intTypePromotion=1

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
11
download

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a V¨n  h ß n g  c h Ý n h  p h ñ  s è  4139/VP C P­C N   p n g µ y  10 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ki Ó m   vi tra  liªn o a n h  s¶n x u Ê t, ¾ p  r¸p   d  l «t«, xe m ¸ y KÝnh  öi:    g  ­ C¸c  é: C«ng  B  nghiÖp,TµichÝnh,K Õ   ¹ch vµ  Çu        ho   § t ,                         Th ¬ng  ¹i,Khoa  äc,C«ng  Ö   µ                         m  h  ngh v M«i  êng, tr   Giao                                                                 th«ng  Ën  , v t¶i ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,   h Nh n     ­Ban  Ët    Ýnh  ñ,   V gi¸Ch ph ­Tæng  ôc      c h¶iquan. X Ðt  c¸o cña  é   b¸o    B C«ng  nghiÖp  ¹ C«ng    è  ti   v¨n s 3494/CV­KH§T  µy  ng 22 th¸ng 8    n¨m 2001, vÒ   Öc  ¸nh    ¹t®éng  µ  ×nh  ×nh  ùc  Ön    vi ® gi¸ho   vt h th hi giÊy  Ðp  u    ña    ph ®Ç tc c¸c doanh  nghiÖp s¶n  Êt,l¾p      m¸y  ã  èn  xu   r¸p«t«,xe  cv ®Ç u    ícngoµi,Phã  ñ íng Nguy Ôn  Ên  òng  tn     Th t   T D thay m Æt   ñ íng Ch Ýnh     Th t   phñ  ã    Õn    c ý ki nh sau: 1.Trong  êigian qua,c¸cdoanh    th        nghiÖp  s¶n  Êt,l¾p      m¸y  xu   r¸p«t«,xe  cã  èn  u    ícngoµimíichØ  Ëp  v ®Ç tn      t trung ®Ç u      tc«ng  Ö   ¾p    a  ùc ngh l r¸p,ch th   sù  ó  äng ®Ç u    ÕtbÞ, c«ng  Ö     Õn ®Ó   ch tr   tthi     ngh tiªnti   s¶n  Êt «t«,xe  xu     m¸y  µ  v thùc hiÖn    chuyÓn  giao c«ng  Ö     ∙    ngh nh ® cam   Õt  k trong c¸c luËn     chøng kinh  tÕ  ü  Ët ® îc phª  Öt.ViÖc  u     ÕtbÞ   íi tËp  k thu     duy   ®Ç t thi   m   trung  µo    ©y  v c¸c d chuyÒn  µn,tÈy röa,s¬n  µ  ¾p    ¬ng  ×nh néi®Þa    ùc hiÖn  a  h    v l r¸p.Ch tr     ho¸ th   ch tèt, Æc   Öt®èi víi   ¹ xe    lÞch.Tuy  îcNhµ   ícthùc hiÖn  Ýnh   ® bi       lo i «t« du  c¸c     ®  n    ch s¸ch b¶o  é  Ó  biÖn    h (k c¶  ph¸p  Õ  µ    Õ)  ng    thu v phithu nh gi¸b¸n  «t«,xe    xe    m¸y cña    c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiqu¸ cao,bÊt hîp lýso  íim Æt   c v ®Ç t n             v  b»ng    cïng lo¹ trong khu  ùc. gi¸xe     i   v 2. § Ó   ¶m    ® b¶o  ùc hiÖn  ng  ñ  ¬ng  ña  µ   ícvÒ   th   ®ó ch tr c Nh n   qu¶n  ýs¶n  l  xuÊt,l¾p    éi®Þa      m¸y  ña      r¸p,n   ho¸ «t«,xe  c c¸cdoanh nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn íc ngoµi;kÞp  êiuèn  ¾n   ÷ng  Õu  ãt trong qu¶n  ý,®iÒu  µnh, giao     th   n nh thi s     l  h     Bé  C«ng  nghiÖp  c¸o râ c¸cvÊn    trªn, ¸nh    b¸o        ®Ò nªu    ® gi¸nguyªn nh©n; kiÓm       ®iÓ m,  µm  â vaitrßqu¶n  ýNhµ   íccña    é, ngµnh  µ    Êt gi¶iph¸p l r      l  n  c¸cB   v ®Ò xu       xö  ý. l 3. Giao  é     B C«ng  nghiÖp  èihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  Ëp  Ët ph       B   c¸c li   c nh   th«ng    íi nhÊt,hoµn  tinm     chØnh  Õn îc ph¸ttr Ón ngµnh  chi l     i   c«ng nghiÖp    s¶n xuÊt «t«,xe      m¸y  theo  íng ®Èy  ¹nh  ¬ng  ×nh néi®Þa    h  m ch tr     ho¸,s¶n  Êt phô  xu   tïng trong  íc vµ  Õn  í    n   ti t i s¶n  Êt  xu «t«, xe    m¸y  mang  nh∙n  Öu  Öt  hi Vi Nam,  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph trong th¸ng9      n¨m 2001. V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph xin th«ng b¸o    é   ®Ó B C«ng nghiÖp  µ    ¬  v c¸c c quan  ªnquan  Õt,thùc hiÖn. li   bi      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2