Công văn 6302/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Công văn 6302/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6302/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế gia trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6302/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6302 TC/TCT ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ GTGT KÝnh göi: Bé Thuû s¶n Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1539/TS-TCKT ngµy 1/6/2001 cña Bé Thuû s¶n vÒ viÖc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi thiÕt bÞ hµng h¶i, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Th«ng t sè 122/2000/TT-BCT ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× mÆt hµng la bµn, m¸y ®Þnh vÞ vµ m¸y dß c¸ thuéc thiÕt bÞ hµng h¶i chuyªn dïng l¾p ®Æt trªn c¸c tµu ®¸nh c¸, phôc vô ho¹t ®éng khai th¸c thuû s¶n thuéc nhãm cã m· sè quy ®Þnh trong danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lµ 9014 ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Bé Thuû s¶n vµ c¸c c¬ quan liªn quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản