Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é    c h Ý n h  S è  4102T C/T C T   g µy  19 th¸ng 8 n¨ m  1999  B tµi n v Ò  viÖc G hi thu g hi c hi thu Õ  n h Ë p  kh È u, thu Õ  T T § B   h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  c h o  d ù  ¸n KÝnh    göi: ­ C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan    c¬  trùcthuéc ChÝnh  phñ                  ­ Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc TW                   ­ Côc    thuÕ, Së      TµichÝnh    ­ VËt    gi¸,Côc    H¶i quan,  Côc   §Çu   t                         iÓnc¸ctØnh,thµnh                     ph¸ttr       phè    trùcthuéc TW   §Ó  viÖc    ­ ghichivèn  ghi thu        ®èi øng  îc thuËn    ®   lî ®èi      ¸n  i víic¸c dù  sö  dông nguån  vèn  vay  ®∙iODA   nguån  u    vµ  vèn NSNN,    cã  kiÕn  khi®∙  ý  chÝnh  thøc cña  ChÝnh  phñ  cho phÐp thùc hiÖn    ­ ghi chithuÕ    ghi thu        nhËp  khÈu,  thuÕ TT§B  (nÕu        cã) ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu  cho tõng  ¸n nµy;Bé  dù      Tµi  chÝnh híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  1.Hå                s¬,thñ tôcghithu,ghichi: §Ò  nghÞ    c¸c chñ  ¸n  dù  hoµn  chØnh  s¬  göivÒ  Tµi chÝnh  hå  vµ    Bé    (Vô  NSNN)    ®Ó kiÓm    tratÝnh        hîp lÖ,hîp ph¸p cña          c¸ctµiliÖu trong hå  vµ    s¬  thùc   hiÖn           ghithu ­ghichicho  ¸n.Hå  bao  dù    s¬  gåm: + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt  ¸n  dù  kh¶    thicña Thñ íng  t ChÝnh  phñ hoÆc   cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (chØ    ®Çu     göilÇn  ®Ò nghÞ        ghithu,ghichi). + C«ng    v¨n cña  ChÝnh  phñ  ®ång  cho          ý  ghithu,ghichithuÕ  nhËp  khÈu,  thuÕ  TT§B (nÕu        cã)®èi víihµng nhËp  khÈu  cho  ¸n. dù  + V¨n b¶n    ®Ò nghÞ cña    Uû ban  nh©n d©n  tØnh hoÆc   quan  c¬  chñ  qu¶n cña  ¸n    Tµi chÝnh  dù  göi Bé    kÌm theo Danh môc  hµng ho¸ nhËp khÈu  cho  ¸n. dù  + V¨n b¶n    ®Ò nghÞ  cña chñ  ¸n göiSë    dù      Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸,trong ®ã     nªu    l       râ sè îng,gi¸trÞ thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn nhËp    khÈu cho  ¸n;sè  dù    thuÕ    ®Ò nghÞ            ghithu,ghichi; ®¬n  ® îcuû    tªn vÞ    th¸cnhËp  khÈu. + Hîp ®ång ngo¹igi÷a ®¬n  nhËp      vÞ  khÈu  nhµ  vµ  cung cÊp hµng (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  ®¬n  vÞ) +  Hîp  ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  ®¬n  vÞ) +  Ho¸  ®¬n  ¬ng    th m¹i(b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  ®¬n  vÞ) +  khaihµng  Tê    nhËp  khÈu  cho  ¸n (b¶n  dù    sao  x¸cnhËn  cã    cña  ®¬n  vÞ) +  Th«ng  nép  b¸o  thuÕ  cña  quan    c¬  H¶i quan  (b¶n  sao  x¸c nhËn  cã    cña  ®¬n  vÞ)
  2. 2 2. Tr¸ch nhiÖm       cña    c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   trong qu¸ tr×nh lµm            thñ tôc ghithu ­      ghichi: ­  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸tØnh, thµnh    phè, Côc    §Çu   ph¸ttr   t   iÓn tØnh,   thµnh phè, Tæng     côc §Çu   ph¸ttr   t   iÓn c¨n  chøng    NSNN     Tµi cø  tõ Vô  ­ Bé    chÝnh chuyÓn  ®Ó   vÒ  h¹ch to¸ntheo ®óng        quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ Chñ  ¸n ® îcphÐp            dù      ghithu,ghichithuÕ  nhËp khÈu,thuÕ    TT§B (nÕu  cã) cã    tr¸chnhiÖm     tËp hîp ®Çy       ®ñ tµiliÖu  li   cã  ªnquan    Tµi chÝnh; göi Bé      h¹ch to¸nvµ      quýªtto¸nkho¶n      kinhphÝ      trªntheo ®óng    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. ­ §¬n  nhËp    vÞ  khÈu  th¸ccho  ¸n:phèihîp víichñ  ¸n  uû    dù          dù  cung  cÊp  ®Çy  tµiliÖu cã  ªnquan  chÞu  ®ñ      li   vµ  tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  ph¸p    lýcña      c¸c tµi liÖu  cung  ®∙  cÊp. H¹ch    to¸n vµo    doanh  thu b¸n hµng  chi nép  vµ    thuÕ vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctheo quy    ®Þnh. 3. §Ò     nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ  ®¹o Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  xem   xÐt ®èi        víic¸c l« hµng nhËp  khÈu  cho  ¸n  dông  dù  sö  nguån  vèn  vay u  ®∙i     ODA   hoÆc   nguån  vèn NSNN     cã  kiÕn  khi®∙  ý  cña  ChÝnh  phñ ®ång  ý  cho  ¸n ® îcghithu ­ ghichib»ng    dù                v¨n b¶n nhng  cha  thùc hiÖn            ghithu ­ ghi chi,       ®Ò nghicho  th×   phÐp  Doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  hµng phôc  dù    îc vô  ¸n ®   nhanh  chãng  nhËn hµng, kh«ng    cìng chÕ        ®èi víi®¬n  nhËp  vÞ  khÈu cho  Dù  ¸n vµ    Chñ  ¸n sÏph¶icã  dù        c«ng   v¨n ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan  tiÕn ®é  vµ    hoµn  thµnh      thuÕ. thñ tôcvÒ   
Đồng bộ tài khoản