intTypePromotion=1

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 2842 T C/T C T   g µy  15 th¸ng 8 n¨ m  1996  c n v Ò  viÖc x ö  lý  i Ô n   m thu Õ  N K  h µ n g  h o¸  K  b » n g   N n g u å n  vèn vay O D A  cña  h Ý n h  p h ñ  P h¸p  C theo N g h Þ  ® Þ n h  th T µi ch Ý n h   n¨ m  1994, 1995 KÝnh   göi:­Tæng      côc  H¶i  quan C¨n  ý  cø  kiÕn cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i   t¹  v¨n  c¸c b¶n  6709/QHQT   sè  ngµy 29/11/1994 vÒ  viÖc tæ  chøc thùc hiÖn viÖn trî  Ph¸p 1994 vµ sè  350/QHQT   ngµy 22/01/1996    vÒ viÖc kÕt qu¶  NghÞ   ký  ®Þnh      th Tµi chÝnh  1995    víiPh¸p,Bé      TµichÝnh  híng dÉn    viÖc  lýmiÔn  xö    thuÕ  nhËp  khÈu thiÕt   bÞ cña    ¸n sö  c¸cDù    dông  vèn  vay    l∙nhÑ  i (ODA)  cña ChÝnh  phñ Ph¸p  sau: nh  1) ThiÕt bÞ    nhËp  khÈu cña    c¸c dù  sö  tÊt c¶    ¸n  dông  vèn vay  i l∙ nhÑ    (ODA)  cña  ChÝnh phñ  Ph¸p (theo NghÞ  ®Þnh    Tµi chÝnh  th   n¨m  1994 ký  ngµy 21/7/1994  n¨m  vµ  1995  ngµy  ký  30/11/1995 gi÷a ChÝnh    phñ    níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ    nícCéng  hoµ Ph¸p)® îcmiÔn      thuÕ nhËp  khÈu.Chi tiÕtc¸cDù            ¸n theo phô          lôcI,II®Ýnh  kÌm. 2) Hå  ®Ó   îcxÐt miÔn    s¬  ®     thuÕ  nhËp  khÈu  gåm   cã: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  cña  ®¬n  thùc hiÖn  ¸n. vÞ    Dù  ­ Hîp    ®ång  mua  hµng    gi÷a ngêicung  b¸n  ho¸ ký      cÊp  hµng  Ph¸p  ngêi vµ    mua  ViÖtNam.   ­ C«ng      v¨n cña  Th¬ng    Bé  m¹i cho phÐp nhËp khÈu thiÕtbÞ    cho  ¸n, dù    trong ®ã      thiÕtbÞ    ghirâ sè    nµy  îcnhËp  ®   b»ng nguån  vèn vay ODA   trong tµi     kho¸n¨m    1994 hoÆc  n¨m 1995  cña  ChÝnh  phñ  Ph¸p. ­Tê    khaihµng    nhËp  khÈu. Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng    (n¬i®¬n  nhËp  vÞ  hµng) c¨n cø      vµo  quy  ®Þnh  trªn®©y      ®Ó lµm      thñ tôcmiÔn thuÕ nhËp  khÈu  cho ®¬n  vÞ. Bé    Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ ®¹o Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    thèng nhÊt.§Þnh  6    kú  th¸ng vµ    hµng  n¨m, Tæng     côc    H¶i quan tËp    liÖu vÒ  hîp sè    t×nh  h×nh thùc hiÖn    miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu  cho   îng nµy,b¸o c¸o Bé    ®èi t         TµichÝnh  (theomÉu     ®Ýnh kÌm). Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã  víng  ¾c   g×  m thuéc thÈm  quyÒn  gi¶i   quyÕt cña  Tµi chÝnh, ®Ò   Bé      nghÞ Tæng  côc    H¶i quan ph¶n ¸nh  Bé    vÒ  Tµi chÝnh    ®Ó xem    lýkÞp  xÐt xö    thêi.
