Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các vướng mắc về thuế Giá trị gia tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  C ô c  h ¶i q u a n   è  4765/TC H Q­K T T T   S n g µy  28 th¸ng 8 n¨ m  1999 v Ò   viÖc xö  lý c¸c  víng m ¾ c   Ò  thu Õ  G T G T v KÝnh   C¸c  göi:  Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè Ngµy 21/8/1999  Tµi chÝnh  cã  Bé    ®∙  C«ng  v¨n  4165  sè  TC/TCT  híng  dÉn  lýc¸c víng m ¾c     xö        ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            LuËt thuÕ      gi¸trÞ  gia t¨ng.§Ó       viÖc  thùc hiÖn  îcthèng    ®   nhÊt,Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    c¸c  ®¬n  nh  vÞ  sau: 1. ThiÕtbÞ, m¸y        mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    thuéc lo¹ trong n­   i     íc cha    s¶n xuÊt  îc mµ   së  dù  ®Çu   nhËp  ®   c¬  cã  ¸n  t khÈu  kÓ   ®¬n   (  c¶  vÞ  tróng thÇu    nhËp  khÈu  cung  cÊp cho  ¸n;C«ng    dù    tycho      thuªTµichÝnh  nhËp  khÈu    ®Ó cho  ¸n ®Çu    dù    tthuª)®Ó         t¹otµis¶n  ®Þnh, thuéc ®èi t   cè       îng kh«ng  chÞu thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.§¬n  nhËp    vÞ  khÈu ph¶ixuÊttr×nh c¸chå  sau:         s¬  a.Hîp    ®ång  nhËp  khÈu  víi ký    nícngoµivµ: bªn      ­Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu  (®èivíi   êng        tr c¸c hîp nhËp  khÈu  th¸c) uû  ­ GiÊy  tróng thÇu    b¸o    (®èivíi êng        tr hîp ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu    ®Ó cung    c¸p cho  ¸n tróng thÇu). dù      ­ Hîp ®ång cho thuª tµichÝnh      (®èi víitr     êng hîp C«ng    ty cho thuª tµi     chÝnh nhËp khÈu    ®Ó cho  ¸n ®Çu    dù    tthuª). b. ThiÕt bÞ, m¸y mãc,  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ichuyªn  dïng kh«ng thuéc  Danh  môc    i c¸clo¹ m¸y    mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn      t¶itrong níc®∙      s¶n  xuÊt  ® îc ban    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   214/1999/Q§­ sè  BKH   ngµy 26/4/1999  cña  kÕ  Bé  ho¹ch vµ    ®Çu  . t c. X¸c    nhËn thiÕtbÞ,    m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng nhËp  khÈu        ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  cña Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp  dông    sö  tµis¶n  nhËp khÈu. + Kh«ng  tÝnh ph¹tchËm     nép thuÕ  GTGT   ®èi      víic¸c ®èi  îng  nhËp  t ®∙  khÈu  thiÕtbÞ,    m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng  íc thêi®iÓm     tr     ban  hµnh QuyÕt  ®Þnh  214/1999/Q§­ sè  BKH   ngµy  26/4/1999 cña  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    ®Çu  . t 2. Hµng      ho¸ b¸n miÔn thuÕ  c¸c cöa  ë    hµng  miÕn thuÕ  i   t¹  s©n  c¸c bay,   bÕn  c¶ng,nhµ  quèc  vµ    ga  tÕ  cöa  khÈu      biªngií (kÓ  cöa  i c¶  hµng  miÔn  thuÕ  ë trong néi®Þa)      kh«ng  thuéc ®èi îng chÞu  t   thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp khÈu  vµ    b¸n ra. 3. Hµng      ho¸ nhËp khÈu    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  tæ  do  chøc, c¸ nh©n      ë  níc ngoµi göi tÆng        cho    c¸ nh©n  ViÖt Nam   ë    thuéc ®èi  îng  îc miÔn  t ®   thuÕ  nhËp  khÈu    th× kh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT. ­ Hµng    ho¸    lµ m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn  ,    t¶i vËt t nguyªn    liÖu ® a  vµo,® a        ra khix©y  dùng c«ng tr×nh cho    doanh  nghiÖp chÕ xuÊt,khu    chÕ  xuÊt:
