Công ty cổ phần Viễn Thông - tin học - điện tử

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
443
lượt xem
47
download

Công ty cổ phần Viễn Thông - tin học - điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp của công ty cổ phần viễn thông - tin học - điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần Viễn Thông - tin học - điện tử

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC - ĐIỆN TỬ Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2007 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 01 6.100.211.893 5.334.196.960 2. Điều chỉnh cho các khoản: - Khấu hao tài sản cố định 02 V.9 5.248.373.868 4.649.853.672 - Các khoản dự phòng 03 - - - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - 11.268.485 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 1.667.198 (61.686.859) - Chi phí lãi vay 06 VI.4 670.716.989 887.120.574 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 12.020.969.948 10.820.752.832 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (20.556.798.537) (2.934.633.804) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (4.165.652.694) (1.034.861.337) - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 3.755.803.301 (3.727.629.672) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (725.257.647) (91.223.192) - Tiền lãi vay đã trả 13 VI.4 (670.716.989) (596.820.027) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.15 (746.787.574) (815.727.618) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 80.013.155 14.100.000 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (1.426.446.000) (1.481.337.968) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (12.434.873.037) 152.619.214 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 21 V.9 (2.120.631.334) (1.630.766.012) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 22 - 180.492.747 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - - 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 V.2 (3.000.000.000) - 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 - - 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 - - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (5.120.631.334) (1.450.273.265) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 12
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC - ĐIỆN TỬ Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo) Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 V.19 24.251.087.677 - 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 - - 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.12 8.264.801.156 15.469.479.869 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.12 (15.192.777.290) (12.630.836.862) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.19 (2.073.890.000) (842.820.000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 15.249.221.543 1.995.823.007 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (2.306.282.828) 698.168.956 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 4.787.131.922 4.088.962.966 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 2.480.849.094 4.787.131.922 - - TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2008 _______________ _________________ ____________________ Vũ Thị Tứ Nữ Trần Ngọc Tuân Lương Ngọc Hương Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản