CÔNG TẮC TƠ, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
42
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch vòng dẫn điện phụ gồm thanh dẫn, đầu nối và tiếp điểm. Quá trình tính toán mạch vòng dẫn điện phụ cũng giống như mạch vòng dẫn điện chính. I. thanh dẫn: I.1 Thanh dẫn động: 1.Chọn vật liệu thanh dẫn: Ta chọn vật liệu giống như thanh dẫn mạch vòng dẫn điện chính. Vậy ta chọn là đồng. Kí hiệu: MI - TB - tiết diện hình chữ nhật có 2 cạnh a và b, các thông số kĩ thuật đã nêu ở phần mạch vòng dẫn điện chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 7

  1. Chương 7: M¹ch vßng dÉn ®iÖn phô M¹ch vßng dÉn ®iÖn phô gåm thanh dÉn, ®Çu nèi vµ tiÕp ®iÓm. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n m¹ch vßng dÉn ®iÖn phô còng gièng nh- m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh. I. thanh dÉn: I.1 Thanh dÉn ®éng: 1.Chän vËt liÖu thanh dÉn: Ta chän vËt liÖu gièng nh- thanh dÉn m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh. VËy ta chän lµ ®ång. KÝ hiÖu: MI - TB - tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt cã 2 c¹nh a vµ b, c¸c th«ng sè kÜ thuËt ®· nªu ë phÇn m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh. Cã h×nh d¹ng nh- h×nh vÏ: 2. TÝnh to¸n thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n: X¸c ®Þnh kÝch th-íc cña thanh dÉn theo c«ng thøc (2-6)- quyÓn 1ta cã: I 2 . ρ θ .k f b= 3 2.n( n + 1).k T .τ « ® a Trong ®ã: Chän n = = 6 : tû sè gi÷a hai c¹nh. b
  2. I = I®mp = 5 (A): dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¹ch vßng phô. kf = 1,04: hÖ sè tæn hao phô. kT = 6. 10-6 (W/mm2C): hÖ sè táa nhiÖt ra kh«ng khÝ. «® = [cp] - mt = 95 - 40 = 55 (0C).  : ®iÖn trë suÊt cña vËt dÉn ë nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp. Mµ ta cã:  =20. [1 +  ( - 20)] = 0,01741 . [1 + 0,0043 . (95 - 20)] = 0,023 . 10- 3 (mm). trong ®ã  = 0,0043 (1/0C): hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë. 5 2 . 0,0023.10 -3.1,04 VËy ta cã: b = 3 = 0,28 (mm). 2. 6. (6 + 1). 6.10 -6 . 55 Mµ a = 6. b = 6. 0,28 = 1,68 (mm) VËy kÝch th-íc tèi thiÓu cña thanh dÉn ®éng lµ: a = 1,68 (mm). b = 0,26 (mm). Víi thanh dÉn ngoµi viÖc dÉn ®iÖn tèt th× nhiÖt ®é ph¸t nãng cña nã kh«ng v-ît qu¸ trÞ sè cho phÐp vµ thanh dÉn cßn ph¶i ®ñ lín ®Ó g¾n tiÕp ®iÓm lªn trªn. VËy kÝch th-íc cña thanh dÉn cßn phô thuéc vµo ®-êng kÝnh cña tiÕp ®iÓm. Theo b¶ng (2 - 15)- quyÓn 1 víi dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m= 5(A) ta cã: d = 24 (mm): ®-êng kÝnh tiÕp ®iÓm. h = 0,31(mm): chiÒu cao tiÕp ®iÓm.
  3. Ta chän ®-êng kÝnh cña tiÕp ®iÓm ®éng: d = 4 (mm). VËy ta chän kÝch th-íc cña thanh dÉn ®éng: a = 5 (mm) b = 0,5 (mm) 3. TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm thanh dÉn: 3.1.TÝnh kiÓm nghiÖm l¹i thanh dÉn ë chÕ ®é dµi h¹n: a.TÝnh mËt ®é dßng ®iÖn dµi h¹n: I Theo c«ng thøc: J = (A / mm 2 ). S Trong ®ã: I = I®mp = 5 (A): dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¹ch phô. S = Std = a. b = 5. 0,5 = 2,5 (mm2): tiÕt diÖn thanh dÉn. VËy mËt ®é dßng ®iÖn dµi h¹n: 5 J= = 2 (A / mm 2 ) 2,5 So s¸nh mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp lµ: [Jcp]  4 (A/ mm2)lµ phï hîp. b. TÝnh nhiÖt ®é ph¸t nãng thanh dÉn ë chÕ ®é dµi h¹n: Theo c«ng thøc: (2 - 4)- quyÓn 1 ta cã: I 2 m . . ρ o . (1 + α.θ td ). k f S.P = ® k t . . (θ td - θ mt ) I 2 m . ρ o . k f + S. P. k T . θ mt o td = ® ( C). S. P. k T - I 2 m . ρ o . k f . α ® Trong ®ã: td - NhiÖt ®é ph¸t nãng æn ®Þnh thanh dÉn. I®m = 5 (A): dßng ®iÖn ®Þnh møc. kf = 1,04: hÖ sè tæn hao phô. S = 2,5 (mm2): TiÕt diÖn thanh dÉn.
