI¸O Xø CñA<br /> NG¦êI C¤NG GI¸O DI C¦ N¡M 1954 T¹I NAM Bé<br /> (Nghiªn cøu tr­êng hîp Hè Nai, §ång Nai vµ C¸i S¾n, CÇn Th¬)<br /> NguyÔn §øc Léc(*)<br /> <br /> T<br /> <br /> õ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ng­êi<br /> ViÖt Nam theo C«ng gi¸o di c­ vµo<br /> <br /> Nam n¨m 1954 vµ h­íng nghiªn cøu tËp<br /> trung t¹i vïng C«ng gi¸o di c­ Hè Nai,<br /> §ång Nai, chóng t«i nhËn thÊy cã mét<br /> qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cÊu tróc lµng x·<br /> t¹i Hè Nai. T­ liÖu chÝnh cho bµi viÕt nµy<br /> lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®iÒn d· D©n téc<br /> häc cña chóng t«i t¹i hai ®Þa bµn Hè Nai<br /> ë §«ng Nam Bé vµ C¸i S¾n ë T©y Nam<br /> Bé. Hai ®Þa bµn nµy ®Òu lµ ng­êi C«ng<br /> gi¸o gèc B¾c Bé di c­ vµo Nam Bé tõ<br /> n¨m 1954, tô c­ theo gi¸o xø, cã ý thøc<br /> gi÷ g×n tËp tôc “quª cha, ®Êt tæ”. Trong<br /> bµi viÕt nµy, t«i chän h­íng nghiªn cøu<br /> so s¸nh gi÷a hai céng ®ång cã cïng<br /> chung ®Æc ®iÓm xuÊt c­ tõ ®ång b»ng<br /> B¾c Bé nh­ng l¹i ®Þnh c­ ë hai vïng cã<br /> m«i tr­êng c¶nh quan sinh th¸i t­¬ng<br /> ®èi kh¸c nhau ë Nam Bé.<br /> 1. S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh hai<br /> céng ®ång C«ng gi¸o di c­, Hè Nai vµ<br /> C¸i S¾n.<br /> <br /> Th¸ng 7 n¨m 1954, HiÖp ®Þnh GenÌve<br /> <br /> ®­îc kÝ kÕt. ViÖt Nam chia thµnh 2 MiÒn<br /> <br /> Nam, B¾c, víi hai chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c<br /> nhau. Sù chia c¾t nµy dÉn ®Õn cuéc di c­<br /> lín cña ng­êi C«ng gi¸o tõ MiÒn B¾c vµo<br /> <br /> MiÒn Nam n¨m 1954. Cuéc di c­ nµy lµ sù<br /> lùa chän gi÷a niÒm tin vµ quª h­¬ng.<br /> Theo sæ chÐp tay cña mét ng­êi d©n ë<br /> <br /> Êp Lé §øc, x· Hè Nai 3, huyÖn Tr¶ng<br /> Bom, §ång Nai:<br /> §Õn ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 1955, giai<br /> <br /> ®o¹n di c­ cã thÓ coi lµ chÊm døt. Tæng<br /> céng sè ®ång bµo di c­ vµo Nam Bé ®Õn<br /> ngµy 30/6/1955 lµ 810.000 ng­êi, víi c¸c<br /> ph­¬ng tiÖn di chuyÓn: b»ng tµu thñy:<br /> 534.761; b»ng m¸y bay: 213.657 vµ b»ng<br /> ph­¬ng tiÖn riªng: 61.582. Trong ®ã cã<br /> 154 ng­êi lµ binh sÜ vµ gia ®×nh binh sÜ(1).<br /> <br /> Theo kÕt qu¶ tæng kÕt cña Phñ Tæng<br /> ñy Di c­ tÞ n¹n tÝnh ®Õn th¸ng 11 n¨m<br /> 1955 nh­ sau: §Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m<br /> 1955 d©n sè ®ång bµo di c­ tiÕp tôc t¨ng<br /> lªn ®Õn møc 887.861 ng­êi. Trong ®ã, d©n<br /> sè ®Þnh c­ t¹i Biªn Hßa lµ: 130.280 ng­êi.