Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  M¹i sè 0841/TN­X N K  n g µ y 10  B T th¸ng 3 n¨ m  1999 v Ò  viÖc  thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i ® èi víi µ n g  h o¸  h  n h Ë p  k h È u  cã  u Êt xø  N h Ët B ¶ n x KÝnh    göi: ­ C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan    c¬  trùc thuéc ChÝnh  phñ ­   UBND     c¸ctØnh,TP      trùcthuéc T¦           ­C¬    quan    T¦ cña    c¸c®oµn  thÓ §ång  kÝnh      göi:­Tæng  côc    H¶i quan  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/5/1998; Theo kÕt  qu¶ lµm viÖc gi÷a  Th¬ng    Bé  m¹i ViÖt Nam   §¹isø  vµ    qu¸n  NhËt  B¶n    t¹ ViÖtNam,  îcsù  i   ®   ®ång  cña  ý  Thñ íng ChÝnh  t   phñ; Bé  Th¬ng    m¹ith«ng  b¸o: Hµng    xuÊt xø  ho¸ cã    NhËt  B¶n  îct¹m    ®   thêihëng  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙i u    cña ViÖt Nam       tõ ngµy  th¸ng 1  01    n¨m 1999 trong thêigian chê        ®µm   ph¸n  ký  kÕt tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam   NhËt      vµ  B¶n  viÖc  vÒ  dµnh cho nhau chÕ ®é  ®èi xö      tèi huÖ quèc. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan    c¬  trùcthuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¬  vµ  quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ  phæ   biÕn    néidung  c«ng    v¨n nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản