Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
4
download

Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện ôtô theo loại hình CKD, IKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 576/TC/TCT NGµY 17 TH¸NG 01 N¡M 2005  VÒ VIÖC PH¢N LO¹I TÝNH THUÕ NHËP KHÈU Bé LINH KIÖN ¤T¤  THEO LO¹I H×NH CKD, IKD KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng, liªn tØnh Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 177/2004/Q§­ TTg ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t  triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm  nh×n 2020, trong ®ã cã quy ®Þnh chuyÓn tõ viÖc tÝnh thuÕ theo  bé linh kiÖn rêi d¹ng CKD, IKD sang tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo  tõng linh kiÖn, phô tïng. Trong khi chê Bé Tµi chÝnh ban hµnh  BiÓu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi linh kiÖn vµ phô tïng « t«, Bé Tµi  chÝnh híng dÉn viÖc thùc hÖin ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ ®èi víi  linh kiÖn vµ phô tïng « t« nhËp khÈu nh sau: Tõ ngµy 01 th¸ng 1 n¨m 2005, chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi bé  linh   kiÖn   d¹ng   CKD   vµ   IKD   vÉn   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña  QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i cho ®Õn  khi chÝnh s¸ch theo linh kiÖn vµ phô tïng « t« do Bé Tµi chÝnh  ban hµnh cã hiÖu lùc thi hµnh. Tiªu chuÈn d¹ng rêi cña bé linh  kiÖn  « t« ®Ó  lµm c¨n  cø cho viÖc  ph©n  lo¹i,  tÝnh  thuÕ theo  lo¹i h×nh l¾p r¸p CKD, IKD vÉn ®îc thùc hiÖn theo nh quy ®Þnh  cña  QuyÕt  ®Þnh  sè 20/2003/Q§­BKHCN  ngµy 31  th¸ng  7  n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ viÖc ban hµnh " Quy  ®Þnh ph©n lo¹i, s¶n xuÊt l¾p r¸p « t«". Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Côc  H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng, liªn tØnh  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn xö lý kÞp thêi./.
Đồng bộ tài khoản