intTypePromotion=1

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
92
lượt xem
2
download

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng    v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  06/CP­§ M D N  n g µ y  28 th¸ng 01 n¨ m  1999  v Ò  vi Ö c d u y Ö t p h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p   d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n K Ýnh  öi: g    ­ C¸c  é,  ¬     B C quan ngang  é,  ¬  B c quan  ùcthuéc  Ýnh  tr   Ch phñ ­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW,   ph tr     ­ C¸c Tæng  C«ng  ty thµnh lËp theo Quy Õt ®Þnh  sè  91/TTg. ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 21    n¨m  1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   y  ¹nh  ¾p   Õp  µ  æi  íi doanh  ph v ®È m s x v® m  nghiÖp  µ  íc quy  nh n   ®Þnh  ¬ng    ph ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  th s x doanh nghiÖp  µ  íccña    é, ngµnh, nh n   c¸cB     Tæng  c«ng    vµ  a   ¬ng  ty 91  ®Þ ph ph¶ihoµn  µnh  íc ngµy  th¸ng 12    th tr   30    n¨m   1998  ªng thµnh  è  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý   (ri   ph H N v th ph H Ch Minh  µn  µnh  íc ho th tr   ngµy  th¸ng  n¨m  30  6  1998),nhng  n     ®Õ nay  íi chØ   ã  ét  è  é,  m  cm s B tØnh,   thµnh  è  öi ph¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp   ph g   ¸n  th s x doanh nghiÖp  µ   íc thuéc  nh n   ph¹m    ×nh  vim qu¶n  ýtr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. l    t  ph §Ó   nhanh  ãng  µn  ch ho chØnh  Öc  Ëp vµ    Öt ph¬ng    vi l   phª duy   ¸n tæng  Ó  th s ¾p  Õp  x doanh nghiÖp  µ  íc,Thñ íng ChÝnh  ñ  ã    Õn      nh n   t  ph c ý ki nh sau: 1. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v c¸c Tæng  c«ng    cÇn  Èn  ¬ng  ty 91  kh tr hoµn  chØnh  ¬ng    ph ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  th s x doanh nghiÖp  µ  ícthuéc ph¹m  nh n     vim × nh    qu¶n  ývµ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ícngµy  th¸ng 2  l   tr   t  ph tr   28    n¨m 1999  (ri   µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   ªngth ph H N   th ph H Ch Minh  öitr cngµy  th¸ng 02  g   í  15    n¨m  1999),®Ó   ím  µn  µnh  Öc    Öt.   s ho th vi phª duy 2.  µnh  Ëp  éi  ng  Èm   nh     Th l H ®å th ®Þ ®Ó xem   Ðt  ¬ng  s ¾p   Õp  x ph ¸n  x doanh  nghiÖp  µ  íccña    é, c¬  nh n   c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc       ph tr   Trung  ng  µ    ¬ v c¸c Tæng   c«ng    tr c ty 91  í   khi tr×nh  ñ   íng  Ýnh   ñ,    Th t Ch ph nh»m   b¶o  ¶m   Ýnh  èng  Êt  ÷a    ® t th nh gi c¸c ngµnh  µ    v l∙nh thæ  ïng    Õu  è li   c c¸c y t   ªnquan  kh¸c.Héi  ng  Èm   nh      ®å th ®Þ do Phã  ëng  Tr ban  êng  ùcBan  th tr   §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  ñ  ¬ ch tr×vµ  êi  idiÖn  Êp  ô  ëlªn)cña    é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,   m ®¹   (c v tr     c¸cB K ho   § t      Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  ét  è  ¬    X∙    m s c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ã  l    c li   ªnquan  tham gia. Thñ   íng  Ýnh   ñ   ý  t Ch ph k duyÖt  ¬ng  tæng  Ó   ¾p   Õp   ph ¸n  th s x doanh  nghiÖp  µ  íc cña    é,  ¬  nh n   c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   thµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   ph H N   ph H Ch Minh, thµnh  è      ph H¶i Phßng  µ  v tØnh  §ång Nai. Thñ íng  Ýnh  ñ  û  Òn  t Ch ph u quy cho  ã  ëng  Ph Tr ban  êng  ùcBan    th tr   §æi míi qu¶n  ýdoanh    l  nghiÖp Trung  ng  ý  Öt    ¬ng  tæng  Ó  ¾p   ¬ k duy c¸c ph ¸n  th s xÕp  doanh nghiÖp  µ  íc cña    a   ¬ng  nh n   c¸c ®Þ ph cßn  ¹ vµ    l i c¸c Tæng     c«ng    ty 91 sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  khi®   t  ph xem  Ðt. x 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2