Công văn 631-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Công văn 631-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 631-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hệ thống van và phin lọc nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 631-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  631  C/T C T  n g µy  19 th¸ng 01 n¨ m  2001  c T vÒ   viÖc T h u Õ  n h Ë p  k h È u  h Ö  thèng va n vµ  hin läc n íc p KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Tr¶    lêiC«ng    30  v¨n sè  CN­XN4/CV  ngµy  11/01/2001  cña  Tæng  c«ng    ty Ch¨n  nu«i ViÖt Nam         vÒ thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu nguyªn liÖu b¶o qu¶n  thùc phÈm,  TµichÝnh  ý    Bé    cã  kiÕn  sau: nh    1217/CV­TTB   ngµy 26/10/2000 cña  C«ng    ty xuÊt nhËp khÈu  tÕ    y  II (VIMEDIMEX     c«ng  II)vµ  v¨n  05/CV­   sè  KN ngµy  15/12/2000 cña C«ng    ty TNHH  s¶n xuÊtvµ  ¬ng      th m¹ithiÕtbÞ  tÕ    y  Minh  T©m   thuÕ  vÒ  nhËp  khÈu    hÖ thèng van ®iÒu  khiÓn    tù ®éng dïng trong    hÖ thèng  lý lµm  Ò m     xö    m níc vµ  phinläcníc,Bé          TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Theo  quy ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh; Th«ng   37/1999/TT/BTC    tsè  ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  c¸ch ph©n   ihµng  lo¹  ho¸ theo Danh  môc  BiÓu thuÕ  thuÕ xuÊt  khÈu,  BiÓu  thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu; Tham  kh¶o c¸c chøng th  gi¸m ®Þnh  sè  0171/N1.0/T§ ngµy    07/03/2000;sè    376/N3.0/XK  ngµy 26/08/2000 cña  Trung  t©m   thuËt Tiªu chuÈn  l kü      §o êng  ChÊt îng  vµ  l 3  Chñ    gi¶iDanh  môc  §iÒu  hoµn      m∙    m« t¶vµ  ho¸ hµng    ho¸ cña    Tæ chøc    H¶i quan thÕ    giíth×: i ­ M Æt     hµng:hÖ     thèng  van  c¬  cã  cÊu  ®iÒu  khiÓn    tù®éng, dïng    cho    hÖ thèng  lý lµm  m     xö    mÒ níc thuéc nhãm  8481, m∙  chitiÕt84818090, thuÕ    sè        suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn  tr¨m). ­ M Æt     hµng: phin läc níc,dïng          cho  läc vµ    bé    tinhchÕ    níc,thuéc nhãm   84219990,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu    0% (kh«ng  phÇn  tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan, C«ng      ty xuÊt nhËp  khÈu  tÕ  ,C«ng    y  II  ty TNHH  Minh T©m   îc biÕt.§Ò   ®     nghÞ Tæng   côc    H¶i quan  chØ ®¹o Côc    H¶iquan ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    thèng nhÊt.  
Đồng bộ tài khoản