  2. 2 Phô  I lôc  (KÌm  theo C«ng    2842    v¨n sè  TC/TCT ngµy  th¸ng8  15    n¨m  1996  cña  Tµi  Bé  chÝnh) Danh  môc   Dù   sö  c¸c  ¸n  dông  ODA   cña Ph¸p  theo  NghÞ   ®Þnh   tµichÝnh  th    n¨m 1994 STT Tªn  ¸n dù  C¬  quan  chñ qu¶n  Vèn  Ghi chó   (Chñ  ¸n) dù  viÖn    trî (tr   iÖu FF) I.Danh    môc  c¸c  ¸n  îc dù  ®   cÊp  ph¸t  sö dông viÖn trî   Ph¸p  1994 1 Tin häc      ho¸ kho  b¹c Bé    TµichÝnh 6,0 Tõ  vèn viÖn  trî  kh«ng  hoµn  i l¹ 2 §µo      Ng©n  t¹oc¸n bé  hµng Ng©n  hµng  Nhµ  níc 6,32 nt 3 N©ng  cÊp  ViÖn  VÖ  sinhBé  tÕ  Y  3,5 nt dÞch  tÔ 4 Trang bÞ  bÖnh  viÖn Trµ   ban nh©n  d©n  5,0 Uû nt Vinh    giai®o¹n  II tØnh  Vinh Trµ  5 N©ng   cÊp bÖnh  viÖn KiÕn   ban nh©n  d©n  5,0 Uû nt An TP    H¶i Phßng 6 N©ng  cÊp bÖnh  viÖn Lµo   ban nh©n  d©n  5,0 Uû nt Cai tØnh  Lµo  Cai 7 HÖ  thèng cÊp  níc thÞ x∙Uû  ban nh©n  d©n  21,0 Tõ    vèn  vay    l∙i §iÖn    BiªnPhñ     ­LaiCh©u tØnh    LaiCh©u nhÑ 8 C¸c  tr¹m    i ph¸tl¹ ch¬ng    tr×nh§µitruyÒn      h×nh    20,0 VN nt truyÒn h×nh quèc gia giai  (CT  ®Çu  t ph¸t     ®o¹n  II triÓn   kü   thuËt   th«ng  tin) 9 ThiÕt bÞ  Studio cho  §µiUû  ban nh©n  d©n  7,0   nt truyÒn  h×nh  Néi Hµ  TP  Néi Hµ  10 ThiÕt bÞ  ch÷a  ch¸y giai Néi vô  Bé    15,0 nt ®o¹n  II 11 Dù    ¸n ViÔn  th¸m      ®Ó lËp b¶n  Tæng   côc   §Þa  15,0 nt ®å chÝnh 12 Dù  ¸n Rada  quan s¸t  ven  Giao  Bé  th«ng  vËn  26,18 nt biÓn t¶i 13 Dù   khÝ îng  ¸n  t thñy v¨n      giaiTæng   côc khÝ  îng 11,0 t   nt ®o¹n  II thuû v¨n   14 Dù    ¸n thuû ®¹c      giai®o¹n  II Uû  ban  thuû ®¹c  15,0 nt quèc  gia 15 Nghiªn cøu  kh¶  thi thuû  N¨ng îng Bé  l 18,0 nt ®iÖn  B¶n Mai 16 L¾p     r¸p «t«    m¸y  t¶ivµ  ph¸tBé    Quèc  phßng 15,0 Tõ  kho¶n  tÝn  ®iÖn dông  trî hç 
  3. 3 II  .Danh  môc  c¸c  ¸n  îc dù  ®   vay l¹ vèn  viÖn trî i  Ph¸p  1994 1 Nhµ  m¸y  lýnícHuÕ xö      UBND  tØnh  Thõa  35,0 ThiªnHuÕ   2 Dù    ¸n Qu¶n      Néi lýnícHµ  UBND   Hµ  TP  Néi 7,50 3 HÖ  thèng qu¶n lý tÇn sè  Tæng  côc  ®iÖn 20,00 Bu  quèc  gia 4 HÖ   thèng  ®Ìn vµo  c¶ng    Giao  H¶iBé  th«ng vËn  3,50 Phßng t¶i 5 N©ng  cÊp  ViÖn  dÇu  khÝ  Tæng   c«ng    ty dÇu  13,50 ViÖtNam   khÝ 6 C¶it¹om¹ng íi     l  ®iÖn HuÕ Bé N¨ng îng l 25,00 UBND   tØnh  Thõa  