<br /> Nh­ vËy, ®Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 1955,<br /> viÖc ®Þnh c­ ®· t¹m æn víi 600.177 ®ång<br /> bµo tÞ n¹n trong sè 887.861 ng­êi(2). VÒ<br /> ph©n lo¹i c¸c tr¹i ®Þnh c­ th× cã c¸c tr¹i<br /> nh­: tr¹i ®ång bµo thiÓu sè, tr¹i ng­<br /> nghiÖp, tr¹i tiÓu c«ng nghÖ (Hßa B×nh,<br /> Thanh Hãa), cßn<br /> <br /> *. ThS., Khoa Nh©n häc, §¹i häc Khao häc x· héi vµ<br /> Nh©n v¨n Tp. Hå ChÝ Minh.<br /> 1. Trung t©m L­u tr÷ quèc gia II, Hå s¬ sè 4042, Hå s¬<br /> vÒ ho¹t ®éng cña Phñ Tæng ñy Di c­ tÞ n¹n n¨m 1955<br /> 2. Trong sè 887.861 ng­êi (nghÜa lµ trõ 125.393 binh<br /> sÜ vµ gia ®×nh do Bé Quèc phßng (Ph¸p) ®¶m nhiÖm,<br /> cßn 762.408 ng­êi do Phñ Tæng ñy phô tr¸ch th× h¬n<br /> 80% ®· ®­îc ®Þnh c­ trong c¸c tr¹i chÝnh thøc, cßn<br /> gÇn 20% lµ ®ång bµo ®· tù ®éng ®Þnh c­ vµ cßn 734<br /> ng­êi t¹m tró trong c¸c tr¹i tiÕp c­.<br /> <br /> Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 12 - 2012<br /> <br /> 38<br /> c¸c tr¹i kh¸c phÇn nhiÒu lµ tr¹i n«ng<br /> nghiÖp trõ mét sè Ýt tr¹i hçn hîp.<br /> <br /> cã nh¾c ®Õn trong luËn v¨n cao häc khi<br /> <br /> trªn mét triÖu ng­êi ®· di c­ tõ B¾c vµo<br /> <br /> n¨m 1956, d©n c­ cßn th­a thít, sèng<br /> <br /> Nh­ vËy, tõ gi÷a n¨m 1954 ®Õn 1956,<br /> <br /> nghiªn cøu céng ®ång c­ d©n C¸i S¾n<br /> cho r»ng: thêi k× tr­íc khi lËp dinh ®iÒn<br /> <br /> Nam, trong ®ã cã kho¶ng 800.000 ng­êi<br /> C«ng gi¸o, kho¶ng 2/3 sè ng­êi C«ng<br /> <br /> thµnh tõng xãm däc theo liªn tØnh lé 8<br /> vµ hai bªn bê kªnh R¹ch Sái, HËu Giang.<br /> <br /> gi¸o ë MiÒn B¾c. Trong ®ã, giai ®o¹n ®Çu,<br /> mét bé phËn gi¸o d©n kh¸ lín ®Õn c­ tró<br /> t¹i Hè Nai, nh­ng do ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai<br /> chËt hÑp, ®ång thêi ®iÒu kiÖn tù nhiªn<br /> <br /> kh«ng thÝch hîp víi nghÒ n«ng cña c¸c<br /> nhãm c­ d©n B¾c Bé nµy nªn ®Õn n¨m<br /> 1956, mét l­îng lín gi¸o d©n tõ vïng Hè<br /> <br /> Nai, Biªn Hßa vµ mét vµi n¬i t¹i Sµi Gßn<br /> di chuyÓn vÒ vïng Dinh ®iÒn C¸i S¾n,<br /> Gia KiÖm ®Ó ®Þnh c­.<br /> <br /> Theo m« t¶ cña mét sè s¸ch b¸o ®­¬ng<br /> thêi vµ qua lêi kÓ cña nh÷ng ng­êi d©n<br /> ®Þa ph­¬ng tr­íc n¨m 1954, vïng ®Êt Hè<br /> Nai rÊt hoang v¾ng, c©y cèi um tïm, khÝ<br /> hËu nãng bøc nªn nhiÒu ng­êi di c­ tõ<br /> B¾c vµo ®©y do kh«ng quen khÝ hËu ®·<br /> sinh bÖnh tËt, èm ®au, nhÊt lµ trÎ con.