Cơ sở dẫn liệu

Chia sẻ: Mainhung Ami | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
313
lượt xem
71
download

Cơ sở dẫn liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở dẫn liệu của BCTC là căn cứ của các khoản mục và thông tin trình bày trong BCTC do Giám đốc ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở dẫn liệu

 1. LOGO CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM: www.themegallery.com
 2. Nội dung 1 Khái niệm cơ sở dẫn liệu 2 Các tiêu chuẩn của cơ sở dẫn liệu
 3. Cơ sở dẫn liệu 1- Khái niệm Cơ sở dẫn liệu của BCTC là căn cứ của các khoản mục và thông tin trình bày trong BCTC do Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị chịu trách nhiệm lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán quy định. Các căn cứ này phải được thể hiện rõ ràng hoặc có cơ sở đối với từng chỉ tiêu trong BCTC. Các khoản mục cấu thành khác nhau của BCTC thì có cơ sở dẫn liệu cụ thể không giống nhau
 4. Cơ sở dẫn liệu 2- Tiêu chuẩn Sự hiện hữu Quyền và nghĩa vụ Sự phát sinh Đánh giá Chính xác và đầy đủ Trình bày và công bố
 5. 2- Tiêu chuẩn a) Sự hiện hữu Một tài sản hay 1 khoản nợ phản ánh trên BCTC thực tế phải tồn tại (có thực) vào thời điểm lập báo cáo.
 6. 2- Tiêu chuẩn b) Quyền và nghĩa vụ Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo cáo tài chính đơn vị phải có quyền sở hữu hoặc có trách nhiệm hoàn trả tại thời điểm lập báo cáo. --Nếu doanh nghiệp có bằng chược phản ánh trên các Đối với các khoản công nợ đ ứng chứng minh tài sBCTC là thuộcvị đang sở hữu của mình thì doanh nghiệpế ản đó thì đơn quyền có nghĩa vụ phải thanh toán thực t hoànvới các khoản nợ này. cho thuê hoặc nhượng bán tài đối toàn có quyền sử dụng, sản đó. Doanh nghiệp phải phản ánh tài sản đó trên báo cáo tài chính của đơn vị mình.
 7. 2- Tiêu chuẩn c. Sự phát sinh Một nghiệp vụ hay một sự kiện đã ghi chép thì phải đã xảy ra và có liên quan đến đơn vị trong thời kỳ xem xét.
 8. 2- Tiêu chuẩn d. Đánh giá Một tài sản hay một khoản nợ được ghi chép theo giá trị thích hợp trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được thừa nhận)
 9. 2- Tiêu chuẩn e. Chính xác và đầy đủ - Một nghiệp vụ hay một sự kiện được ghi chép theo đúng giá trị của nó, doanh thu hay chi phí được ghi nhận đúng kỳ, đúng khoản mục và đúng về toán học. - Toàn bộ tài sản, các khoản nợ, nghiệp vụ hay giao dịch đã xảy ra có liên quan đến báo cáo tài chính phải được ghi chép hết các sự kiện liên quan.
 10. 2- Tiêu chuẩn g. Trình bày và công bố Các khoản mục được phân loại, diễn đạt và công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận).
 11. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Sự hiện Sự hiện có của hàng - Kiểm tra vật chất hữu tồn kho và dự phòng - Kiểm tra chứng từ tài liệu,thủ giảm giá hang tồn kho tục xác nhận sự tồn tại của được phản ánh trên các khoản hàng tồn kho (phiếu BCĐKT nhập kho, phiếu xuất kho,, biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, hàng hóa;phiếu báo vật tư còn lại cuối kì; biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm hàng hóa; bảng kê mua hàng)
 12. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Sự phát -Sự phát sinh thực tế của các - Đối chiếu ngày tháng trên sinh nghiệp vụ kinh tế,các khoản chứng từ xác nhận nghiệp vụ doanh thu và chi phí được phát sinh và trên sổ kế toán hạch toán trong sổ kế toán có -Lấy xác nhận của bên thứ 3 lien quan tới khoản mục có liên quan hang tồn kho -Kiểm tra số phát sinh của các -Các sự kiện và nghiệp vụ tài khoản có liên quan trong kì kinh tế được phản ánh đúng kì phát sinh và đủ điều kiện ghi nhận
 13. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Quyền - Quyền sở hữu hoặc - Xem xét cẩn thận các tài và nghĩa kiểm soát lâu dài với các liệu,chứng từ có liên quan tới vụ khoản mục hang tồn kho đã quyền sở hữu tài sản ( hóa phản ánh trên BCTC đơn giá trị gia tăng, thư xác - Nghĩa vụ với các nhận mua hang,...) khoản công nợ phải trả đã - Kiểm tra bằng chứng xác ghi nhận do chưa thanh toán nhận nghĩa vụ của đơn vị tiền nguyên vật liệu, công đang tồn tại( các chữ kí của cụ dụng cụ, hàng hóa nhưng người có liên quan: bên bán, bên mua…)
 14. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Đánh Xem xét việc đánh giá - Xem xét các chính sách kế toán mà đơn vị giá giá vốn hang tồn kho, sử dụng ( phương pháp tính giá xuất kho giá xuất kho, dự phòng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hang giảm giá hang tồn kho hóa..)có đúng chuẩn mực,chế độ kế toán của đơn vị có phù hợp không? các nguyên tắc và chế - Áp dụng có hợp lý và nhất quán không? độ kế toán hiện hành - Tính toán trong quá trình áp dụng có chính không? xác không? - Xem xét tính phù hợp của các khoản dự phòng được trích lập: + Có tồn tại thực sự hàng tồn kho có giá trị gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm 31/12 không, chênh lệch là bao nhiêu?
 15. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Chính -Giá trị của các nghiệp vụ -Kiểm tra độ chính xác về số xác kinh tế phát sinh liên quan học của các phép tính đén hang tồn kho được ghi - Kiểm tra quá trình cộng dồn nhận đúng trước khi kiểm tra sự chính - Số liệu cộng dồn trên các xác của từng đối tượng chi tài khoản và sổ kế toán tiết chính xác, luân chuyển số - Kiểm tra tính thống nhất của liệu giữa sổ KTCT và số liệu trên BCTC với số liệu KTTH không sai sót trong các loại sổ kế toán
 16. Hàng tồn kho CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện Tính Mọi nghiệp vụ mua, -Kiểm tra từ chứng từ ( hóa đầy đủ bán, nhập, xuất các đơn mua hàng, phiếu nhập xuất khoản mục hang tồn kho, …) đã ghi nhận đầy đủ trên kho… đều được ghi sổ sách hay chưa chép và phản ánh đầy - Kiếm tra các khoản mục liên đủ trên sổ sách và quan để xem có nghiệp vụ nào BCTC được phản ánh nhiều lần hay không? - Có thể kết hợp kiểm tra vật chất đối chiếu với sổ sách xem các sổ sách có bị nghi nhận thiếu hay không
 17. LOGO www.themegallery.com
 18. Nhóm: Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Mai Nhung Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Nhài Đặng Thị Minh Trang Phạm Thị Anh
Đồng bộ tài khoản