thiªn   HuÕ   phèihîp     víi N¨ng ­   Bé  l îng tæ    chøc  thùc hiÖn    dù  ¸n nµy   Céng 104,50 II   I Danh  . môc    ¸n  îc c¸c dù  ®   vay  hçn    hîp cña  Ph¸p 1994 1 §µo      t¹ophic«ng Bé  Giao th«ng vËn  13,00 t¶i 2 N©ng  cÊp  êng  tr hµng kh«ng Bé  Giao th«ng vËn  16,00 t¶i 3 Më  réng hÖ  thèng ®iÖn  Tæng  côc  ®iÖn 20,00 Bu  tho¹i Néi ­H¶i Phßng  Hµ       4 Dù    ¸n ®iÖn tho¹i  n«ng th«n Tæng  côc  ®iÖn 24,00 Bu  5 N©ng   cÊp  d©y chuyÒn  s¶n  Giao  Bé  th«ng vËn  23,5 xuÊt dÇm     thÐp  khÈu       (Tæng  c«ng ty ®é línt¶i   ®Ó   lµm cÇu x©y   dùng   cÇu  Th¨ng Long) Céng 96.5
  4. 4 Phô  II lôc  (KÌm  theo C«ng    2842    v¨n sè  TC/TCT ngµy  th¸ng8  15    n¨m  1996  cña  Tµi  Bé  chÝnh) Danh môc   dù  sö  c¸c  ¸n  dông  ODA   cña  Ph¸p  theo  NghÞ  ®Þnh   tµichÝnh  th    n¨m  1995 STT Tªn  ¸n dù  C¬  quan chñ  Vèn  Ghi chó   qu¶n  viÖn    trî (Chñ  ¸n) dù  (tr   iÖu FF) I.Danh    môc  ¸n ® îcsö  dù      dông  viÖn  trîPh¸p    1995  theo chÕ     ®é Nhµ   níc cÊp    ph¸tvèn 1 BÖnh  viÖn ViÖt­§øc       giai®o¹n  I Bé  tÕ II Y  5,0 VTKHL 2 ViÖn      trÎs¬  Bµ mÑ vµ    sinh      Y Hµ NéiBé  tÕ 5,0 VTKHL giai  ®o¹n  II 3 BÖnh  viÖn ViÖt­TiÖp    UBND   H¶i   5,0 VTKHL Phßng 4 BÖnh  viÖn Phô  s¶n UBND   H¶i   5,0 nt Phßng 5 Trung  t©m  ®µo      nghÒ  t¹oc¸n bé  níc Bé X©y  dùng 4,0 nt 6 §µo  t¹o kinh  tÕ  ­  tµi chÝnh  TµichÝnh Bé    5,0 nt (ADETEF) 7 Quy  ho¹ch  giao  th«ng  vËn    t¶imiÒn   Giao  th«ng  Bé 5,0 nt Trung vËn t¶i 8 §Ìn tÝn  hiÖu  giao th«ng        Hµ Néi giaiUBND   Hµ  TP  Néi 15,0 nt ®o¹n  II 9 V¨n phßng   tiªuchuÈn  hµng kh«ng Côc  Hµng  kh«ng  10,0 nt d©n  dông  ViÖt   Nam 10 Tin häc      ho¸ c«ng  chøng Bé  ph¸p T  1,4 nt 11 L¾p  r¸p xe t¶i  vµ m¸y ph¸t  ®iÖn  Quèc  Bé  phßng 10,0 TDHH qu©n  sù 12 Studio truyÒn  h×nh  Hµ  Néi giai   UBND   Néi Hµ  15,0 VNK ®o¹n  II 13 ThiÕt bÞ  s¶n  xuÊt ch¬ng  tr×nhUBND    NghÖ  An 8,0 VNK truyÒn  h×nh  NghÖ   An 14 Phôc håi hÖ  thèng cÊp  níc L¹ng  UBND  L¹ng S¬n 9,8 VNK S¬n 15 Phôc      håi,më réng    hÖ thèng cÊp    nícUBND  Cao  B»ng 17,0 VNK Cao  B»ng 16 Söa  ch÷a  cÇu  D ¬ng An  UBND   H¶i   7,5 VNK Phßng 17 Söa  ch÷a  cÇu    SµiGßn Bé  Giao  th«ng  31,0 VNK VËn t¶i 18 Ra  quan    ®a  s¸tven  biÓn Bé  Giao  th«ng  40,0 VNK vËn t¶i