<br /> <br /> NhiÒu ng­êi nhí quª h­¬ng céng ®ång,<br /> nhí cuéc sèng thanh b×nh mµ «m con<br /> khãc thÇm vµ c¾n r¨ng chÞu ®ùng.<br /> <br /> §èi víi vïng C¸i S¾n, theo c¸c vÞ cao<br /> <br /> niªn th× cßn bao gåm c¶ vïng Sãc Tr¨ng,<br /> ng· b¶y Phông HiÖp. Sau n¨m 1954, mét<br /> bé phËn kh¸ ®«ng nh÷ng ng­êi C«ng<br /> gi¸o MiÒn B¾c di c­ vµo Nam. Lóc ®Çu hä<br /> ®Þnh c­ ë Sµi Gßn, Hè Nai (§ång Nai).<br /> <br /> §Õn n¨m 1956, Ng« §×nh DiÖm tæ chøc<br /> cho nh÷ng ng­êi n«ng d©n vèn quen víi<br /> cuéc sèng ruéng ®ång, thÝch lµm ruéng<br /> <br /> thi ®i MiÒn T©y. Ng­êi ta lÊy kªnh T©n<br /> HiÖp lµm mèc ®Ó ®Æt tªn tiÕp theo cho c¸c<br /> kªnh: kªnh T©n HiÖp ®Õn kªnh A, B, C,<br /> D… Mçi hé ®­îc nhËn kho¶ng 3ha ®Êt ®Ó<br /> <br /> ë vµ trång trät. Ruéng ®­îc cÊp ngay sau<br /> nhµ, ®©y chÝnh lµ tËp qu¸n “liÒn canh<br /> liÒn c­”. Khi ®i hä còng kh«ng quªn<br /> <br /> mang theo hµnh trang v¨n hãa truyÒn<br /> thèng. T­¬ng tù, t¸c gi¶ TrÇn H÷u Hîp<br /> <br /> §Êt trong vïng ®a sè ®· ®­îc n«ng d©n<br /> khai ph¸ hoÆc do ®Þa chñ chiÕm h÷u,<br /> ph¸t canh thu t«. Nh­ng do hÖ thèng<br /> thñy lîi ch­a hoµn chØnh vµ ¶nh h­ëng<br /> cña chiÕn tranh nªn nhiÒu khu ®Êt bÞ bá<br /> <br /> hoang. Do ®Êt réng, ng­êi th­a, ®ång<br /> tròng, nªn bµ con s¹ lóa mïa næi. Mét vµi<br /> chî nhá ®· h×nh thµnh däc theo trôc lé<br /> C¸i S¾n.<br /> <br /> Nh×n chung, Hè Nai vµ C¸i S¾n tr­íc<br /> khi ng­êi C«ng gi¸o di c­ tõ MiÒn B¾c<br /> ®Õn, mét phÇn diÖn tÝch bÞ bá hoang, d©n<br /> c­ th­a thít. MÆc dï ®©y lµ vïng ®Êt<br /> giµu tiÒm n¨ng, nh­ng còng nhiÒu khã<br /> <br /> kh¨n, trë ng¹i cho c«ng cuéc ®Þnh c­ vµ<br /> sinh sèng cña con ng­êi. Ng­êi C«ng<br /> gi¸o ®Þnh c­ ë dinh ®iÒn C¸i S¾n, Hè Nai<br /> <br /> cã chung mét xuÊt ph¸t ®iÓm lµ gi¸o d©n<br /> tõ nhiÒu xø ®¹o cña c¸c ®Þa phËn MiÒn<br /> <br /> B¾c: Bïi Chu, Ph¸t DiÖm, H¶i Phßng, Hµ<br /> <br /> Néi, Th¸i B×nh, Thanh Hãa... Hä di c­ vµo<br /> Nam theo sù h­íng dÉn cña c¸c linh<br /> <br /> môc. Mçi linh môc phô tr¸ch mét nhãm<br /> gia ®×nh, trong nhãm chia ra nhiÒu tæ<br /> gia ®×nh th­êng lµ cã xuÊt th©n tõ cïng<br /> <br /> mét xø ®¹o ë MiÒn B¾c. Khi ®Õn vïng ®Êt<br /> míi, linh môc bèc th¨m chän vÞ trÝ cho<br /> <br /> nhãm. Tæ tr­ëng bèc th¨m chän vÞ trÝ<br /> <br /> cho tæ. Mçi gia ®×nh bèc th¨m chän mét<br /> l« ®Êt (riªng ë C¸i S¾n do ®iÒu kiÖn ®Êt<br /> ®ai réng nªn mçi hé ®­îc cÊp mét l« ®Êt<br /> <br /> cã diÖn tÝch 3ha). Nhãm trë thµnh xø ®¹o,<br /> tæ trë thµnh khu ®¹o. Linh môc h­íng<br /> dÉn di c­ trë thµnh linh môc chÝnh xø,<br /> coi sãc xø ®¹o.