  2. 2 ­ M¸y    mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn      t¶icña doanh nghiÖp  ngoµi® a  bªn    vµo doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt hoÆc     khu chÕ  xuÊt ®Ó     x©y dùng c«ng tr×nh  sau    khihoµn  thµnh  c«ng tr×nh  i a  kháidoanh  l¹ ® ra      nghiÖp  chÕ xuÊt hoÆc     khu chÕ  xuÊt lµ hµng        ho¸ t¹m xuÊt t¸    inhËp kh«ng  thuéc   îng chÞu  ®èi t   thuÕ  GTGT. ­ VËt ,nguyªn liÖu ® a    t      vµo  doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt,khu    chÕ xuÊt ®Ó     x©y  dùng C«ng  tr×nh lµ hµng      ho¸ xuÊt khÈu  thuÕ    cã  xuÊt thuÕ    GTGT   0%.  Khi c«ng    tr×nh hoµn    thµnh,vËt t nguyªn       liÖu thõa  a  kháidoanh    ® ra    nghiÖp  chÕ  xuÊt hoÆc     khu  chÕ  xuÊt lµ hµng      ho¸ nhËp  khÈu thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT.  ThuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   ph¶inép      khinhËp  khÈu    víilo¹ phï hîp    i   vËtt   ,nguyªn liÖu nhËp      khÈu. 5.C¸c  êng      tr hîp hµng    nhËp  ho¸ ®∙  khÈu nhng  lýdo  v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶i   nhËp khÈu    i   trë l¹ ®Ó söa  ch÷a, t¸    ichÕ   xuÊt  vµ  khÈu  th× hµng ho¸ nhËp  khÈu      trël¹ kh«ng  i thuéc ®èi t      îng chÞu thuÕ    GTGT.  Trêng    hîp nhËp khÈu    trë l¹®Ó   dông    sö  i trong nícth× thuéc ®èi t            îng chÞu  thuÕ GTGT. C¬  quan    h¶i quan    sÏ c¨n  vµo  cø  giÊy th«ng b¸o  cña  bªn    níc ngoµi vÒ    viÖc yªu  cÇu söa ch÷a, t¸    ichÕ    ®Ó x¸c  ®Þnh  hµng  ho¸  nhËp  khÈu    i trë l¹  kh«ng  ph¶inép    thuÕ GTGT.  Trêng  doanh  hîp  nghiÖp  kh«ng  xuÊt tr×nh ® îc       giÊy    tê nµy (söa ch÷a, t¸    i chÕ  xuÊt khÈu      ®Ó b¸n  cho  mét  ®èi      t¸cníc ngoµi   kh¸c..   .nhng  ) doanh nghiÖp  cam   kÕt  sau    khisöa ch÷a,t¸ chÕ    i  hµng      ­ ho¸ sÏ® îcxuÊt khÈu  c¬      th×  quan   h¶iquan      vµo  sÏc¨n cø  cam  kÕt  cña doanh  nghiÖp  ®Ó   lýkh«ng    xö    thu thuÕ GTGT. 6. C¸c  êng      tr hîp nhËp khÈu kh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT  sau  ®ã  thay ®æi  môc  ®Ých th× kh«ng truy thu    thuÕ GTGT  kh©u  nhËp khÈu.  ViÖc    x¸c ®Þnh thuÕ  GTGT  ph¶i nép    îc xö      sÏ ®   lý thu thuÕ  GTGT  trong    néi ®Þa. ­ Yªu    cÇu    c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè    së  trªnc¬  híng  dÉn    trªn ®©y  nhanh  chãng  iÓn khai gi¶iquyÕt  tr       døt ®iÓm     c¸c víng  ¾c   m cßn ®ang  tån  i Trong  t¹   . qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,  cã  m ph¸tsinh    ngoµi thÈm    quyÒn   gi¶iquyÕt    c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêib¸o  Tæng   c¸o  côc    ®Ó chØ  ®¹o  lý xö    tiÕp.
Đồng bộ tài khoản