  4. P = 2. (a + b) = 2. ( 2,5+ 0,5 )= 11 (mm): Chu vi thanh dÉn. mt = 40 (oC): NhiÖt ®é m«i tr-êng. 0 - §iÖn trë suÊt vËt liÖu ë 00C. Ta cã : 20 = 0. (1 + 20) ρ 20 0,01741.10 -3 Mµ 0 = = = 0,016.10-3 (mm). 1 + α. 20 1 + 0,0043. 20 Nªn nhiÖt ®é ph¸t nãng cña thanh dÉn : 5 2 . 0,016.10 -3.1,04 + 2,5.11. 6.10 -6 . 40 td = = 43, 27 (o C). 2,5.11. 6.10 - 5 . 0,016.10 . 1,04. 0,0043 -6 2 -3 td = 43,27 (oC) VËy ta so s¸nh víi nhiÖt ®é cho phÐp : t® < [cp] = 95oC lµ thÝch hîp. 3.2. TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n: TÝnh mËt ®é dßng ®iÖn trong thanh dÉn khi x¶y ra ng¾n m¹ch víi c¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau. Theo c«ng thøc (6 – 21)– quyÓn 1 ta cã: Jnm2. tnm = Anm – A® Anm - A® Jnm = tnm (A/mm2). Trong ®ã:
  5. Jnm = Jbn : MËt ®é dßng ®iÖn khi ng¾n m¹ch vµ khi ë dßng bÒn nhiÖt. tnm = tbn : Thêi gian ng¾n m¹ch, bÒn nhiÖt. Abn, A® : Gi¸ trÞ h»ng sè tÝch ph©n øng víi nhiÖt ®é bÒn nhiÖt vµ nhiÖt ®é ®Çu. NhiÖt ®é bÒn nhiÖt cña thanh dÉn lµ: 300 (oC). Tra ®å thÞ (6 – 6)– quyÓn 1 ta ®-îc: bn = 300 (o C)  Anm = 4.104 (A2S/mm4). ® = 95 (oC) = 1,7.10-4 (A2S/mm4). Ta cã: Anm – A® = 4.104 – 1,7.104 = 2,3.104 (AS/mm4). Víi c¸c thêi gian ng¾n m¹ch kh¸c nhau ta cã: tnm = 3 (s)  Jnm = 87,56 (A/mm2) tnm = 4 (s)  Jnm = 75,83 (A/mm2) tnm = 10 (s)  Jnm = 47,96 (A/mm2) So s¸nh víi mËt ®é dßng ®iÖn bÒn nhiÖt cho phÐp ®èi víi thanh dÉn ®ång ë b¶ng (6 – 7)– quyÓn 1 ta cã b¶ng sau: Tnm (S) 3 4 10 [Jnm] (A/mm2) 94 82 51 Jnmtt(A/mm2) 87,56 75,83 47,96 So s¸nh Jnm < [Jnm] nªn ë chÕ ®é ng¾n m¹ch thanh dÉn vÉn ®¶m b¶o lµm viÖc tèt vµ tin cËy.
  6. KÕt luËn: VËy kÝch th-íc thanh dÉn ®éng ®· tÝnh vµ chän a =5(mm) b = 0,5(mm) th× mËt ®é dßng ®iÖn trong chÕ ®é dµi h¹n vµ ng¾n h¹n hoµn toµn tháa m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt. I.2 tÝnh to¸n thanh dÉn tÜnh: V× thanh dÉn tÜnh cßn cÇn ph¶i cã ®é bÒn c¬ ®Ó gia c«ng lç vÝt s¾t ®Çu nèi vµ cßn chÞu va ®Ëp khi ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn. Nªn ta chän kÝch th-íc thanh dÉn lín h¬n mét chót so víi thanh dÉn ®éng. V× vËy ta chän kÝch th-íc thanh dÉn tÜnh nh- sau: a  5(mm)  b  1(mm) +. TÝnh to¸n mËt ®é dßng ®iÖn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n: I 5 J= = = 1 (A / mm 2 ) S 5 Trong ®ã: I = I®mp = 5 (A): dßng ®iÖn ®Þnh møc cña m¹ch phô. S = a. b = 5. 1 = 5 (mm2): tiÕt diÖn thanh dÉn. So s¸nh víi mËt ®é dßng cho phÐp: [Jcp]  4 (A/mm2) lµ phï hîp.
Đồng bộ tài khoản