<br /> xø<br /> <br /> 2. C¬ cÊu tæ chøc sinh ho¹t theo gi¸o<br /> <br /> 38<br /> <br /> NguyÔn §øc Léc. C¬ cÊu tæ chøc, sinh ho¹t…<br /> <br /> 39<br /> <br /> ë khÝa c¹nh c¬ cÊu tæ chøc gi¸o xø<br /> <br /> xuyªn gäi lµ hä ch¸nh, c¸c hä kh¸c gäi<br /> <br /> xø ®­îc xem lµ ®¬n vÞ c¬ së thÊp nhÊt, cã<br /> t­ c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc Gi¸o héi<br /> <br /> gia ®×nh”(3). Víi c¸ch thøc tæ chøc nh­<br /> <br /> theo Gi¸o héi C«ng gi¸o ViÖt Nam, gi¸o<br /> C«ng gi¸o. Nã cã vai trß rÊt quan träng:<br /> <br /> lµ n¬i trùc tiÕp cai qu¶n gi¸o d©n, n¬i<br /> thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng cña Gi¸o héi.<br /> <br /> Gi¸o héi C«ng gi¸o ®Þnh nghÜa: "Gi¸o xø<br /> lµ mét céng ®oµn, tÝn h÷u ®­îc thiÕt lËp<br /> <br /> thµnh ®¬n vÞ gi¸o héi c¬ së trong mét<br /> ®Þa d­ nhÊt ®Þnh, cã tÝnh bÒn v÷ng trong<br /> c¬ cÊu tæ chøc gi¸o héi", "TÊt c¶ gi¸o xø<br /> vµ c¸c ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng víi gi¸o xø<br /> ®Òu cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo gi¸o luËt”.<br /> <br /> Theo quy chÕ "Héi ®ång gi¸o xø" cña<br /> Tßa Gi¸m môc Long Xuyªn, xuÊt b¶n<br /> n¨m 1971, lêi më ®Çu cã ghi: “§Þa phËn<br /> Long Xuyªn gåm nhiÒu gi¸o h¹t, mçi<br /> gi¸o h¹t gåm nhiÒu gi¸o xø, mçi gi¸o xø<br /> <br /> lµ hä nh¸nh, ®Æt d­íi quyÒn l·nh ®¹o cña<br /> cïng mét linh môc chÝnh xø nh­ mét ®¹i<br /> vËy, vïng C¸i S¾n ®· t¹o dùng c¸c gi¸o<br /> xø gÇn víi m« h×nh c¸c gi¸o xø ë MiÒn<br /> <br /> B¾c tr­íc n¨m 1954 h¬n vïng Hè Nai.<br /> NghÜa lµ d­íi cÊp gi¸o xø, cã c¸c gi¸o hä<br /> vµ mçi gi¸o hä ®Òu cã c¸c thiÕt chÕ nh­<br /> nhµ thê, nhµ xø riªng vµ th«ng th­êng<br /> <br /> cã mét linh môc phã xø phô tr¸ch hä<br /> nh¸nh. Khi sè l­îng gi¸o d©n ®«ng lªn<br /> th× hä nh¸nh cã thÓ h×nh thµnh gi¸o xø<br /> riªng, ®éc lËp víi hä nhµ xø. Trong khi<br /> ®ã t¹i khu vùc Hè Nai, do mËt ®é d©n sè<br /> <br /> ®«ng, ®Êt ®ai h¹n hÑp, mçi gi¸o xø ®­îc<br /> chia ra thµnh nhiÒu gi¸o khu, chø kh«ng<br /> cã c¸c hä nh¸nh nh­ ë khu vùc C¸i S¾n.