  5. 5 19 Tµu  ch÷a  ch¸y Bé    Néi vô 6,0 VNK Céng 204.7 II Danh  môc  dù  ¸n ® îc sö dông  . kho¶n vay ng©n  khè  Ph¸p 1995  theo chÕ  Nhµ      ®é  níccho  vay    l¹vèn i 1 Tr¹m  lýnícMü   xö      Tho UBND   TiÒn  23,0 Giang 2 C¶i      t¹o,më réng    hÖ thèng  cÊp    nícUBND   Qu¶ng  27,0 §µ N½ng   giai ®o¹n  I II Nam    N½ng ­§µ  3 Phôc      håihÖ thèng íi l  ®iÖn  HuÕ     C«ng  giaiBé  nghiÖp 25,0 ®o¹n  II 4 ThiÕt    thuËt thuû  kÕ kü    ®iÖn  B¶n  C«ng  Bé  nghiÖp 36,0 Mai Céng 111,0 II   IDanh  . môc    ¸n ® îcsö  c¸c dù      dông  kho¶n  tÝn dông  hîp  hç  Ph¸p  1995  theo chÕ  Nhµ      ®é  níccho  vay    l¹vèn i 1 Qu¶n   lýtÇn  giai sè    ®o¹n  II Tæng   côc   bu  18,0 ®iÖn 2 N©ng  cÊp tr êng hµng kh«ng d©n  Côc Hµng  kh«ng  30,0 dông  (1) d©n  dông  ViÖt   Nam 3 Tr¹m  biÕn thÕ  tØnh    KiªnGiang Bé C«ng  nghiÖp 6,5 4 D©y   truyÒn  thùc nghiÖm   s¶n  xuÊtBé    X©y  dùng 2,0 cÊu  kiÖn nhÑ  tÝnh  cã  l¾p    lÉn cao 5 Trang  thiÕt bÞ  sµng, röa than  C«ng Bé  nghiÖp 7,0 anthraci te 6 Ra  khÝ îng s©n  da  t   bay    Néi Bµi Côc hµng  kh«ng  6,5 d©n  dông  ViÖt   Nam 7 Hç    thuËt vµ  trîkü    thiÕtbÞ    s©n  bay Côc hµng  kh«ng  24,3 Néi Bµi(2)     d©n  dông  ViÖt   Nam Céng 94,3 VTKHL:  ViÖn    trîkh«ng  hoµn  i l¹ TDHH:  TÝn  dông  hçn  hîp VNK:  V©y  ng©n  khè (1)Tuú    thuéc vµo    kÕt  qu¶  ®¸nh    ¸n cña  gi¸dù    Tæng  quan    vô  hÖ kinh tÕ    víi     ngoµi, Kinh  TµichÝnh  níc   Bé  tÕ    Ph¸p  Liªnminh  vµ    Ch©u ¢u. (2)SÏ  îcquyÕt ®Þnh  chuÈn      ®     vµ  x¸ctheo tho¶ thuËn      chung  gi÷a haibªn      sau  nµy.
  6. 6 Tæng  côc    H¶i quan B¸o b¸o T × n h  h × n h  thùc hi Ö n  mi Ô n  thu Õ  n h Ë p   h È u   k ch o  c¸c  ù  ¸n sö  d ô n g  O D A  cña P h¸p d (KÌm  theo  C«ng  sè  v¨n  2842  TC/TCT  ngµy  th¸ng  n¨m  15  8  1996  cña    Bé Tµi chÝnh)   STT Tªn ®¬n  Tªn dù  Tæng    Tæng      trÞ trÞgi¸ Tæng sè  Ghi  vÞ nhËp  ¸n gi¸cña    Dù  hµng      thuÕ    îc chó ho¸ NK NK ®   khÈu ¸n (CIF) miÔn 1 2 3 4 5 6 7 N¬i göib¸o c¸o:Bé            TµichÝnh  ­(Sè  Phan  10  Huy  Chó   Néi) ­Hµ  .. Ngµy...   .  th¸ng..n¨m    . 19... Tæng   côc  ëng  tr TCHQ (Ký    tªn®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2