<br /> <br /> gåm nhiÒu hä, mçi hä cã thÓ chia ra lµm<br /> nhiÒu khu. Hä cã linh môc ë th­êng<br /> <br /> S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc theo gi¸o xø cña ng­êi C«ng gi¸o di c­<br /> Vïng C¸i S¾n<br /> Vïng Hè Nai<br /> Gi¸o PhËn<br /> <br /> Gi¸o PhËn<br /> Gi¸o h¹t<br /> <br /> Gi¸o h¹t<br /> <br /> Gi¸o xø<br /> Gi¸o xø<br /> Hä Nh¸nh<br /> <br /> Hä nhµ xø<br /> <br /> Hä Nh¸nh<br /> Gi¸o khu<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> Gi¸o khu<br /> <br /> Gi¸o khu<br /> <br /> Xãm<br /> <br /> LÝ gi¶i cho vÊn ®Ò nµy cã lÏ xuÊt ph¸t<br /> tõ kh«ng gian ®Þnh c­ cña hai céng<br /> <br /> “èc ®¶o”, c¸c hé d©n c­ tró khÐp kÝn xung<br /> quanh nhµ thê th× ®Õn n¨m 1956 chÝnh<br /> <br /> 1954, hµng ®oµn gi¸o d©n ®æ vÒ Hè Nai<br /> víi sè l­îng kh¸ ®«ng, ng­êi gi¸o d©n<br /> <br /> mét l­îng lín gi¸o d©n tõ Biªn Hßa, Sµi<br /> Gßn vÒ ®Þnh c­ t¹i khu vùc<br /> <br /> ®ång. NÕu nh­ giai ®o¹n ®Çu vµo n¨m<br /> <br /> ®· thiÕt lËp c¸c gi¸o xø theo m« h×nh<br /> lµng x· truyÒn thèng, c­ tró theo h×nh<br /> <br /> quyÒn ViÖt Nam Céng hßa (VNCH) bè trÝ<br /> <br /> 3. Quy chÕ Héi ®ång gi¸o xø cña Tßa Gi¸m môc<br /> Long Xuyªn, xuÊt b¶n n¨m 1971.<br /> <br /> 39<br /> <br /> Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 12 - 2012<br /> <br /> 40<br /> Dinh ®iÒn C¸i S¾n réng lín, d©n chóng<br /> ®­îc bè trÝ c­ tró ph©n t¸n däc theo c¸c<br /> kªnh, r¹ch. ChÝnh ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai réng<br /> <br /> Tuy nhiªn, do ®iÒu kiÖn c­ tró dÉn<br /> ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ c¸ch thøc tæ chøc<br /> céng ®ång nh­ trªn ®· nãi, cho nªn c¬<br /> <br /> cña Gi¸o phËn Long Xuyªn khi thµnh lËp<br /> vµo nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ tr­íc ®·<br /> <br /> Hè Nai víi khu vùc C¸i S¾n hiÖn nay cã<br /> sù kh¸c biÖt t­¬ng ®èi. C¬ cÊu Héi ®ång<br /> <br /> lín, c­ tró ph©n t¸n, céng víi chÝnh s¸ch<br /> chñ tr­¬ng thµnh lËp c¸c gi¸o xø, c¸c<br /> gi¸o hä nh¸nh víi ®Çy ®ñ thiÕt chÕ nh­<br /> nhµ thê, nhµ xø t­¬ng ®èi hoµn chØnh.<br /> ChÝnh c¸ch thøc nµy t¹o ®iÒu kiÖn h×nh<br /> <br /> thµnh c¸c gi¸o xø míi cho c¸c giai ®o¹n<br /> tiÕp sau nµy. §iÒu nµy t­¬ng tù nh­ c¸c<br /> gi¸o xø gèc MiÒn B¾c, mét gi¸o xø n»m<br /> trªn ®Þa bµn ®Þa lÝ réng, víi nhiÒu hä<br /> nh¸nh vµ khi sè gi¸o d©n t¨ng, ®ñ ®iÒu<br /> <br /> kiÖn thµnh lËp mét gi¸o xø th× t¸ch<br /> thµnh gi¸o xø riªng.<br /> <br /> cÊu tæ chøc Héi ®ång gi¸o xø ë khu vùc<br /> gi¸o xø ë khu vùc Hè Nai th­êng bao<br /> gåm mét Ch¸nh tr­¬ng (chñ tÞch) phô<br /> tr¸ch c«ng viÖc chung, mét Phã néi phô<br /> tr¸ch c¸c c«ng viÖc phông vô, qu¶n lÝ<br /> thiÕt bÞ cña nhµ thê; mét Phã ngo¹i phô<br /> <br /> tr¸ch c¸c c«ng viÖc ngo¹i giao víi c¸c<br /> gi¸o xø kh¸c hoÆc víi chÝnh quyÒn ®Þa<br /> ph­¬ng khi cã yªu cÇu vµ mét th­ kÝ vµ<br /> mét thñ quü, cã nh÷ng n¬i th­ kÝ, kiªm<br /> thñ quü.<br /> <br /> S¬ ®å 2: C¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång gi¸o xø phæ biÕn t¹i c¸c gi¸o xø vïng Hè Nai<br /> Linh môc xø<br /> Linh môc phã (nÕu cã)<br /> Ban th­êng vô ®ång gi¸o xø<br /> (ban hµnh gi¸o)<br /> Th­ kÝ<br /> <br /> Trïm khu<br /> <br /> Chñ tÞch H§MV ch¸nh tr­¬ng<br /> <br /> Phã néi<br /> <br /> Phã ngo¹i<br /> <br /> Trïm khu<br /> <br /> Trïm khu<br /> <br /> Trong khi ®ã, c¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång<br /> <br /> th× cã c¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi gièng víi<br /> <br /> S¾n l¹i ®­îc tæ chøc theo m« h×nh ph©n<br /> quyÒn. Hä nhµ xø cã mét chñ tÞch, mét<br /> <br /> c¸c gi¸o hä (hä nh¸nh) kh«ng cßn n÷a<br /> mµ thay vµo ®ã lµ c¸c gi¸o khu, c¬ cÊu<br /> <br /> môc vô c¸c gi¸o xø thuéc khu vùc C¸i<br /> phã chñ tÞch Héi ®ång Môc vô, c¸c hä<br /> nh¸nh ®Òu cã thªm mét phã chñ tÞch,<br /> <br /> phô tr¸ch chung c«ng viÖc cña gi¸o hä.<br /> Tuy nhiªn, qua t×m hiÓu, chóng t«i thÊy<br /> còng cã mét vµi tr­êng hîp ë C¸i S¾n,<br /> <br /> ®Æc biÖt lµ c¸c gi¸o xø míi thµnh lËp<br /> sau nµy, trªn c¬ së t¸ch ra tõ hä chÝnh<br /> <br /> c¸c gi¸o xø t¹i khu vùc Hè Nai. NghÜa lµ<br /> <br /> Héi ®ång môc vô tËp trung, kh«ng ph©n<br /> quyÒn ra c¸c gi¸o khu. Nh­ vËy, cã thÓ<br /> thÊy xu h­íng ph¸t triÓn c¸c gi¸o xø ë<br /> khu vùc C¸i S¾n theo h­íng c¬ cÊu tæ<br /> chøc nh©n sù Héi ®ång môc vô sÏ gièng<br /> khu vùc Hè Nai, còng nh­ c¸c vïng ®«<br /> thÞ l©n cËn.<br /> <br /> 40<br /> <br /> NguyÔn §øc Léc. C¬ cÊu tæ chøc, sinh ho¹t…<br /> <br /> 41<br /> <br /> S¬ ®å 3: C¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång Môc vô phæ biÕn t¹i c¸c gi¸o xø vïng C¸i S¾n<br /> <br /> Linh môc phã<br /> Hä nh¸nh<br /> Ban th­êng vô ®ång gi¸o xø<br /> (ban hµnh gi¸o)<br /> Phã chñ tÞch<br /> <br /> Trïm xãm (5xãm)<br /> <br /> Linh môc xø<br /> nhµ xø<br /> <br /> Linh môc phã<br /> Hä nh¸nh<br /> <br /> Chñ tÞch H§MV ch¸nh tr­¬ng<br /> Phã chñ tÞch<br /> <br /> Trïm xãm (4xãm)<br /> <br /> VÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c<br /> <br /> Phã chñ tÞch<br /> <br /> Trïm xãm (5xãm)<br /> <br /> Cã thÓ thÊy, qu¸ tr×nh ®Þnh c­ t¹i<br /> <br /> thµnh viªn trong Ban hµnh gi¸o ë c¶ hai<br /> khu vùc Hè Nai vµ C¸i S¾n t­¬ng ®èi<br /> <br /> vïng ®Êt míi, ng­êi ta ®· ph¶i chän lùa<br /> nh÷ng yÕu tè cèt lâi nhÊt ®Ó g×n gi÷, yÕu<br /> <br /> mét c«ng viÖc kh¸c nhau, mang tÝnh<br /> chÊt ®Æc tr­ng nh­: ch¸nh tr­¬ng ®¶m<br /> <br /> hßa vµo c¸c yÕu tè C«ng gi¸o ®Ó tån t¹i.<br /> C¬ cÊu tæ chøc Héi ®ång gi¸o xø cã sù<br /> <br /> gièng nhau. Mçi thµnh viªn ®¶m nhËn<br /> <br /> nhËn c«ng viÖc chung, phã néi phô tr¸ch<br /> phông vô th¸nh lÔ, c¸c giê kinh trong<br /> <br /> nhµ thê, ngoµi ra cßn qu¶n lÝ thªm hÖ<br /> thèng ©m thanh, ¸nh s¸ng cña nhµ thê;<br /> phã ngo¹i chÞu tr¸ch nhiÖm ngo¹i giao<br /> víi c¸c gi¸o xø kh¸c, t«n gi¸o b¹n vµ<br /> chÝnh quyÒn; hai chøc vô cßn l¹i lµ th­<br /> kÝ (nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn sæ<br /> s¸ch) vµ thñ quü. Tïy vµo ®Æc tr­ng cña<br /> <br /> gi¸o xø mµ mçi thµnh viªn trong Ban<br /> hµnh gi¸o ®­îc ph©n c«ng thªm mét sè<br /> c«ng viÖc ®Æc tr¸ch, ch¼ng h¹n nh­: ë<br /> gi¸o xø Ngäc Th¹ch, C¸i S¾n cã nhµ m¸y<br /> s¶n xuÊt n­íc s¹ch ®ãng chai, nªn «ng<br /> <br /> phã ngo¹i ®­îc giao thªm mét c«ng viÖc<br /> lµ chÞu tr¸ch nhiÖm coi sãc nhµ m¸y s¶n<br /> <br /> xuÊt n­íc. ë mçi vïng cã mét c¸ch gäi<br /> <br /> kh¸c nhau, mÆc dï trªn “giÊy tê” th×<br /> <br /> “ch¸nh tr­¬ng” ®­îc gäi lµ “chñ tÞch”<br /> nh­ng trong giao tiÕp h»ng ngµy, ng­êi<br /> ta vÉn quen gäi lµ “ch¸nh tr­¬ng”, “«ng<br /> trïm”…<br /> <br /> tè nµo kh«ng phï hîp th× lo¹i bá hoÆc<br /> m« pháng theo c¬ cÊu lµng x· truyÒn<br /> thèng cña ng­êi ViÖt lµ Héi ®ång k×<br /> <br /> môc, cïng víi c¸c nhãm, phe, héi ®­îc<br /> ®­îc vËn hµnh trong c¸c nhãm héi ®oµn<br /> C«ng gi¸o nh­: c¸c giíi, héi ®oµn... M«<br /> <br /> h×nh ho¹t ®éng c¸c gi¸o xø ®­îc vËn<br /> hµnh theo m« h×nh tù qu¶n céng ®ång<br /> <br /> bao gåm: Ban th­êng vô gi¸o xø hay<br /> cßn gäi lµ Ban hµnh gi¸o, Ban ®iÒu hµnh<br /> c¸c gi¸o khu, Ban trÞ sù c¸c giíi. Héi<br /> ®ång gi¸o xø ®­îc gi¸o d©n trong gi¸o<br /> xø bÇu d©n chñ b»ng phiÕu kÝn víi<br /> <br /> nhiÖm k× bèn n¨m mét lÇn. Th«ng<br /> th­êng, ®Ó ®­îc bÇu vµo Ban hµnh gi¸o,<br /> <br /> ng­êi ®ã ph¶i cã ®øc ®é, uy tÝn, cã nhiÒu<br /> ®ãng gãp víi gi¸o xø, ph¶i lµ d©n céng<br /> ®ång cò (chÝnh c­) vµ t­¬ng ®èi lín tuæi.<br /> <br /> Nh÷ng ng­êi ®­îc bÇu vµo héi ®ång<br /> gi¸o xø ®­îc xem lµ nh÷ng ng­êi cã<br /> danh gi¸ trong céng ®ång nªn mét sè<br /> n¬i trong khu vùc Hè Nai, C¸i S¾n khi<br /> <br /> ®Õn ®ît bÇu cö còng cã nh÷ng ®ît vËn<br /> <br /> 41<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2